ค้นหา
category

Hot's News

  • แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

    @18 ธ.ค. 59 13:12
    ความเป็นมาและพัฒนาการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน๑. ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ โดยช่วงแรก รัฐบาลเน้นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการจัดตั้งสถานบริการระดับต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมห

ขณะนี้คุณอยู่หน้าแรก : ข่าวเด่น

ประชุมคณะทำงานกลุ่มจังหวัดอันดามัน เวทีเรียนรู้และพัฒนาโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามัน (พื้นที่เขต 11 และเขต 12)

@30 ม.ค. 66 21:03
ประชุมคณะทำงานกลุ่มจังหวัดอันดามัน เวทีเรียนรู้และพัฒนาโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามันวันที่ 29-30 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงาโดยมีระเบียบวาระและสาระสำคัญ ดังนี้วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ1.1 นโยบายของคณะอนุกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาช

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

@18 ธ.ค. 59 13:12
ความเป็นมาและพัฒนาการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน๑. ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ โดยช่วงแรก รัฐบาลเน้นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการจัดตั้งสถานบริการระดับต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมห

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

“เวทีความร่วมมือหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพสุราษฏร์ธานี"

@28 ม.ค. 66 11:10
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวจิราภรณ์ เพชรรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ สุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม โเวทีความร่วมมือหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ" ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ สุราษฎร์ธานีเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านนโยบา

หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

ชวนเรียนรู้ สำรวจโลก ส่องนก ค้นหาแมลงที่ชุมชนบ้านควนหมาก ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา

@1 ก.พ. 66 13:14
สำรวจแล้ว เจอนก พบแมลง และสัตว์อื่นๆอีกเพียบเลยเมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา น้องๆมาเรียนรู้ สำรวจโลก ส่องนก ค้นหาแมลง ที่ชุมชนบ้านควนหมาก ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา ณ ศูนย์เรียนรู้โลกบ้านฉัน@ควนหมากนำโดยคณะอาจารย์จากพิพิธภัณฑ์โประวัติโธรรมชาติโและโเครือข่ายโเรียนรู้โ คณ

หัวข้อทั้งหมด


เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 12