เปิดหน้าต่างนโยบาย “เตรียมรองรับสังคมสูงวัย” จังหวัดตรัง

  • photo  , 960x720 pixel , 74,286 bytes.
  • photo  , 720x960 pixel , 75,736 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 63,272 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 55,150 bytes.

เปิดหน้าต่างนโยบาย “เตรียมรองรับสังคมสูงวัย” จังหวัดตรัง

เขียนโดย เชภาดร จันทร์หอม

วันจันทร์ที่ผ่านมา (6 กันยายน 2564 ) ในการประชุมพิจารณาโครงการในแผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์ด้านสังคม โดยมีท่านขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน

โครงการจากหน่วยงานต่าง ๆ ถูกนำเสนอวิธีการ กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ด้านสังคมทั้งเรื่องราวของปัญหายาเสพติด  แม่วัยใส ปัญหาสุขภาพ  คนเปราะบาง  คนยากลำบาก ประเด็นการศึกษา สังคมสูงวัย

มีหน่วยงานภาคีอาทิ ฝ่ายปกครอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานแรงงาน สำนักงานเกษตร วิทยาลัยเทคนิค หน่วยงานการศึกษา

ผมได้รับโอกาสแบบฉับพลันในการเป็นตัวแทนนำเสนอโครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย เนื่องจากเป็นฝ่ายวิชาการพัฒนาโครงการฯ

สำหรับโครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอยู่ดีต้นแบบมีการปรึกษาหารือร่วมกันหลายครั้งของตัวแทนภาคีหน่วยงานยุทธศาสตร์ทั้งพี่อนันต์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พี่ธร จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พี่ธิดารัตน์ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง อ.ตรีชาติ จากศูนย์ UDC-PSU คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ พี่บุ๋ม สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง รวมถึงพี่ ๆผู้ทรงคุณวุฒิของทีมสมัชชาสุขภาพ และ Node Flagship จังหวัดตรังทั้ง พี่ตุ้ม พี่โสภา พี่เนียร เป็นต้น

สำหรับเป้าหมายโครงการต้องการให้เกิดชุมชนต้นแบบอยู่ดีเตรียมรองรับสังคมสูงวัยที่จะเป็นตัวอย่างระดับชุมชนท้องถิ่นในการเตรียมรับมือสังคมสูงวัยที่กำลังคืบคลานมาถึง
ร้อยละ 18.9 คือร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุจังหวัดตรังข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขเมื่อต้นปี 2564 คาดว่าไม่เกิน 2 ปีก็จะถึงร้อยละ 20 ซึ่งจะเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์ และไม่เกิน 2574 จะเป็นสังคมสูงวัยสุดยอด (ผู้สูงอายุร้อยละ 30)

ทำอย่างไรคนตรังเมื่อถึงวัยผู้สูงอายุจะเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ทำอย่างไรที่จะเป็นผู้สูงอายุที่จะอยู่ในบ้านและพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัย ทำอย่างไรจะเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ซึมเศร้า ทำอย่างไรจะเป็นผู้สูงอายุที่มีเงินใช้อย่างเพียงพอ

เหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับการเตรียมความพร้อม

การไปเริ่มคิดหรือลงมือทำในตอนที่เป็นผู้สูงอายุแล้วหลายอย่างอาจจะไม่ทันท่วงที จำเป็นต้องมีกระบวนการเตรียมเข้าสู่สังคมสูงวัยในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านการปรับสภาพแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจการออม

จากการขับเคลื่อนประเด็นการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยของ Node Flagship จังหวัดตรัง และการสนับสนุนการดำเนินโครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยใน 12 พื้นที่ บทเรียนจากการทำงานที่ผ่านมาจึงนำมาส่งต่อเพื่อขยับในแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการฯที่นำเสนอ คือ การพัฒนาให้เกิดกลไกศูนย์อยู่ดีในระดับตำบลที่จะมีความเข้าใจแนวคิดเตรียมรองรับสังคมสูงวัย การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การพัฒนาศูนย์อยู่ดีด้านสภาพแวดล้อม การพัฒนาช่างชุมชนท้องถิ่น การสร้างห้องน้ำตัวอย่าง การพัฒนา health ckeck up ในชุมชน การพัฒนาครอบครัวอยู่ดี กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและการออม และการติดตามประเมินผล

ภายหลังผมนำเสนอโครงการฯแล้ว มีอีกหนึ่งโครงการของสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุที่นำเสนอโครงการส่งเสริมอาชีพการออมเตรียมรองรับสังคมสูงวัย ที่อยากส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน

ภายหลังการนำเสนอท่านผู้ว่าฯอยากให้มีการกรุ๊ปรวมของ 2 โครงการที่เกี่ยวกับสังคมสูงวัยทีทางสมัชชาสุขภาพ และของทางสาขาสภาผู้สูงอายุนำเสนอ /สำหรับมิติด้านการส่งเสริมอาชีพก็อยากให้เชื่อมโยงกับทางสำนักงานแรงงานและไปอยู่ในโครงการเดียวกันที่จะฝึกอาชีพกลุ่มต่าง ๆ มีประเด็นงบประมาณค่าใช้จ่ายซื้ออุปกรณ์การแพทย์สำหรับ health check up /การอยากให้ไปต่อยอดจากศูนย์ที่มีอยู่แล้ว เช่น ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส) มากกว่าที่จะจัดตั้งศูนย์ใหม่ การต่อยอดจากโรงเรียนผู้สูงอายุ

ข้อเรียนรู้จากนำเสนอและการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ พบว่า

-ผมยังอธิบายได้ยังไม่กระชับและชัดเจนมากพอในระยะเวลาอันสั้นเพราะมีความแตกต่างกันระหว่าง “สังคมสูงวัย” กับ “สังคมผู้สูงอายุ” ประเด็นสำคัญที่ทางสมัชชาสุขภาพ Node Flagship จังหวัดตรัง และเครือข่ายฯภาคีเสนอคือ การ “เตรียม”รองรับสังคมสูงวัย โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายหลักที่ยังไม่เป็นผู้สูงอายุ  ผมจำเป็นที่ต้องเตรียมตัวและฝึกการนำเสนอทั้งแบบสั้นกระชับ 3-5 นาที และแบบกลาง 10-15 นาทีให้ดีกว่านี้เพราะบางจังหวะที่เรามีโอกาสนำเสนอฝ่ายนโยบาย เวลา และโอกาสมันเสี้ยววินาที

-ประเด็นข้อสังเกตที่ท่านผู้ว่าจะพูดหลายครั้งหลังจากฟังหน่วยงานนำเสนอโครงการคือ คุณมี Roadmap หรือยัง  ทำให้ปิ๊งแว๊ปว่าสำหรับประเด็นเตรียมรองรับสังคมสูงวัยจำเป็นชวนภาคียุทธศาสตร์เตรียมรองรับสังคมสูงวัยมาพัฒนาให้เกิด “Roadmap หรือแผนบูรณาการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย”ร่วมกันเพื่อเป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกันในระยะต่อไป

-อีกประเด็นคือท่านมักจะถามว่ามีโมเดลหรือยัง นำมาขยายผล ก็เห็นเลยว่าเป็นความท้าทายของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะพยายามพัฒนาให้เกิดตัวแบบการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาในรูปแบบใหม่ ๆ การถอดบทเรียนกรณีศึกษาดี ๆ เพื่อมาขยายผลผ่านแผนพัฒนจังหวัด คิดว่างานของ Node Flagship จังหวัดตรังที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในการพัฒนาตัวแบบการพัฒนาต่าง ๆ จะมาช่วยเติมเต็มช่องว่างตรงนี้

ขอบคุณโอกาสและการเรียนรู้ครั้งนี้

แผนพัฒนาจังหวัดตรัง

เตรียมรองรับสังคมสูงวัย

NodeFlagshipจังหวัดตรัง

สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4938
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง