คนเมืองลุงตั้งธงชัด "Phattalung Green City คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"

 • photo , 2048x1152 pixel , 103,484 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 134,088 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 117,575 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 115,300 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 57,579 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 73,257 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 63,600 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 54,137 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 86,726 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 70,764 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 99,482 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 72,583 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 88,976 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 67,333 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 59,852 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 77,144 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 72,452 bytes.
 • photo , 270x480 pixel , 43,414 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 135,386 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 112,529 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 202,227 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 152,231 bytes.
 • photo , 270x480 pixel , 42,598 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 168,725 bytes.
 • photo , 270x480 pixel , 50,881 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 105,986 bytes.
 • photo , 270x480 pixel , 41,952 bytes.
 • photo , 270x480 pixel , 42,493 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 93,029 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 197,304 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 108,402 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 118,463 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 99,499 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 107,413 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 190,509 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 169,746 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 109,889 bytes.
 • photo , 270x480 pixel , 33,935 bytes.
 • photo , 270x480 pixel , 35,544 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 101,038 bytes.
 • photo , 270x480 pixel , 35,242 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 196,748 bytes.
 • photo , 270x480 pixel , 32,282 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 179,088 bytes.
 • photo , 270x480 pixel , 27,550 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 105,970 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 110,690 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 134,614 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 106,961 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 130,338 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 110,492 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 132,720 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 105,046 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 102,870 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 86,780 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 108,049 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 134,484 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 106,148 bytes.
 • photo , 1000x1778 pixel , 266,352 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 103,754 bytes.

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒  ภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนานำโดย หน่วยจัดการ Node Flagship จังหวัดพัทลุง จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอข้อเสนอเพื่อการพัฒนาจังหวัดพัทลุง สู่ "Phatthalung Green City คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"

องค์กรภาคีเครือข่ายที่สำคัญในการร่วมจัดเวทีครั้งนี้ ได้แก่

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม(สำนัก ๖) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มูลนิธิภาคใต้สีเขียว

จังหวัดพัทลุง

สมาคมสร้างสุขชุมชนคนเมืองลุง

เปิดเวทีด้วยการทักทายเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งแกนนำชุมชน ๑๙ พื้นที่โครงการ Node Flagship พื้นที่ขยายเป้าหมายใหม่ปี ๒๕๖๒  แกนนำจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ รวมทั้งตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกงหรา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง สำนักงานประมจังหวัดพัทลุง สำนักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง สำนักงานสภาเกษตกรจังหวัดพัทลุง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒

ช่วงเช้า หลังจากคุณไพฑูรย์ ทองสม ผู้จัดการหน่วยจัดการ Node Flagship พัทลุง ได้กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดเวที แนะนำ สสส. และหน่วยจัดการต่าง ๆ ทั่วประเทศ มี ๒๒ หน่วยจัดการ มีตั้งแต่ประเภท จังหวัด ชุมชนน่าอยู่ ยาสูย เยาวชน ครบอครัวอบอุ่น มีการสนันสนุน ๒,๐๐๐ กว่าโครงการ รวมถึง หน่วยจัดการ Node Flagship รุ่นแรกทั่วประเทศมี  ๔ จังหวัด ภารกิจ หนุนเสริมให้ภาคียุทธศาสตร์ในพื้นที่ร่วมสร้างต้นแบบพื้นที่ปฏิบัติการงานสร้างเสริมสุขภาวะ

จังหวัดพัทลุงมีทีมงานเครือข่ายพี่เลี้ยงที่แข็งขัน ๑๐ กว่าชีวิต รวมทั้งทีมงานสมาคมสร้างสุขชุมชนคนเมืองลุงเป็นองค์กรหลักในการเชื่อมประสานและเป็นหน่วยบริหารจัดการสนับสนุนการดำเนินงานด้วยดีมาตลอดปีที่ผ่านมา

ก่อนเที่ยง ผู้เข้าร่วมได้ร่วมชิม ช็อป ใช้ประโยชน์จากผลการดำเนินงานของพื้นที่ จำนวน ๑๙ พื้นที่ ที่มาร่วมออกบูธนิทรรศการมีชีวิต มีเจ้าของเรื่องราวเล่าอยู่ประจำบูธเพื่อส่งต่อเรื่องราวให้ทุกคนที่ร่วมได้รับฟัง มีเอกสารให้ทุกคนได้ตามหาลายเซ็นเจ้าของบูธ เพื่อยืนยันว่าได้เข้าฟังครบทุกบูธ ได้แก่ ฐานการเรียรรู้เรื่องป่าร่วมยาง  พลังงาน คลองนาโอ ทรัพยากรชายฝั่ง ท่องเที่ยวกงหรา โหล๊ะจังกระ โคกไทร ไสประดู่ ควนคง ฝาละมี ท่าช้าง เทศบาลโคกม่วง ลานช้าง ทางเกวียน ป่าตอ เขาแดง โรงเรียนประภัสร ควนแหลง และปากเครียว  น่าสนใจทุกบูธ มีเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจและสามารถไปปรับใช้ได้มากมาย ในช่วงเวลาสั้น ๆ อาจเรียนรู้ได้ไม่หมด หลายพื้นที่น่าติดตามไปเยี่ยมชม

มื้อเที่ยง ใช้จานกาบหมากและช้อนที่มีในกระเป๋าแจกผู้เข้าร่วม เพลิดเพลินกับเมนูอาหารของชาวพัทลุง เท่าที่จำได้ มีแกงส้มปลาช่อน ยำมะม่วงไข่ปลา

ช่วงบ่าย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ได้มาร่วมเวทีและกล่าวทักทายผู้เข้าร่วม  และร่วมพูดคุยอย่างกันเองกับพี่น้องผู้เข้าร่วมประชุมในฐานะที่ท่านก็เป็นคนพัทลุง อยากเห็นพัทลุง Green City ไม่ต่างจากที่ทุกคนอยากเห็นและอยากให้เป็น พร้อมจะร่วมกันผลักดัน หลังจากนี้มีการนัดประชุมร่วมกันทำแผนพัฒนาจังหวัดร่วมกันต่อไป

มีการนำเสนอผลลัพธ์สำคัญเพื่อการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายหลัก "พัทลุง Green City" ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นำเสนอโดย คุณเบญจวรรณ เพ็งหนู เน้นข้อมูลการจัดการนำ้ การจัดการคลอง การจัดการชายฝั่งและทะเล สร้างกติการชุมชนเพื่อการฟื้นฟู เครือข่ายประมงอาสา เรียนรู้ผ่าน"ช่องฟืนโมเดล"  และจัดทำฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลง

ประเด็นยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม นำเสนอโดย คุณถาวร คงศรี นำเสนอข้อมูลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านโมเดลการจัดการขยะ และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ต้นแบบต่าง ๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัย นำเสนอโดย คุณสมนึก นุ่นด้วง เน้นข้อมูลพื้นที่ต้นแบบผ่านกิจกรรมเรื่องการทำปุ๋ย มีปลาที่อุดมสมบูรณ์ ป่ายางที่ผลิตอาหารได้มูลค่าเทียบกับราคายาง ๘๐ บาทต่อกิโล นาอินทรีย์ ผ่านเครืองมือต่างๆ  เช่น กติกาชุมชน การสร้างครัวเรือนต้นแบบ

ต่อด้วยการเสวนา "จะขยายการทำงานสู่ Phattalung Green City ร่วมกันได้อย่างไร" มีผู้แทนจากชุมชนต้นแบบ ๘ พื้นที่ มีทั้ง อดีตนายก เกษตรกร ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำชุมชม เลขาโครงการ ประธานสภาคลอง ปลัด หลกาหลายเรื่องราว หลากหลายมุมมอง นำคุยโดยคุณประสิทธิชัย หนูนวล และตั้งคำถามไปจากผู้เข้าร่วมในเวที คุยกันออกรส สร้างแงบันดาลใจ และได้ข้อมูลที่น่าสนใจ สำหรับการนำไปขยายผลปรับใช้ในพื้นที่ชุมชนอื่น ๆ

ก่อนปิดเวทีมีการเติมเต็มกำลังใจ ข้อมูการสนับสนุนร่วมขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย Green City จากคุณพา ผอมขำ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง คุณกรฤทธิ ชุมนูรักษ์ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน มหาวิทยาลัยทักษิณ

เวทีวันนี้จบลงการลงนามความร่วมมือร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดพัทลุงสู่ "เมืองสีเขียวคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี" ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ผู้แทน สสส. ผู้แทน สช. และผู้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณ

พัทลุงได้สร้างรูปธรรมพื้นที่ตัวอย่าง ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เติมเต็ม พัฒนา ต่อยอด ปรับใช้ ขยายผล และนำไปสู่การผลักดันในระดับนโยบายจังหวัดอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ก้าวย่างที่สำคัญมากที่น่าติดตามของเครือข่ายจังหวัดพัทลุง

กมลทิพย์ อินทะโณ รายงาน

ขอบคุณภาพจาก ชุมชนน่าอยู่พัทลุง จุฑาธิป ชูสง สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4354
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง