"ร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคมตำบลเกตรี"

 • photo , 1560x1170 pixel , 115,966 bytes.
 • photo , 1170x1560 pixel , 131,085 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 131,689 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 136,144 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 159,491 bytes.
 • photo , 1170x1560 pixel , 128,614 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 169,500 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 93,730 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 175,092 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 116,838 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 123,936 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 102,246 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 144,986 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 142,432 bytes.
 • photo , 1170x1560 pixel , 137,049 bytes.
 • photo , 1170x1560 pixel , 98,616 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 161,172 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 128,313 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 142,109 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 185,836 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 151,689 bytes.

"ร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคมตำบลเกตรี"

ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูลเป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบความร่วมมือในการดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคมร่วมกันระหว่าง กขป.เขต ๑๒ มูลนิธิชุมชนสงขลา สมาคมผู้บริโภคจังหวัด อบต.เกตรี รพ.สตูล กรรมการอิสลามจังหวัด และเครือข่าย

วันนี้ (วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓) ประชุมคณะทำงานร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เป็นแผน ๓ ปี เริ่มจากวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเปราะบางจำนวน ๒๐๖ คน พบว่ากลุ่มใหญ่เป็นคนพิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ความต้องการมุ่งเน้นไปที่เงิน การปรับที่อยู่อาศัย อาหาร วัสดุสิ้นเปลืองในการรักษาพยาบาล ทิศทางที่จะดำเนินการ มุ่งเน้นให้เกิดกลไกคณะทำงานกลางที่จะดูแลภาพรวม และคณะทำงานตามยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ การจัดตั้งกองทุนกลางระดับตำบล การจัดการปัจจัยสี่ เน้นการปรับสภาพที่อยู่อาศัย การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิพื้นฐาน และการดูแลสุขภาพที่อบต.จะสมัครเข้าร่วมโครงการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และทำงานบนฐานข้อมูลที่รองรับการทำงานอย่างครอบคลุม

ทีมงานร่วมกันวิเคราะห์ทุนทางสังคม ทบทวนประวัติความเป็นมาคำว่าเกตรีเป็นภาษามลายูมาจากคำว่า บูเกต แปลว่าภูเขา และบุตรี คือ หญิงสาว ตระกูลหลักที่นี่ คือ อาดำ มาจิ แก้วสลัก สมัยก่อนขึ้นอยู่กับตำบลบ้านควน ต่อมาปี ๒๕๒๗ ทางกระทรวงมหาดไทย ได้แยกจากตำบลบ้านควน ตั้งเป็นตำบลเกตรี ประกอบด้วย ๕ หมู่บ้าน และแยกเพิ่มอีก ๑ หมู่บ้าน คนเกตรีมีความสัมพันธ์กับชุมชนในประเทศมาเลเซียมาตั้งแต่สมัยอดีต ชุมชนอาศัยอยู่ร่วมกัน เดินทางไปมาหาสู่กัน ทำให้ชื่อหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นภาษามลายู อาชีพในอดีตทำนาเป็นหลัก ข้าวและสัตว์เลี้ยง เป็นสินค้าส่งออกไปขายยังต่างพื้นที่ มีพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของชุมชนคือ พันธุ์ข้าวข้าวอัลฮัมดูลิลละห์ การดูแลช่วยเหลือกันในอดีต ชุมชนเกตรีอาศัยอยู่กันแบบสังคมเครือญาติ มีโต๊ะอิหม่ามเป็นศูนย์รวมจิตใจ มีความเป็นสังคมเครือญาติสูง และเป็นแนวทางหลักในการไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ทุกคนอยู่ร่วมกันในฐาน "ลูกหลานโต๊ะเราะ" (ซึ่งเป็นหญิงชราใจดีเป็นบุคคลต้นแบบของคนในชุมชน)

นอกจากนั้นแล้วยังพบว่าทั้ง ๗ หมู่บ้านของที่นี่เป็นที่ตั้งของหน่วยงานต่างๆ จำนวนมาก มีมัสยิด วัด โรงเรียน ตาดีกา นับเป็นพื้นที่ที่มีฐานการทำงานที่ดีรองรับ ผู้นำชุมชนเองก็เติบโตมาจากงานกองทุนเพื่อการพัฒนาทางสังคม (SIP)อีกด้วย

และร่วมปฎิบัติการพลเมืองตื่นรู้สู้ภัยโควิด กขป.เขต๑๒ ได้ส่งมอบโปสเตอร์รณรงค์สู้โควิด จำนวน ๓๕๐๐๐ ใบ ให้กับเครือข่ายนำไปมอบต่อให้กับครัวเรือนในจังหวัดสตูล แนวทางดำเนินการต่อไป

๑.ประชุมคณะทำงานชุดเล็กยกร่างแผนฯ เตรียมเอกสารการประชุม ข้อมูลในภาพรวมและข้อมูลบุคคล

๒.ประชุมคณะกรรมการระดับตำบล พิจารณาเห็นชอบแผนฯ จัดตั้งคณะทำงานแต่ละด้าน และกำหนดกิจกรรมเร่งด่วน ได้แก่ การประสานเครือข่ายภาคส่วนต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ และนอกพื้นที่ ผลักดันแนวทางการแก้ปัญหา ส่งต่อความต้องการไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันระดมทุนจัดตั้งกองทุนกลางระดับตำบล โดยอาศัยทุนทางสังคมของผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน และความเป็นเครือญาติร่วมดำเนินการ

ชาคริต โภชะเรือง  รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 2717
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง