"ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.)เขต 12 ครั้งที่ 1/2565"

 • photo , 1706x960 pixel , 158,852 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 195,225 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 161,252 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 166,865 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 197,250 bytes.
 • photo , 1000x564 pixel , 112,021 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 168,481 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 166,127 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 117,734 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 154,497 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 141,801 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 124,684 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 129,119 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 118,091 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 103,196 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 141,931 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 141,014 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 120,734 bytes.

"ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.)เขต 12"

วันที่ 25 กรกฏาคม 2565 มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมอาคาร 50 ปี วศ.มศว.มทษ. ม.ทักษิณ จ.สงขลา

โดยมีนพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ เป็นประธานคณะกรรมการ และมีกรรมการ เลขานุการร่วม เครือข่าย ม.ทักษิณ เข้าร่วมประชุมจำนวน 44 คน และผ่านระบบ online อีกจำนวนหนึ่ง

ก่อนประชุมมีการมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ กขป.ที่เข้ารับตำแหน่งอธิการบดี ม.ทักษิณ และกขป.อีก 2 ท่านที่ได้รับรางวัลจากการทำงาน

วาระหลักของการประชุมรอบนี้

1.ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยสรุปมีการแพร่ระบาดจากเชื้อกลายพันธ์ ตัวเลขที่รายงานในระบบซึ่งคัดกรองเฉพาะที่มีการยืนยันแล้วไม่สูงมากนัก รวมถึงผู้เสียชีวิต แต่จะมีผู้ป่วยอีกมากที่ตรวจเชื้อด้วยตนเองไม่ได้เข้าสู่ระบบรายงาน ยังต้องติดตามเฝ้าระวังและเน้นมาตรการสวมหน้ากากอนามัยและการฉีดวัคซีนต่อไป

2.การให้ข้อเสนอแนะต่อแผนปฎิบัติการ 4 ปี เพื่อใช้ในการประสานการขับเคลื่อน 5 ประเด็นหลักของเขต 12  ประกอบด้วย

1.การรับมือโควิด-19

2.บุหรี่และปัจจัยเสี่ยง

3.สุขภาวะแม่และเด็ก

4.สุขภาวะกลุ่มเปราะบางทางสังคม

5.เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ

ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการกำหนดเป้าหมายร่วม แนวทางดำเนินงาน รวมถึงการค้นหาหุ้นส่วนความร่วมมือในการขับเคลื่อนมาแล้ว

มีข้อเสนอแนะ ให้เชื่อมโยงกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 การเชื่อมโยงข้ามประเด็น/พื้นที่ โดยเฉพาะด้านการศึกษา/การจัดกระบวนการเรียนรู้ การเชื่อมโยง กับอปท. การเพิ่มมิติด้านเศรษฐกิจ สร้างรายได้ ความมั่นคงด้านอาหาร การจัดทีมร่วมกับผู้นำศาสนา/ผู้นำชุมชน

ทั้งนี้แผนดังกล่าวจะนำไปเป็นกรอบในดำเนินการ รวมถึงประสานเครือข่ายระดับพื้นที่/ประเด็น ที่เกี่ยวข้องเข้ามาสู่การทำงานร่วมกันต่อไป

3.ความร่วมมือกับม.ทักษิณ ที่ต้องการให้มีบทบาททางสังคม สร้างนวตกรรม การเรียนรู้ผ่านปฎิบัติการรูปธรรมในพื้นที่ 5 จว. มีข้อสรุปแนวทางความร่วมมือ 1)จับตู่ทางเทคโนโลยี/ความรู้ระหว่างคณะต่างๆกับเครือข่ายประเด็น/พื้นที่ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกัน รวมไปถึงการจัดการความรู้ การสื่อสารทางสังคม 2)มีบุคลากรเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาในการทำงานตามแผนปฎิบัติการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงความร่วมมือกันในมิติต่างๆต่อไป

4.การจัดเวทีร่วมขับเคลื่อนํธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 โดยจะมีการจัดเวทีระดับเขตในรูปแบบ onsite และonline ในช่วงต้นกันยายน โดยเชื่อมโยงแผนปฎิบัติการกับธรรมนูญฯ สื่อสารและประสานการขับเคลื่อนไปด้วยกัน

5.นัดหมายครั้งต่อไป ณ อบจ.ปัตตานี ช่วงปลายเดือนกันยายน เชื่อมโยงงานของอบจ.ใน 3 เรื่องคือ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 7 จังหวัด/การถ่ายโอนรพ.สต. และกองทุนสุขภาวะ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 5753
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง