ค้นหา
category

Hot's News

  • (ร่าง) รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

    @24 พ.ย. 59 18:11
    โเอกสารร่าง รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ประกอบการรับฟังความเห็นในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2557ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความเห็นในเวลา 9:00 โ 12:00 น. วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ที่อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานีสอบถามเพิ่มเติม ที่ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานฯ โทร 02 8329076 ส่งความเห็นทางโทรสาร 02 832900

ขณะนี้คุณอยู่หน้าแรก : ข่าวเด่น

เครือข่ายหน่วยจัดการพื้นที่ต่าง ๆ สสส. สำนัก 6 ร่วมทบทวน สรุปงาน และร่วมพัฒนาการทำงานในระดับพื้นทีชุมชน

@17 ก.ค. 63 14:26
วันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2563สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส. สำนัก 6)จัดประชุมการติดตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา (ARE) โครงการชุมชนน่าอยู่ ครั้งที่ 2/2563ณโรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานครมีหน่วยจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบ

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

@18 ธ.ค. 59 13:12
ความเป็นมาและพัฒนาการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน๑. ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ โดยช่วงแรก รัฐบาลเน้นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการจัดตั้งสถานบริการระดับต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมห

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

สมาคมอาหารธรรมชาติยั่งยืน นครศรีธรรมราชกับกระบวนการ “การตรวจไขว้” (Peer Audit)ร่วมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพเกษตรอินทรีย์

@9 ส.ค. 63 12:09
สมาคมอาหารธรรมชาติยั่งยืน นครศรีธรรมราช เข้าร่วมกับเครือข่ายสมาชิกสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ไทย พีจีเอส จัดกระบวนการ โการตรวจไขว้โ (Peer Audit) ครั้งที่ 3 ของสมาพันธ์ฯ ระหว่าง 6-8 สิงหาคม 2563 โดยครั้งนี้ โสวนสามพรานโมเดลโ เป็นเจ้าภาพและถูกตรวจไขว้การตรวจไขว้ (peer audit) เป็นการทบทวนโดยเพื่อน

หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

ประชุมทีมเลขานุการกขป.เขต ๑๒ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

@7 ส.ค. 63 15:57
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ประชุมทีมเลขานุการกขป.เขต ๑๒ ประจำเดือน โดยมีประธาน/รองประธาน แกนนำประเด็น ทีมวิชาการ และเลขานุการ ๔ คนเข้าร่วมอย่างพร้อมหน้ารอบนี้ประชุมผ่านระบบ Zoom ควบคู่กับประชุมแบบปกติ แจ้งเรื่องมีการเปลี่ยนแปลงเลขานุการร่วมจากกระทรวงสาธารณสุข และมีเรื่องทั้งรายงานกิจกรรมที่ดำเนิน

หัวข้อทั้งหมด


เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 12