เขตสุขภาพเพื่อประชาชนภาคใต้

Hot's News


ขณะนี้คุณอยู่หน้าแรก : ข่าวเด่น

งานผู้สูงอายุเป็น ๑ ในประเด็นร่วมของงานสร้างสุขภาคใต้

@April,23 2019 21.00
งานผู้สูงอายุเป็น ๑ ในประเด็นร่วมของงานสร้างสุขภาคใต้เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองรวมพลังกขป.เขต ๑๑ และเขต ๑๒ ขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุเป็น ๑ ในประเด็นร่วมของภาคใต้ ทั้งผู้สูงวัยที่พึ่งตนเองได้และเปราะบางทางสังคมวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ แกนนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชนและภาคีเครือข่ายทีม ๒ เขต (เขต ๑๑

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

@December,18 2016 13.12
ความเป็นมาและพัฒนาการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน๑. ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ โดยช่วงแรก รัฐบาลเน้นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการจัดตั้งสถานบริการระดับต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมห


เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

กลไกบูรณาการกองทุนท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

@May,25 2019 15.45
เวทีติดตามฯ กองทุนท้องถิ่น - คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)พื้นที่ นำร่อง สปสช.เขต 11พื้นที่อำเภอทุ่งตะโก ชุมพร และ อำเภอเมืองระนองวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 เวทีรับฟัง แลกเปลี่ยน เติมเต็มบทเรียน/ทิศทาง วางเป้าหมายเดินต่อเพื่อสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นทั้งสองพื้นที่ ยังคงสานต่องานเ


หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

กลไกล Node ขนาดเล็ก สสส.ตรัง กลไกลสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่

@May,25 2019 22.01
กลไกล Node ขนาดเล็ก สสส.ตรัง กลไกลสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่เขียนโดย เชภาดร จันทร์หอมสรุปจากเวทีสะท้อนผลลัพธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็กและโครงการเปิดรับทั่วไปตอนที่ 1 โค้งสุดท้ายเผลอแปปเดียวก็เข้าเดือนที่ 10 ของการดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็กและโครงการเ


หัวข้อทั้งหมด


เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 12