ภารกิจสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านโคกหาร "สุขสมวัย"

 • photo , 1000x667 pixel , 118,354 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 111,838 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 98,391 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 82,540 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 90,111 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 118,011 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 113,445 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 97,771 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 87,266 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 108,385 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 100,866 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 92,629 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 87,892 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 118,269 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 87,817 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 90,618 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 93,707 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 83,748 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 114,354 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 99,222 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 100,087 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 103,630 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 115,077 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 112,936 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 97,351 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 112,562 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 109,825 bytes.

"Node สสส.สำนัก 6 จ.กระบี่+พี่เลี้ยง ลงพื้นที่เปิดตัวโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านโคกหาร พร้อมหนุนเสริมแกนนำชุมชน คลี่ผลลัพธ์โครงการ (ARE ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1) กำหนดเป้าหมายร่วม (ผลลัพธ์โครงการ)

ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง

มีการออกกำลังกาย

มีการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิตเป็นประจำ

มีการบริโภคอาหารที่เหมาะสม

ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงได้รับการเยี่ยมบ้านเป็นประจำทุกเดือน และผู้สูงอายุมีความสุขเพิ่มขึ้น"

(ช่วงบ่าย) วันที่ 1 กันยายน 2563 ประชุมคณะทำงานโครงการ สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านโคกหาร ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโคกหาร ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (โครงการสร้าเสริมสุขภาพขนาดเล็ก "ประเด็นสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ" Node สสส.จังหวัดกระบี่ ปี 2563)

หน่วยจัดการร่วม สสส.จังหวัดกระบี่ (Node สสส.สำนัก 6 จ.กระบี่) นำโดยคุณทวีชัย อ่อนนวน (ผู้จัดการ Node) คุณทิตอารุณ สัจจสุจริตกุล (ทีมสนับสนุนวิชาการ/พี่เลี้ยงโครงการ) และคณะ Node สสส จังหวังหวัดกระบี่  ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุบ้านโคกหาร  นำโดยผู้ใหญ่บ้านโคกหาร คุณสุกิจ ปิลวาสน์ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) เพื่อหนุนเสริมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

โดยได้ร่วมกำหนดบทบาท/หน้าที่ กติกา/ข้อตกลงของคณะทำงาน ในการขับเคลื่อนติดตามโครงการ กำหนดเป้าหมายร่วม

ผลลัพธ์รูปธรรม คือ ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง  ตัวชี้วัดระยะสั้น มีผู้สูงอายุในชุมชน อย่างน้อยร้อยละ 70 หรืออย่างน้อย 54 คน เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ (ซึ่งจากเดิมมีสมาชิกในชมรมฯ 30 คน) และได้ร่วมกำหนดแผนการดำเนินงาน เพื่อก้าวสู่เป้าหมาย เมื่อสิ้นสุดโครงการฯแล้ว

ตัวชี้วัดผลลัพธ์โครงการ ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมาย (อย่างน้อย 54 คน) มีการออกกำลังกายแบบรวมกลุ่มและที่บ้านเป็นประจำสม่ำเสมอสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาทีขึ้นไป (ในระยะเวลาโครงการต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน), เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิตเป็นประจำ (อย่างน้อยร้อยละ 80 ต่อครั้ง ที่ชมรมผู้สูงอายุได้จัดขึ้น), ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในชุมชนทุกคน (16 คน) ได้รับการเยี่ยมบ้านเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง, ผู้สูงอายุมีการบริโภคอาหารที่เหมาะสม, และ ผู้สูงอายุมีความสุขเพิ่มขึ้น

โดยการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านโคกหาร สามารถแบ่งคณะทำงานได้ เป็น 2 คณะ (ตามบทบาทหน้าที่และภารกิจ) ได้แก่

คณะที่ 1 คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ มีจำนวน 12 คน (ที่มีโครงสร้างการดำเนินงานที่ชัดเจน และมาจากองค์ประกอบที่หลากหลาย ได้แก่ กรรมการหมู่บ้าน รพ.สต. ส.อบต. อสม.ซึ่งเป็นตัวแทนคณะติดตามกลุ่มเป้าหมาย/รวบรวมข้อมูล) เกิดกติกาคณะกรรมการ ในการประชุมทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน

คณะที่ 2 คณะติดตามกลุ่มเป้าหมาย ทำหน้าที่ติดตาม จัดเก็บ บันทึกข้อมูลกลุ่มเป้าหมายตลอดระยะเวลาดำเนินงาน ซึ่งเป็น สมาชิก อสม. จำนวน 22 คน (ที่มีการติดตามกลุ่มเป้าหมาย/ครัวเรือนที่รับผิดชอบเดิมอยู่แล้ว) มีกติกาคณะติดตาม ในการประชุมทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน

สนับสนุนโดย หน่วยจัดการร่วม สสส จังหวัดกระบี่ ่

สำนักสร้างสรรค์โอกาส  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.สำนัก 6)


สื่อชุมชนจังหวัดกระบี่ รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 6444
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง