ค้นหา
category

Hot's News

  • (ร่าง) รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

    @24 พ.ย. 59 18:11
    โเอกสารร่าง รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ประกอบการรับฟังความเห็นในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2557ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความเห็นในเวลา 9:00 โ 12:00 น. วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ที่อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานีสอบถามเพิ่มเติม ที่ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานฯ โทร 02 8329076 ส่งความเห็นทางโทรสาร 02 832900

ขณะนี้คุณอยู่หน้าแรก : ข่าวเด่น

"ความร่วมมือระหว่าง กขป.เขต ๑๑ และ เขต๑๒"

@23 ม.ค. 63 13:14
"ความร่วมมือระหว่างกขป.เขต๑๑ และเขต๑๒"ผลพวงจาก MOU ในงานสร้างสุขภาคใต้ที่ผ่านมา สสว.๑๑ และกขป.เขต ๑๑ ร่วมกับกขป.เขต๑๒ และเทศบาลตำบลขุนทะเล ในฐานะพื้นที่ปฎิบัติการทางสังคม(social lap)พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการในพื้นที่ โดยมีสสว.๑๑ เป็นแม่งานวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ทีม สสว.๑๑ นัดหมายแก

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

@18 ธ.ค. 59 13:12
ความเป็นมาและพัฒนาการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน๑. ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ โดยช่วงแรก รัฐบาลเน้นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการจัดตั้งสถานบริการระดับต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมห

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

เรียนรู้การจัดการขยะได้ทุกกิจกรรม จากทีมงาน trash hero langsuan clean up

@21 ม.ค. 63 18:56
สรุปกิจกรรมสานพลังสามัคคี ปีละหนคนอาสา และ เก็บขยะที่ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ บ้านน้อยกลางป่าใหญ่ ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรโดย trash hero langsuan clean up ครั้งที่ 75 ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2563มีสมาชิกอาสาสมัครแทรชฮีโร่หลังสวน สมาชิกศูนย์วิทยุประดู่เครือข่าย

หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพกับภารกิจสนับสนุนการปรับสภาพบ้านสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงแบบบูรณาการ

@23 ม.ค. 63 11:31
ยายอายุ 80 อยู่ลำพังในบ้านที่มีงูเห่า มีอยู่จริงคนพิการยังต้องเดินไปขับถ่ายในป่า ยังมีอยู่จริงครอบครัว 4 คน ที่พิการเกือบทั้งครอบครัวในบ้านเจียนพัง ก็ยังมีอยู่จริงวันที่ 23 มกราคม 2563 ร่วมทำหน้าที่อนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการปรับสภาพบ้านสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่ง

หัวข้อทั้งหมด


เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 12