๕ หุ้นส่วนของ อปท. ต่อระบบสุขภาพไทย

 • photo , 1000x513 pixel , 103,567 bytes.
 • photo , 1920x1080 pixel , 140,779 bytes.
 • photo , 1920x1080 pixel , 96,836 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 100,953 bytes.
 • photo , 1920x1080 pixel , 190,089 bytes.
 • photo , 1920x1080 pixel , 149,039 bytes.
 • photo , 1920x1080 pixel , 190,535 bytes.
 • photo , 1000x527 pixel , 96,548 bytes.

๕ หุ้นส่วนของ อปท. ต่อระบบสุขภาพไทย

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔  เปิดเวทีรับฟังความเห็นจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๓๒ จังหวัด นายกเทศมนตรี ๑๘ แห่ง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ๔๕ แห่ง เพื่อร่วมกันยกร่างธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๓

ตัวแทนผู้บริหารท้องถิ่น ที่เข้าร่วมอาทิ พล ต.ท. คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี , อทิตาธร วันไชยธนวงค์ นายก อบจ. เชียงราย, สมทรง พันธ์ุเจริญวรกุล นายก อบจ. พระนครศรีอยุธยา , ดร.ภาณุวุธ บูรณพรหม นายก อบต. ผาสิงห์ น่าน , นายกสินธพ อินทรัตน์ อบต.ท่าข้ามสงขลา เป็นต้น

มี ๕ ประการที่จะสะท้อนให้เห็นความเป็นเจ้าของในระบบสุขภาพที่ทุกภาคส่วน ต้องมาร่วมกันวางระบบไปด้วยกัน ได้แก่

๑."คนท้องถิ่น" ต่างก็มองสุขภาพในวงกว้าง คือ ไม่ใช่แค่สุขภาพกาย แต่ไปถึงสุขภาพจิต สังคม ปัญญา เช่นพูดถึงการมีสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ในสังคมที่ดี คนในชุมชนมีจิตใจดี มีสติ มีความตระหนักรู้ รู้ผิดรู้ชอบ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นคุณค่าของกันและกัน หรือมีมิติของสุขภาพทางปัญญาที่ดีร่วมด้วย

๒.ช่วงวิกฤต covid-19 ท้องถิ่นได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าได้ทุ่มเทสรรพกำลังในทุกๆ ด้านที่จะช่วยให้วิกฤตเบาบางลง เห็นได้ชัดว่าการดูแลกันเองในชุมชน การจัดการตนเองได้ในทุกๆ เรื่องจะคลี่คลายวิกฤติได้ดี

๓.ความเห็นในธรรมนูญสุขภาพ ฉบับที่ ๓ ที่กำลังรับฟังอยู่นี้ ควรนำมาเป็นกรอบ ทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป็นภาพพึงประสงค์ของระบบสุขภาพร่วมกัน แต่ต้องได้รับการยอมรับ จึงจะนำไปใช้อ้างอิงในการทำงานได้ ดังนั้น กระบวนการจัดทำจึงต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง รวมถึงข้อมูลที่ได้ก็ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือข้อมูลวิชาการสนับสนุนด้วย

๔.ตระหนักว่าท้องถิ่นและชุมชนนั้นมีศักยภาพและทรัพยากรมากมาย ทั้งในเรื่ององค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สมุนไพร กลไก แผน และงบประมาณ รวมถึงคนในท้องถิ่นเอง ก็ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค เช่นนี้ กฏ ระเบียบ ที่เก่าแก่ ไม่ทันการ เคร่งครัด รัดตัว ต้องปรับปรุง ให้สอดคล้องกับการทำงานในยุคปัจจุบัน

๕."รัฐบาลท้องถิ่น" เราสามารถคิดค้น วางระบบการทำงานได้ด้วยตนเอง เน้นประโยชน์สูงให้กับคนในชุมชน เน้นการดูแล "คุณภาพชีวิต" ทุกมิติ บางประการไม่ต้องรอรัฐส่วนกลางไฟเขียว เราควรมีกติกาของเราเอง มีธรรมนูญของคนในชุมชน เช่นนี้จึงจะเป็นองค์กรของท้องถิ่น ทำเพื่อชุมชนที่แท้จริง


บัณฑิต มั่นคง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชา่ติ

บันทึกเรื่องราว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 5501
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง