เขตสุขภาพเพื่อประชาชนภาคใต้

Hot's News

 • แอพพลิเคชั่น iMed@home

  @February,16 2019 18.50
  "แอพพลิเคชั่น iMed@home"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองทีมกลางเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒ นัดเครือข่ายศปจ. ๗ จังหวัด อบจ./กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ พชอ. ในพื้นที่เขต ๑๒ ที่ทำงานด้านการดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม มาวางระบบการทำงานและทำความเข้าใจระบบข้อมูลกลางร่วมกัน๑.การ
 • ประชุมสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนสุขภาวะของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

  @February,16 2019 17.09
  เชื่อมโยงคน เชื่อมโยงความคิดเชื่อมโยงจิตใจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนหรือ กขป.เดินทางมาถึงขวบปีที่ 3ด้วยประสบการณ์และบทเรียนการทำงาน ที่จะเป็นแรงผลักดันให้ก้าวต่อไป1.กขป.ต้องตั้งมั่นให้ได้ในบริบทของเขตนั้นๆ2.กขป.ต้องสมาร์ท มีการศึกษาติดตามการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา ระดับภาค
 • ศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชน

  @January,29 2019 13.07
  "ธรรมะสร้างคนคนสร้างสังคม"ศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชน เป็นรูปธรรมความสำเร็จจากตัวอย่างต้นแบบเล็กๆ ที่คนในชุมชนร่วมมือร่วมใจกัน สร้างสำนึก สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เริ่มจากมิติครอบครัว ชุมชน สังคม โดยอาศัยวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นตัวหล่อหลอมเข้าด้วยกันกับแนวคิดของศาสนาพุทธ-มุสลิ
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ 4 ประเด็นร่วมเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 12

  @January,17 2019 14.41
  ความท้าทายของงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ หลังประชุมคณะอนุกรรมการทั้ง ๕ ชุดเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒๑.การสร้างความรู้สึกร่วม ความเป็นเจ้าของร่วม ที่มากกว่าปัจเจกหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง๒.การทำงานร่วมกันบนฐานปัจจัยกำหนดสุขภาพ(บุคคล สภาพแวดล้อม ระบบ) ที่จะต้องคำนึงถึงการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
 • การทำงานในรูปแบบ Soft power ของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒

  @December,25 2018 16.11
  การทำงานในรูปแบบ Soft power ของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ใช้โครงสร้างการทำงานประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญยิ่ง ๓ ฝ่ายได้แก่๑.กขป.(คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน) ๔๕ คน ที่มีตัวแทนภาครัฐ วิชาการ ท้องถิ่น เอกชน ประชาสังคม มีหน้าที่ชี้ทิศ อำนวยการ ประสานให้เกิดการขับเคลื่อน ทำงานร่วมกับเลขานุการร่วม
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายประเด็นสุขภาวะทุกช่วงวัย (แม่และเด็ก)

  @December,21 2018 14.29
  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ชวนภาคีเครือข่ายประเด็นการดูแลสุขภาวะตามกลุ่มวัยแม่และเด็ก ประกอบด้วยศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนใต้ ศอบต. รพ.สมเด็จฯนาทวี/รพ.สตูล/รพ.สะบ้าย้อย ทต.พะวง กขป.เขต ๑๒ (คณะพยาบาลศาสตร์ มอ.ปัตตานี/สภาวัฒนธรรม) พมจ.สงขล
 • ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒ และภาคีเครือข่าย ครั้งที่ ๗ (ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๑)

  @December,21 2018 09.40
  ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒ และภาคีเครือข่าย ครั้งที่ ๗ (ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๑)วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.ณ ห้องจันผา ชั้น ๒ โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ๓๐ คนสรุปการประชุมเรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ๑) วันที่ ๒๙-๓๐ ตุลาคม

ขณะนี้คุณอยู่หน้าแรก : ข่าวเด่น

Kick off เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

@June,10 2017 15.21
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "Kick off เขตสุขภาพเพื่อประชาชน" จัดโดย 5 องค์กรหลัก ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรุงเทพมหานคร เพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนโดยใ

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

@December,18 2016 13.12
ความเป็นมาและพัฒนาการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน๑. ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ โดยช่วงแรก รัฐบาลเน้นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการจัดตั้งสถานบริการระดับต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมห


เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 11

@June,15 2018 14.13
ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเด็กเเละเยาวชน ของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 11(กขป) นำโดย ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล ผศ.สอรัฐ มากบุญ และคณะทำงาน เพื่อหาแนวทางส่งเสริมโภชนาการให้กับเด็กและเยาวชน ให้เป็นไปตามแผนที่วางใว้ ณ ศูนย์อนามัย ที่ 11 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 15 มิถุนา


หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

แอพพลิเคชั่น iMed@home

@February,16 2019 18.50
"แอพพลิเคชั่น iMed@home"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองทีมกลางเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒ นัดเครือข่ายศปจ. ๗ จังหวัด อบจ./กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ พชอ. ในพื้นที่เขต ๑๒ ที่ทำงานด้านการดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม มาวางระบบการทำงานและทำความเข้าใจระบบข้อมูลกลางร่วมกัน๑.การ


หัวข้อทั้งหมด


เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 12