"เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ กขป.เขต ๑๒"

 • photo , 960x540 pixel , 104,480 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 108,720 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 188,656 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 73,687 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 103,140 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 201,058 bytes.
 • photo , 270x480 pixel , 27,431 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 99,308 bytes.

"เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ กขป.เขต ๑๒"

เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ประชุมทีมวิชาการประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อเตรียมการประชุมเชิงปฎิบัติการระหว่างกขป.  คณะอนุกรรมการ  คณะทำงาน  วันที่ ๒๘ พฤศจิกายนนี้

ร่วมเติมเต็ม ประสานการขับเคลือนแผนปฎิบัติการ และเสนอเชิงนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ปี ๖๓

โดยมี ๓ แนวทางสำคัญ

๑.ระดับเขต กขป.เขต ๑๒ มีแผนปฎิบัติการ ๒ ปี ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ สุขภาวะชาวสวนยางและสวนยางยั่งยืน อนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุกรรมพิ้นบ้าน เฝ้าระวังสารเคมีอันตราย ส่งเสริมเกษตรสุขภาพ การตลาดอาหารสุขภาพ และการวิจัยการจัดการความรู้รวมถึงระบบสนับสนุน เหล่านี้จะเป็นทิศทางและเป้าหมายของการดำเนินงาน โดยมีกลไกคณะอนุกรรมการระดับเขตรองรับ

๒.ระดับจังหวัด มีแนวทางผลักดันให้เกิดกลไกคณะทำงานที่จะประสาน "ตัวจริง" ของแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาทำหน้าที่ลดช่องว่าง บูรณาการ วางรากฐานการทำงานระดับจังหวัด เริ่มด้วยการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรทุกคนให้อยู่ในฐานเดียวกัน จำแนกพื้นที่ มาตรฐาน กลุ่ม/บุคคล พื้นที่การผลิต ประเภทผลผลิต ความต้องการ, สำรวจความต้องการทางการตลาด(รพ./โรงแรม/มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/ตลาดเขียว/ตลาดอาหารปลอดภัย) อาศัยตลาดล่วงหน้ากำหนดแผนการผลิต, สำรวจความต้องการของผู้บริโภค(ผู้ป่วย แม่บ้าน คนรักสุขภาพทุกช่วงวัย) จัดทำเมนูสุขภาพ และวางระบบสนับสนุนในส่วนของเวทีกลาง ข้อมูลกลาง กติกา/มาตรฐาน/ธรรมนูญ/นโยบายสาธารณะ งบประมาณ รวมถึงคนกลางอย่างวิสาหกิจเพื่อสังคม/ธุรกิจเพื่อสังคม)

นำกลไกเหล่านี้มาจัดทำแผนงานยุทธศาสตร์ร่วมกัน ขับเคลื่อนตามประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีเครือข่ายเกษตรสุขภาพระดับจังหวัดเป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญ และมีภาคีที่จะมาเสริมหนุนที่มาจากภาคีในพื้นที่เป็นหลัก

๓.สร้างรูปธรรมขับเคลื่อนระดับพื้นที่ จุดเน้นจะอยู่ที่อำเภอ โดยประสานเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้สนับสนุน บูรณาการ ๖ ยุทธศาตร์ของเขตเข้าด้วยกัน โดยมีกลไกกลางทำหน้าที่ประสานหนุนเสริม

ตัวอย่าง การขับเคลื่อนอาหารสุขภาพในรพ.อำเภอหาดใหญ่ ที่วางระบบตลาดเป็น ๒ ส่วนคือ ส่วนครัวของรพ.ที่จะมีเมนูอาหารสุขภาพกำหนดวัตถุดิบ รองรับผลผลิตทั้งมาตรฐาน GAP และ PGS และตลาดกรีนที่เปิดรับผลผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน PGS โดยมีวิสาหกิจชุมชนทำหน้าที่คนกลางเซ็นสัญญา รวบรวมผลผลิตมาส่ง มีการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดกับเครือข่า่ยเกษตรกรในพื้นที่ หน่วยงานสสจ. รพ. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด บ.ประชารัฐฯ ๔PW

โดยมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Green Smile รองรับการทำงานทั้ง ๓ ระดับ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4512
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง