About us

by Little Bear @24 พ.ย. 59 13:36 ( IP : 122...198 )

การจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชนนับเป็นมิติใหม่ของการทำงานในลักษณะเครือข่าย โดยใช้พื้นที่ระดับกลุ่มจังหวัดเป็นฐานในการทำงานแบบมีส่วนร่วม ซึ่งต้องมีการสานพลังซึ่งกันและกัน ทั้งพลังปัญญา พลังสังคม และพลังรัฐ ร่วมกันจัดการประเด็นหรือปัญหาทางสุขภาพที่สำคัญของประชาชนในเขตพื้นที่ โดยจำเป็นต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ร่วม (ทางสุขภาพ) ของเขตพื้นที่ของตนเอง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และมีการระดมสรรพกำลัง ทั้งองค์ความรู้ ความคิด และทรัพยากรในการขับเคลื่อนร่วมกันก่อนจะนำไปปฏิบัติภายใต้กลไกหรือกฎระเบียบตามภารกิจความรับผิดชอบของหน่วยงานของแต่ละคนต่อไป

กลุ่มจังหวัดในเขตพื้นที่

 • เขต ๑๑ มีจำนวน ๗ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง
 • เขต ๑๒ มีจำนวน ๗ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

เป้าประสงค์ ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ระดับพื้นที่ สอดคล้องกับความจำเป็นด้านสุขภาพ

วัตถุประสงค์

 1. กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ ในการดำเนินการและพัฒนาระบบสุขภาพในเขตฯ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน ทุกมิติ
 2. รองรับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนการจัดการสุขภาพทุกมิติ, เกิดสมดุลในการอภิบาลระบบสุขภาพ
 3. จุดประกาย,กระตุ้น ให้องค์กรต่างๆ ดำเนินงานได้บรรลุภารกิจของตน
 4. ส่งเสริมแนวทางการกระจายอำนาจ, สร้างความเข้มแข็งพื้นที่
 5. เสริมพลังกลไกต่างๆ (Synergy) ในเขตพื้นที่

บทบาทหน้าที่ กขป.

 1. กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ ในการดำเนินการและพัฒนาระบบสุขภาพในเขตฯ โดยบูรณาการภารกิจ อำนาจหน้าที่ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 2. ดำเนินการหรือประสานงานให้เกิดการขับเคลื่อนตาม 1
 3. เสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสุขภาพในเขตพื้นที่ต่อองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 4. ประสานงานกับ กขป. ในเขตพื้นที่อื่น เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานด้านสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพ
 5. ติดตาม,ประเมินผลการดำเนินงาน
 6. รายงานผลการดำเนินการต่อ คสช. อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ติดต่อ..ผู้พัฒนาเว็บไซต์

                                   
ชื่อ-สกุลโทรศัพท์ e-mail
สุทธิพงษ์  อุสาหะพงษ์สิน (เอ๋) Line ID : 18182543 
08-1818-2543
sutthiphongu@gmail.com
ภาณุมาศ นนทพันธ์ (หมี)
08-6748-9360
webmaster@softganz.com