"ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง" พื้นที่ความร่วมมือกับงานพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคมเขต ๑๒

 • photo , 960x720 pixel , 58,051 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 75,700 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 70,127 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 69,563 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 82,488 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 91,437 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 70,507 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 79,879 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 78,138 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 74,620 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 69,726 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 83,492 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 71,237 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 80,171 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 81,929 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 72,767 bytes.

"ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง"

อีกพื้นที่ความร่วมมือกับงานพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคมกับกขป.เขต ๑๒

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นัดนายกอบต. หน.สำนักปลัด ผญ. โต๊ะอิหม่าม ผู้นำชุมชน พมจ. กศน. มาร่วม ขอบคุณท่านนายอำเภอหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา ท่านสาธารณสุขอำเภอทุ่งยางแดง สะแลแม และทีมพชอ.  คุณกัลยา กขป.และทีมสมัชชาสุขภาพจังหวัดปัตตานี ที่ช่วยประสานงานจนนำมาสู่การหารือความร่วมมือ

เป้าหมายเพื่อเสริมหนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคมภายใต้ช่องว่างการทำงานที่ยังแยกส่วนกันอยู่ มีเป้าหมาย แนวทางของตนเอง มีข้อจำกัดในเชิงงบประมาณ มีคนตกหล่นจากระบบ เหล่านี้นำมาสู่ความร่วมมือในการปรับระบบการทำงาน

๑)พัฒนากลไกกลางระดับตำบลร่วมกัน โดยทีมเล็กจะพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมโดยต่อยอดจากทีมปฎิบัติการระดับตำบล ทีมแก้ปัญหาโควิด ให้มีความครอบคลุมองค์ประกอบ ท้องถิ่น ท้องที่ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ส่วนภูมิภาค โดยมีปลัดอำเภอประจำตำบล สสอ. มาเป็นที่ปรึกษา ให้เป็นกลไกที่สามารถตัดสินใจ สร้างความร่วมมือในการทำงาน อบต.จะเสนอไปยังอำเภอเพื่อแต่งตั้ง และนัดหมายมาประชุมสร้างความเข้าใจอีกรอบ เพื่อกำหนดเป้าหมาย การจัดระบบข้อมูลประชากรให้เป็นฐานเดียวกัน
๒)พัฒนาระบบข้อมูลกลาง นำข้อมูลพื้นฐานจากพมจ./อปท. มัสยิด รพ.สต. อพม. รร. และข้อมูลที่ศปจ.ปัตตานีและบัญฑิตอาสาสำรวจไว้เบื้องต้น ๒๓๐ คนใน iMed@home มาทบทวนเติมเต็ม พร้อมพัฒนาระบบข้อมูลของพื้นที่เพื่อเป็นเครื่องมือกลางให้แต่ละหน่วยงานได้ใช้ฐานข้อมูลประชากรเป็นตัวตั้งในการทำงาน นำมาสู่การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล(สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม)

๓)ทางอำเภอจะประสานทีมกขป.ไปร่วมนำเสนอแนวทางดำเนินการให้กับหัวหน้าส่วนของหน่วยงานต่างๆในที่ประชุมของอำเภอเพื่อให้เกิดการเสริมหนุนพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยกระดับการทำงานที่มากกว่าเชิงสงเคราะห์ โดยเฉพาะการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ลดความยากจน

ที่ประชุมได้ร่วมเรียนรู้แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคมของกขป.เขต ๑๒ รวมถึงการใช้แอพฯ iMed@home เพื่อบูรณาการงาน การเก็บข้อมูลผ่านระบบเยี่ยมบ้านด้วยภาพถ่าย การสำรวจความต้องการ การวัดสัญญาณชีพ ดัชนีบาร์เทล การใช้ระบบกลุ่มในการทำงานฯ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 2567
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง