ค้นหา
category

Hot's News

  • (ร่าง) รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

    @24 พ.ย. 59 18:11
    โเอกสารร่าง รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ประกอบการรับฟังความเห็นในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2557ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความเห็นในเวลา 9:00 โ 12:00 น. วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ที่อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานีสอบถามเพิ่มเติม ที่ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานฯ โทร 02 8329076 ส่งความเห็นทางโทรสาร 02 832900

ขณะนี้คุณอยู่หน้าแรก : ข่าวเด่น

๕ หุ้นส่วนของ อปท. ต่อระบบสุขภาพไทย

@17 ก.ย. 64 14:30
๕ หุ้นส่วนของ อปท. ต่อระบบสุขภาพไทยวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เปิดเวทีรับฟังความเห็นจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๓๒ จังหวัด นายกเทศมนตรี ๑๘ แห่ง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ๔๕ แห่ง เพื่อร่วมกันยกร่างธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ตัวแทนผู้บริหารท้อง

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

@18 ธ.ค. 59 13:12
ความเป็นมาและพัฒนาการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน๑. ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ โดยช่วงแรก รัฐบาลเน้นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการจัดตั้งสถานบริการระดับต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมห

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

เยี่ยมฟังสนทนาติดตามงานความมั่นคงทางอาหารและอาชีพของการผลิตระดับครัวเรือนออกแบบคลังอาหารและยาในพื้นที่แปลงรวมของชุมชนกลุ่มเกษตรกรหงษ์เจริญ

@2 ก.ย. 64 12:27
วันที่ 2 กันยายน 2564 ล้อมวงคุยเว้นระยะห่างทางสังคม ณคทช.สปก.หงษ์เจริญ ชุมพรเยี่ยมฟังสนทนา เพื่อติดตามงานความมั่นคงทางอาหาร-อาชีพ ของการผลิตระดับครัวเรือน ร่วมออกแบบคลังอาหารและยาในพื้นที่แปลงรวมของชุมชนโดยกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตอาหารปลอดภัยหงษ์เจริญก้าวไปในปีที่ 2 node fl

หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

คืบหน้าวิจัยโครงการ covid-19 จังหวัดพัทลุง ประชุมร่วมทีมชุมชนหมู่บ้านปลายตรอก ต.ทะเลน้อย จ.พัทลุง

@27 ก.ย. 64 08:03
วันที่ 26 กันยายน 2564 สนทนากลุ่มย่อยวิเคราะห์การรับมือ covid -19 ทีมวิจัยโครงการ covid-19 จังหวัดพัทลุงประชุมร่วมทีมชุมชนหมู่บ้านปลายตรอก ต.ทะเลน้อย จ.พัทลุง ที่นี่ผู้ติดเชื้อไม่มาก มีผู้กักตัวมาก เนื่องจากชุมชนรอบข้างมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก นับตั้งแต่มีข้อมูลผู้ติดเชื้อ ทางทีมชุมชนปกครองประช

หัวข้อทั้งหมด


เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 12