กลไก Node ขนาดเล็ก สสส.ตรัง กลไกสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่

 • photo , 960x719 pixel , 77,977 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 62,156 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 67,039 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 70,674 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 70,127 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 61,171 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 72,544 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 61,010 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 37,276 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 85,027 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 86,582 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 60,883 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 80,996 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 80,141 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 67,548 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 67,087 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 76,756 bytes.
 • photo , 960x547 pixel , 48,497 bytes.

กลไก Node ขนาดเล็ก สสส.ตรัง กลไกสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่

เขียนโดย เชภาดร จันทร์หอม

สรุปจากเวทีสะท้อนผลลัพธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็กและโครงการเปิดรับทั่วไป

ตอนที่ 1 โค้งสุดท้าย

เผลอแปปเดียวก็เข้าเดือนที่ 10 ของการดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็กและโครงการเปิดรับทั่วไป ของพื้นที่ชุมชนในจังหวัดตรังจำนวน 22 พื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนโครงการตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2561 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

โดยกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพครอบคลุม 8 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นการจัดการขยะ ประเด็นการส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียน ประเด็นการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน ประเด็นงานบุญประเพณีปลอดเครื่องดื่มแอลกกอฮอล์ ประเด็นการลด ละ เลิกบุหรี่ ยาสูบโดยชุมชนเป็นฐาน ประเด็นสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประเด็นการจัดการจุดเสี่ยงป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน ประเด็นส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จำนวน 18 พื้นที่ และโครงการเปิดรับทั่วไปอีก 4 พื้นที่

ครั้งนี้ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคมเราเปลี่ยนบรรยากาศใช้สถานที่ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นพื้นที่แนบชิดติดภูเขา ณ ภูผายอดรีสอร์ท ซึ่งตั้งในพื้นที่ตำบลลำภูรา อ.ห้วยยอดเป็นสถานที่นัดหมาย หลังจากเจอกันครั้งแรกอย่างเป็นทางการที่บ้านมดตะนอยรีสอร์ท ต.เกาะลิบง อ.กันตังในเวทีปฐมนิเทศโครงการฯ และอีกครั้งที่ห้องประชุมของทางวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรตรัง หนึ่งในภาคีวิชาการของทาง Node สสส.ตรัง

เมื่อทีมคณะทำงานโครงการมาพร้อมกันจากทุกโครงการรวมกับทีมคณะทำงาน Node สสส. ตรัง และที่ปรึกษา รวมแล้วเกือบ 70 ชีวิต ทำให้ห้องประชุมที่นี้ดูเล็กไปถนัดตา สำหรับเป้าหมายการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ การสะท้อนผลลัพธ์การดำเนินโครงการฯโดยเป็นการสะท้อนจากมุมมองของพี่เลี้ยงสนับสนุนวิชาการ และแลกเปลี่ยนร่วมกันกับคณะทำงานโครงการฯ ประการถัดมา คือ การติดตามการรายงานออนไลน์ และตรวจความเรียบร้อยเอกสารการเงิน

วันแรกภายหลังจากพี่สุวณี สมาธิ หัวหน้าหน่วยจัดการร่วม สสส.ตรังชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมแล้วก็เป็นกระบวนการสะท้อนผลลัพธ์โครงการโดยแบ่งตามกลุ่มประเด็นที่พี่เลี้ยงวิชาการรับผิดชอบ เริ่มจากที่พี่เลี้ยงช่วยกันสะท้อนผลลัพธ์ตามมุมมองที่พี่เลี้ยงลงพื้นที่ติดตามเสริมพลัง ต่อด้วยการให้ทีมคณะทำงานโครงการได้ร่วมให้ข้อมูลผลลัพธ์เพิ่มเติม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซักถามกันระหว่างโครงการ กว่าบ่าย 2 ที่แต่ละกลุ่มประเด็นย่อยจะมีการสะท้อนผลลัพธ์กันแล้วเสร็จ จากนั้นเป็นการนำเสนอข้อมูลสะท้อนผลลัพธ์ต่อวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยพี่เลี้ยงวิชาการ นำเสนอไปได้ 15 โครงการ โดยมีประเด็นส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียน ประเด็นการจัดการขยะ ประเด็นการผลิตและบริโภคผักในครัวเรือน ประเด็นสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และต้องขอยุติการนำเสนอของวันนี้ตอน 6 โมงเย็น ส่วนภาคค่ำหลังจากรับประทานอาหารเย็นมื้อพิเศษด้วยเมนูปลาหลังแข็งย่าง และปลาหมึกผัดน้ำดำ วัตถุดิบสดใหม่จากทะเลตรังของพี่น้องบ้านมดตะนอยแล้วก็เป็นไปตามอัธยาศัย บ้างก็พักผ่อน บ้างก็เป็นการพบกับพี่เลี้ยงช่วยกันดูเอกสารการเงิน การรายงานออนไลน์ และซักถามข้อสงสัย

วันที่ 2 ภาคเช้าเริ่มด้วยการขยับอุ่นเครื่องร่างกาย เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมก็ดำเนินการสะท้อนผลลัพธ์โครงการฯ(ต่อ)จากเมื่อวาน ตั้งแต่ประเด็นส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยศิลปวัฒนธรรม ประเด็นการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน ประเด็นการลด ละ เลิก บุหรี่ ยาสูบโดยชุมชนเป็นฐาน และประเด็นโครงการทั่วไปอีก 2 พื้นที่ ได้แก่ เรื่องนาอินทรีย์ และตลาดกรีนชินตา ภาคบ่ายเป็นการชี้แจงแลกเปลี่ยนซักถามระบบการเงิน การรายงาน การเบิกจ่ายเงิน และการรายงานออนไลน์ และมีนัดส่งการบ้านการรายงานต่างๆทางออนไลน์รวมถึงงานการถอดบทเรียนโครงการของพื้นที่ในประเด็นผลลัพธ์ความสำเร็จ กิจกรรมสำคัญ ปัจจัย และเงื่อนไขที่อยากเล่าสู่กันฟังภายใน 30 พฤษภาคมนี้

อีกอึดใจเดียว สู้ไปด้วยกัน Hey!

ปล.ขอบคุณภาพจากlineกลุ่ม Node สสส.ตรัง

ตอนที่ 2 ผลลัพธ์แต่ไม่(ลับ)

เรื่องราวถูกบอกเล่าแบบเพื่อนถึงเพื่อนในวงกลุ่มย่อยเพื่อบอกเล่าผลลัพธ์การทำงานในพื้นที่กว่า 10 เดือนของโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ทั้งกิจกรรม กลวิธี และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ดอกผลมีทั้งที่เป็นไปตามเป้าหมายโครงการ บ้างก็มีผลลัพธ์ที่มากกว่า อาทิ

กรณีการกินผักของครูหลายคนจากโครงการส่งเสริมการกินผักและผลไม้ในโรงเรียนที่มุ่งเป้าสร้างพฤติกรรมกินผักผลไม้ในนักเรียน นวัตกรรมปิ่นโตต้านบุหรี่ หรือ

แคมเปญหนองบ่อเลิกบุหรี่ academy season 1 ของโครงการลดเลิกยาสูบโดยชุมชนเป็นฐานที่บ้านหนองบ่อที่ทำให้คนลดเลิกบุหรี่ได้ในชุมชน และขยายวัดจัดพื้นที่ปลอดบุหรี่ได้ 3 วัดในพื้นที่

กลวิธีจัดประชุมอย่างไรไม่ให้ชาวบ้านเบื่อจากหมอโชคหมอหนึ่งจากบ้านมดตะนอย

การสร้างพื้นที่ต้นแบบนาอินทรีย์ที่บ้านควนสวรรค์ ตำบลนาหมื่นศรีจากชุมชนที่คนไม่เชื่อว่านาอินทรีย์ว่าจะทำได้

ตลาดกรีนชินตาตลาดที่สร้างการเรียนรู้ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคกับแนวคิดการใช้กิจกรรมปลูกคน และตลาดที่ใช้บุญนำ

ฟังแล้วอดชวนว้าว ชวนคิดไม่ได้ หลังจากนี้แต่ละพื้นที่ทั้ง 22 ชุมชนมีการบ้านในการถอดบทเรียนเพื่อเก็บเกี่ยวบทเรียนการทำงานพื้นที่เน้นบอกเล่าผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงสำคัญจากโครงการ ปัจจัยเงื่อนไขสำคัญ รวมถึงทีม Node สสส.ตรังที่ต้องไปถอดบทเรียนเชิงลึกอีก 4 กรณี

โปรดติดตามกันต่อนะครับว่าบทเรียน ประสบการณ์การทำงานครั้งนี้ของแต่ละพื้นที่เรื่องราวแบบไหน อย่างไรบ้าง​

ตอนที่ 3 AAR อาฮ้า

เมื่อการประชุมรูดม่านปิดอย่างเป็นทางการ ทีมเครือข่าย 22 ชุมชนทยอยเดินทางกลับ ทีมทำงาน Node สสส.ตรัง พร้อมที่ปรึกษาชวนกันล้อมวงคุยสะท้อนผลการประชุมเพื่อสะท้อนผลการประชุมครั้งนี้ พบว่า

-บรรยากาศการเรียนรู้ในกลุ่มย่อยมีมาก ทั้งการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิด การซักถาม

-การเรียนรู้ร่วมในวงใหญ่ภาคบ่ายวันแรกมีน้อย อาจจะด้วยมีจำนวนโครงการจำนวนมากที่ต้องทยอยมาคืนข้อมูลในวงใหญ่ ซึ่งใช้เวลามากเสร็จเกือบ 6 โมงเย็นแล้ว ทำให้ความสนใจช่วงท้ายนี้ลดน้อย

 • ภาคเช้าวันที่สองหลายพื้นที่กังวลกับการรายงานการเงิน และรายงานออนไลน์ ทำให้ขาดการตั้งใจฟังการนำเสนอข้อมูลสะท้อนผลลัพธ์

 • ให้ความรู้สึกเป็นกระบวนการส่งการบ้าน( การรายงานออนไลน์ รายงานการเงิน)

 • หลายโครงการอยากทำต่อแต่อาจจะไม่ของบประมาณสนับสนุนต่อ

 • สถานที่ห้องประชุมเล็กไป

ข้อเสนอแนะ

 • ถ้าจะเน้นสร้างผู้นำการเปลี่ยน ต้องสร้างบรรยากาศที่จะเอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเชิงลึกและให้ความสำคัญการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

บันทึกไว้เป็นข้อมูลสำคัญเพื่อการเรียนรู้ พัฒนา เติมเต็ม และต่อยอดสิ่งดี ๆ ร่วมกันอย่างยั่งยืน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 5915
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง