"จากนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยสู่การพัฒนาพื้นที่กลางร่วมพัฒนางานเกษตรสุขภาพอย่างเป็นระบบ"

  • photo  , 960x539 pixel , 63,092 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 61,336 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 55,369 bytes.

"โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย"

วันที่ 11 สิงหาคม 2564  นายชาคริต โภชะเรืองเข้าร่วมนำเสนอข้อมูลในฐานะมูลนิธิชุมชนสงขลาและเลขานุการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

ในงานสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดการประชุมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

ร่วมนำเสนอในฐานะพื้นที่จังหวัดสงขลา บอกเล่าการทำงานส่งเสริมเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพในพื้นที่จังหวัดและเขต 12

กิจกรรมนี้มีตั้งแต่ปี 2549 มายกระดับเป็นนโยบายให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องมาร่วมดำเนินการในปี 2560 โดยมุ่งหวังให้โรงพยาบาลซึ่งจำเป็นจะต้องจัดทำเมนูอาหารสุขภาพดูแลผู้ป่วย บุคลากร และญาติผู้ป่วย

คณะทำงานอาหารปลอดภัยระดับจังหวัดและเครือข่ายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยเขต 12 ได้วางแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตที่มียังไม่เพียงพอ ไม่ต่อเนื่อง ติดขัดชุดทดสอบสารปนเปื้อน และการหนุนเสริมสภาพคล่องให้กับเกษตรกรรายย่อย สงขลาเองทางสสจ.ได้ประสานเครือข่ายเกษตรกรมาร่วมดำเนินการแต่ปรากฏว่าส่งผลผลิตได้รอบเดียวก็ขาดความต่อเนื่อง

ต่อมาได้พยายามทำมาตรฐานอาหารปลอดภัยGAPและเกษตรอินทรีย์ PGS มาตรฐานผัก PACK ณ โรงคัดแยกให้มีบรรจุภัณฑ์สามารถสอบย้อนกลับผลผลิต รวมถึงให้แต่ละโรงพยาบาลจัดทำนโยบายของตนขึ้นมาสนับสนุน อีกทั้งส่งเสริมตลาดกรีนในพื้นที่ มีการจัดอบรมและจัดชุดทดสอบสารปนเปื้อนในสงขลา 4 โซน (ปีที่ผ่านมาตรวจได้ 670 ตัวอย่าง) และยกระดับรพ. Green&Clean พลัส(ดีมาก)

รพ.หาดใหญ่ เป็นพื้นที่เด่นที่สามารถดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมาตั้่งแต่ปี 2562 ที่นี่มีขนาดเตียง 800 เตียง จัดทำเมนูอาหารให้ผู้ป่วย x 3 มื้อต่อวัน มีคนไข้ บุคลากร 3-4000 คนต่อวัน ประกอบกับอยู่ใกล้ตลาดสด เหล่านี้คือโจทย์พื้นฐานก่อนดำเนินการแก้ไขระเบียบพัสดุการเงิน ประสานเครือข่ายทั้งมาตรฐาน GAP ส่งผลผลิตเข้าสู่โรงครัวและมาตรฐาน PGS เปิดตลาดกรีนสมาย พร้อมทีมลงตรวจถึงแปลงเกษตรกร และมีการทดสอบ ณ โรงพยาบาลเป็นระยะ ในส่วนของการส่งผลผลิตอาหารปลอดภัยมาตรฐาน GAP มีวิสาหกิจคนกลางที่เข้ามาเป็นคนกลางรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรมาสู่โรงครัว สงขลามี 2 เจ้า คือวิสาหกิจกล้วยหอมทองระโนดและจะนะ สามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่กันยายน ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ผลการดำเนินการดังกล่าว บวกกับการบริหารสต็อค ทำให้โรงพยาบาลลดต้นทุนค่าใช้จ่ายลงกว่า 3 ล้านบาทต่อปี

ความสำเร็จของการส่งผลผลิตเข้าสู่โรงครัวมาจากคนกลางที่มีระบบขนส่งที่แต่ละวันนำผลผลิตเข้าสู่ร้านสะดวกซื้อ ทำให้สามารถพ่วงผลผลิตมาสู่โรงครัวได้อย่างต่อเนื่อง และยังจ่ายเงินสดให้กับเกษตรกร รับซื้อผลผลิตทั้งหมดอีกด้วย ทำให้เกษตรกรเกิดความเชื่อมั่น สามารถทำการผลิตและส่งผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง เฉพาะของวิสาหกิจกล้วยหอมทองมีสมาชิกเกษตรกร 80-100 รายที่เข้าสู่ระบบ มีเงินหมุนเวียนเดือนละประมาณ 5 แสนบาท และยังจัดส่งวัตถุดิบไปให้โรงพยาบาลอื่นๆในสงขลาอีก 7 แห่ง อนาคตจะขยายส่งให้กับโรงแรม โรงเรียน ร้านอาหาร โรงงานอีกด้วย

ในส่วนของมูลนิธิชุมชนสงขลาได้ดำเนินการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์มาตั้งแต่ก่อนก่อตั้งมูลนิธิฯ ปี 2547 ต่อมาได้จัดตั้งกลุ่มสวนผักคนเมือง ดำเนินกิจกรรมเรื่อยมาจนเข้าไปทำตลาดกรีนโซนกับกรีนเวย์ในปี 2560 และพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรร่วมกับสนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายรายคน และจัดทำแอพพลิเคชั่น Greensmile ร่วมกับธกส.ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร การทำสวนยางยั่งยืน ธนาคารต้นไม้ และได้ร่วมมือกับเครือข่ายจัดตั้งเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดและเริ่มทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SGS-PGS จนนำมาสู่การเปิดตลาดกรีนสมายกับรพ.หาดใหญ่ และเปิดตลาดรถเขียวที่เป็นตลาดเคลื่อนที่

ปี 64 เป็นต้นไป มูลนิธิชุมชนสงขลาและคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12 จะยกระดับการส่งวัตถุดิบอาหารปลอดภัยสู่โรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้นด้วยความร่วมมือกับสนง.นวตกรรมแห่งชาติ จัดทำPlatform iGreenSmile เพื่อดำเนินการเรื่องนี้โดยเฉพาะผ่านรูปแบบตลาดล่วงหน้า นำโรงพยาบาล เกษตรกร คนกลาง และหน่วยงานมาทำงานบนระบบเดียวกัน เพื่อให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนได้ครบกระบวนการ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 7285
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง