ความร่วมมือกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นทางสุขภาพ อบจ.พัทลุง

 • photo , 960x720 pixel , 89,419 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 43,209 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 43,975 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 77,351 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 57,833 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 113,472 bytes.

"ความร่วมมือกับกองทุนฟื้นฟูฯอบจ.พัทลุง"

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒  นายก อบจ.พัทลุง ในฐานะกขป.โดยการประสานของเลขานายกนัดคณะอนุกรรมการประกอบด้วย ปลัดอบจ. ผอ.กองแผนและงบประมาณ หน.สำนักปลัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เนติกร เจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพัทลุง ร่วมหารือความร่วมมือการทำงานกับกขป.เขต ๑๒ ประเด็นการดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคม(คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยรอการฟื้นฟู) โดยมีสมาคมอาสาสร้างสุข มูลนิธิชุมชนสงขลา สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ร่วมประชุม

กองทุนฟื้นฟูฯอบจ.พัทลุงเป็นพื้นที่แรกของเขต ๑๒ ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๕๖มีความเข้มแข็งที่น่าพอใจ แต่ก็ต้องการยกระดับการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างการทำงาน ต้องการจัดตั้งกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตและมีบุคลากรเฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ขณะปัจจุบันคนรับผิดชอบกระจายไปคนละกอง

แนะนำการใช้ระบบฐานข้อมูล ที่มีศปจ.พัทลุงนำข้อมูลเข้าระบบจำนวนหนึ่งแล้ว รวมไปถึงพชอ.ควนขนุนที่นำข้อมูลผู้สูงอายุราว๔ พันคนเข้าระบบไปแล้ว มีข้อสรุปนัดหมายอนุกรรมการและภาคีที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายสำคัญ

๑)จัดการฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายให้เป็นฐานเดียวกัน โดยประสานความร่วมมือกับกขป.เขต ๑๒ นำ Platform iMed@home และ www.ข้อมูลชุมชน.com ที่มูลนิธิชุมชนสงขลาดูแลอยู่มาสนับสนุนการทำงาน เริ่มจากนำ data ที่แต่ละองค์กรมีมาเข้าระบบเดียวกัน

๒) กำหนดแนวทางการทำงานร่วมบนฐานอำนาจหน้าที่ของตน พร้อม mapping ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัดและระดับเขตมาร่วมงาน ได้แก่ พชอ. พอช. สมาคมสวัสดิการฯ ภาคเอกชน ภาควิชาการ พัฒนาให้เกิดกลไกกลางระดับจังหวัด โดยมีอนุกองทุนฯ ทำงานร่วมกับเครือข่ายและอนุกรรมการกขป.เขต๑๒ นำข้อมูลที่มีมากำหนดยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด ทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน

๓) กองทุนฟื้นฟูต้องการปรับระบบงาน เน้นงานระดับจังหวัดในบางด้านมากขึ้น เช่น ศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์/ธนาคารเตียง การปรับสภาพแวดล้อม/ปรับสภาพบ้าน เชื่อมโยงกับเครือข่ายระดับต่างๆ รวมไปถึงการให้มีศูนย์สร้างสุขระดับตำบล ที่สามารถบูรณาการกับภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่

แนวคิดสำคัญก็คือ ไม่เพิ่มภาระงาน หรือเพิ่มเจ้าหน้าที่ แต่ปรับบทบาทมาประสานความร่วมมือ ดึงหน่วยงานและผู้ที่รับผิดชอบงานแต่ละด้านที่มีอยู่แล้วมาทำงานใน platform เดียวกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชากรเป้าหมายเป็นตัวตั้ง

นัดครั้งต่อไป กขป.เขต ๑๒ เป็นเจ้าภาพร่วมกับกองทุนฯหารือความร่วมมือด้วยกัน ๑๔ มกราคา ๒๕๖๓ ณ อบจ.พัทลุง

เรียนรู้เติมเต็มต่อยอดขยายผล

แนวดิ่งถักทอแนวราบ

ชาคริต โภชะเรือง รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 5818
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง