"ความร่วมมือระหว่าง กขป.เขต ๑๑ และ เขต๑๒"

 • photo , 1000x750 pixel , 130,293 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 58,649 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 56,888 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 39,727 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 53,278 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 49,483 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 60,893 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 70,882 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 75,743 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 171,324 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 151,135 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 182,071 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 104,692 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 142,902 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 185,333 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 149,214 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 178,472 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 156,392 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 164,073 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 165,818 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 169,987 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 121,357 bytes.

"ความร่วมมือระหว่างกขป.เขต๑๑ และเขต๑๒"

ผลพวงจาก MOU ในงานสร้างสุขภาคใต้ที่ผ่านมา สสว.๑๑ และกขป.เขต ๑๑ ร่วมกับกขป.เขต๑๒ และเทศบาลตำบลขุนทะเล ในฐานะพื้นที่ปฎิบัติการทางสังคม(social lap)พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการในพื้นที่ โดยมีสสว.๑๑ เป็นแม่งาน

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓  ทีม สสว.๑๑ นัดหมายแกนนำ เครือข่ายชุมชน พมจ. อปท.ใกล้เคียงมาร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และร่วมเรียนรู้ระบบข้อมูลกลางรายบุคคลผ่านแอพพลิเคชั่น iMed@home ได้ข้อสรุปสำคัญก็คือ

๑.งานระบบข้อมูล ระยะสั้นเริ่มจากนำข้อมูลพื้นฐานผู้สูงอายุราว ๑๕๐๐-๑๘๐๐ คนเข้าสู่ระบบ โดยนำเข้าผ่านไฟล์ excel ในส่วนของชื่อ ที่อยู่ เลข ๑๓ หลัก คู่ขนานกับการลงข้อมูลด้วยตัวเองโดยชมรมผู้สูงอายุผ่านหลักสูตรพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ จากนั้นให้อสม.และจิตอาสาที่ผ่านการอบรมลงไปเยี่ยมบ้าน บันทึกกิจกรรมและความต้องการผ่านแอพพลิเคชั่น ผู้เข้าร่วมที่เป็นแกนนำและผู้สูงอายุได้ลองลงข้อมูลด้วยตัวเองทำให้เข้าใจความยากง่ายในการใช้แอพฯสร้างความตื่นตัวและความเป็นเจ้าของข้อมูลไปในตัว

๒.จัดตั้งคณะทำงาน โดยสสว.๑๑ และเทศบาลตำบลขุนทะเลเป็นเจ้าภาพ พร้อมกับจัดตั้ง Admin ที่จะทำงานร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลาในฐานะที่ดูแลข้อมูลกลาง

๓.วิเคราะห์ภาคีความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกตำบล จากนั้นนัดประชุมร่วมกันเพื่อร่วมทำแผนระดับตำบล บูรณาการความร่วมมือ พัฒนากิจกรรมนำร่อง และใช้ระบบแอพฯในการรายงานผลการดำเนินงาน

๔.ระยะยาว พัฒนาข้อมูลรายบุคคลด้วยการลงเก็บข้อมูลเชิงลึก จัดทำแผนระดับตำบล โดยสามารถขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนผู้สูงอายุ/กองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ/กองทุนสุขภาพตำบล

พร้อมกันนั้นจะดำเนินการร่วมกับ ตำบลท่าเรือ ที่มีโรงเรียนผู้สูงอายุ ๑๑ ชมรม มีคณะกรรมการตำบลจากประธานชมรม ต.ท่าเรือกำลังจะเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพฯร่วมกับสสส.และสาขาสภาฯ (ชุมพร นคร กระบี่) ทำเรื่องสุขภาพ/การออม/สังคม จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ทำหลักสูตร ๔ ส.(สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม) สามารถนำระบบข้อมูลกลางไปเสริมหนุนการทำงานของศูนย์ฟื้นฟูฯ ที่มีผู้สูงอายุ ๔๐๐ คนเป็นกลุ่มเป้าหมาย

ชาคริต โภชะเรือง เลขานุการ กขป.เขต ๑๒  รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 6060
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง