ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12 ครั้งที่ 2/2560

photo  , 1000x667 pixel , 109,793 bytes.

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12 ครั้งที่ 2/2560 มีวาระสำคัญคือ เลือกประธานและรองประธาน และเลือกประเด็นร่วมที่จะดำเนินการ

ประธานคณะกรรมการได้แก่ นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จฯนาทวี รองประธานคนที่ 1 ดร.สมพร สิริโปราณานนท์ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา รองประธานคนที่ 2 ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ เลขาสภาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ก่อนเลือกประเด็นร่วมได้ทบทวนภารกิจ บทบาทของกขป. มีข้อเสนอเพิ่มเติมให้มีการผลักดันนโยบายจากล่างไปสู่หน่วยงานข้างบน ประเด็นร่วมที่ได้มาจำเป็นจะต้องมีการทบทวนสถานการณ์ ดูช่อว่างการทำงาน มีการบูรณาการแผน การสร้างระบบข้อมูลกลาง การติดตามรายงานผล เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกันต่อไป ซึ่งเขต 12 มีแนวทางจะใช้ Appication ในการทำงาน

ประเด็นร่วมมาจากการศึกษาสถานการณ์สุขภาวะของเขต 12 เชื่อมโยงกับข้อเสนอของสธ. สปสช. ปัญหาสุขภาพที่สำคัญของเขตได้แก่ NCD อนามัยแม่และเด็ก ไข้เลือดออก ฟันผุ ประชาชนตายด้วยโรคมะเร็งสูงสุด ความดันหลอดเลือดและหลอดเลือดในสมองรองลงมา คนวัยทำงานอ้วนมากขึ้น มีการสูบบุหรี่สูงสุดของประเทศ ข้อเสนอจากสช.ทำเรื่องการดูแลคนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม(คนยากไร้/คนไร้บ้าน/คนไร้รัฐ/คนพิการ/ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง/ผู้ป่วยติดเตียง/เด็กกำพร้า ฯลฯ)ระบบอาหาร(ความมั่นคงทางอาหาร/เกษตรสุขภาพข้าวและชาวนา/เศรษฐกิจฐานราก)การพัฒนาระบบสุขภาพ(ระบบบริการตามวิถีชุมชน/สวัสดิการผู้สูงอายุ/คนพิการ) การจัดการขยะและพลังงาน ข้อเสนอของสสส.(สจรส.) เน้นการปรับพฤติกรรมด้วยกิจกรรมทางกาย การลดปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย โภชนาการสมวัย

ที่ประชุมเสนอให้ทำเรื่อง ลดปัจจัยเสี่ยงบุหรี่/เหล้า/ยาเสพติด การดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย(แม่และเด็ก ท้องก่อนวัย NCD ผู้สูงอายุ) สุขภาวะกลุ่มชายขอบ(แรงงานนอกระบบ คนพิการ) และเกษตรสุขภาพ ซึ่งทีมงานจะนำไปพิจารณากลั่นกรองอีกครั้ง

เป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเขต 12 ไม่ได้มุ่งเน้นด้านสุขภาพแบบเดิม หลังจากนี้จะมีประชุมกลุ่มย่อย และสัญจรพื้นที่ โดยนัดหมายกัน 20 ตุลาคมนี้ ดูงานของ DHS อำเภอนาทวี

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1474
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง