Hot's News

  • (ร่าง) รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

    @November,24 2016 18.11
    โเอกสารร่าง รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ประกอบการรับฟังความเห็นในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2557ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความเห็นในเวลา 9:00 โ 12:00 น. วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ที่อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานีสอบถามเพิ่มเติม ที่ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานฯ โทร 02 8329076 ส่งความเห็นทางโทรสาร 02 832900

ขณะนี้คุณอยู่หน้าแรก : ข่าวเด่น

ระบบลงทะเบียนออนไลน์งานสร้างสุขภาคใต้

@June,11 2019 17.03
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ร่วมประชุมเรียนรู้ "ระบบลงทะเบียนออนไลน์และระเบียบการเบิกจ่ายในงานสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่ 11 ปี 2562"ร่วมกับตัวแทนทีมบริหารจัดการของ สจรส. (เจ้าภาพหลัก)ทีมบริหารจัดการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชนและทีมบริหารจัดการของประเด็นทั้ง 12 ประเด็นการนำระบบลงทะเบียนออนไลน์มาใช้

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

@December,18 2016 13.12
ความเป็นมาและพัฒนาการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน๑. ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ โดยช่วงแรก รัฐบาลเน้นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการจัดตั้งสถานบริการระดับต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมห

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

ประชุมคณะกรรมการและติดตามงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 11

@July,13 2019 07.50
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562ประชุมคณะกรรมการและติดตามงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 11ประเด็นเด็กและเยาวชน ขยายผลโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ มี ร.ร.ต้นแบบ คือร.ร.เยาวเรศวิทยา อ.เคียนซาประเด็นวัยทำงาน อาหารปลอดภัย สุขภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมประเด็นผู้สูงวัย เตรียมเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยไม่พกพาโรคมา

หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

งานขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง ภารกิจร่วมเขต 11 และเขต 12

@July,11 2019 09.21
ขึ้นสุราษฎร์ธานี นัดทีมทำงานเขต ๑๑ หารือการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ ได้ข้อสรุปที่ทำให้เห็นภาพรวมของวิธีคิดและวิธีการ ที่สุดท้ายสามารถผสมผสานไปด้วยกัน๑.รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง ของเขต ๑๒ นำกรณีจังหวัดสงขลาไปขยายผล เป็นรูปแบบที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ

หัวข้อทั้งหมด


เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 12