"กติกากลุ่มสัจจะออมทรัพย์แหลมสนอ่อน"

 • photo , 1280x640 pixel , 153,386 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 160,042 bytes.
 • photo , 1316x640 pixel , 139,206 bytes.
 • photo , 480x960 pixel , 120,948 bytes.
 • photo , 1280x640 pixel , 117,143 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 111,801 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 85,385 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 94,811 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 86,473 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 84,014 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 160,042 bytes.

"กติกากลุ่มสัจจะออมทรัพย์แหลมสนอ่อน"

หลังธนารักษ์ส่งสัญญาณความพร้อมให้ทำสัญญาเช่าที่อยู่อาศัย ถือเป็นข่าวดีที่รอคอย สมาชิกของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมชนแหลมสนอ่อนประชุมสมาชิกที่พร้อมเดินหน้าจำนวน ๒๒ ครัวเรือน ร่วมยกร่างกติกาเพื่อหาแนวทางดูแลพื้นที่เช่า

๑)การใช้ประโยชน์ที่ดินจำนวน ๒๓ ไร่ ประกอบด้วยกติกา ๑.ผู้มีสิทธิ์ได้ทำสัญญาเช่าก็คือ ครัวเรือนที่อาศัยในชุมชนแหลมสนอ่อนตั้งแต่แรก รวมไปถึงรุ่นลูกและหลาน ๒.สมาชิกจะไม่มีการโอนสิทธิ์หรือขายสิทธิ์ให้กับคนภายนอก ๓.กรณีบ้านว่างจะนำมาให้เช่า จะต้องแจ้งขออนุมัติจากที่ประชุมกลางของกลุ่ม ๔.กรณีที่ต้องการประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงในด้านสาธารณูปโภคต่างๆจะต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ฯเสียก่อน

๒)รูปแบบบ้านหรือที่อยู่อาศัย จะมีการดำเนินการใน ๒ รูปแบบได้แก่ ซ่อมแซมหรือปรับสภาพบ้านเดิม และสร้างใหม่ โดยทั้งสองรูปแบบสมาชิกจะร่วมกับมทร.ศรีวิชัยในการกำหนดรูปแบบที่เหมาะสมร่วมกัน

๓)ทิศทางการพัฒนาชุมชน สมาชิกกำหนดแนวทางให้เป็นชุมชนสีเขียว เน้นการเป็นชุมชนที่สะอาด มีความสุข มีน้ำใจในการแบ่งปัน

-จุดเน้นอยู่ที่การดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ดูแลสุขภาพกาย ใจ ส่งเสริมการบริโภคและสร้างรายได้จากเมนูสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย

-ด้านสภาพแวดล้อม เน้นความสะอาดของชุมชน มีการจัดการขยะจากแหล่งกำเนิด ใช้ประโยชน์จากขยะในแต่ละประเภท ส่งเสริมการปลูกไม้ประดับประจำชุมชน ได้แก่เฟื่องฟ้าทุกสายพันธ์ มีกิจกรรมการพัฒนาประจำเดือน

นอกจากนั้นยังร่วมกันสร้างสังคมที่เข้มแข็ง พึ่งพากันเอง ช่วยเหลือกันเอง มีจุดเรียนรู้ร่วม มีการพัฒนาผลิตภัณฑฺ์สีเขียวที่มิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สร้างรายได้ร่วมกันในรูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน

ชาคริต โภชะเรือง รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9626
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง