“หุ้นส่วนการพัฒนา ขับเคลื่อนพื้นที่ เปิดประตู มะรุ่ยแห่งความสุข”

 • photo , 1000x666 pixel , 116,214 bytes.
 • photo , 1000x1321 pixel , 160,906 bytes.
 • photo , 2048x1364 pixel , 201,433 bytes.
 • photo , 2048x1364 pixel , 149,901 bytes.
 • photo , 2048x1364 pixel , 197,705 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 91,035 bytes.
 • photo , 2048x1364 pixel , 168,778 bytes.
 • photo , 2048x1364 pixel , 151,029 bytes.
 • photo , 2048x1364 pixel , 158,614 bytes.
 • photo , 2048x1364 pixel , 153,294 bytes.
 • photo , 2048x1364 pixel , 145,320 bytes.
 • photo , 2048x1364 pixel , 199,598 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 98,349 bytes.
 • photo , 2048x1364 pixel , 169,811 bytes.
 • photo , 2048x1364 pixel , 177,673 bytes.
 • photo , 2048x1364 pixel , 183,445 bytes.
 • photo , 2048x1364 pixel , 189,645 bytes.
 • photo , 2048x1364 pixel , 170,259 bytes.
 • photo , 2048x1364 pixel , 146,746 bytes.
 • photo , 1000x813 pixel , 123,013 bytes.

อบต.มะรุ่ย ร่วมกับ สนส.ม.อ. และ สสส.

จัดเวทีระดมความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ขับเคลื่อนพื้นที่ตำบลมะรุ่ย ให้เป็นต้นแบบการจัดการ ภัยพิบัติและอนุรักษ์ฐานทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย

“มะรุ่ยแห่งความสุข”

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.) ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินโครงการภายใต้แผนงานศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อยกระดับและขยายผลกระบวนการทำงานแบบเครือข่ายและเพิ่มการประสานความร่วมมือของภาคีทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคประชาชน และสื่อมวลชน ในการดำเนินงานตามประเด็นปัญหา 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางมนุษย์ และความมั่นคงทางฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้

สำหรับพื้นที่ตำบลมะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา เป็นพื้นที่เป้าหมายด้านการพัฒนาเพื่อให้เป็นพื้นที่ต้นแบบด้านความมั่นคงทางฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการการจัดการภัยพิบัติและอนุรักษ์ฐานทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย

​องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย นำโดยนายมนตรี พลันการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ขานรับการพัฒนา จึงได้ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข สภาองค์กรชุมชน มูลนิธิชุมชนไท และอีกหลายภาคีเครือข่าย มาร่วมกระบวนการขับเคลื่อน  ให้ตำบลมะรุ่ยเป็นตำบลแห่งความสุข มีเป้าหมายให้ประชาชนคนในตำบลมะรุ่ยมีสุขภาวะที่ดี ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  โดยมีทีมนักวิชาการ นำโดย ดร.จินดา สวัสดิ์ทวี จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และนางสาวซูวารี มอซู จากสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สนับสนุนการทำงานด้านวิชาการ

​วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ร่วมกับ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.) และ สสส.

จัดเวที ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ “หุ้นส่วนการพัฒนา ขับเคลื่อนพื้นที่ เปิดประตู มะรุ่ยแห่งความสุข” เพื่อเปิดเวทีต้อนรับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนมาขับเคลื่อนให้ตำบลมะรุ่ยเป็นตำบลแห่งความสุขได้อย่างแท้จริง

ได้รับเกียรติจาก นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดเวทีการประชุม ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายของจังหวัดพังงาภายใต้นโยบาย “พังงาแห่งความสุข”

การจัดเวทีในครั้งนี้ นำเสนอเพื่อร่วมเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา ขับเคลื่อนพื้นที่ เปิดประตู..มะรุ่ยแห่งความสุข นำโดย

​ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ให้แนวทางในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นต้นแบบเพื่อสร้างความมั่นคงในทุกมิติ

นายประดิษฐ์ นิจไตรรัตน์ สำนักพัฒนาภาคีและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้แนวทางการทำงานร่วมการเป็นหุ้นส่วนที่เริ่มจากระดับบุคคล กลุ่ม เครือข่าย และการร่วมกันบริหารงานเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดร.เพ็ญ สุขมาก ผู้จัดการโครงการภายใต้แผนงานศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ นำเสนอแนวทางการปฏิบัติโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อนำสู่เป้าหมาย “มะรุ่ยแห่งความสุข”

นายไมตรี จงไกรจักร ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท นำเสนอข้อมูลเสนอสถานการณ์ ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่ตำบลมะรุ่ย เพื่อวางแผนรับมือป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

อาจารย์พงศ์ธีระ บัวเพ็ชร คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฉายภาพให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ด้านฐานทรัพยากรในพื้นที่นำสู่การวางแผนการอนุรักษ์ที่เหมาะสมต่อไป​​​​​​ นายสมศักดิ์ โบบทอง กลุ่มประมงพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นำเสนอข้อมูลสถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่บ้านโคกไครเป็นกลไกสำคัญในการหนุนเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

​หลังจากการเปิดเวทีหุ้นส่วนการพัฒนา ขับเคลื่อนพื้นที่ เปิดประตู...มะรุ่ยแห่งความสุขในครั้งนี้แล้ว คณะกรรมการการทำงานจะมีการจัดเวทีการอบรมเพื่อจัดทำแผนผังทรัพยากรธรรมชาติ การเก็บข้อมูลพื้นที่ตำบลมะรุ่ยในมิติต่าง ๆ และกระบวนการปฏิบัติ เพื่อจัดทำเป็นข้อมูล และนำเสนอให้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ยได้พิจารณาและนำเสนอในเวทีการประชุมสภา และเวทีสาธารณะ เพื่อสรุปเป็นแนวทางการพัฒนาสู่การกำหนดให้เกิดข้อบัญญัติท้องถิ่นในการป้องกันภัยพิบัติ และการอนุรักษ์ฐานทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ เป็นข้อตกลงร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่  โดยใช้ระยะเวลา 1 ปีในการขับเคลื่อนงานดังกล่าว

เรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาความสุขไปด้วยกัน ! เพื่อเป็น “หุ้นส่วนการพัฒนา ขับเคลื่อนพื้นที่ เปิดประตุ.. มะรุ่ยแห่งความสุข”

สุขแรก ได้ร่วมคิดร่วมทำ

สุขที่สอง คนในพื้นที่มีความสุข

และสุขสุดท้าย เกิดการลงมือทำเรียนรู้ร่วมกันไปสู่ความสุขของชุมชน...

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร.095-6544987

#สนสมอ

#สสส

#มะรุ่ยแห่งความสุข

ขอบคุณข้อมูลจาากเพจ สื่อสร้างสุขภาคใต้


ชมคลิปย้อนหลัง

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1035
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง