Hot's News

  • (ร่าง) รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

    @November,24 2016 18.11
    โเอกสารร่าง รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ประกอบการรับฟังความเห็นในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2557ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความเห็นในเวลา 9:00 โ 12:00 น. วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ที่อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานีสอบถามเพิ่มเติม ที่ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานฯ โทร 02 8329076 ส่งความเห็นทางโทรสาร 02 832900

ขณะนี้คุณอยู่หน้าแรก : ข่าวเด่น

เรียนรู้เครื่องมือการจัดการข้อมูลร่วมขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชน TCNAP จากภาคี สสส.

@November,16 2019 10.44
โTCNAPโ จับข้อมูลมาวิจัย สร้างให้เกิดการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนการจะขับเคลื่อนสุขภาวะให้เกิดขึ้นในชุมชนได้สำเร็จ ชุมชนต้องมีความเข้าใจในศักยภาพของตนเอง โดยเริ่มจากการสำรวจศักยภาพและทุนทางสังคมในด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมครบทุกมิติ แล้วนำเอาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ วิจัยหาทางพัฒนาต่อไปเพื่อให้ได้ข้

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

@December,18 2016 13.12
ความเป็นมาและพัฒนาการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน๑. ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ โดยช่วงแรก รัฐบาลเน้นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการจัดตั้งสถานบริการระดับต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมห

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

เครือข่ายสุราษฏร์ธานีร่วมเรียนรู้งานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบในการจัดการความปลอดภัยทางถนน

@November,16 2019 11.48
เวทีเรียนรู้ครั้งที่ 4 เรื่องการจัดทำแผนประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนนวันที่16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่เวทีเรียนรู้การเขียนแผนการจัดประสบการณ์และสื่อการเรียนการสอนเรื่องความปลอดภัยทางถนนให้กับเด็กปฐมวัยวิทยากรอบรมโดย ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการมีตัวแทนครูจากสุราษ

หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

ธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้กับการส่งเสริมการออกกำลังกายในทุกกลุ่มช่วงวัย

@November,16 2019 17.35
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 สำนักธรรมนูญสูขภาพตำบลชะแล้ส่งเสริมการออกกำลังกายข้อบัญญัติธรรมนูญสูขภาพข้อที่ 17 "ส่งเสริมการออกกำลังกาย ในทุกกลุ่มอายุ" ด้วยการพัฒนามรดกวัฒธรรมเป็นท่ารำมโนราห์บิคซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ประกาศใช้ธรรมนูญสูขภาพ ตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งวิ

หัวข้อทั้งหมด


เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 12