สานพลังยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ต้นแบบเมืองสุขภาวะเพื่อชีวิตแห่งอนาคต

 • photo , 1000x667 pixel , 168,400 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 145,141 bytes.
 • photo , 2048x1364 pixel , 145,689 bytes.
 • photo , 2048x1364 pixel , 200,853 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 116,553 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 146,827 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 202,065 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 143,394 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 187,668 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 132,075 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 133,454 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 143,584 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 141,553 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 175,757 bytes.
 • photo , 1565x1046 pixel , 200,848 bytes.
 • photo , 2048x1364 pixel , 145,898 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 126,208 bytes.
 • photo , 2048x1364 pixel , 160,979 bytes.
 • photo , 2048x1364 pixel , 120,383 bytes.
 • photo , 2048x1364 pixel , 161,728 bytes.

อบจ.ภูเก็ต-สสส.- ม.อ.สานพลังยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ต้นแบบเมืองสุขภาวะเพื่อชีวิตแห่งอนาคต ลดปัจจัยเสี่ยง เหล้า-บุหรี่-อุบัติเหตุ-มลพิษ-ปัญหาสุขภาพอุบัติใหม่ วางรากฐานระบบสุขภาพอย่างทั่วถึง

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2565 ที่ โรงแรม Boat Lagoon Resort จ.ภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (สนส.ม.อ.) และคณะเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  จัดกิจกรรม Kick Off ภูเก็ต: สุขภาวะเพื่อชีวิตแห่งอนาคต “Phuket: Health for Future of Life” เพื่อสานพลัง สร้างความร่วมมือไปสู่การสร้างสุขภาวะของ จ. ภูเก็ตในอนาคต

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ มุ่งสู่การเป็น Medical&Wellness Hub วางรากฐานระบบสุขภาพอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพควบคู่กันไปด้วย ภายใต้แนวคิด “เมืองแห่งความผูกพันผู้คนสู่สุขภาพโลก” สร้างสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม เป็นต้นแบบระบบสุขภาพชุมชนเมือง และยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

“เป็นที่น่ายินดีที่ จ.ภูเก็ต และ สสส. ร่วมกันผลักดันให้เกิดกลไกบูรณาการการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ซึ่งการวางฐานรากผ่าน ภูเก็ต เฮลท์ แซนด์บ็อกซ์ มีหลักการสำคัญ ดังนี้ 1.สร้างเสาหลักสุขภาพ 2.ดูแลประชากรโลกของภูเก็ตอย่างทั่วถึง ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด และความไม่เป็นธรรมระหว่างเชื้อชาติ พัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวสุขภาพอย่างแท้จริง 3.ภูเก็ตเมืองแห่งสุขภาพดี การไปสู่เป้าหมายต้องอาศัยการพัฒนาระบบสุขภาพพื้นฐาน มุ่งเน้นให้ประชาชนจัดการตนเอง ผ่านกิจกรรม 3 อ. อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทางด้านต่าง ๆ นำไปสู่เมืองภาคใต้แห่งความสุขต่อไป” นายพิเชษฐ์ กล่าว

นายเรวัติ อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วน จ.ภูเก็ต กล่าวว่า จ. ภูเก็ตกำลังเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ Specialised Expo 2028 จึงต้องพัฒนาพื้นที่ เพื่อรองรับการจัดกิจกรรม สร้างความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ อาทิ การท่องเที่ยว การควบคุมโรคระบาด และระบบสุขภาพ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นการสานพลังความร่วมมือของภาคีเครือข่าย จ.ภูเก็ต บูรณาการทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสุขภาพ สร้างเป้าหมายการเป็นภาคใต้แห่งความสุข เป็นต้นแบบการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคเอกชน วิชาการ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด เขตสุขภาพ ส่งเสริมออกกำลังกาย การกินอาหารที่ดี สร้างอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างสุขภาวะในกลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบาง เพื่อสร้างสุขภาวะแห่งอนาคตของคนภูเก็ต

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส. ได้ร่วมกับ สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.สงขลานครินทร์ และภาคีเครือข่าย จัดเวทีสร้างสุขภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการจัดเวทีที่ผ่านมามีข้อเสนอเชิงนโยบาย ผลักดันให้เกิดกลไกคณะกรรมการสุขภาวะระดับจังหวัด และกองทุนส่งเสริมสุขภาวะระดับจังหวัด จึงเกิดการพัฒนาความร่วมมือจังหวัดนำร่อง หนุนเสริมข้อเสนอเชิงนโยบายดังกล่าว

จ.ภูเก็ตเป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่อง ที่มีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านศักยภาพ และทรัพยากรต่างๆ ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการยกระดับความร่วมมือขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ พัฒนาต้นแบบกลไก โดยบูรณาการการทำงานจากภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด ตลอดจนหนุนเสริมการทำงานของภาคีเครือข่าย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทิศทางและเป้าหมายระยะ 10 ปี ของ สสส. ในการลดปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุบนท้องถนน มลพิษสิ่งแวดล้อม และปัญหาสุขภาพอุบัติใหม่ สร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สื่อสร้างสุขภาคใต้

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 7312
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง