"เครือข่ายจังหวัดปัตตานีร่วมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคม"

 • photo , 1706x959 pixel , 203,943 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 141,588 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 201,637 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 137,828 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 127,770 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 131,911 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 152,449 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 142,909 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 175,375 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 129,287 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 150,417 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 138,721 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 195,230 bytes.
 • photo , 959x1706 pixel , 122,953 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 147,240 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 160,642 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 169,483 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 164,060 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 147,287 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 135,032 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 171,815 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 139,233 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 164,843 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 179,699 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 146,226 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 172,756 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 160,412 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 166,099 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 174,390 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 130,197 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 186,308 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 200,386 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 126,925 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 168,852 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 165,113 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 172,033 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 188,765 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 193,910 bytes.
 • photo , 959x1706 pixel , 168,722 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 154,090 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 164,625 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 167,993 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 160,207 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 163,695 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 131,751 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 127,936 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 166,266 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 166,823 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 162,944 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 141,098 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 160,118 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 191,798 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 170,587 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 133,577 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 154,126 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 155,877 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 174,971 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 184,862 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 172,369 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 170,587 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 140,334 bytes.

"เครือข่าย จ.ปัตตานี ร่วมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคม"

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  กขป.เขต ๑๒ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) และมีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด/กขป.ในพื้นที่นัดแกนนำระดับจังหวัด ได้แก่ อบจ. พมจ. กศน.มูลนิธิคนช่วยคน กรรมการอิสลามจังหวัด แกนนำอำเภอ ๓ แห่งประกอบด้วย สสอ. อปท. กศน. เครือข่ายประชาสังคม บัณฑิตอาสา ของอำเภอเมือง อำเภอทุ่งยางแดง และอำเภอหนองจิก เข้าสู่การเป็นพื้นที่ระดับจังหวัดร่วมขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มเปราะบางทางสังคม ณ รร.ปาร์คอินทาวน์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

เริ่มด้วยการแนะนำกขป.เขต ๑๒ แนวคิด แนวทางดำเนินงาน ชี้ให้เห็นช่องทางการทำงานในพื้นที่ และแนวทางประสานความร่วมมือบนฐานองค์ประกอบแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ท้องที่ ผู้นำศาสนา เอกชน ประชาสังคม ชุมชน สถาบันวิชาการ มาทำงานร่วมกันโดยใช้กลุ่มประชากรรายบุคคลเป็นตัวตั้ง เชื่อมประสานงานระดับเขต จังหวัด อำเภอ ตำบล

ปัจจุบันเครือข่ายจังหวัดปัตตานี โดยศปจ.และบัณฑิตอาสาได้สำรวจข้อมุลและบันทึกลง www.communeinfo.com และแอพฯiMed@home ได้แก่ คนพิการ ๙๐๘ คน ผู้สูงอายุ ๙๔๙ คน และคนยากลำบากฯ ๑๗๖๕ คน

ได้ข้อสรุปการขับเคลื่อน

๑.มีพื้นที่ตำบลต้นแบบนำร่อง อำเภอเมืองได้แก่ ตำบลกะมิยอ อำเภอหนองจิกได้แก่ เทศบาลตำบลหนองจิก อำเภอทุ่งยางแดง ได้แก่ ตำบลปากู โดยเครือข่ายได้วิเคราะห์ทุนในเชิงกลไกว่าจะมีใครเป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีภาคีภาคส่วนใดที่จะมาร่วม และนัดหมายที่จะเชิญแกนนำแต่ละส่วนมาประชุุมร่วมกัน กำหนดทิศทางการดำเนินงาน โดยทีมแกนนำจะคืนข้อมูลคนยากลำบาก คนพิการ ที่มีการสำรวจข้อมูลเสร็จสิ้น ร่วมกันวิเคราะห์ทุนทางสังคม และจัดตั้งคณะทำงานตำบล และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางระดับตำบล(ด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา)มุ่งเน้นการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน และปัจจัย ๔ บนฐานความร่วมมือไปด้วยกัน

๒.ระดับอำเภอ โดยพชอ.เสริมหนุน โดยมีสสอ.เป็นแกนหลัก

๓.ระดับจังหวัด สมัชชาสุขภาพจังหวัดปัตตานี พมจ. อบจ. กศน. คณะกรรมการอิสลามฯ และเครือข่าย จะจัดเวทีกลางสร้างความร่วมมือ ร่วมผลักดันนโยบายเพื่อการปรับเชิงระบบระดับจังหวัดเสริมหนุนพื้นที่ โดยเฉพาะการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจในการทำงานของแต่ละองค์กรที่ยังมีช่องว่าง อาทิ การฉีดวัคซีนให้กับเด็กๆ การดูแลคนไร้บ้าน คนเร่ร่อน การสร้างบ้าน

ทุกฝ่ายเห็นตรงกันที่จะใช้ข้อมูลกลางเพื่อการทำงาน จัดเวทีคืนข้อมูลให้นำไปใช้ประโยชน์ ลำดับความสำคัญ จัดทำแผนฯร่วมกัน มีกลไกเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆมาร่วมเป็นเจ้าภาพ มีการทำงานบนฐานจิตวิญญาณบริการสาธารณะไม่ต้องรองบประมาณ โดยเชื่อว่าหากมีกระบวนการสร้างความร่วมมือที่ดี งบประมาณมีอยู่แล้วในพื้นที่

โดยมีภาคีเสริมหนุนที่สำคัญก็คือ คณะกรรมการอิสลามจังหวัด ภาคเอกชน และมูลนิธิคนช่วยคน โดยมีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดเป็นแกนประสาน

วันนี้ได้จัดตั้ง Admin ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ฐานข้อมูล เชิญทุกคนเข้ากลุ่ม line ระดับจังหวัด นัดหมายการลงพื้นที่ในแต่ละอำเภอในช่วงตุลาคม และกขป.เขต ๑๒ ยังได้ส่งมอบสื่อรณรงค์สู้โควิด ได้แก่ ปฎิทินอิสลามปีใหม่ ให้กับเครือข่ายพชอ.ทั้งสามอำเภออีกด้วย

ชาคริต โภชะเรือง รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1908
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง