ประชุมทีมเลขานุการกขป.เขต ๑๒ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

 • photo , 960x540 pixel , 81,820 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 66,296 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 43,342 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 40,789 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 33,460 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 27,857 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 43,015 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 70,928 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 54,973 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 38,721 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 49,584 bytes.

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  ประชุมทีมเลขานุการกขป.เขต ๑๒ ประจำเดือน โดยมีประธาน/รองประธาน แกนนำประเด็น ทีมวิชาการ และเลขานุการ ๔ คนเข้าร่วมอย่างพร้อมหน้า

รอบนี้ประชุมผ่านระบบ Zoom ควบคู่กับประชุมแบบปกติ แจ้งเรื่องมีการเปลี่ยนแปลงเลขานุการร่วมจากกระทรวงสาธารณสุข และมีเรื่องทั้งรายงานกิจกรรมที่ดำเนินการในช่วงเวลาที่ผ่านมา และกำหนดแนวทางดำเนินการในช่วงสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๓ ดังนี้

๑.กิจกรรมที่ดำเนินการไป

๑.๑ ประชุมร่วมกับสช. เลขานุการ ๑๓ เขต ๑ ครั้ง (รายงานแนวทางการใช้เงิน flagship สช./สช.แจ้งการปรับระบบรายงานผ่านระบบon line/การประเมินผลรอบ ๒)

๑.๒ ปฎิบัติการพลเมืองตื่นรู้สู้ภัยโควิด จัดปรึกษาหารือผ่าน “ธรรมนูญ on air” (จัดไปรวมทั้งสิ้น ๒๘ ครั้ง ได้กรณีศึกษา ๓๐ ชิ้น-ส่งต่อทีมวิชาการสังเคราะห์) เผยแพร่ผ่านสื่อสช. ๓ พื้นที่ ออกอากาศผ่านนักข่าวพลเมืองไทยพีบีเอส ๒ พื้นที่

๑.๓..ร่วมเวที โชว์ แชร์ เชื่อม กับสสส.สำนัก ๖ ร่วมกับกขป.เขต ๑๑/และสสว.๑๐ เคลื่อนงานผู้สูงอายุ

๑.๔ ประสานความร่วมมือกับคณะพยาบาล มอ.งานผู้สูงอายุ

๑.๕ การ MOU กับอบจ.สงขลา/กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ

๑.๖ ประสานการขับเคลื่อนงานประเด็นสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มเปราะบางทางสังคม ร่วมกับสธ./สสส./สช.

-จังหวัดพัทลุง(ร่วมกับพชอ.ควนขนุน ตำบลโตนดด้วน) แต่งตั้งคณะทำงานตำบล ประชุมกำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ และอบรมทีมสำรวจข้อมูลใช้ iMed@home จัดระบบข้อมูลในฐานเดียวกัน จัดทำสื่อรณรงค์โควิด

-จังหวัดสตูล(ร่วมกับสมาคมผู้บริโภคสตูล) ประชุมทีมอำเภอมะนัง ขับเคลื่อนตำบลปาล์มพัฒนาและตำบลนิคมพัฒนา และตำบลเกตรี(ทำความเข้าใจตั้งคณะทำงาน อบรม iMed@home เริ่มเก็บข้อมูล) จัดทำสื่อรณรงค์โควิด ๓ อำเภอ

-จังหวัดยะลา(ร่วมกับทีมคุณรอซีดี) สำรวจและบันทึกข้อมูล จัดทำสื่อรณรงค์ ๓ อำเภอ(เมือง รามัน บันนังสตา)

-จังหวัดปัตตานี(ร่วมกับทีมคุณกัลยา) สำรวจและบันทึกข้อมูล จัดทำสื่อรณรงค์ ๓ อำเภอ(เมือง หนองจิก ทุ่งยางแดง)

-จังหวัดตรัง(ร่วมกับทีม node flagship สสส.ตรัง) สำรวจและบันทึกข้อมูล จัดทำสื่อรณรงค์ ๓ อำเภอ(เมือง ห้วยยอด กันตัง)

-จังหวัดนราธิวาส จัดทำสื่อรณรงค์ ๑ อำเภอ(ตากใบ)

-จังหวัดสงขลา จัดทำสื่อรณรงค์ ๘ อำเภอ

รวมเป้าหมายการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคมทั้งเขตราว ๒๐-๒๔ ตำบล

๑.๗ ประสานขับเคลื่อนงานประเด็นเกษตรและอาหารสุขภาพ

-ร่วมกับงานสร้างสุขภาคใต้ขับเคลื่อนประเด็นเกษตรและอาหารสุขภาพภาคใต้

-ในส่วนเขต ๑๒ ร่วมกับธกส.ภาคใต้ตอนล่าง มูลนิธิชุมชนสงขลา พัฒนา platform : Greensmile โดยเฉพาะสวนยางยั่งยืน และร่วมกับ node flagshipสสส.พัทลุง/ยะลา/สงขลา ขับเคลื่อนพื้นที่ผลิตและตลาดอาหารสุขภาพ

๒.แนวทางดำเนินการสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๓

๒.๑ ประชุมกขป.ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๙ กันยายน เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สยามนครินทร์ โดยมีประเด็นหลักสร้างความร่วมมือกับสสส.โดยมีทีมประเมินจาก สช.ลงมาร่วมสังเกตการณ์

๒.๒ การทบทวนเอกสารข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๓ ประเด็น โดยทีมอนุวิชาการ และจัดส่งให้กับภาคีเครือข่าย

๒.๓ การประชุมอนุกรรมการ ๔ ประเด็น

๒.๔ การประเมินภายใน

ชาคริต โภชะเรือง รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 0787
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง