ค้นหา
category

Hot's News

  • แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

    @18 ธ.ค. 59 13:12
    ความเป็นมาและพัฒนาการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน๑. ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ โดยช่วงแรก รัฐบาลเน้นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการจัดตั้งสถานบริการระดับต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมห

ขณะนี้คุณอยู่หน้าแรก : ข่าวเด่น

สสส. หนุนพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิสู่องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ

@18 พ.ค. 66 15:58
มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) ร่วมกับ สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ (สำนัก 7) สสส. จัดประชุมวิชาการระดับประเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพปฐมภูมิ HLO โThe 1st Thailand Primary Care Health Literacy Conference 2023 10 Components 13 st

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

@18 ธ.ค. 59 13:12
ความเป็นมาและพัฒนาการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน๑. ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ โดยช่วงแรก รัฐบาลเน้นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการจัดตั้งสถานบริการระดับต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมห

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

จาก MOU สู่การขับเคลื่อนความร่วมมือธรรมนูญตำบลงดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มเด็กเยาวชนระดับเขต 11 กรณีเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและเครือข่าย 67 ชุมชน

@26 เม.ย. 66 14:42
จาก MOU สู่การขับเคลื่อนวันที่ 25 เมษายน 2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่าย 67 ชุมชน จัดเวทีหารือและขยายผลธรรมนูญ งดเหล้า - ปัจจัยเสี่ยง ณ ศาลาชุมชนทวดทอง ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นผลจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือธรรมนูญตำบลงดเหล้า โ ลดปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มเ

หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

"จังหวะก้าวโรงเรียนรองรับสังคมสูงวัยเทศบาลตำบลคลองแงะ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา"

@24 พ.ค. 66 17:08
"โรงเรียนรองรับสังคมสูงวัยเทศบาลตำบลคลองแงะ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา"วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ประเดิมนัดแรกของโรงเรียนรองรับสังคมสูงวัย แกนนำชุมชนก่อนวัย 60 รวม 30 คนของเทศบาลตำบลคลองแงะ อำเภอสะเดา ภายใต้การประสานของกองสวัสดิการสังคม มาทำความเข้าใจกรอบคิดสังคมสูงวัย โดยมีมูลนิธิชุมชนสงขลา

หัวข้อทั้งหมด


เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 12