ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

by kannapat @July,21 2017 10.58 ( IP : 122...5 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ เขต 11
 • photo , 1000x750 pixel , 92,509 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 84,150 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 94,809 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 69,168 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 70,583 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 89,934 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 79,584 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 74,048 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 92,660 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 88,113 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 91,985 bytes.

วันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11 อาคารเรียนศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (วัดธรรมบูชา) ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11  เพื่อร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ในการทำงานของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11 โดยมีคณะทำงานยุทธสาสตร์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธาน กขป. เขต 11 นายแพทย์วีรพงศ์ สกลกิติวัฒน์ จำนวน 14 คน เข้าร่วมประชุม โดยมติที่ประชุมกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการทำงานของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญ คือ

พันธกิจ (Mission)
1. กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ ในการดำเนินงานและพัฒนาเกี่ยวกับระบบสุขภาพในเขตพื้นที่ฯ 2. ดำเนินการหรือประสานงานให้เกิดการขับเคลื่อนตามเป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ตาม ข้อ 1 3. เสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสุขภาพในเขตพื้นที่ต่อหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. ประสานงานกับ กขป. ในเขตพื้นที่อื่น เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

 • เป้าประสงค์ "ประชาชนมีสุขภาพดี มีอายุยืนอย่างเป็นสุข”
 • กลุ่มเป้าหมาย ทุกช่วงวัย : เด็กคุณภาพ -สูงวัยอย่างมีศักดิ์ศรี
 • ทิศทาง ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มความเป็นธรรมด้านสุขภาพ สร้างนำซ่อม ประชาชน ชุมชนจัดการสุขภาพตนเอง
 • กลยุทธ์การทำงาน กลยุทธการจัดการสารสนเทศ กลยุทธการจัดการองค์ความรู้  (การถอดบทเรียน การวิจัย ) และกลยุทธ์การพัฒนาภาคีเครือข่าย

โดยมีการจัดทำโครงสร้างของคณะทำงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน  เขต  11 ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ
1. คณะทำงานยุทธศาสตร์ 2. คณะทำงานวิชาการและการจัดการความรู้ 3. คณะทำงานการจัดการข้อมูลและการสื่อสาร 4. คณะทำงานประสานเครือข่าย

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9832
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง