คณะทำงานคลังสมองจังหวัดกระบี่ร่วมพัฒนาการศึกษาร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

 • photo , 1347x640 pixel , 132,063 bytes.
 • photo , 640x1295 pixel , 96,421 bytes.
 • photo , 1347x640 pixel , 90,950 bytes.
 • photo , 1347x640 pixel , 129,602 bytes.
 • photo , 1347x640 pixel , 92,695 bytes.
 • photo , 1347x640 pixel , 131,288 bytes.

การประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2564

วันเสาร์ ที่ 7 สิงหาคม 2564 (เวลา 13.00น.) ณ ห้องประชุมสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ (ศรีผ่องฟาร์ม) ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่และผ่านทางระบบ ZOOM (conference)

โดยมีรายละเอียด ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานคลังสมองจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ครั้งที่ 8/64 ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประกาศสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่

1.1 เรื่อง : การแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่

1.2 เรื่อง ติดตามสถานการณ์ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด–19 และการให้ความช่วยเหลือขององค์กรต่างๆ ในรอบเดือนที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีผ่องฟาร์ม ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามผลการดำเนินงานตามมติประชุมครั้งที่ผ่านมา

3.1 ผลการเสนอโครงการในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระยะ 5 ปี บัญชีโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของจังหวัดกระบี่

3.2 การจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ วิจัยและพัฒนาภูมิภาคอันดามัน ตาม MOA ระหว่างสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ กับคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3.3  ความคืบหน้าโครงการอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเล จังหวัดกระบี่

3.4 การจัดทำประวัติเมืองกระบี่ในรูปแบบไทม์ไลน์เปรียบเทียบกับการพัฒนาประเทศ (กรุงเทพมหานคร)

3.5 การจัดสรรหน้ากากอนามัยช่วยเหลือประชาชน

3.6 การขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2564

การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในจังหวัดกระบี่ โดยการจัดเวทีสมัชชากระบี่อยู่เย็นเป็นสุข (สร้างสุขจังหวัดกระบี่) ได้จัดขึ้นใน วันเสาร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2564 โดยเกิดข้อเสนอนโยบายและมติวาระของคนกระบี่ ที่ 3 ภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนต่อ (ปี 2564 – 2566) 4 ประเด็น ได้แก่

(1) ความมั่นคงทางอาหาร (โดย สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่)

(2) พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน (โดย เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดกระบี่)

(3) มหัศจรรย์ 1,000 วัน (โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่,เครือข่ายสาธารณสุขระดับพื้นที่)

(4) พฤฒิพลังสังคมผู้สูงอายุ (โดย สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่)

การสรุปรวบรวมข้อเสนอนโยบายฯ สร้างสุขจังหวัดกระบี่ สู่ข้อเสนอนโยบายสาธารณะร่วมสร้างภาคใต้แห่งความสุข ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ตามที่สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ เพื่อให้สอดคล้องตามความต้องการของ ท้องถิ่น และมีความประสงค์ขอทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจร่วมกันกับสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่

4.2 การขับเคลื่อนแผนพัฒนา “บ่อปลายักษ์"

4.3  การบริหารจัดการมหา’ลัยแพะนานาชาติกระบี่

4.4 การจัดประชุมออนไลน์กับเครือข่ายการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องการเงินของสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่

ระเบียบวาระที่ 6 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

สนับสนุนและร่วมพัฒนาโดย

คณะกรรมการคลังสมองจังหวัดกระบี่

สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่

เครือข่ายสมัชชากระบี่อยู่เย็นเป็นสุข

สมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่

สื่อชุมชนจังหวัดกระบี่ รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 2410
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง