เยาวชนสร้างสรรค์ปลุกพลังเมืองยะลา

 • photo , 1000x667 pixel , 118,746 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 170,229 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 150,665 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 96,706 bytes.
 • photo , 2047x1365 pixel , 162,432 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 153,827 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 171,920 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 168,615 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 132,406 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 188,910 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 100,746 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 145,555 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 133,852 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 130,758 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 165,512 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 127,953 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 97,733 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 101,664 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 100,743 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 100,875 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 102,907 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 98,938 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 102,109 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 100,365 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 98,887 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 129,138 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 114,000 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 150,179 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 165,372 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 167,389 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 104,032 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 102,709 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 130,811 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 99,178 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 155,804 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 172,333 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 164,194 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 148,467 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 99,397 bytes.

เยาวชนสร้างสรรค์ปลุกพลังเมืองยะลา

วันที่ 8 กันยายน 2564

ถึงเวลาแล้ว ที่เราจะปลุกไฟในตัวน้องๆกับเวทีปฐมนิเทศและทำสัญญาโครงการย่อย

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ได้รับงบประสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  เพื่อดำเนินโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ ปลุกพลังเมืองยะลา กิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจากพันเอก ชลัช ศรีวิเชียร ผู้ช่วยเลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) เป็นประธานปิดกิจกรรมและร่วมมอบทุนและเป็นกำลังใจให้น้องๆก่อนดำเนินกิจกรรมโครงการย่อยในพื้นที่ต่อไป

โดยกิจกรรมเวทีปฐมนิเทศโครงการและทำสัญญาโครงการย่อย แบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 8-9 โครงการ ครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 1 และเป็นการสนับสนุนโครงการย่อยทั้ง 3 รุ่น จำนวน 25 โครงการ รวมเป็นทุนสนับสนุนทั้งหมด 625,000 บาท ให้กับเด็กเยาวชน อายุระหว่าง 15 – 25 ปี อาศัยอยู่ในจังหวัดยะลา เน้นให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงยาก ดำเนินการในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน  พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง 25 โครงการย่อยให้สามารถสนับสนุนการดำเนินของเด็กเยาวชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เวทีปฐมนิเทศและทำสัญญาโครงการย่อย  ในแต่ละรุ่นมีผู้เข้าร่วมจำนวน 18 คน มาจากตัวแทนโครงการย่อยทีมละ 2 คน เพื่อให้ความรู้แก่แกนนำเยาวชนที่ดำเนินโครงการและปรึกษาประจำโครงการ เนื้อหาประกอบด้วยเส้นทางสร้างสรรค์ ปลุกพลังเมืองยะลา (Time line โครงการ) มารู้จักโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ ปลุกพลังเมืองยะลากัน แนวทางการปฏิบัติ เมื่อได้รับการสนับสนุนโครงการ การรายงานผลการดำเนินโครงการ และระเบียบการเงิน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถใช้ศักยภาพของตนเอง เปลี่ยนแปลงสังคม ดำเนินโครงการได้อย่างมีความสุข นำไปสู่การปลุกพลังสร้างสรรค์ของเมืองยะลาด้วยศักยภาพของเด็กและเยาวชน

ขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ที่สนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ขอขอบคุณพันเอก ชลัช ศรีวิเชียรผู้ช่วยเลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) เป็นประธานปิดกิจกรรมและร่วมมอบทุนและเป็นกำลังใจให้น้องๆ ไม่ว่าจะดำเนินโครงการอยู่ในพื้นที่ไหนของจังหวัดยะลา  สามารถขอการสนับสนุนความช่วยเหลือจากพี่ๆคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) ได้เสมอนะครับ  พี่ๆทุกคนพร้อมสนับสนุนและเคียงข้างทุกกิจกรรมดีๆของน้องทุกคน

วันที่ 9 กันยายน 2564

ก่อนเริ่มกิจกรรมทุกวันเรามีการ swab ให้น้องๆทุกคนด้วย เพื่อความปลอดภัยและอยู่ในความดูแลในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

เวทีปฐมนิเทศและทำสัญญาโครงการย่อย รุ่นที่ 2

ทั้ง 8 โครงการในวันนี้  มีผู้เข้าร่วมจำนวน 16 คน พร้อมทีมหนุนเสริมโครงการย่อยประจำโครงการน้องๆ 3 คน ที่มารวมเรียนรู้และให้ความรู้แก่แกนนำเยาวชนที่ดำเนินโครงการย่อย

เพื่อให้ความรู้แก่แกนนำเยาวชนที่ดำเนินโครงการและปรึกษาประจำโครงการ เนื้อหาประกอบด้วยเส้นทางสร้างสรรค์ ปลุกพลังเมืองยะลา (Time line โครงการ) มารู้จักโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ ปลุกพลังเมืองยะลากัน แนวทางการปฏิบัติ เมื่อได้รับการสนับสนุนโครงการ การรายงานผลการดำเนินโครงการ และระเบียบการเงิน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถใช้ศักยภาพของตนเอง เปลี่ยนแปลงสังคม ดำเนินโครงการได้อย่างมีความสุข นำไปสู่การปลุกพลังสร้างสรรค์ของเมืองยะลาด้วยศักยภาพของเด็กและเยาวชน

พวกเราเชื่อในความตั้งใจของน้องๆ ที่มีความุ่งมั่นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม ในทุกมิติ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงสิทธิและทำหน้าที่พลเมืองไทยได้อย่างสมบูรณ์

คิดเอง ทำเอง มีพี่ๆคอยหนุนเสริม

วันที่ 10 กันยายน 2564

เวทีปฐมนิเทศและทำสัญญาโครงการ รุ่นที่ 3

กระบวนการทำงานการดำเนินโครงการสิ้นสุดลงแล้วทั้ง 3 รุ่น หลังจากนี้จะเข้าสู่การลงมือปฏิบัติในการดำเนินโครงการย่อย

เพราะวันนี้โครงการของน้องๆทั้ง 25 โครงการได้รับทุนพร้อมลงมือทำแล้วครับ

หวังว่าความรู้ในเวทีนี้จะสามารถให้น้องๆแกนนำเยาวชนทั้ง 3 รุ่น ดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ เมื่อได้รับการสนับสนุนโครงการ การรายงานผลการดำเนินโครงการ และระเบียบการเงิน เพื่อให้น้องใช้ศักยภาพของตนเอง เปลี่ยนแปลงสังคม ดำเนินโครงการได้อย่างมีความสุข นำไปสู่การปลุกพลังสร้างสรรค์ของเมืองยะลาด้วยศักยภาพของเด็กและเยาวชน

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง 25 โครงการนะครับ

พวกเราพร้อมลุยแล้วนะครับ

คิดเอง ทำเอง สู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่


ขอบคุณข้อมูลจากเพจ กลุ่มลูกเหรียง

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4938
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง