กลุ่มชาติพันธุ์โอรังอัสลีและงานแม่และเด็ก

 • photo , 2048x1152 pixel , 199,359 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 97,712 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 68,791 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 67,234 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 69,545 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 65,167 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 58,210 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 46,792 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 33,930 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 169,418 bytes.
 • photo , 768x432 pixel , 48,745 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 136,736 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 201,357 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 149,110 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 169,322 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 194,198 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 204,690 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 151,860 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 140,733 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 135,627 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 94,392 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 179,910 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 147,378 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 90,761 bytes.
 • photo , 960x775 pixel , 96,286 bytes.
 • photo , 1000x562 pixel , 735,205 bytes.

"กลุ่มชาติพันธุ์โอรังอัสลีและงานแม่และเด็ก"

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  กขป.เขต ๑๒ ร่วมกับสปสช.เขต ๑๒ ลงเยี่ยมทีมสาธารณสุขของคุณประเวศ หมีดเส็น ศบ.สต. เพื่อหารือความร่วมมือ โดยมีทีมงานศอ.บต.(กปค.) ศบ.สต. สปสช.เขต ๑๒ และทีมกขป.เขต ๑๒ จำนวน ๒๐ ชีวิตร่วมประชุม ณ สำนักงานศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนใต้

๑)ทำความรู้จักศอ.บต. โครงสร้าง และทิศทางในปัจจุบันที่มุ่งเน้นมาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่มากขึ้น เพื่อลดเงื่อนไขอันเกิดจากข้ออ้างของผู้ก่อการไม่สงบที่หยิบยกปัญหาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของผู้คนในการชักชวนเข้าร่วมกับกองกำลัง

๒)ภารกิจใหม่ของคุณประเวศ หมีดเส็น ได้ดูแลงานของ กองประสานงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ (กปค.) ที่มี ๓ กลุ่มงาน รับผิดชอบงานส่งเสริมพหุวัฒนธรรม มีงานวิจัยร่วมกับวช. (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ) ชวนสถาบันการศึกษาในพื้นที่มาร่วมงานวิจัย ชี้เป้าการวิจัย และติดตามงานวิจัย ซึ่งมีงานที่สำคัญคือ การศึกษาสถานการณ์ปัญหาของกลุ่มโอรังอัสลี และร่วมแก้ปัญหา ซึ่งได้มีการจัดสรรที่ดินของนิคมสร้างตนเองอำเภอเบตงเป็นที่อยู่ชั่วคราวและที่ดินเกษตรกรรม(ปัจจุบันรอหนังสืออนุมัติ) กำหนดขอบเขต สนับสนุนการเข้าถึงบริการของรัฐ ออกใบรับรองยืนยันสถานะเพื่อยืนยันตัวตนชั่วคราว

ข้อมูลพื้นฐาน กลุ่มมานิและโอรังอัสลีในพื้นที่เขต ๑๒ มีจำนวน ๘๑๒ คน คาดว่าเป็นกลุ่มโอรังอัสลี จำนวน ๓๑๙ คน ในจำนวนนี้แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑.กลุ่มที่อยู่พื้นราบราว ๕๐คน ต.อัยเยอร์เวง ต.เบตง จ.ยะลา(พร้อมทำบัตรประชาชน)จากทั้งหมด๑๘๐ คน ๒.กลุ่มอาศัยไม่เป็นที่อยู่ที่ราบบ้างอยู่ในป่าบ้าง และ๓.เป็นกลุ่มที่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน ทางศอ.บต.ต้องการดูแลในกลุ่ม ๑

ทางสปสช.เขต ๑๒ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็น ๒ ทาง กล่าวคือ ๑.หากกลุ่มชาติพันธุ์ได้ ID จะทำให้สปสช.สามารถอนุมัติงบเหมาจ่ายรายหัวให้กับรพ.ได้ทันที แต่ก็ประสบเหตุกลุ่มมานิมีการเดินทางเร่ร่อนไม่เป็นที่ จึงได้ออกนโยบายให้มานิสามารถเข้าใช้บริการได้ทุกที่ และกรณีที่ ๒ ได้จัดสรรงบปรับเกลี่ยเพื่อช่วยลดภาระของโรงพยาบาลที่ให้ความช่วยเหลือดูแลกลุ่มชาติพันธุ์ในกรณีที่ไม่มีบัตรประชาชนโดยดูผลงานให้บริการย้อนหลัง ๕ ปี จัดสรรงบปรับเกลี่ยให้

ข้อสรุปการแก้ปัญหา ๑.ทั้งศอ.บต.และสป.สช.เขต ๑๒ สื่อสารไปยังรพ. รพ.สต.และกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้เข้าใจแนวทางการใช้งบปรับเกลี่ยของสปสช.เขต ๑๒ ให้กลุ่มโอรังอัสลีสามารถเข้าถึงระบบบริการ และเสนอให้ทางศอ.บต.ผลักดันเชิงนโยบายกับมหาดไทยในการออกระเบียบในการทำบัตรประชาชนกรณีเทือกเขาสันกาลาคีรี โดยประสานทีมอ.ธรรมศาสตร์มาร่วมทำจีโนแกรมพิสูจน์ความเป็นคนไทย

๒.ประสานเครือข่ายในแต่ละพื้นที่(อาจเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ รพ.สต. ผญ.ฯลฯ) ที่สามารถเป็นผู้นำลงสำรวจข้อมูลจัดทำผังเครือญาติ พิสูจน์หาต้นตอของตระกูล ค้นให้ได้มาซึ่งแกนนำที่โอรังอัสลีที่ไว้ใจ เพื่อประสานการแก้ปัญหา โดยศอ.บต.สามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากตำบลละงู ทีมงานรพ.ละงู

๓.ร่วมกันแก้ปัญหาผูกพันในฐานะเป็นคนไทยหลังจากได้บัตรประชาชน เช่น การเกณฑ์ทหาร สำรวจโอรังอัสลีกรณีได้รับสัญชาติมาเลเซีย กลายเป็นคน ๒ สัญชาติ ในการแก้ปัญหาควรอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของโอรังอัสลีให้มากที่สุด กรณีมีบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 0 สามารถเข้าใช้สิทธิ์ผ่านงานสังคมสงเคราะห์อีกกองทุนหนึ่ง

๓)งานแม่และเด็ก ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ความสำคัญกับสาเหตุการตายที่มาจากความไม่พร้อมของระบบบริการ ซึ่งได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้น แต่ก็มีกลุ่มเสี่ยงอันเกิดจากภาวะครรภ์เป็นพิษหรือความชำนาญของผู้ทำคลอดที่ควรเพิ่มการทำคลอดด้วยสูตินรีที่เชี่ยวชาญ ประกอบกับมีมิติด้านเศรษฐกิจทำให้กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถมาหาหมอได้ และปัญหาปลายน้ำ การดูแลหลังคลอดไม่ดี

๑.จากการประชุมราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พบปัญหาภาวะครรภ์เป็นพิษเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กรณีนี้ควรรณรงค์ให้มารดาลดหวานมันเค็มอันเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต รวมถึงแก้ปัญหามาเข้าระบบฝากครรภ์ช้า ในส่วนระบบบริการทำครบกระบวนแล้วแต่พบจุดอ่อนในฟากของผู้มารับบริการ ยังต้องส่งเสริมสร้างความรอบรู้ มีข้อเสนอแนะให้ความรู้เรื่อง อนามัยเจริญพันธ์แก่ผู้นำศาสนา ครูอนามัย ครูโรงเรียน หมอตำแย หรือให้มีการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานโดยกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการผ่านงบของสปสช.

๒.กลุ่มเป้าหมายที่ควรพิจารณาให้ความสำคัญ จากการทำงานพบว่า ในจำนวน ๑๐๐% มี๓๐%มาเข้าระบบโดยตัวเอง อีก ๖๐% หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องออกแรงรณรงค์ กระตุ้น และกลุ่มที่มีปัญหาที่สุดก็คือ กลุ่ม ๑๐% ที่เป็นกลุ่มเดินทางไปมาระหว่างไทยและมาเลเซีย มีความเชื่อทางศาสนาสูง อาศัยอยู่ในพื้นที่ความมั่นคงสีแดงจัด(ไม่ต้องการให้มาเข้าระบบบริการของทางการไทย) ที่ใช้ความพยายามในการแก้ปัญหามากๆ ทุกหน่วยงานควรให้ความใส่ใจในส่วน ๑๐% ดังกล่าว ทั้งในส่วนองค์กรภาคประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศอ.บต.จะทำหลักสูตรครุซุสแบบเข้มข้นกับคณะกรรมการอิสลามมากขึ้น ให้มีครู ก.ประจำอำเภอ


ชาคริต โภชะเรือง  เลขานุการ กขป. รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 2708
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง