"บอกกล่าว งานวันพลเมืองสงขลา 2565"

 • photo , 1080x608 pixel , 72,661 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 192,314 bytes.
 • photo , 1080x1440 pixel , 142,315 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 164,196 bytes.
 • photo , 1080x1440 pixel , 145,873 bytes.
 • photo , 1080x1440 pixel , 112,177 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 136,251 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 74,549 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 64,760 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 78,680 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 53,568 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 63,149 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 109,618 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 94,483 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 59,487 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 104,691 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 66,390 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 104,803 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 68,521 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 89,027 bytes.
 • photo , 1920x1080 pixel , 155,293 bytes.
 • photo , 1920x1080 pixel , 164,750 bytes.
 • photo , 1920x1080 pixel , 126,145 bytes.
 • photo , 1920x1080 pixel , 147,183 bytes.
 • photo , 1920x1080 pixel , 135,693 bytes.
 • photo , 1920x1080 pixel , 168,281 bytes.
 • photo , 1920x1080 pixel , 123,640 bytes.
 • photo , 1920x1080 pixel , 143,605 bytes.
 • photo , 1920x1080 pixel , 144,931 bytes.
 • photo , 1920x1080 pixel , 130,079 bytes.
 • photo , 1920x1080 pixel , 101,268 bytes.
 • photo , 1920x1080 pixel , 107,238 bytes.
 • photo , 1920x1080 pixel , 150,981 bytes.
 • photo , 1920x1080 pixel , 131,656 bytes.

"งานวันพลเมืองสงขลา 2565"

ปีนี้ 31องค์กรความร่วมมือมาร่วมนำเสนอผลงานเด่นในรอบปี 65 พร้อมกับร่วมกำหนดเป้าหมายร่วมในการทำงานร่วมกันในอีก 5 ปีข้างหน้า ด้วยการชวนมองสงขลาในอีก 5 ปี

งานวันพลเมืองสงขลา เกิดขึ้นเพื่อรองรับการมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันของเครือข่ายโดยเฉพาะภาคส่วนที่อยู่ในสงขลา จุดเน้นก็คือ องค์กรสมาคม มูลนิธิ เครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาควิชาการ ภาคเอกชน ที่ประสงค์เข้าร่วม มิได้จำกัดองค์กร ขอเพียงทำงานในสงขลา มีความต้องการทำงานร่วมกันในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ

จุดเน้นแนวคิดก็คือ การสร้างข้อตกลงความร่วมมือร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมทำมากกว่าที่จะเสนอเชิงนโยบาย เพื่อลดทอนอุปสรรคการทำแผนของหน่วยงานที่มักจะทำล่วงหน้า แต่ก็มิได้ละเลยการทำงานกับภาคียุทธศาสตร์ เพียงแต่ต้องการทำงานร่วมกัน ลดช่องว่างการทำงานกันและกัน เมื่อได้เกิดกิจกรรมความร่วมมือกันแล้ว จนรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน การนำเสนอเข้าสู่แผนงานนโยบายจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

สงขลาเป็นจังหวัดใหญ่ มีหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหลายร้อย ภาควิชาการ เอกชนก็มาก มินับว่ามีองค์กรภาคประชาสังคมอีกหลายหลาก มีหลายความเชื่อ ความคิด การกำหนดเป้าหมายร่วมเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง คิดร่วมแล้วแยกกันทำ หรือทำร่วมกัน จะเป็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นได้จากกระบวนการทำงานที่จะมีขึ้นทั้งปี มิใช่แค่มาร่วมเวทีสาธารณะประจำปีเท่านั้น และยังไม่ได้หมายความว่าพลเมืองจะมีเพียง 31 องค์กร หากเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ประสงค์ทำงานร่วมกัน มติจากที่ประชุมก็ผูกพันเป็นข้อตกลงความร่วมมือด้วยกัน และพร้อมเปิดพื้นที่ประสานเครือข่ายอื่นๆเข้าร่วมอีกตามกำลังและโอกาส

ท่ามกลางวิกฤตแห่งปัญหา การมีส่วนร่วมของผู้คน องค์กรที่ต่างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญบนพื้นฐานประโยชน์สาธารณะจึงเป็นแนวทางหลัก พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง มองภาพเชิงระบบ การปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์เช่นนี้คือจุดท้าทายความสำเร็จ

จากจุดเริ่มต้นปี 2561 ที่ใช้ชื่อเวทีสาธารณะนี้ เพื่อลดอุปสรรคการทำงานตามแหล่งทุน หาคำกลางที่จะเปิดพื้นที่ให้แต่ละภาคส่วนได้เข้ามาร่วมกิจกรรม และเริ่มต้นด้วยการประกาศคำพลเมืองว่าแต่ละองค์กรความร่วมมือจะทำอะไรให้กับสงขลา นำมาจัดกลุ่มเป็น 3 ด้านคือ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และสังคมเป็นสุข เมื่อสิ้นสุดเวทีจะมีการพบปะแลกเปลี่ยนกันเป็นระยะ พร้อมดำเนินกิจกรรมทั้งแบบร่วมกัน หรือแยกกันทำ ก่อนที่จะมานำเสนอผลการดำเนินงานในปีถัดไป พร้อมกับวางเป้าหมายการทำงานด้วยกัน

การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมนี้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เครือข่ายได้ร่วมกันดำเนินการ ก่อตัวมาอย่างยาวนาน เกิดทั้งผลผลิตที่เป็นนวตกรรม เกิดการเชื่อมโยงข้ามพื้นที่ ข้ามประเด็น ข้ามองค์กรมากขึ้น และจำเป็นที่จะต้องยกระดับต่อไป ประกอบกับปีนี้เข้าสู่ 15 ปีวิสัยทัศน์สงขลา 2570 ที่ดำเนินการโดย 15 ภาคีบริหารจัดการ ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก การทบทวนเป้าหมายในอีก 5 ปี คือข้อเสนอแนะสำคัญ

กิจกรรมปีนี้ตรงกับวันที่ 27-28 กันยายน 2565 จะมีทั้งรูปแบบ onsite ณ ห้องประชุมโรงแรมเบญจพร อำเภอเมือง ที่มีห้องย่อย และมีแบบ online ผ่านระบบ zoom และมีการถ่ายทอดสดผ่านเพจต่างๆของแต่ละเครือข่าย เพื่อให้คนสงขลาได้มีส่วนร่วมให้มากขึ้น

พิเศษสุด การนำเสนอผลงานเด่นขององค์กรความร่วมมือ 31 องค์กรผ่านคลิปวิดีโอ

ขอบคุณการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)


หมายเหตุ องค์กรความร่วมมือ

มูลนิธิชุมชนสงขลา มูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มูลนิธิคนช่วยคน สมาคมพิทักษ์สิทธิเขาคูหา สมาคมอาสาสร้างสุข ศูนย์อาสาสมัคร มอ. เครือข่ายเกษตรยั่งยืนจังหวัดสงขลา ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ตำบลแค เทศบาลท่าช้าง เครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำรัตภูมี สมาคมผู้บริโภคสงขลา สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา เรื่องศูนย์ซ่อมสร้างสุข อบต.ท่าข้าม สมาคมการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม สมาคมเอสเอ็มอีสงขลา กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด หอการค้าจังหวัด สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัด วิทยาลัยชุมชนสงขลา nodeflagship สสส.สงขลา สมาพันธ์สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว สภาองค์กรชุมชน พชอ.นาทวี

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1035
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง