ก้าว Node Flagship จังหวัดตรัง เฟส 2 ก้าวต่อหุ้นส่วนการพัฒนาจังหวัด

  • photo  , 960x540 pixel , 72,962 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 62,961 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 93,441 bytes.

ก้าว Node Flagship จังหวัดตรัง เฟส 2  ก้าวต่อหุ้นส่วนการพัฒนาจังหวัด

เผลอแปปเดียวก็กว่า 18 เดือนกับการพัฒนาเป็น หน่วยจัดการระดับจังหวัดที่มีจุดเน้น (Node Flagship)จังหวัดตรัง จากการสนับสนุนของ สำนักสร้างสรรค์โอกาส กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การทำงานภายใต้การเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนได้เอง

จากการวิเคราะห์ปัญหา และต้นทุนของพื้นที่

จังหวัดตรังเลือกประเด็น "เตรียมรองรับสังคมสูงวัย" และ ประเด็น"การจัดการขยะ" ในการขับเคลื่อน รอบที่ผ่านมา 25 พื้นที่/โครงการถูกกระจายการสนับสนุนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโมเดลการพัฒนา

โมเดลสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัย และโมเดลศาสนสถานเตรียมรองรับสังคมสูงวัย และการพัฒนาโครงการชุมชนต้นแบบเตรียมรองรับสังคมสูงวัยเข้าแผนพัฒนาจังหวัดในปี 2566 คือดอกผลความสำเร็จเบื้องต้นจากการทำงานที่ผ่านมาในประเด็นยุทธศาสตร์เตรียมรองรับสังคมสูงวัย แม้จะยังไม่สมบูรณ์ บ้างเป็นเชิง best practice บ้างเป็น good practice แต่เหล่านี้จะเป็นต้นทุนสำคัญในการทำงานขยายผลประเด็นเตรียมรองรับสังคมระยะเฟสที่ 2

วันนี้ อ.เหลี่ยม และทีม สสส.สำนัก 6  ชวนคุยกับทีม Node ตรัง ช่วยกันตั้งคำถามความพร้อมในการขยับงานในเฟสที่ 2 ความชัดเจนของโมเดลขยายผล กลุ่มเป้าหมาย เงื่อนไขพื้นที่ขยายผล minimum requirements โมเดลที่จะพัฒนา ความพร้อมของภาคียุทธศาสตร์ที่จะมามีส่วนร่วม ความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดระดับจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์เตรียมรองรับสังคมสูงวัยยังคงก้าวขยับงานกันต่อ

และประเด็นยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารข้าวตรัง คือประเด็นยุทธศาสตร์ใหม่ที่จะมาแทนประเด็นการจัดการขยะที่เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์แล้วมีความไม่พร้อมในการขยับงานเชิงยุทธศาสตร์ในงานเฟส2

หลายคำถามที่ฝากเป็นการบ้าน

ยังมีหลายยกในการหารือเพื่อพัฒนาให้งานเฟส2 มีความคม ชัด ลึก

ทั้งคุยกันเอง คุยกับภาคียุทธศาสตร์จังหวัด คุยกับทีม สสส.

ก้าวกันต่อ ก้าวการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาจังหวัด ก้าวตรังเมืองคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน

#NodeFlagshipจังหวัดตรัง

#สำนักสร้างสรรค์โอกาส

#สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เชภาดร จันทร์หอม บันทึกเรื่องราว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 2980
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง