"ภาคีเครือข่ายตรังจับมือ กขป.เขต ๑๒ ร่วมดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคม"

 • photo , 1000x667 pixel , 77,320 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 85,893 bytes.
 • photo , 1365x2048 pixel , 144,679 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 103,435 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 114,360 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 108,803 bytes.
 • photo , 1000x1500 pixel , 151,739 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 94,929 bytes.
 • photo , 1000x1500 pixel , 141,831 bytes.
 • photo , 1000x1500 pixel , 150,794 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 204,511 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 89,210 bytes.
 • photo , 1000x1500 pixel , 134,414 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 97,903 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 89,079 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 100,225 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 96,636 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 74,100 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 75,564 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 91,808 bytes.
 • photo , 1000x1500 pixel , 146,724 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 95,448 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 69,288 bytes.
 • photo , 1000x1500 pixel , 174,364 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 162,777 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 169,657 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 132,432 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 72,929 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 141,145 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 179,145 bytes.
 • photo , 1365x2048 pixel , 160,026 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 72,094 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 94,095 bytes.
 • photo , 1365x2048 pixel , 178,780 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 76,224 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 166,214 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 51,071 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 63,533 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 67,825 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 69,855 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 73,109 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 78,703 bytes.

"ตรังจับมือ กขป.เขต ๑๒ ร่วมดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคม"

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓  กขป.เขต ๑๒ ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังโดยการสนับสนุนงบจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)  ชวนภาคีระดับจังหวัดได้แก่ อบจ. ศึกษาธิการจังหวัด พมจ. กศน. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร และอำเภอที่ได้จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางทางสังคมได้แก่ รัษฎา กันตัง ห้วยยอด พร้อมตำบลนำร่องที่จะจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคม ได้แก่ ตำบลทุ่งต่อ ตำบลบางสัก ตำบลเขาไพร โดยมีตำบลสุกร ตำบลนาชุมเห็ด ตำบลบางด้วน เข้าร่วมเรียนรู้ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง

จัดเวทีทำความเข้าใจกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯที่จะใช้ข้อมูลประสานความร่วมมือโดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับรู้ ร่วมกันปรับระบบการทำงานไปด้วยกัน ได้แก่ ท้องถิ่น ท้องที่ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ราชการส่วนภูมิภาค ภาคเอกชน มาร่วมรับรู้ข้อมูล ทบทวนช่องว่างการทำงานที่ต่างคนต่างทำ มีกลุ่มเป้าหมายของตน ไม่สามารถมองภาพรวมของตำบล หรือจัดสรรงบประมาณตามความต้องการและสภาพปัญหา การทำความเข้าใจแนวทางแบบใหม่จะทำให้แกนตำบลเกิดความรับรู้ เข้าใจแนวทางดำเนินงาน ก่อนที่จะกลับไปประสานเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมกำหนดแนวทางการจัดทำแผนฯระดับตำบลต่อไป

พร้อมกับเรียนรู้ฝึกใช้การใช้แอพพลิเคชั่น iMed@home ตั้งแต่การดูข้อมูลผ่่านรายงานหมวดต่างๆ การใช้ระบบเยี่ยมบ้านบันทึกภาพ สำรวจความต้องการใหม่ๆ การบันทึกสัญญาณชีพ การประเมินสภาวะผู้สูงอายุ พร้อมกับจัดตั้ง Admin เพื่อให้สามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลรายบุคคล หรือจัดตั้งกลุ่มทำงานในระดับพื้นที่

การทำงานควรเชื่อมโยงเสริมหนุนกันระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล เมื่อเข้าใจแนวทางแล้ว จะช่วยให้การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพื้นที่จังหวัดตรัง จะร่วมกับกขป.เขต ๑๒ ดำเนินการใน ๓ ตำบลนำร่อง ในส่วนของตำบลบางด้วน ตำบลสุกร จะใช้งบของพื้นที่ดำเนินการเอง ส่วนตำบลนาชุมเห็ดจะร่วมกับ Node Flagship สสส.ตรังพัฒนางานด้านการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย อันจะเป็นความร่วมมือในเรื่องใหม่

ทางวิทยาลัยพยาบาลฯ และวิทยาลัยการสาธารณสุขฯ เห็นโอกาสที่จะให้นักศึกษาและอาจารย์นำระบบเยี่ยมบ้านไปให้นักศึกษาร่วมปฎิบัติการอีกด้วย และกขป.เขต ๑๒ ได้ส่งมอบโปสเตอร์รณรงค์โควิด ๑๙ ร่วมปฎิบัติการพลเมืองตื่นรู้ให้กับภาคีในจังหวัดตรังจำนวน ๓๐ ชุดๆละ ๕๐๐ แผ่น


ชาคริต โภชะเรือง  รายงาน

ณัฐธิดา  โพธิ์แก้ว  ภาพ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3259
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง