ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายประเด็นบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง

 • photo , 960x720 pixel , 85,490 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 73,663 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 99,004 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 74,817 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 95,407 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 66,561 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 85,403 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 73,917 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 84,160 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 82,359 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 80,589 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 78,216 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 83,779 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 87,151 bytes.

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 12 จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการภาคีประเด็นบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง ที่มีทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ เอกชน ประชาสังคม ซึ่งเป็น ๑ ใน ๔ ประเด็นร่วมของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ณ สยามนครินทร์หาดใหญ่

พบว่ายังมีช่องว่างการทำงานมากมาย ผู้เสพยังไม่ได้ลดลง ภาคใต้เขต ๑๑ มีมากที่สุด รองลงมาก็คือเขต ๑๒ ในระดับเขตจังหวัดตรังมีมากที่สุด คนทำงานในระบบเองก็มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยเพราะหาความสำเร็จได้ยาก ด้วยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ควบคุมไม่ได้มากมาย

มีข้อสรุปที่จะไปดำเนินการต่อ นอกจากทั้งหมดที่มาร่วมจะมาเป็นทีมอนุกรรมการร่วมดำเนินการ ก็คือ

๑.จุดเน้นการขับเคลื่อนประเด็นบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง เขต ๑๒ ป้องกันผู้เสพรายใหม่ ลดผู้เสพหน้าเก่า มีมาตรการคุ้มครองบุคคลที่สาม เขตควรเน้นการพัฒนาคนทำงาน ควรมีพื้นที่ตัวอย่างปฎิบัติการแบบครบวงจร/บูรณาการครบปัจจัยบุคคล สิ่งแวดล้อม ระบบและกลไก นอกจากนั้นกขป.ควรเป็นพื้นที่กลางของเครือข่าย/เป็นตัวกลางในการคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งในความรู้ความเชื่อที่สัมพันธ์กับด้านศาสนา/ให้คำปรึกษาภาคีเครือข่ายในเขต ๑๒

๒.แนวทางการขับเคลื่อนงาน
ควรมีฐานข้อมูลกลาง ใครทำอะไร ที่ไหน โดยเขตฯทำหน้าที่ประสานงาน โดยสนับสนุนพื้นที่ปฎิบัติการที่เป็นพื้นที่การทำงานร่วมกัน ๑ จังหวัด ๑ พื้นที่(อำเภอ) ทำแบบบูรณาการ ป้องกัน บำบัด รักษา ฟื้นฟู มีการวิจัยเชิงปฎิบัติการคู่ขนานกัน มีการติดตามประเมินผล โดยจัดการความรู้จากตัวแบบที่เคยมีและใช้ความรู้ใหม่ทั้งทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา ซึ่งมีอยู่ไม่น้อย นำไปสู่การเห็นคุณค่าตัวเองของกลุ่มเสี่ยง นำความรู้จากการวิจัยของหน่วยงานต่างๆพัฒนาเป็นหลักสูตรส่งต่อให้หน่วยปฎิบัติ(ทำความเข้าใจพฤติกรรม อาการ แรงกระตุ้นภายนอก) จัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรคนทำงาน พัฒนาคนทำงานทั้งภาครัฐ ประชาสังคม/สร้างพี่เลี้ยงในการดูแลชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาApplication รองรับการทำงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1474
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง