การจัดการข้อมูลผู้ผลิตผ่านกลไกคณะทำงานเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ

  • photo  , 960x540 pixel , 33,903 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 50,905 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 38,107 bytes.
  • photo  , 698x960 pixel , 72,048 bytes.

ประชุมคณะทำงานเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ (การจัดทำข้อมูลผู้ผลิต)

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

เรื่องสำคัญคือข้อมูลกลาง

๑)การจัดทำข้อมูลกลาง คณะทำงานได้จัดทำแบบสอบถามกลางเพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐาน และกำหนดรูปแบบเป็นไฟล์ excel ส่งให้กับหน่วยงานต่างๆ นำข้อมูลเท่าที่มีเข้าไฟล์และส่งกลับมาให้ทีมกลาง จัดระบบข้อมูลเกษตรกรในอยู่ในฐานเดียวกัน มุ่งเน้นเกษตรกรที่อยู่ในข่ายการผลิตอาหารปลอดภัย/เกษตรสุขภาพทั้งที่มีมาตรฐานและไม่มีมาตรฐาน มีข้อมูลจากสำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา จำนวน ๖๔ ราย ข้อมูลจากสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ๑๐ ราย ข้อมูลจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา (ส่วนใหญ่เป็นเอกชนอยู่ในเกษตรพันธะสัญญา) และอยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลในส่วนมาตรฐาน GAP จำนวน ๑๗๑๑ ราย(รอตรวจสอบ) และในรูปแบบกระดาษในส่วนของสนง.สหกรณ์การเกษตรอีกจำนวนหนึ่ง นอกนั้นจะกระจายอยู่ในงานเกษตรกรรมยั่งยืนที่มีหลายรูปแบบเกษตร เครือข่ายศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน ในส่วนของเครือข่ายสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน รับรองมาตรฐาน PGS แล้ว ๙๑ ราย(รอคัดกรองเฉพาะในสงขลา) เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลารับรอง PGS แล้ว ๒๗ รายกำลังตรวจแปลงจะรับรองเพิ่มอีกราว ๒๐-๓๐ ราย

ข้อสรุปให้ทุกหน่วยงานสอบตรวจและจัดส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์ excel ตามรูปแบบข้อมูลกลางจัดส่งให้ทีมกลางภายใน ๑๔ กุมภาพันธ์นี้

๒) (ร่าง) ROAD MAP เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพจังหวัดสงขลา ปี ๒๕๖๓ (ผมได้ยกร่างไว้ครับ ไม่ได้นำเสนอ) แนวคิดหลักหรือความสอดคล้องกับนโยบาย: ตลาดนำการผลิต/อาหารปลอดภัย/การสร้างเศรษฐกิจฐานรากและ Smart farmer

๓) แนวทางดำเนินงานเกษตรและอาหารสุขภาพจังหวัดสงขลา ๑.กลไกการดำเนินงาน ประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการ ๑ ชุด คณะทำงาน ๓ ฝ่าย(ภาครัฐ/ท้องถิ่น/วิชาการ/เอกชน/เกษตรกร) ร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงาน การจัดทำระบบข้อมูลกลาง ประสานการขับเคลื่อน บูรณาการงบประมาณ การศึกษาวิจัย การสื่อสารสาธารณะ การติดตามประเมินผล ผลักดันนโยบาย และทำงานร่วมกับกลไกภาคประชาสังคม/เครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ ๒.การตลาดนำการผลิต จัดทำข้อมูลในส่วนความต้องการทางการตลาด(รพ./โรงแรม/ศูนย์เด็กเล็ก/ร้านอาหารฯลฯ)ล่วงหน้า เพื่อให้ทราบประเภทวัตถุดิบ ปริมาณและราคา นำมาวางแผนการผลิตร่วมกับเกษตรกร พัฒนาระบบมาตรฐาน การสนับสนุนปัจจัยการผลิต การพัฒนากลไกคนกลางที่จะมารวบรวมรับส่งผลผลิตระหว่างเกษตรกรกับตลาด พร้อมกับสร้างช่องทางการตลาดที่หลากหลายรูปแบบ เช่น ตลาดในรพ./ครัวรพ. ตลาดสีเขียว ตลาดชุมชน ประสานร้านอาหารสุขภาพ การส่งผลผลิตโดยตรงไปยังผู้บริโภค โดยพัฒนาแอพพลิเคชั่น Green smile มารองรับการเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้สนับสนุนทำงานด้วยกัน ๓.ขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรม เน้นพื้นที่นำร่องระดับอำเภอโดยพิจารณาจากฐานข้อมูลที่มี ที่มีการประสานผู้ผลิตแต่ละประเภทผลผลิตและมาตรฐาน มาพบกัน มีการวางแผนการผลิตร่วมกันกับตลาด การรับรองมาตรฐาน การพัฒนาศักยภาพและการยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาไปสู่การเป็นธุรกิจเพื่อสังคมในอนาคต

ชาคริต โภชะเรือง รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 8463
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง