"ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตำบลหนองจิก"

 • photo , 1477x1108 pixel , 194,611 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 154,693 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 119,945 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 167,667 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 183,689 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 159,045 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 174,174 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 125,271 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 129,303 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 175,181 bytes.

"ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตำบลหนองจิก"

กขป.เขต 12 ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา เทศบาลตำบลหนองจิก พชอ.หนองจิก สมัชชาสุขภาพจังหวัดปัตตานี พชอ.หนองจิกร่วมกันดำเนินการธรรมนูญสุขภาพเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)

เทศบาลตำบลหนองจิก อำเภอหนองจิก ปัตตานี ประกอบด้วย 7 ชุมชน มีประชากร 6,236 คน 1700 กว่าครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม มีชุมชนพุทธ 2 ชุมชน ประกอบอาชีพประมง รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ ฐานะโดยรวมเรียกว่าพอมีพอกิน เป็นชุมชนดั้งเดิมมีอายุยาวนาน แต่ก็อยู่บริเวณชานเมือง ผลิตภัณฑ์เด่นก็มีปลาหวาน(ปลาข้างเหลือง) ปลาแปรรูป ขนมโบราณ สภาพแวดล้อมมีคลองหลายสาย ออกสู่ปากทะเล ชุมชนอยู่ในรูปแบบเครือญาติ

กิจกรรมเด่น มีทั้งการแข่งเรือ ธนาคารขยะ กิจกรรมของผู้สูงอายุทั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมออกกำลังกาย สอนศาสนา ที่นี่ยังมีศิลปินแห่งชาติอีกด้วยเป็นศิลปินพื้นบ้าน

ทุนทางสังคม มีมัสยิดและสุเหร่า 3 แห่ง มีการจัดงานเมาลิด มีวัด 1 แห่ง มีวังเก่า 1 แห่ง มีรพ.หนองจิก สหกรณ์ออมทรัพย์ ธกส. มีชมรมผู้สูงอายุระดับตำบล

สภาพปัญหาพื้นฐานของผู้สูงอายุ เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โควิดแพร่ระบาดทำให้ไม่สามารถทำกิจกรรมปกติ เกิดความเครียดจากสภาพปัญหาในครอบครัวจากการขาดรายได้ คนในครอบครัวว่างงาน เครียดจากลูกหลานติดยาเสพติด มีบางส่วนอยู่เพียงลำพัง มีโรคประจำตัว(ความดัน เบาหวาน)จากพฤติกรรมไม่ออกกำลังกาย และการบริโภคหวาน มัน เค็ม ส่งผลต่อการเป็นผู้ป่วยติดเตียง บางส่วนประสบปัญหาลื่นล้ม

(ร่าง) วิสัยทัศน์ 3 ปี ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองจิกมีสุขภาพกาย ใจ ที่ดี มีความสุข สามารถรวมตัวกันช่วยเหลือพึ่งพากันเอง มีความเป็นอยู่พื้นฐานที่ดี ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและมีกิจกรรมโดดเด่น

ข้อตกลงสำคัญประกอบด้วย

1.ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

1.1 ผู้สูงอายุในพื้นที่ทต.หนองจิกดูแลตัวเอง ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพทางกายและทางจิตร่วมกัน ทุกเย็นเวลาหกโมง นัดหมายออกกำลังกายที่บ้านตามรูปแบบที่เหมาะสมพร้อมเพรียงกัน

1.2 ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมในชุมชน และกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมทางศาสนา ตามรูปแบบและสอดคล้องกับวิถีของชุมชน

2.ด้านการเสริมสร้างอาชีพและรายได้

2.1 ส่งเสรีมกิจกรรมสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน

2.2 ทต.หนองจิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อชุมชนให้การดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง สร้างรายได้ และลดช่องว่างการให้บริการ

3.ด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม

3.1 ทต.หนองจิกส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุระดับชุมชน

3.2 ชมรมผู้สูงอา่ยุระดับตำบล รวมตัวกัน เปิดรับสม่าชิก ทำกิจกรรมพบปะ เชื่อมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือกันและกัน พบกันสม่ำเสมอเดือนละ 1 ครั้ง

3.3 ทต.หนองจิก ส่งเสริมการจัดตั้งชมรมผู้ดูแลผู้สูงอายุระดับตำบล

3.4 ทุกหน่วยงานร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมสร้างครอบครัวอบอุ่น ห่างไกลปัญหายาเสพติด

4.ด้านการพัฒนาระบบบริการ

4.1 ทต.หนองจิก รพ.หนองจิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีศูนย์ดูแลสุขภาพชุมชน ทำหน้าที่คัดกรองสุขภาพ เฝ้าระรัง ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ การบริโภคที่ถูกต้อง ให้มีนักกายภาพประจำชุมชน มีอุปกรณ์พื้นฐานในการดำเนินกิจกรรม

4.2 รพ.หนองจิก ทต.หนองจิก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาศักยภาพ อสม. CG ให้เป็นผู้ดูแลที่บ้าน(Home Care Giver)สามารถให้บริการลดช่องว่างระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(LTC) ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ติดบ้าน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9701
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง