ตำบลแว้ง’ อยู่ดี มีสุข ด้วยโอกาสทางสังคมและศักยภาพชุมชน

 • photo , 960x640 pixel , 72,077 bytes.
 • photo , 800x800 pixel , 75,291 bytes.
 • photo , 800x800 pixel , 104,119 bytes.
 • photo , 800x800 pixel , 107,004 bytes.
 • photo , 800x800 pixel , 82,538 bytes.
 • photo , 800x800 pixel , 118,655 bytes.

ตำบลแว้ง’ อยู่ดี มีสุข ด้วยโอกาสทางสังคมและศักยภาพชุมชน

งานและกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสทางสังคมในพื้นที่ตำบลแว้ง เป็นรูปธรรมที่แสดงให้เห็นการขับเคลื่อนทุนทางสังคมและกิจกรรม เชื่อมประสานกันอย่างเป็นระบบภายใต้แนวคิด การสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม การเข้าถึงบริการ และการใช้ประโยชน์

โดยสามารถสรุปรูปแบบงานและกิจกรรมในการสร้างโอกาสทางสังคมเพื่อความอยู่ดีมีสุขได้ 5 กลุ่ม ดังนี้

1.การจัดสวัสดิการสังคมในชุมชน สร้างหลักประกันและบริการที่จำเป็นให้ครอบคลุมสังคม แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ‘หลักประกันทางการเงิน” หลักประกันเพื่อการยังชีพของคนในชุมชน เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแว้ง เป็นกองทุนที่ช่วยเหลือสมาชิกในด้านสวัสดิการสุขภาพ และ “หลักประกันเพื่อแก้ปัญหาทางสังคม” กิจกรรมที่ทำให้เกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน เช่น กลุ่มกุมปังเสน่ห์แห่งศรัทธา เป็นการรวมกลุ่มกันของเด็กและเยาวชนเพื่อเล่นดนตรี ช่วยแก้ปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชน

2.การส่งเสริมการดูแล 13 กลุ่มประชากร เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต โดยการดูแล ส่งเสริมให้ประชากรทุกกลุ่มวัยได้รับสิทธิการเข้าถึงบริการพื้นฐาน ทำให้มั่นใจว่า ประชาชนตำบลแว้งจะเป็นคนที่ไม่ยากจน ไม่มีหนี้สิน หรือมีก็เพียงเล็กน้อย ได้รับสวัสดิการตามที่รัฐจัดให้ และเข้าถึงสวัสดิการของชุมชนได้ครอบคลุม

3.การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประชาชนทุกคนมีสิทธิและโอกาสในการเรียนรู้ อบต.แว้ง เป็นกลไกสำคัญในการค้นหากลุ่มประชากรเป้าหมายที่ต้องได้รับโอกาสในการเรียนรู้ และค้นหาทุนทางสังคมที่สามารถจัดการเรียนรู้ได้แบบลดเงื่อนไขหรือข้อจำกัด

4.การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เน้นขจัดความยากจน ขจัดความหิวโหย ยกระดับคุณภาพชีวิต และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ประกอบด้วย การที่ทุกครัวเรือนมีอาหารรับประทาน มีน้ำสะอาดดื่ม อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ไม่เป็นโรคที่ป้องกันได้ มีการลดรายจ่าย ออมเงิน ผลิตอาหารเองได้ ร่วมกันจัดหาน้ำดื่มสะอาด เป็นต้น

5.การสร้างจิตอาสา เป็นการสร้างโอกาสทางสังคมที่เป็นรูปธรรมมากรูปแบบหนึ่ง อาศัยหลักการของการมีส่วนร่วมในการเชิญชวนประชากรแว้งสมัครใจร่วมกิจกรรมทางสังคม อบต.แว้งออกแบบ กระบวนการสร้างจิตอาสา ด้วยการให้ข้อมูล รณรงค์ เชิญชวน ให้ผู้ที่สนใจมาทำงานที่ไม่มีค่าตอบแทน มีการฝึกทักษะที่จำเป็นสำหรับแต่ละงาน เช่น กลุ่มเด็กและเยาวชนสร้างสุขกำลังสาม เป็นจิตอาสาเก็บขยะในชุมชนจากการรวมตัวของเด็กและเยาวชนในตำบล ลงพื้นที่เก็บขยะ และทำความสะอาดบ้านผู้สูงอายุ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งการเป็นจิตอาสานี้กลุ่มเยาวชนทำด้วยความสมัครใจ โดยมีอบต.แว้ง สภาเด็กและเยาวชนสนับสนุน


เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สสส.

ขอบคุณข้อมูลจาก เพจ สุขภาวะชุมชน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 2708
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง