ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.)เขต ๑๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

 • photo , 1477x1108 pixel , 131,757 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 131,625 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 125,631 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 142,206 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 173,948 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 153,398 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 166,570 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 124,972 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 165,782 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 120,670 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 106,136 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 94,498 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 87,761 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 200,215 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 140,598 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 121,806 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 150,198 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 145,387 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 130,587 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 138,751 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 163,559 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 87,578 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 111,669 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 169,484 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 115,162 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 140,166 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 68,182 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 74,875 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 130,096 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 97,632 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 92,313 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 99,268 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 93,060 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 78,346 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 88,307 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 115,931 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 90,966 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 137,489 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 182,925 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 100,349 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 86,013 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 80,748 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 114,121 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 126,293 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 86,232 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 129,074 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 184,243 bytes.

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓  ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.)เขต ๑๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สยามนครินทร์ หาดใหญ่  โดยมีกขป.และเครือข่ายเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom อีกจำนวนหนึ่ง มีวาระสำคัญดังนี้

๑.ผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ นำเสนอผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่มีต่อพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยสรุปก็คือ ได้รับผลกระทบมากเนื่องจากการพึ่งพิงรายได้จากต่างประเทศ คนตกงาน กำลังซื้อลดลง การท่องเที่ยวซบเซา ยางพาราที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักและมีเกษตรกรจำนวนมากแม้จะราคาสูงขึ้นก็เป็นด้วยผลผลิตที่มีน้อยจากภาวะฝนตกหนัก แรงงานต่างชาติกลับบ้าน ผลผลิตจากประเทศเพื่อนบ้านก็ลดลงด้วย และมีความต้องการทำถุงมือยาง แต่ก็มีปัจจัยบวกจากนโยบายการคลัง ผนวกกับดอกเบี้ยต่ำ อนาคตหลังโควิด เราจะเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิตอล เศรษฐกิจจากที่บ้าน การเป็นสังคมสูงวัย มีการยกระดับการผลิต การค้า การบริการ ในมุมมองของแบงค์ชาติ เราควรสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเองรองรับความเสี่ยง แต่ละคนควรมีเงินออมฉุกเฉิน มีการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นระลอก และปรับตัวให้เร็ว

กรรมการฯสะท้อนปัญหารายย่อยกู้เงินจากระบบไม่ได้ ไม่ได้เป็นไปตามนโยบายจากส่วนกลาง เนื่องจากธนาคารในพื้นที่ไม่ปล่อยกู้ เสนอให้มีความร่วมมือหรือแบงค์ชาติมีการวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนากลไกระดับเขตรองรับการแก้ปัญหา รวมถึงการบูรณาการในพื้นที่ซึ่งควรมีพร้อมการกระจายอำนาจให้สามารถบริหารความเสี่ยงไปตามบริบทของตน และร่วมกันแก้ปัญหาข่าวลวงที่จะหลอกล่อผู้บริโภค

๒.ความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ที่มีเครือข่ายในพื้นที่มาร่วมประชุม พบข้อจำกัดในการประสานการทำงานในระดับพื้นที่ด้วยแนวบริหารงานที่ถูกกำหนดจากส่วนกลางทั้ง ๑๕ แผนงาน พื้นที่สามารถทำได้ด้วยการประสานงานภายใน Mapping ภาคีเครือข่ายตามประเด็นร่วมของเขต หาพื้นที่ต้นแบบและร่วมสร้างพื้นที่ต้นแบบ นำมาจัดการความรู้ขยายผล มีข้อเสนอให้เขตประมวลข้อมูลระดับเขต/จังหวัดเพื่อเป็นฐานประกอบการทำโครงการ มีระบบการรายงานผลสำเร็จในภาพรวมของพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

๓.การรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อน ๔ ประเด็น รอบต่อไปให้รายงานตามแผนปฎิบัติการและนำพื้นที่เด่นหรือความสำเร็จที่โดดเด่นมานำเสนอจะได้เห็นรูปธรรมความร่วมมือ

๓.๑ การทำงานที่ผ่านมา กขป.เขต ๑๒ ร่วมกับพชอ./สสส./สธ.และเครือข่ายร่วมปฎิบัติการพลเมืองตื่นรู้สู้ภัยโควิด จัดธรรมนูญ on air จำนวน ๓๐ ครั้ง ได้กรณีศึกษาจำนวน ๔๔ ชิ้น ชื่อ “ตื่นรู้สู้ภัยโควิด” อยู่ระหว่างให้ทีมวิชาการเขียนบทสังเคราะห์ ได้ผลิตสื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก ป้องกันการแพร่ระบาดจำนวน ๒๒ อำเภอ ๗ จังหวัด  สำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบางทางสังคม ๒๐ อำเภอ ๗ จังหวัด จำนวน ๖๐๐๐ รายชื่อ นำเข้าสู่การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคมระดับตำบล ในการขับเคลื่อนงานสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มเปราะบางทางสังคม รวมกับพื้นที่เป้าหมายเดิม เท่ากับมีพื้นที่การทำงานในภาพรวมของประเด็นรวมทั้งสิ้น ๓๐ แห่งภายใต้งานของกขป.

โดยมีกลไกระดับจังหวัด ดำเนินการขับเคลื่อนสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มเปราะบางทางสังคมดังนี้

-จ.สงขลา ร่วมมือกับสมัชชาสุขภาพจังหวัด/กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด อบจ./พมจ./Node flagship สสส./พชอ. ตำบลต้นแบบได้แก่ อบต.คูหา ทม.เขารูปช้าง อบต.ทับช้าง ตำบลบ่อยาง ตำบลโคกม่วง ตำบลท่าข้าม

-จ.ตรัง ร่วมกับ Node flagship สสส./สมัชชาสุขภาพจังหวัด/พมจ./พชอ. ตำบลต้นแบบ ตำบลบางด้วน

-จ.พัทลุง ร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด อบจ./พชอ. ตำบลต้นแบบ ตำบลโตนดด้วน

-จ.ปัตตานี ร่วมกับสมัชชาสุขภาพจังหวัด/พมจ./อบจ. คณะกรรมการอิสลามจังหวัด มูลนิธิคนช่วยคน ตำบลต้นแบบ ตำบลกะมิยอ ตำบลหนองจิก ตำบลปากู

-จ.สตูล ร่วมกับสมัชชาสุขภาพจังหวัด/อบจ. ตำบลต้นแบบ ตำบลเกตรี

-จ.ยะลา ร่วมกับสมัชชาสุขภาพจังหวัด มูลนิธิซากาตและสาธารณกุศล

๓.๒ ประเด็นเกษตรและอาหารสุขภาพ

-ด้านสวนยางยั่งยืน ได้มีการจัดงานสมัชชาสวนยางยั่งยืนภาคใต้ มีการจัดการความรู้พื้นที่ต้นแบบ ๑๐๐ แปลงในสงขลา ร่วมกับธกส.ภาคใต้ตอนล่าง ฝ่ายกิจการพิเศษ พัฒนาแอพพลิเคชั่น Green smile รองรับการใช้งานในกลุ่มสวนยางยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้ นำร่องกลุ่มยางพาราพรีเมี่ยมและกลุ่มสวนยางในสงขลา

-ด้านส่งเสริมพันธุกรรมพื้นบ้าน จัดงานพันธุกรรมพื้นบ้านภาคใต้

-ด้านตลาดอาหารสุขภาพ เกิดตลาดรถเขียวเป็นคลาดเคลื่อนที่ในยุคโควิด ดำเนินการรพ.อาหารปลอดภัย มีต้นแบบที่รพ.หาดใหญ่ และมีการดำเนินงานตลาดเขียวในพื้นที่รพ.ทุกอำเภอในสงขลา ประกาศใช้ธรรมนูญเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับ Node flagship สสส.พัทลุง/ยะลา ขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ และร่วมกับงานสร้างสุขภาคใต้ ขับเคลื่อนกลไกระดับภาค และการMapping ด้านตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ

๔.การประเมินภายนอกและภายใน จะมีทีมจากส่วนกลางเป็นทีมประเมินผลการทำงานในช่วงที่ ๒ เพื่อรายงานครม. จะลงมาร่วมประชุมในครั้งต่อไป พร้อมกับกระบวนการประเมินผลผ่านแบบสอบถาม การประชุมกลุ่มย่อย และสัมภาษณ์เชิงลึกกับภาคีที่ได้ประโยชน์ และมีการประเมินภายในเพื่อถอดบทเรียนการทำงานของกขป.ในชุดแรก เพื่อส่งต่อในการทำงานของชุดที่ ๒ หลังมิถุนายน ๒๕๖๔

๕.ช่วงวันที่ ๘-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ จะเป็นช่วงสัปดาห์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กขป.เขต ๑๒ จะจัดกิจกรรมเปิดตัว Platform : Greensmile สวนยางยั่งยืน ร่วมกับธกส.ภาคใต้ตอนล่าง

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 0605
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง