“หุ้นส่วนการพัฒนาพังงาแห่งความสุข สู่ ทศวรรษใหม่”

 • photo , 586x414 pixel , 79,160 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 132,665 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 143,518 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 158,904 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 158,640 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 140,695 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 89,754 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 131,224 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 88,468 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 135,888 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 113,269 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 164,470 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 142,739 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 143,194 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 155,321 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 161,515 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 152,627 bytes.

“หุ้นส่วนการพัฒนาพังงาแห่งความสุข สู่ ทศวรรษใหม่”

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา) หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประธานหอการค้าจังหวัดพังงา ผู้แทนภาคเอกชน ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบล  เข้าร่วมกว่า 600 คน

นายธราธิป ทองเจิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานจัดโครงการงานสมัชชาพังงาแห่งความสุข ครั้งที่ ๙ ในหัวข้อ “หุ้นส่วนการพัฒนาพังงาแห่งความสุข สู่ ทศวรรษใหม่ กล่าวว่า “การเสริมความเข้มแข็งชุมชนให้สามารถยกระดับความรู้ ในการออกแบบการพัฒนา เราจะเห็นว่า จากรายงานสถานการณ์สุขภาพจิตคนไทย การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน การสำรวจของเอแบคโพลล์ จังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่อยู่แล้วมีความสุขลำดับที่ ๒ ของประเทศ ติดต่อกันมา มากกว่า ๑๐ ปี ในขณะที่เศรษฐกิจของจังหวัด อยู่ลำดับที่ ๑๒ ของประเทศ ซึ่งเป็นที่น่ายินดี

ผมทราบมาตลอดว่า ภาคประชาชนในจังหวัดพังงา  ขับเคลื่อนมายาวนานกว่า ๒๐ ปี รับทราบว่า กระบวนการภาคประชาชน ภารครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าใจไปในทางที่สอดคล้องกัน เพื่อการขับเคลื่อนและดำเนินการที่เป็นธรรมชาติ และหลากหลาย ไปในทิศทางใหญ่เป้าหมายเดียวกัน คือ การขับเคลื่อนสู่ “พังงาแห่งความสุข” ภายใต้ ๑๐ ยุทธศาสตร์, ๕ ภาคส่วน, ๓ ห่วง, ๒ เงื่อนไข, ๑ จังหวัด, การร่วมสร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งความสุขร่วมกัน ให้มีเศรษฐกิจดี ซึ่งเป็นทิศทางที่สำคัญ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วม จึงร่วมสนับสนุนให้คนพังงา มีความสงบ สันติ ไม่ทอดทิ้งกัน รู้รัก สามัคคี สิ่งแวดล้อมดี วัฒนธรรมดี ประชาชนมีการศึกษาดี มีสุขภาพดี สังคมมีสุขภาวะ และมีความเป็นธรรม คือการทำให้ชุมชนเข้มแข็ง  สร้างความเป็นธรรมของสังคมโดยรวมให้เกิดขึ้น"

การขับเคลื่อนที่ผ่านมายังมีความร่วมมือจาก

๑.)สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนให้เกิดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดพังงา และการพัฒนข้อเสนอนโยบาย

๒.)สถาบันพันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งผ่านสภาองค์กรชุมชนตำบล ทั้งกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ืที่อยู่อาศัย สวัสดิการชุมชน และสนับสนุนงบประมาณให้ชุมชน

๓.)สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)สนับสนุนงบประมาณ ผ่านสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข เพื่อจัดแผนการรับมือภัยพิบัติและโรคอุบัติใหม่

๔.)มูลนิธิชุมชนไท ในการขับเคลื่อนพังงาเมืองปลอดภัยจากภัยพิบัติ และคุณภาพชีวิตเครือข่ายชาวเล

๕.)องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนับนุนการขับเคลื่อนภาคประชาชนหลากหลายมิติ เช่นการสนับสนุนโครงการพัฒนาอาสาสมัครภัยพิบัติชุมชน โครงการสมัชชาแห่งความสุข และเครือข่ายอื่นๆเช่น เครือข่ายทหารผ่านศึก เครือข่ายแม่บ้าน อบจ. เป็นต้น

๖.)หน่วยงานภาครัฐบูรณาการ ผู้นำท้องที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนทรัพยากรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ เสมอมา


ปีนี้ มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๖๐๐ คน ที่มาจาก ๘ อำเภอ โดยจะมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจทิศทางการพัฒนาจังหวัดพังงาในทศวรรษหน้า การจัดทำข้อเสนอนโยบายการพัฒนาจังหวัด การนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพังงา ให้เป็นมติร่วมในงานสมัชชาแห่งความสุข  และรับรองแนวทางการขับเคลื่อน สู่ พังงาแห่งความสุขร่วมกัน เพื่อการจัดการตนเองในระดับพื้นที่จากนี้ไป ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สม้ชชาพังงาแห่งความสุข จะเป็นกลไก ประสานให้เกิดความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ สู่การกำหนดอนาคตการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สภาประชาชนภาคใต้แห่งความสุข


หุ้นส่วนการพัฒนา

พังงาระดมทุกพลังจัดเวทีกำหนดทิศทางให้พังงาเป็นเมืองแห่งความสุขในทศวรรษใหม่

วันที่ 1 กันยายน 2565 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวเปิดงานโครงการสมัชชาแห่งความสุข ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาได้จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการรวมตัว ร่วมคิด ร่วมทำ รวมพลังทุกภาคีเครือข่ายในจังหวัดพังงา สร้างพลังแห่งความสุขในพื้นที่อยู่อาศัยในจังหวัดพังา ให้ผู้ร่วมเรียนรู้เข้าใจขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมภายใต้แนวคิดการนำร่วมของสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข รวมถึงเข้าใจกระบวนการสร้างเมืองแห่งความสุขจากคนที่มีประสบการณ์ทำงานในพื้นที่จริงจนเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการนำองค์ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้สร้างเมืองแห่งความสุขในบริบทต่าง ๆ โดยมีส่วนราชการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หอการค้าจังหวัดพังงา สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข ภาคเอกชน มูลนิธิชุมชนไท ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำห้องที่ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบล และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ณ อานานา แกรนด์ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ร่วมมือกันขับเคลื่อนงานมาอย่างต่อเนื่องและมีเป้าหมายเดียวกัน เกิดพื้นที่รูปธรรมมากมายในหลากหลายรูปแบบ ทั้งยังร่วมสร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งความสุข ที่มีเศรษฐกิจดี มีความสงบ สันติ ไม่ทอดทิ้งกัน รู้รัก สามัคคี สิ่งแวดล้อมดี วัฒนธรรมดี ประชาชนมีการศึกษาดี มีสุขภาพดี สังคมมีสุขภาวะ และมีความเป็นธรรม คือ การทำให้ชุมชนเข้มแข็ง สร้างความเป็นธรรมของสังคมโดยรวมให้เกิดขึ้น ทั้งหมดนี้เป็นความร่วมมือจนทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่น่าชื่นชม เช่น ผังพัฒนาพังงาแห่งความสุข การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ การพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ สวัสดิการชุมชน การจัดการขยะ อาหารปลอดภัย เป็นต้น

งานสมัชชาพังาแห่งความสุข ที่จัดขึ้นเพื่อจัดทำนโยบายสำคัญจากประชาชนในการขับเคลื่อนพังงา อาจเป็นตัวอย่างของการสร้างความร่วมมือในพื้นที่ที่ร่วมกันกำหนดนโยบายการพัฒนาจังหวัดเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาพังงาไปด้วยกันอย่างมีเป้าหมาย หลายหน่วยงานได้ประกาศให้จังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่อยู่แล้วมีความสุขเป็นอันดับ 2 ของประเทศต่อเนื่องมากว่า 10 ปี จากนี้ไปเราต้องร่วมกันยกระดับไปสู่การสร้างความร่วมมือกันออกแบบการพัฒนาพื้นที่ตำบลและเชื่อมโยงกับการพัฒนาจังหวัด ทั้งหน่วยงาน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ให้เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้กิจกรรมเสวนาหัวข้อ “หุ้นส่วนการพัฒนาพังงาแห่งความสุขสู่ทศวรรษใหม่” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน เติมเต็ม แชร์ประสบการณ์ และแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 9 กลุ่ม ก่อนที่จะสรุปผลและประกาศทิศทางการพัฒนาพังงาแห่งความสุข "ทศวรรษใหม่" ต่อไป

#พังงาแห่งความสุข

#สานพลัง

#นโยบายสาธารณะ

#สมัชชาพังงาแห่งความสุข

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ  สมาคมสื่อวิทยุโทรทัศน์พังงา อันดามัน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3019
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง