"ประชุม กขป.เขต ๑๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔"

 • photo , 1000x563 pixel , 465,629 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 534,586 bytes.
 • photo , 1040x780 pixel , 71,928 bytes.
 • photo , 1040x780 pixel , 69,874 bytes.
 • photo , 1040x780 pixel , 67,732 bytes.
 • photo , 1040x780 pixel , 96,397 bytes.
 • photo , 1440x1080 pixel , 163,930 bytes.
 • photo , 1440x1080 pixel , 139,269 bytes.
 • photo , 1440x1080 pixel , 182,727 bytes.
 • photo , 1440x1080 pixel , 140,597 bytes.
 • photo , 1440x1080 pixel , 183,909 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 122,401 bytes.
 • photo , 1440x1080 pixel , 162,517 bytes.
 • photo , 1440x1080 pixel , 137,500 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 400,894 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 479,890 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 410,123 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 488,603 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 538,689 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 452,456 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 462,029 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 335,411 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 526,447 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 282,356 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 459,201 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 382,459 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 385,107 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 386,935 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 384,312 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 307,804 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 292,354 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 366,998 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 283,808 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 306,362 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 432,613 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 356,451 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 359,676 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 432,613 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 282,147 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 350,861 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 355,711 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 373,550 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 311,151 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 241,792 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 348,561 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 287,161 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 479,181 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 377,584 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 496,355 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 617,531 bytes.
 • photo , 1080x607 pixel , 88,418 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 144,974 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 133,846 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 440,523 bytes.
 • photo , 1080x607 pixel , 88,418 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 144,974 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 133,846 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 99,830 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 143,064 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 139,007 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 118,532 bytes.

"ประชุมกขป.ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔"

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ประชุมกขป.เขต ๑๒ โดยมีวาระสำคัญๆ อาทิ

การนำเสนอสถานการณ์โควิด๑๙ ในพื้นที่เขต ๑๒ โดยคุณพัฒฑิกรณ์ ทองคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๒ ที่ยังมีการติดเชื้อในอันดับต้นๆของประเทศ ตัวเลขเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลง ขณะที่เขตอื่นๆเริ่มลดลงไปก่อนหน้าแล้ว และนำเสนอแนวทางรับมือสถานการณ์โควิดที่ดำเนินการอยู่ด้านกฏหมาย สังคม การแพทย์และสาธารณสุข

ตั้งแต่ ๑ มกราคมเป็นต้นไป กระทรวงสาธารณสุขจะหันมารายงานตัวเลขผู้ป่วยหนักและเสียชีวิตแทนการติดเชื้อรายวัน ซึ่งจะสะท้อนความเป็นจริงของระบบสาธารณสุขมากกว่า และหากเทียบเคียงกับจำนวนประชากรของแต่ละพื้นที่แล้ว ตัวเลขการติดเชื้อต่อจำนวนประชากรอาจจะมีตัวเลขที่แตกต่างจากการรับรู้ในการรายงานสถิติรายวันในปัจจุบัน

พร้อมกับให้ความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ และร่วมกำหนดเป้าประสงค์การขับเคลื่อนประเด็นสำคัญของเขต ของแผนปฎิบัติการ ๔ ปี ซึ่งจะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งในการทำให้กขป.ที่มาจากแต่ละภาคส่วน ๔๕ องค์กรได้สามารถสะท้อนปัญหา รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา กำหนดทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแต่ละปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในเชิงโครงสร้าง(การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ฯลฯ) รวมถึงปัจจัยส่งผ่านที่มีผลต่อสุขภาวะหรือคุณภาพชีวิตประชาชน อันเป็นภาระกิจของกขป.ที่ได้รับมอบหมาย

กขป.เสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

๑.ด้านยุทธศาสตร์ ในการกำหนดประเด็นและเป้าหมาย เพิ่มมิติด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปอยู่ในการวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดสุขภาวะ ทั้งเรื่อง PM.๒.๕ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ เชื่อมโยงกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน(SDG) โดยเฉพาะด้านสุขภาพ การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การนำสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัด ปัญหายาเสพติด ความหลากหลายทางเพศ

๒.ประเด็นการรับมือโควิด ภายใต้มาตรการ ๔ ต.๒ป. ที่จะเสริมด้วยแนวทาง Next normal ๔ ข้อคือ วัคซีนที่จะต้องฉีดให้ครอบคลุม Universal Prevention For COVID-19 (การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล) COVID-Free Environment หรือการจัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโควิด และการใช้ ATK คัดกรองเชิงรุก รวมถึงการจัดการขยะติดเชื้อ เพิ่มมาตรการให้กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการ การเข้าถึงข้อมูลและการสื่อสารทางสังคม และให้ความสำคัญกับด้านเศรษฐกิจ ฟื้นฟูรายได้ลดหนี้สิน

๓.ข้อเสนอเชิงประเด็น/เป้าประสงค์ อยากให้เพิ่มเรื่องอุบัติเหตุ โรคหัวใจ/ความดัน/เบาหวาน การทำงานกับกลุ่มแม่และเด็กกำพร้า เยาวชน โรงงาน กิจกรรมทางกายในกลุ่มเยาวชนกรณีเรียน on line การเข้าถึงบริการ การลดความเครียด/สุขภาพจิต

๔.เชิงกลยุทธ เน้นความรอบรู้ทางสุขภาพโดยเฉพาะในกลุ่มสื่อ การตลาดในโลกดิจิตอล การพัฒนาระบบ/กลไกรับเรื่องร้องเรียน การเยียวยา การทำงานร่วมกับอปท.

ขั้นตอนต่อไป กขป.เพิ่มเติมเป้าประสงค์ ลงในแบบฟอร์มร่างแผนปฎิบัติการ ๔ ปี ทีมกลางจะสรุปและ Mapping ภาคีเครือข่ายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละเป้าประสงค์ นัดหมายทำแผนปฎิบัติการ ค้นหาเจ้าภาพหลัก/รอง นำเสนอกขป.ในการประชุมครั้ง่ต่อไปในช่วงกุมภาพันธ์

นอกจากนั้นแล้วยังมีการพิจารณากำหนดการจัด Side Event วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน“Kickoff กขป.เขต ๑๒ พลเมืองตื่นรู้ สานพลังรับมือโควิด-๑๙ ด้วยมาตรการ ๔ ต.๒ป.” ผ่านระบบ Zoom และ live สดผ่านเพจ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9563
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง