ค้นหา
category

Hot's News

  • (ร่าง) รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

    @24 พ.ย. 59 18:11
    โเอกสารร่าง รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ประกอบการรับฟังความเห็นในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2557ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความเห็นในเวลา 9:00 โ 12:00 น. วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ที่อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานีสอบถามเพิ่มเติม ที่ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานฯ โทร 02 8329076 ส่งความเห็นทางโทรสาร 02 832900

ขณะนี้คุณอยู่หน้าแรก : ข่าวเด่น

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

@18 ธ.ค. 59 13:12
ความเป็นมาและพัฒนาการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน๑. ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ โดยช่วงแรก รัฐบาลเน้นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการจัดตั้งสถานบริการระดับต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมห

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

เครือข่ายจัดการภัยพิบัติตำบลพื้นที่นครศรีธรรมราชกับปฏิบัติการสร้างความเชื่อมั่นและปลอดภัยจากโควิด19

@3 เม.ย. 63 16:55
ตอนนี้มีอาสาสมัครจากศูนย์ภัยพิบัติตำบลจัดทีมฉีดพ่นไว้หนึ่งชุดพร้อมสนับสนุนและทีมชะอวดอีก 1 ชุดที่พร้อมสนับสนุนประกอบด้วย ชุดฉีดพ่นที่ศูนย์เกาะขันธ์ มีถังพ่น 4 ใบพร้อมน้ำยา และชุดสำหรับคนฉีด 6ชุดงานที่สองคือฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อในตลาดนัดโ ตลาดเปิดท้าย ถือเป็นงานจิตวิทยาสร้างความเชื่อมั่นให

หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

เทศบาลตำบลปริก สงขลา กับการทำงานเชิงบูรณาการจตุภาคี(ท้องถิ่น ท้องที่ ภาคีภารราชการและภาคพลเมือง) รับมือโควิด 19

@3 เม.ย. 63 18:08
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. การประชุม หารือของศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 เทศบาลตำบลปริก ครั้งที่ 4เพื่อกำหนดแนวทางในการทำงานเชิงบูรณาการจตุภาคี(ท้องถิ่น ท้องที่ ภาคีภารราชการและภาคพลเมือง) และ การวางมาตรการต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะด

หัวข้อทั้งหมด


เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 12