ศมส. จับมือเครือข่ายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วางแผนขับเคลื่อนงานฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลและชาวกะเหรี่ยง ประจำปี 2566

 • photo , 1000x667 pixel , 110,813 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 138,185 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 52,498 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 147,469 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 148,581 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 103,923 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 101,135 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 96,657 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 80,160 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 87,399 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 94,356 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 123,625 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 112,766 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 94,517 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 99,620 bytes.

ศมส. จับมือเครือข่ายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วางแผนขับเคลื่อนงานฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลและชาวกะเหรี่ยง ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565

ศมส. ได้จัดประชุมเครือข่ายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 20 จังหวัดที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงและชาวเลอยู่อาศัย ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย อุทัยธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต และสตูล โดยมีวัฒนธรรมจังหวัด นักวิชาการวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นพื้นที่นำร่องการดำเนินงานศึกษาและสำรวจข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 20 จังหวัด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมรับฟังและทำความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนงานฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลและชาวกะเหรี่ยง ตามมติคณะรัฐมนตรี 2553 ประจำปีงบประมาณ 2566


ในปี 2566 ศมส. ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ โดยมีหลักการดำเนินงานบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อที่จะจัดเก็บ รวบรวมและพัฒนาฐานข้อมูลวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ตำบล โดยจะนำเสนอให้เห็นข้อมูลพื้นฐานด้านจำนวนประชากร แผนที่ชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน ปฏิทินชุมชน ทุนชุมชน ตลอดจนการนำเสนอให้เห็นสถานการณ์ปัญหาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถานการณ์ด้านสุขภาวะ ซึ่งจะชี้ให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะอันเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิต วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมปัจจุบัน


นอกจากนี้ ศมส. ยังให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนต้นแบบพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งจะผลักดันให้เกิดเป็นพื้นที่รูปธรรมและมีการรับรองทั้ง 20 ชุมชน ภายในปี 2568 โดยแนวคิดดังกล่าวได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรระหว่างชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานราชการ แสดงให้เห็นการส่งเสริมการให้สิทธิในการใช้ประโยชน์และบริหารจัดการพื้นที่ ไม่ได้เป็นการให้กรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดิน เนื่องจากเป้าหมายของการเป็นพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ มุ่งให้เกิดการคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์และคุ้มครองสิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมให้สามารถดำรงอยู่ได้


ภายหลังการประชุมได้มีการเยี่ยมชมพื้นที่การเรียนรู้ภายใน ศมส. ทั้งในด้านความรู้ทางสังคม วัฒนธรรมร่วมสมัย พัฒนาการทางสังคมผ่านการสืบค้นและศึกษาทางโบราณคดี สิ่งของเครื่องใช้ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา เช่น บอร์ดเกมเครื่องมือ 7 ชิ้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมการเรียนรู้การศึกษาและสำรวจข้อมูลชุมชนที่ ศมส. กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา


นอกจากนี้ในช่วงบ่าย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการ ศมส.ได้บรรยายเรื่องเครื่องมือการเก็บข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยอธิบายให้เห็นการนำเครื่องมือ 7 ชิ้นมาใช้ในการศึกษาและเรียนรู้ชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย โดยได้เน้นย้ำให้เห็นว่า เครื่องมือ 7 ชิ้นนั้นจะทำให้มองเห็นศักยภาพชุมชนมากกว่าการมองเห็นแต่ปัญหาหรือข้อจำกัด ทำให้เห็นความเชื่อมโยงของปัจจัยต่าง ๆ ที่ดำรงอยู่ทั้งภายในและภายนอกชุมชนแทนที่การมองอย่างแยกส่วน ตลอดจนมองเห็นเครือข่ายความสัมพันธ์ในชุมชน และสิ่งสำคัญคือการเห็นความแตกต่างหลากหลายและลักษณะเฉพาะของชุมชน ซึ่งการนำเครื่องมือ 7 ชิ้นมาใช้ศึกษาวิถีชุมชนนั้นจะประกอบด้วย

1.แผนที่เดินดิน ซึ่งจะช่วยให้รู้จักโลกทางสังคมของชุมชน

2.ผังเครือญาติ ทำให้เข้าใจความสัมพันธ์แบบเครือญาติอันเป็นรากฐานของชุมชน

3.โครงสร้างองค์กรชุมชน ทำให้เห็นระบบความสัมพันธ์ที่หลากหลายในท้องถิ่น

4.ระบบสุขภาพชุมชน เข้าใจโลกทัศน์ ปัญหาและภูมิปัญญาสุขภาพในชีวิตชุมชน

5.ปฏิทินชุมชน เรียนรู้เทศกาล กิจกรรมและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชุมชน

6.ประวัติศาสตร์ชุมชน เข้าใจประสบการณ์ชุมชนผ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต

7.ประวัติชีวิต ทำให้เข้าใจและสัมผัสความเป็นมนุษย์ ผ่านการต่อสู้และความสุขความทุกของผู้คน


อย่างไรก็ตามในการนำเครื่องมือ 7 ชิ้นมาใช้ในงานขับคลื่อนฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลและชาวกะเหรี่ยง ซึ่งจะมีเครือข่ายสำนักงานวัฒนธรรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่นำร่องนั้น ศมส. ได้กำหนดให้มีแนวทางการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และการใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์ในระดับพื้นที่ โดยจะจัดให้มีการฝึกอบรมในระดับภูมิภาคในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมกันต่อไป


เจษฎา เนตะวงศ์: เรื่อง

ทีปกร ประสงค์นิล: ภาพ

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร - SAC

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 7312
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง