ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.) เขต ๑๒ ครั้งที่ ๘ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒)

 • photo , 1000x563 pixel , 99,887 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 164,853 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 150,073 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 153,727 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 196,443 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 89,905 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 88,950 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 178,929 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 161,331 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 203,479 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 155,010 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 167,495 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 126,165 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 190,549 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 185,453 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 159,253 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 93,387 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 101,650 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 186,987 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 177,636 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 133,822 bytes.

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.) เขต ๑๒ ครั้งที่ ๘ เมื่อ ๒๕ มิย.ที่ผ่านมา ณ ชั้น ๓ สยามนครินทร์ หาดใหญ่ รอบนี้มีเรื่องสำคัญๆได้แก่ นำเสนอความก้าวหน้า พิจารณาแผนปฎิบัติการ ๒ ปี และหารือความร่วมมือกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ๗ จังหวัด โดยสรุปตามนี้ครับ

๑.มีกขป.ใหม่ ๒ ท่านได้มีการแต่งตั้งมาทดแทนคนเก่า ได้แก่ นายรัตน์นริศ สุวรรณรัตน์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ มาแทนนายประสงค์ ปัญจเมธีกุล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตรัง และดร.กัลยา ตันสกุล แทนกขป.ดร.ขวัญตา บุญวาศ

๒.รายงานความก้าวหน้าพร้อมกับพิจารณาแผน ๒ ปีไปด้วยกัน

๒.๑ ในภาพรวม เขต ๑๒ ปิดโครงการปี ๒๕๖๑ และเริ่มดำเนินการโครงการปี ๒๕๖๒ ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจำนวน ๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท สำหรับดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเขตฯ ประชุมเลขาร่วม สนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นงานของอนุกรรมการ/คณะทำงาน การจัดการความรู้ สื่อสารสาธารณะ และติดตามผล ค่าตอบแทนและหมวดค่าบริหารจัดการ) การทำงานที่ผ่านมาได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๔ ชุด ได้ข้อมูล Mapping พื้นที่ปฎิบัติการ ๑๐ ชุด (พื้นที่ปฎิบัติการรายประเด็นระดับพื้นที่หมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด และหน่วยงานภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ภาครัฐ ท้องถิ่น วิชาการ เอกชน ประชาสังคม ชุมชน นำไปประมวลเป็นข้อมูลเผยแพร่ใน www.AHsouth.com) ได้แผนปฎิบัติการ ๒ ปี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ได้ผลิตสื่อกขป.(กำลังจัดส่งสช.)

๒.๒ ประเด็นบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง

๑) มีพื้นที่รูปธรรม เช่น เครือข่ายองค์กรงดเหล้าในพื้นที่ต่างๆ ทุกจังหวัดในระดับเขต และมีชุดความรู้ เช่น สมุนไพรทดแทนบุหรี่ จุดเน้นในการดำเนินงานพื้นที่รูปธรรมให้เห็นองคาพยพ ทั้งหมด คือ บ้าน วัด โรงเรียน มัสยิด มีทีมอสม. สาธารณสุขอำเภอ ผู้นำศาสนา ภาคประชาสังคม ที่เข้ามาเกี่ยวข้องหนุนเสริมการทำงานใช้พื้นที่อำเภอรามัน จ.ยะลาเป็นพื้นที่นำร่อง และมีพื้นที่ อบต.ยะรัง , อบต.ย่านซื่อ จังหวัดสตูล อบต.คอหงส์ จังหวัดสงขลา อบต.หนองตรุด จังหวัดตรัง เป็นพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันปฎิบัติการ

๒)มีพรบ.ครอบครัวออกมาใหม่ โดยห้ามการสูบบุหรี่ในบ้าน จึงต้องให้ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ที่ออกมาใหม่

๒.๓ ประเด็นการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย (แม่และเด็ก)

๑) เป้าหมายของประเด็นคือ แม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ จัดทำเป็นโมเดล Smart Mom Smart kid ลดปัญหาระดับเขต ชี้เป้า และผนึกเครือข่าย

๒) สถานการณ์ด้านแม่และเด็ก คือ แม่เสียชีวิตในจำนวนที่เพิ่มขึ้นในระดับเขต ขาดการเตรียมความพร้อมในกรณีภาวะฉุกเฉิน ที่ไม่ได้ผ่านการคัดกรองโดยเฉพาะในพื้นที่ ๓ จังหวัด ปัญหาเรื่องการฉีดวัคซีน และปัญหาโรคหัด ที่มารดาและเด็กยังเข้าไม่ถึงการรับการบริการจากหน่วยงานของรัฐ

๓) มาตรการและแนวทาง คือ ส่งเสริมในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแม่และเด็ก ส่งเสริมด้านอาชีพให้กับมารดา ในการแก้ปัญหาเรื่องโรคหัด พบว่าโรคหัดเชื่อมโยงกับเรื่องทุพโภชนาการ ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ๔ อำเภอที่ปฏิเสธการฉีดวัคซีน และมีทุพโภชนาการทุกพื้นที่

๔) คณะการการอิสลามประจำจังหวัด มีการทำงานในเรื่องยุติการใช้ความรุนแรงในครอบครัว เนื่องจากปัญหาครอบครัวเป็นเรื่องที่มีความเปราะบาง จึงมองว่าการอบรมโรงเรียนพ่อแม่ตามวิถีหลักศาสนา จะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาระดับครอบครัวได้ โดยในผู้หญิงไม่ได้ห้ามการมีลูกแบบถาวร แต่ต้องมีระยะห่างของการมีลูก อย่างน้อย ๒ ปี เพื่อไม่ให้กระทบต่อสุขภาพแม่ และลูก รวมทั้งเป็นการป้องกันปัญหาด้านเศรษฐกิจ

๒.๔ ประเด็นสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และเปราะบางทางสังคม

๑) ประเด็นกลุ่มชาติพันธุ์และเปราะบางทางสังคม สปสช. ได้ดำเนินการมาประมาณ ๒ ปีแล้วโดยเฉพาะในกลุ่มมานิหรือมันนิ โดยทำงานร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดสตูล ผลักดันในเชิงนโยบายให้มันนิเข้าถึงรัฐสวัสดิการ และได้รับบัตรประชาชนในที่สุด กลุ่มที่ได้รับบัตรประชาชนแล้วส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูล และจังหวัดตรัง

๒) มีการจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นในกลุ่มชาวเลและมันนิ โดยมีการบรรจุสิทธิเพิ่มเติมคือ เพิ่มช่องทางให้สามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลที่รพ.สต.ที่ไหนก็ได้ และให้ทุกคนมีบัตรประจำตัวประชาชนได้โดยไม่ต้องตรวจสอบดีเอ็นเอ และเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลบัตรทอง ตอนนี้มีจำนวนประมาณ ๔๐๐ คน

๓) กรณีเด็กเกิดใหม่ สามารถเข้าถึงสิทธิบัตรประชาชนและสิทธิการรักษาพยาบาลบัตรทองได้ทันที ส่วนเด็กโตหรือคนที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ต้องเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของสปสช.ก่อนและใช้สิทธิได้เลย

๔) คณะกรรมการกำหนดแนวทางการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ(๕x๕) กรณีมันนิบางส่วนที่อาจรับการบริการข้ามเขตข้ามจังหวัด เนื่องจากวิถีชีวิตของมันนิที่ต้องโยกย้ายเปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อย ไม่สามารถจำกัดสิทธิการรักษาพยาบาลที่ใดที่หนึ่งได้ (สปสช.ควรรวมคนไทยที่ประสบปัญหาเดียวกัน)

๕) กลุ่มโอรังอัสรีย์ในพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่ยังไม่มีบัตรประชาชน เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และไม่มีหนังสือรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขที่ไม่ต้องมีการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล ซึ่งหากมีความร่วมมือจากศอ.บต. จะสามารถแก้ไขปัญหาบางส่วนได้

๖) ประเด็นกลุ่มเปราะบางทางสังคม มี ๒ รูปแบบคือ

๑)กรณีคนที่เข้าถึงสิทธิ ใช้กลไกกลางให้มีศูนย์บูรณาการระดับตำบล เช่น ศูนย์สร้างสุขชุมชน ศูนย์ไอทีชุมชน ศูนย์พัฒนาครอบครัว ศูนย์คุณภาพชีวิตคนพิการ และมีแอพพลิเคชั่นในการทำข้อมูล มีแผนงานดูแลรายบุคคล

๒)กลุ่มที่เข้าไม่ถึงสิทธิ มีการรวมกลุ่ม และการหนุนเสริมจากภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดยไม่รอการช่วยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งต้องมีชุมชนที่ลุกขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือตนเอง จุดที่จะร่วมกันคือพื้นที่ตำบล จังหวัดละ ๑ ตำบล ได้แก่ ๑.จังหวัดสงขลา ร่วมกับพชอ.สะบ้าย้อยตำบลคูหา พชอ.นาทวี ตำบลทับช้าง และตำบลบ่อยาง ๒.จังหวัดพัทลุง อำเภอควนขนุนและทต.ควนขนุน ๓.จังหวัดปัตตานี อำเภอยะรังและตำบลคลองใหม่ ๔.จังหวัดสตูล ตำบลปากน้ำ ๕.จังหวัดยะลา อำเภอรามัน ตำบลวังพญา ๖.จังหวัดตรัง อำเภอปะเหลียน ตำบลบางด้วน ๗.จังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ เพื่อสร้างการเรียนรู้และผลักดันนโยบาย โดยจัดทำเรื่องข้อมูลรายบุคคลผ่านแอพพลิเคชั่น iMed@home โดยร่วมบูรณาการกับพชอ. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

๗) องค์กรหลักที่ควรมีบทบาทเข้ามาในการช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่สามจังหวัดคือ ศอ.บต ในการดำเนินการในเรื่องการขึ้นทะเบียน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ปัญหา และเป็นกลไกสำคัญในเรื่องของการแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ได้

๘) กลุ่มแรงงานนอกระบบ เป็นกลุ่มหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นคนไทยไร้สิทธิ ที่เป็นกลุ่มเปราะบางในเขตเมือง และต้องได้รับสิทธิในการดูแลจากหน่วยงานภาครัฐด้วยเช่นกัน

๒.๕ ประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ

๑) มีการประสานเชื่อมโยงเครือข่ายสมัชชาเกษตรยั่งยืนภาคใต้และเครือข่ายสมัชชาเกษตรยั่งยืนสงขลา กรณีสารเคมีและเรื่องพันธุกรรม และแนวทางการทำงานร่วมกับกขป ในการขับเคลื่อนประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ

๒) ประชุมกับคณะอนุกรรมการ ๔ ครั้ง โดยมีการดำเนินงานตามเป้าหมายหลักของประเด็น คือ

๑.ให้ชาวสวนยางพออยู่พอกิน โดยมีการเสนอโครงการร่วมกับโครงการ node flagship พื้นที่จังหวัดสงขลา ,การศึกษาวิจัย อยู่ระหว่างรอเซ็นต์สัญญา เป็นการทำงานวิจัยว่าด้วยแผนแม่บทเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวสวนยาง ในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ,การสร้างตัวแบบสวนยางยั่งยืน โดยจะดำเนินการศึกษาทุกรูปแบบ, งานมหกรรมสวนยางยั่งยืน ซึ่งจะนำเสนอประเด็นในงานสร้างสุขภาคใต้ กำหนดจัดในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี

๒.ส่งเสริมเกษตรเพื่อสุขภาพ ได้มีการออกแบบสำรวจพันธุกรรมพืชพื้นบ้าน ร่วมกับเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมของเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้ ,ประเด็นข้าวไร่ ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทั้ง ๔ ภาค ที่จังหวัดชุมพร , พันธุกรรมทุเรียนพื้นบ้าน ในพื้นที่ ๕ จังหวัด ซึ่งเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ต้นเดือนกรกฏาคมจนถึงกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๒

๓.ส่งเสริมการตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ จังหวัดสตูลมีการถอดบทเรียนวิสาหกิจชุมชนหุ่นไล่กากรุ๊ป การส่งเสริมสุขภาพโดยใช้สมุนไพรกัญชา

๓) การบูรณาการร่วมกับงานสร้างสุขภาคใต้และเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๑ ประเด็นอาหารและสุขภาพเป็นตัวเชื่อม ซึ่งจะผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายและใช้ตลาดสุขภาพเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อน

โดยสรุป การขับเคลื่อนแต่ละประเด็น ต้องมีฐานข้อมูลและภาคีความร่วมมือ คณะอนุกรรมการแต่ละประเด็นต้องมีข้อเสนอเชิงนโยบาย มีทางเลือกบนฐานข้อมูลรองรับ อาศัยการขับเคลื่อนในเชิงพื้นที่ให้ชัดเจน โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

๓.ความร่วมมือกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)

๓.๑ เรียนรู้การทำงานของพชอ.ควนขนุน จ.พัทลุง เริ่มดำเนินการปี ๒๕๕๖ โดยการจัดทำประชาคมการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน ระหว่างท้องถิ่น ผู้นำ ภาคประชาชน แบ่งบทบาทหน้าที่ กำหนดประเด็นสุขภาพ ประเด็นผู้สูงอายุ ยาเสพติด หมู่บ้าน อุบัติเหตุ ฯลฯ ประเด็นผู้สูงอายุมีการทำงานร่วมกับสาธารณสุข กศน. กองทุนสุขภาพตำบล พม. กขป. เครือข่ายสวัสดิการกองทุนชุมชน(ออมวันละบาท) เครือข่ายเยี่ยมบ้าน การให้ความรู้ด้านส่งเสริมอาชีพ ปี ๒๕๖๒ ใช้งบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนารูปแบบผู้พิการและผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

๓.๒ ข้อเสนอแนะการทำงานร่วม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบข้อมูล ประสานการทำงานกับท้องถิ่น เช่น อบจ.ร่วมกันเป็นเจ้าภาพบูรณาการ ใช้ประเด็นร่วมของกขป.ประสานตรงกับพชอ.มาเป็นอนุกรรมการ (บางพื้นที่เข้ามาร่วมแล้ว) ร่วมเรียนรู้ด้วยการร่วมมือทำงานในพื้นที่นำร่อง

๔.ข้อเสนอแนะอื่นๆที่สำคัญ

๔.๑ กขป.ยังไม่เป็นที่รับรู้ในส่วนของผู้บริหารจังหวัด ท้องถิ่น เสนอให้ทีมกลางเข้าไปพบผู้ว่าฯ หรือนายกอบจ.แนะนำตัวและสร้างความร่วมมือ

๔.๒ งานสร้างสุขภาคใต้ จะมีขึ้น ๕-๗ สิงหาคมนี้ ณ โรงแรมนิภาการ์เดนท์ มีโควต้าให้กขป. ที่สนใจไปร่วมงาน

ชาคริต โภชะเรือง รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4724
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง