สมัชชาจังหวัดยะลาร่วมกับภาคีเครือข่ายบูรณาการการดำเนินงานช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ตำบลสะเตง

 • photo , 1477x1108 pixel , 149,896 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 158,643 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 125,544 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 94,528 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 128,799 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 152,680 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 108,667 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 160,489 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 104,191 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 123,205 bytes.

กขป.เขต ๑๒ ร่วมกับสมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลา/มูลนิธิซะกาตฯ ประชุมหารือ วางแผน/บูรณาการการดำเนินงานช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ตำบลสะเตง (ทน.ยะลา) อ.เมือง จ.ยะลา กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ร้านอาหารยัสมีน จ.ยะลา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจการทำงานให้ไปในทิศทางเดียวกันสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เป้าหมาย
ลดการทำงานซ้ำซ้อน กระจายการเข้าถึงการช่วยเหลือที่ครอบคลุม เบื้องต้นมีข้อมูลจากการสำรวจของมูลนิธิซะกาตฯนำเข้าแอพฯ iMed@home ไว้จำนวนหนึ่ง จากการหารือมีข้อสรุปดังนี้

๑)ต้นทุนในพื้นที่

๑.๑ จ.ยะลา โดยสสจ.และรพ.ยะลา ร่วมกับทน.ยะลามีระบบข้อมูล โปรแกรม Home Health care(HHC) มีแนวทางใกล้เคียงกับ iMed@home ที่สำรวจคนไข้ ร่วมกับโรงพยาบาลยะลา (ศูนย์ไอทีโรงพยาบาลยะลาดูแลระบบนี้อยู่)จัดเก็บข้อมูลร่วมกับชุมชน และในการลงพื้นที่จะมีทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ ส่งต่อการทำงานด้วยกัน เป็นโปรแกรมอยู่ในเว็บไซต์ของสสจ. แต่มีการจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึง

๑.๒ พัฒนาสังคมฯจังหวัดยะลา มีข้อมูลกลุ่มเปราะบางแต่ละกลุ่ม แต่ข้อมูลถูกแยกกันอยู่เป็นส่วนๆได้แก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ คนด้อยโอกาส

๑.๓ เยาวชนต้นกล้า มีการจัดเก็บข้อมูลผ่าน gogle dive

๑.๔ มูลนิธิซะกาต มีข้อมูลคนยากลำบากฯโดยเฉพาะที่เป็นกลุ่มเป้าหมายซะกาต

๒)แนวทางการทำงาน

๒.๑ บูรณาการข้อมูลให้เป็นฐานเดียวกันจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงการลดภาระงาน การบูรณาการงานร่วมกัน โดยเบื้องต้นนำร่องกับ ๑๒ ชุมชนในเขตเทศบาลเก่า(มีข้อเสนออยากให้ทำทั้งเทศบาล)

๒.๒ นัดหมายหน่วยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

-องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

-พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

-ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ผอ.ดำรง (ดูแลกลุ่มเปราะบาง)

-พชอ.

-เทศบาลนครยะลา กองสวัสดิการ กองสาธารณสุข สำนัการช่าง

-ศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง ๔ แห่งเทศบาลนครยะลา ที่ดูแลระบบข้อมูลร่วมกับรพ.ยะลา

-โรงพยาบาลศูนย์ยะลา (ศูนย์ปฐมภูมิและเวชกรรม) ในฐานะผู้ดูแลโปรแกรมเดิมอยู่แล้ว

-มูลนิธิซากาต

-กลุ่มเยาวชนต้นกล้า

-ผู้นำศาสนา ได้แก่ วัดและมัสยิด

-ประธานชุมชน

-ภาคเอกชน

หารือแนวทางการทำงานวางแผนกันอีกรอบ ก่อนที่จะให้แต่ละฝ่ายนำข้อมูลที่มีมาวางแผนเพื่อดำเนินการร่วมกัน ด้านหนึ่งผลักดันให้กลไกสหวิชาชีพที่มีอยู่แล้วเพิ่มภาคส่วนมูลนิธิซะกาตและเยาวชนเข้าไป หรือออกแบบแนวทางการทำงานใหม่เสริมเติมระบบเดิมร่วมกันต่อไป

หมายเหตุ การดูแลกลุุ่มเปราะบางทางสังคมจะเป็นประเด็นนโยบายที่สมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลารับไปร่วมดำเนินการกับกขป.เขต ๑๒

ชาคริต โภชะเรือง รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9506
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง