กลไกระบบสนับสนุนร่วมพัฒนางานดูแลผู้สูงอายุ คนพิการและกลุ่มเปราะบางสู่สังคมเป็นสุข

 • photo , 960x540 pixel , 49,656 bytes.
 • photo , 467x960 pixel , 64,259 bytes.
 • photo , 467x960 pixel , 51,933 bytes.
 • photo , 467x960 pixel , 38,233 bytes.
 • photo , 1315x640 pixel , 73,403 bytes.
 • photo , 1315x640 pixel , 45,492 bytes.

"สังคมเป็นสุข"

เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

การดูแลผู้สูงอายุหรือคนพิการที่เปราะบางทางสังคม ควรประสานเชื่อมโยงกันระหว่างภาคีระดับเขต จังหวัด อำเภอ ตำบล โดยพัฒนาระบบสนับสนุนมาใช้เป็น "สนามพลัง" ในการทำงานร่วมกัน ได้แก่ ระบบสารสนเทศกลาง เวทีกลาง กองทุนกลาง กติกากลาง เหล่านี้จึงจะเสริมเติมช่องว่างการทำงานร่วมกันได้

โดยมีการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด/อบจ./อปท.เป็นขาหลัก ร่วมกับขาประชาสังคมและเอกชน และขาวิชาการ หากเดินร่วมกันได้ทั้ง ๓ ขาจะมีส่วนช่วยเสริมเติมเต็มกันได้ ขาดขาใดขาหนึ่ง งานในพื้นที่ก็จะยังเดินหน้าได้ไม่ติดขัด

ในระดับตำบลหรือพื้นที่ปฎิบัติการ ปัจจุบันกิจกรรมที่ดำเนินการมี ๒ แนวทางคือ ๑.บูรณาการระบบการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ๒.ชุมชนดูแลในลักษณะชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน

กรณีแรก ใช้กลไกของศูนย์สร้างสุขชุมชน(หรือชื่ออื่น สามารถบูรณาการกับศูนย์คนพิการทั่วไป ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ศูนย์ประสานงานหลักประกัน ศูนย์ITC ชุมชน ฯลฯ) จึงมีมากกว่าแค่การบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยได้ร่วมบูรณาการกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางดังกล่าว

ประกอบด้วยกลุ่มกิจกรรมที่กำลังดำเนินการ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลและแผนดูแลคุณภาพชีวิตรายบุคคล ทำงานแบบบูรณาการโดยประสานภาคีนอกพื้นที่และในพื้นที่จำนวนมากให้สามารถทำงานร่วมกันโดยใช้ care plan รายบุคคลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ จำแนกเป็นยุทธศาสตร์แต่ละด้าน ได้แก่ การบริการสุขภาพ การแก้ปัญหาด้านอาชีพและรายได้ การแก้ปัญหาด้านสังคมและสภาพแวดล้อม เป็นต้น โดยทำงานผ่านแอพพลิเคชั่น iMed@home และ www.communeinfo.com แบบครบวงจร โดยปรับข้อมูลรายบุคคลให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตด้านต่างๆเป็นปัจจุบัน ประมวลผลข้อมูลในภาพรวมเพื่อนำมาปรับยุทธศาสตร์การทำงาน และระบบเยี่ยมบ้านในรูปแบบจิตอาสาแบบบุคคลและกลุ่มบูรณาการเพื่อให้สามารถติดตามผล ประเมินผล ลดช่องว่างการให้ความช่วยเหลือที่ซ้ำซ้อนและไม่สามารถวัดผล เสริมด้วยกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ การระดมทุนไม่ว่าจะเป็นเพื่อการศึกษา ของใช้มือสอง สิ่งของเครื่องใช้ วัสดุสิ้นเปลือง สิ่งอำนวยความสะดวกจากชุมชนและเครือข่าย การทำธรรมนูญตำบล เป็นต้น

กรณีชุมชนดำเนินการดูแลกันเอง อาศัยภาวะผู้นำขององค์กรชุมชนที่ตระหนักถึงปัญหาเป็นผู้นำประสานความร่วมมือ และพัฒนากิจกรรมมาเสริมการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากการทำแผนร่วมและแผนรายบุคคลที่ว่าแล้ว ยังสามารถเปิดศูนย์แบ่งปันของใช้มือสอง พัฒนาอาชีพและรายได้จากสิ่งของเหลือใช้ นำมาต่อยอดเป็นธุรกิจเพื่อสังคม มีการระดมทุนจากการทอดผ้าป่าขยะหรืออื่นๆ สร้างการรับรู้และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสมาชิกของตน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 5216
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง