ประชุมทีมประธาน เลขาร่วม แกนนำประเด็น เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

 • photo , 960x540 pixel , 70,700 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 58,346 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 55,476 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 69,405 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 65,603 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 57,946 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 66,651 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 56,300 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 83,423 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 69,472 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 62,094 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 57,601 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 63,476 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 53,604 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 37,329 bytes.

วันที่ 21 มีนาคม 2562  ประชุมทีมเลขาร่วม ประธาน แกนนำประเด็น เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒
หารือแนวทางการดำเนินการในระยะที่สองหลังได้กลไก ได้ประเด็นร่วม ได้อนุกรรมการ ได้ยุทธศาสตร์ร่วมของแต่ละประเด็น พร้อมกับผลสำเร็จในบางพื้นที่ บางประเด็น

จุดเน้นก็คือสร้างผลงานให้เห็นเด่นชัด จับต้องได้ เห็นความร่วมมือเป็นผลจากการประสานการขับเคลื่อนเงิน งาน คน แบบบูรณาการโดยใช้ประเด็นเป็นที่ตั้ง

ต่อข้อมูลความเคลื่อนไหวของแต่ละภาคี ทิศทางการดำเนินงานระยะต่อไป งานสื่อประเด็นกลุ่มเปราะบางที่ได้ถ่ายทำในนามกขป.ไปแล้ว

ช่วงเมษายน

๑.ประชุมทีมอนุสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์ฯ เพื่อกำหนดกรอบการทำงานของแต่ละประเด็นตั้งแต่เป้าหมาย กระบวนการ แผนงาน/โครงการ ตัดชี้วัด(ผลที่ได้ตามเป้าประสงค์ กระบวนการ เครือข่ายความร่วมมือ) เอื้อให้งานแต่ละประเด็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๒.ประชุมอนุกรรมการประเด็น บางประเด็นดำเนินการต่อให้ไปถึงแผนปฎิบัติการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด(ให้เห็นความก้าวหน้าการทำงาน/ข้อมูลอ้างอิง) ควบคู่กับการลงพื้นที่ mapping ภาคีเครือข่าย/กิจกรรมเพิ่มเติมให้ครอบคลุม เงิน งาน คน ขยายหาเครือข่ายความร่วมมือ แต่ละประเด็นมีวิธีการขับเคลื่อนไม่เหมือนกัน เป็นไปตามธรรมชาติของแต่ละประเด็น

๓. Mapping เงิน งาน คนของภาคีหลัก สสส. สปสช. สธ. สช.หารือการทำงานร่วมกัน หนุนเสริมกันและกัน

พฤษภาคม

๔.ประชุมกขป.นำเสนอความก้าวหน้า/แผนปฎิบัติการของแต่ละประเด็น พร้อมกับนำเสนอพื้นที่ต้นแบบของภาคีเครือข่าย เช่น พชอ. /สปสช.(กองทุนตำบล/กองทุนฟืันฟูฯ) จุดประกายให้เห็นแนวทางความร่วมมือการทำงานร่วมกัน หรือขับเคลื่อนเชิงนโยบายกับภาคียุทธศาสตร์ของประเด็นที่พร้อมจะดำเนินการ

๕.ให้มีคณะทำงานกขป.ระดับจังหวัดเพื่อบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ทั้งในเชิงประเด็น และภาพรวมทุกประเด็น บางจังหวัดมีฐานเครือข่ายพร้อมดำเนินการ เช่น ยะลา สตูล สงขลา ตรัง ดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 2047
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง