ค้นหา
category

Hot's News

  • โควิดชายแดนใต้ปลาย พ.ศ. 2564

    @23 ต.ค. 64 16:56
    โควิดชายแดนใต้ปลาย พ.ศ. 2564ตอนที่ 1 สภาพการระบาดและการเสียชีวิตวีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์22 ตุลาคม 2564รัฐบาลจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค ส่วนหน้า เพื่อควบคุมการระบาดของโรคนี้ในสี่จังหวัดภาคใต้ นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส

ขณะนี้คุณอยู่หน้าแรก : ข่าวเด่น

รายงานผลการดำเนินงานของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.) เขตพื้นที่ 4 และ เขตพื้นที่ 7 ในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 3/2565

@11 พ.ค. 65 09:43
การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 9 พฤษภาคม 2565นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานที่ประชุมครั้งนี้ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ 4.1 ผลการดำเนินงานของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ 4 และเขตพื้นที่ 7 โดย นพ.วีร

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

@18 ธ.ค. 59 13:12
ความเป็นมาและพัฒนาการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน๑. ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ โดยช่วงแรก รัฐบาลเน้นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการจัดตั้งสถานบริการระดับต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมห

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

“ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต”บ้านห้วยลึก เคียนซา สุราษฏร์ธานี

@5 พ.ค. 65 11:11
โความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤตโถอดบทเรียนกลุ่มข้าวไร่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเกษตรบ้านห้วยลึก ต.พ่วงพรหมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานีโดยความร่วมมือร่วมใจขอทุกภาคส่วนในชุมชนวันที่ 4 พ.ค.65#สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี#ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่#เพจข้าวไร่หลานยายขอบคุณข้อมูลจาก

หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังสร้างความเข้มแข็งนโยบายสาธารณะว่าด้วย "ร่วมสร้างเส้นทางอาหารให้มั่นคงและปลอดภัย"

@19 พ.ค. 65 08:57
เวทีความมั่นคงทางอาหาร เครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติชมคลิปวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

หัวข้อทั้งหมด


เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 12