“ภาคีเครือข่าย 14 จังหวัด ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมาย ทิศทางภาคใต้แห่งความสุข”

 • photo , 1976x829 pixel , 166,995 bytes.
 • photo , 1567x1044 pixel , 119,077 bytes.
 • photo , 1496x1095 pixel , 152,441 bytes.
 • photo , 1631x1003 pixel , 166,477 bytes.
 • photo , 1611x1015 pixel , 155,015 bytes.
 • photo , 1686x971 pixel , 119,059 bytes.
 • photo , 1581x1036 pixel , 147,354 bytes.
 • photo , 1588x1031 pixel , 142,663 bytes.

เริ่มแล้ว…ภาคใต้แห่งความสุข

“ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมาย ทิศทางภาคใต้แห่งความสุข”

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2565  สำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ โดยทีมภาคใต้ ได้จัดประชุม “เสริมงาน สานใจ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพระดับภาค (ภาคใต้)” ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เปิดเวทีเชื่อมงานวันแรก ระหว่างเครือข่ายสมัชชาสุขภาพระดับภาค (ภาคใต้) กับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 70 ท่าน ได้แก่ ผู้แทนสมัชชาสุขภาพจังหวัดทั้ง 14 จังหวัด และมีภาคีเครือข่ายอื่นๆ ในพื้นที่เข้าร่วม ได้แก่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (ภาคใต้), ชมรมแพทย์ชนบท, มูลนิธิชุมชนไท, สมาคมประชาสังคมชุมพร, เครือข่ายปกป้องดิน น้ำ ป่า นครศรีฯ-พัทลุง, มูลนิธิภาคใต้สีเขียว, ประธาน กขป. เขต 11 และ เขต 12

วางวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ

เพื่อทบทวน แลกเปลี่ยนสถานการณ์สุขภาวะ การเชื่อมร้อยภาคีเครือข่าย และการทำงานร่วมกับภาคียุทธศาสตร์ ในพื้นที่ภาคใต้

เพื่อติดตามกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมพื้นที่ภาคใต้ (การพัฒนาและจัดตั้งกลไก กระบวนการการขับเคลื่อนนโยบายเชิงประเด็น และเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด)

เพื่อหนุนเสริมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และการจัดทำรายงานเพื่อปิดโครงการ

เพื่อร่วมวางกรอบทิศทางและให้ข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมปี 2566 – 2570

ทั้งนี้ในช่วงวันแรกของงาน มีพิธีเปิดโดย นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการ สช. บรรยายในหัวข้อ “เดินหน้า คว้าโอกาส พิชิตวิกฤติ สู่สังคมสุขภาวะ” กล่าวถึงการใช้เครื่องมือตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ ทั้งธรรมนูญสุขภาพ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และสมัชชาสุขภาพ ไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งมีความท้าทายที่สำคัญคือต้องยกระดับกลยุทธ์หรือวิธีการที่จะสร้างการมีส่วนร่วมและพาผู้คนทุกภาคส่วนในสังคมมาเคลื่อนเรื่องต่างๆ ร่วมกัน

ต่อด้วยเวทีเสวนา “พลิกวิกฤติ ฝ่าพลวัตรการพัฒนา สู่ภาคใต้ดินแดนแห่งความสุข: ภายใต้สถานการณ์ จุดแข็ง โอกาส ความท้าทาย และภัยคุกคามพื้นที่” โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่

1.นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ, ประธานชมรมแพทย์ชนบท

2.นายธนภณ เมืองเฉลิม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (ภาคใต้)

3.นายไมตรี จงไกรจักร์ ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท

4.นายทวีวัตร เครือสาย นายกสมาคมประชาสังคมชุมพร

5.แพทย์หญิงอุทุมพร กำภู ณ อยุธยา ประธาน กขป. เขต 11

6.นายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ประธาน กขป. เขต 12

7.นายจารึก ไชยรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ สช. ดำเนินรายการโดย นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล เครือข่ายปกป้องดิน น้ำ ป่า นครศรีฯ – พัทลุง

ทั้งนี้มีการเห็นพ้องกันว่าการจะก้าวสู่ภาคใต้ดินแดนแห่งความสุขควรดำเนินการมากกว่าการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย แต่ควรสร้างนโยบายสาธารณะที่มีการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ทั้งในระดับตำบล จังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ โดยในระดับภูมิภาค ภาคใต้ให้มีการจัดทำนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างภาคใต้ให้ภาคใต้เป็นพื้นที่แห่งความสุข ใน ประเด็นสำคัญ ดังนี้

ประเด็นที่ 1 ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นที่  2 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเด็นที่  3 ความมั่นคงทางอาหารและพันธ์กรรมพืช

ประเด็นที่  4 ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิต

ประเด็นที่  5 ความมั่นคงทางสุขภาพ

ประเด็นที่  6 ความมั่นคงในมนุษย์

ประเด็นที่  7 ความมั่นคงทางการศึกษา/เทคโนโลยีและการสื่อสาร

สิ่งแรกที่ต้องดำเนินการคือ “การสร้างพื้นที่กลาง” เพื่อให้หน่วยงานองค์กรต่างๆ รวมทั้งภาคประชาชน ได้มาสร้างภาพฝันร่วมกัน ได้ร่วมถักทอฝัน อีกทั้งต้องมีการแชร์ทรัพยากรร่วมกัน และนำไปสู่การจัดทำแผนที่ทางเดิน “การพัฒนาภาคใต้แห่งความสุข” ...และร่วมเดินหน้าสร้างภาคใต้แห่งความสุขร่วมกัน

อีกทั้งเวทีนี้ยังมีการประมวลภาพรวมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ภาคใต้ปี 2565 โดยทีมภาคใต้ ซึ่งปีนี้มีประเด็นนโยบายสาธารณะทั้งสิ้น 28 ประเด็น เมื่อจำแนกประเด็นเหล่านี้แล้วสอดคล้องประเด็นของ “งานสร้างสุขภาคใต้” และมีการทำงานสอดคล้องกันทั้งในระดับตำบลซึ่งใช้ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ในการขับเคลื่อน ระดับอำเภอโดยมีกลไก พชอ. ของทั้งสองเขตร่วมเป็นพื้นที่ต้นแบบ ระดับจังหวัดซึ่งใช้กลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัด ระดับเขตมีกลไก กขป. ร่วมขับเคลื่อน

วันที่สอง ของงานคือการติดตามกระบวนการขับเคลื่อนงาน 4PW ของทั้ง 14 จังหวัด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะโดยทีม สช. และประธาน กขป. 11 ซึ่งจากกระบวนการดังกล่าวทำให้ทราบข้อมูลความคืบหน้ากระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของสมัชชาสุขภาพจังหวัดพื้นที่ภาคใต้

(1) เรื่องของการพัฒนาและจัดตั้งกลไก

(2) กระบวนการการขับเคลื่อนนโยบายประเด็น

และ (3) การเตรียมจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด ซึ่งช่วงเดือนสิงหาคมนี้หลายๆ จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้จะจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดกัน เริ่มด้วย นครศรีฯ จัด 24 กรกฎาคม กระบี่ 4 สิงหาคม ระนอง 17 สิงหาคม สุราษฎร์ 19 สิงหาคม พังงา 30 สิงหาคม  อย่างไรรอติดตามงานพื้นที่ดีๆ กันต่อด้วยนะครับ

ร่วมติดตามข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมดีๆ จากทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ที่

Website สช. : https://www.nationalhealth.or.th

เว็บไซต์สมัชชา https://www.samatcha.org

Facebook: สช. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  https://www.facebook.com/NHCO.thai

TWITTER : @NhcoThai หรือคลิก https://twitter.com/NhcoThai

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สช. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1794
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง