สัมมนาสร้างความเข้าใจระบบสุขภาพที่เป็นธรรมกับบทบาทกขป.สื่อสารในการขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 3 ในระดับพื้นที่

 • photo , 960x540 pixel , 72,068 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 44,307 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 54,034 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 78,185 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 64,079 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 61,065 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 66,826 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 70,179 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 70,543 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 65,303 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 73,528 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 48,030 bytes.
 • photo , 1280x640 pixel , 56,925 bytes.
 • photo , 1280x640 pixel , 70,654 bytes.
 • photo , 1280x640 pixel , 65,539 bytes.
 • photo , 1280x640 pixel , 55,930 bytes.
 • photo , 1280x640 pixel , 47,875 bytes.
 • photo , 1280x640 pixel , 58,614 bytes.
 • photo , 1280x640 pixel , 57,152 bytes.
 • photo , 1280x640 pixel , 78,876 bytes.
 • photo , 1280x640 pixel , 45,136 bytes.

สช.จัดประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจระบบสุขภาพที่เป็นธรรมกับบทบาทกขป.สื่อสารในการขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 3 ในระดับพื้นที่

วันอังคารที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 15.30 น.  ณ ห้องพระวิษณุ ชั้น 3 โรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก

ประกอบด้วยดังนี้

1.ประธาน กขป. 12 เขต

2.สื่อ กขป. 12 เขต ๆ ละ 1 คน

3.เลขานุการ ร่วม กขป. 12 เขต ๆ ละ 4 คน (สสส. สปสช. ก.สาธารณสุข และฝ่ายเลขานุการ สช.)

มีวัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างความเข้าใจต่อ ร่าง ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3

2.เพื่อหารือบทบาทของ กขป. ในการสร้างการรับรู้ และการขับเคลื่อนระบบสุขภาพที่เป็นธรรมตามกรอบธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ในเขตและพื้นที่ กล่าวต้อนรับโดย นายแพทย์ประทีป  ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้กล่าวนำ" ระบุสุขภาพที่เป็นธรรมกับบทบาทในการขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 3 ในระดับพื้นที่

ธรรมนูญ ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 3 เป้าหมายระยะ 5 ปีระบบสุขภาพที่เป็นธรรมมีแนวคิดหลักของระบบสุขภาพการอธิบายระบบสุขภาพที่มุ่งเน้น 3 ส่วน

1.ด้านทักษะ ความรอบรู้  ด้านสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อม ด้านดิจิทัล

2.การทำสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

3.การพัฒนาศักยภาพมนุษย์

ระบบสุขภาพที่มองในทุกมิติคือ กาย จิต ปัญญาและสังคมซึ่งประกอบไปด้วยทั้งการบริการสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพรวมถึงการจัดการปัจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพนั้นในแต่ละส่วนต้องมีการดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิผลมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมด้วยการมีการอภิบาลระบบสุขภาพที่ดีหรือมีธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีและการทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของ มนุษย์ในทุกกลุ่มวัยและทุกระดับรวมถึงเรื่องอื่นๆเพื่อที่จะนำไปสู่เป้าหมายระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ในระยะ 5 ปีคือระบบสุขภาพที่เป็นธรรม

หลังจากนั้น นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ประธานอนุกรรมการวิชาการและยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ 3  และผศ. วีระศักดิ์  พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มาพูดถึงธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 3 กรอบแนวคิดเป้าหมายและมาตรการสำคัญ มาตรการสำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่เป้าหมายของระบบสุขภาพพึงประสงค์คือระบบสุขภาพที่เป็นธรรมที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 3 นี้จะมีระบบและกระบวนการหลักๆคือ

1.กระบวนการนโยบายสาธารณะที่ดีและมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วนภายใต้บริบทด้านเศรษฐกิจและสังคม

2.การสร้างเสริมสุขภาพและการจัดการปัจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพด้วยการทำสภาพแวดล้อมสนับสนุนชื่อเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี อย่างส่งมาดลพัฒนาศักยภาพบุคคลและชุมชน

3.การจัดการระบบบริการสุขภาพที่ให้ความสำคัญกับกาย จิต ปัญญาและสังคม อย่างสมดุลอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ปลอดภัยมีประสิทธิภาพและความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ

มาตรการที่สำคัญ

1.สร้างการ พัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านกระบวนการนโยบายสาธารณะจากชุมชนและนโยบายของรัฐในระดับต่างๆตามหลักการพัฒนาทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพรวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางตรงและนโยบายด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจด้านสังคม

2.สร้างระบบสุขภาพที่เป็นธรรมผ่านการกำหนดมาตรการและนโยบายเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นธรรมที่ทำให้เกิดการจัดการเชิงโครงสร้างกลไกและกระบวนการบริหารจัดการการจัดหาและกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรมกับทุกคนในสังคม

3.มุ่งส่งเสริมบทบาทของภาคส่วนต่างๆในการจัดการสังคมและสุขภาพในประเทศและระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดการออกแบบสังคมและระบบสุขภาพ สู่ท้องถิ่น ตนเองได้โดยมีกลไกเชื่อมโยงบทบาทของหน่วยงานรัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคเอกชนในการสนับสนุนการจัดการระบบสุขภาพ

4.สร้างกลไกเครื่องมือและพื้นที่กลาง เช่นสมัชชาสุขภาพธรรมนูญสุขภาพในเชิงประเด็นหรือเชิงพื้นที่เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความร่วมมือกันและสร้างความเป็นเจ้าของในสังคมและสุขภาพทุกระดับ

ช่วงบ่ายได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย4 กลุ่มตามภาค แลกเปลี่ยนแนวทางและบทบาทของกขป.ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพที่เป็นธรรม ตามกรอบธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 แล้วนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนระบบสุขภาพที่เป็นธรรรม

การหารือในครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อน และการสื่อสาร ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 3

ภาพข่าวโดย  ยะห์ อาลี

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1794
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง