เตรียมการทำแผนสุขภาพเทศบาลนครสงขลา

  • photo  , 960x719 pixel , 48,415 bytes.
  • photo  , 960x719 pixel , 69,823 bytes.
  • photo  , 960x719 pixel , 56,765 bytes.

เตรียมทำแผนสุขภาพเทศบาลนครสงขลา


เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง


วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ช่วงเช้า  ผอ.อภิชดา สุคนธปติภาค ผอ.กองสาธารณสุข ชวนมาให้ช่วยทำแผนสุขภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลของเทศบาล ซึ่งต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากเดิม ผนวกกับมีผู้จัดการกองทุนคนใหม่มารับหน้าที่

วันนี้ชวนลูกทีมและผู้รับผิดชอบมาร่วมวางแผน สรุปบทเรียนเบื้องต้นเพื่อให้เข้าใจพื้นฐานการทำงานเดิม และทิศทางใหม่ที่ต้องการ ได้ข้อสรุปก็คือ

๑.จุดแข็งอยู่ที่ฝ่ายบริหารให้อิสระกับคณะทำงาน ส่วนจุดที่จะต้องเสริมเติมก็คือ การทำงานในลักษณะเครือข่าย ลดช่องว่างระหว่าง PCU อสม.และชุมชน รวมไปถึงการทำงานภายในของกองสาธารณสุขกับกองสวัสดิการฯ ประเด็นสำคัญก็คือ ความเป็นชุมชนมีแต่แกนนำ(ที่แต่งตั้งผ่านฝ่ายการเมือง) แต่ไม่มีความเป็นชุมชน โครงการกระจุกตัวอยู่ในบางคนบางกลุ่ม ไม่กระจายไปถึงกลุ่มเป้าหมาย โครงการที่ทำกันขาดคุณภาพในการสร้างความเปลี่ยนแปลง กิจกรรมเป็นลักษณะทำแล้วจบ หรือเป็นงานคัดกรอง ทำซ้ำลอกกันไปมา หรือกันแบบเดิมทุกปี โครงการตัวอย่างที่สปสช.ให้มา ชุมชนก็ปรับกิจกรรมออกจนเหลือเพียงบางอย่างที่พอจะทำได้ อันเกิดจากปัญหาขาดพื้นฐานการทำงานร่วมเชิงระบบ รวมไปถึงกระบวนการทำแผนสุขภาพรวบรัดเกินไป ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมน้อยหรือเป็นเพียงแกนนำเดิม และการพิจารณาโครงการเปิดรับช่วงต้นปีงบประมาณรอบเดียว ทำให้การพิจารณาอนุมัติเป็นไปอย่างเร่งรีบ

๒.จัดตั้งทีมเล็กที่จะเป็น core team มาร่วมร่างตุ๊กตานำเข้าเวทีสรุปบทเรียนงานกองทุนฯ จัดทำข้อมูลพื้นฐานจำพวกข้อมูลครัวเรือน ทุนทางสังคม ต้นแบบที่มี พร้อมพิจารณาแนวทางเดิม หาจุดอ่อน จุดแข็ง mapping ภาคีเครือข่าย(ส่วนภูมิภาค/ท้องถิน/วิชาการ/เอกชน/ประชาสังคม/ชุมชน)ของ ๕ กลุ่มประชากรเป้าหมายหลักที่จะมาเสริมงานของแกนนำ PCU อสม. ตัวแทนชุมชน พร้อมออกแบบการจัดประชุมเพื่อสรุปบทเรียนเดิม

๓.ประสานแกนนำและคณะกรรมการกองทุนฯมาร่วมสรุปบทเรียนเดิม นำเสนอข้อมูลที่ทีมเล็กจัดทำ พร้อมเรียนรู้บทเรียนดูพัฒนาการตั้งแต่แรก หาจุดอ่อนจุดแข็งของกระบวนการทำงานตั้งแต่ก่อนได้มาซึ่งโครงการ การสนับสนุนปฎิบัติการตามโครงการ(งบประมาณ ๕ ล้านบาทต่อปี) และหลังดำเนินการโครงการ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและหาข้อสรุปถึงทิศทางอนาคตร่วมกัน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

๔.เชิญภาคีเครือข่าย ๕ กลุ่มประชากรเป้าหมาย ๑๔ ประเด็นงาน มาจัดทำแผนสุขภาพตำบล นอกจากเป้าระยะสั้นให้ได้โครงการเข้าสู่การพิจารณา รอบนี้จะเพิ่มงานบริหารปรับกระบวนการจัดทำแผน โดยเน้นงานคุณภาพคู่ขนานให้มีพื้นที่ตัวอย่าง จัดเก็บข้อมูลประชากรรายครัวเรือน(ร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยพยาบาล) นำมาสู่การจัดทำแผนฯอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนที่มากกว่าแกนนำ พัฒนาแกนนำและเครือข่ายของแต่ละยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนสุขภาพมาร่วมพัฒนาโครงการ (จุดเน้นจะเป็นงานผู้สูงอายุ การจัดการขยะ) จัดตั้งคณะทำงานกลางที่จะมาช่วยยกระดับการทำงาน สร้างตัวแบบและสร้างทีม วางพื้นฐานการทำงานกับชุมชน เครือข่ายใหม่ๆจะมาเสริมจุดแข็งเดิมหรือแกนนำเดิมที่มีอยู่

กขป.เขต ๑๒ และมูลนิธิชุมชนสงขลาจะมาช่วยในด้านงานข้อมูลกลาง โดยจะมีการลงนามความร่วมมือกับภาคีต่างๆอย่างเป็นทางการต่อไป

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1443
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง