ค้นหา
category

Hot's News

  • (ร่าง) รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

    @24 พ.ย. 59 18:11
    โเอกสารร่าง รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ประกอบการรับฟังความเห็นในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2557ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความเห็นในเวลา 9:00 โ 12:00 น. วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ที่อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานีสอบถามเพิ่มเติม ที่ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานฯ โทร 02 8329076 ส่งความเห็นทางโทรสาร 02 832900

ขณะนี้คุณอยู่หน้าแรก : ข่าวเด่น

รายการเสียงประชาชนภาคใต้

@18 ต.ค. 64 14:26
วันที่ 18 ตุลาคม 2564รายการฟังเสียงประชาชนเชิญผู้แทนสมัชชจังหวัด 5 จังหวัดพื้นที่ภาคใต้ที่ได้บังคับใช้มาตรการควบคุมสูงสุดรับทราบสถานการณ์และการมีส่วนร่วม การมีข้อเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดบทบาทสมัชชากับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ฟังเสียงประชาชน วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ตอนมาตรการควบคุม

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

@18 ธ.ค. 59 13:12
ความเป็นมาและพัฒนาการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน๑. ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ โดยช่วงแรก รัฐบาลเน้นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการจัดตั้งสถานบริการระดับต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมห

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

“ถอดรหัสงานศพ-งานบุญ ภาคใต้ และการปรับตัวเพื่อหยุดคลัสเตอร์โควิด-19”

@20 ต.ค. 64 11:37
เสวนาออนไลน์ โถอดรหัสงานศพ-งานบุญ ภาคใต้ และการปรับตัวเพื่อหยุดคลัสเตอร์โควิด-19โวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.20 น. โ 14.30 น.ผ่านเพจ : ขสย. - เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน , เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน สภาประชาชนภาคใต้ และเพจภาคีเครือข่ายo รับชมละครสะท้อนปัญหา

หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

ทบทวนแผนการเก็บข้อมูลและวิธีใช้ระบบฐานข้อมูลเด็กภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบเพื่อสุขภาวะเด็ก เยาวชน ครอบครัว ในจังหวัดยะลา ปีที่ 3

@20 ต.ค. 64 15:18
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) จัดประชุมทบทวนแผนการเก็บข้อมูลและวิธีใช้ระบบฐานข้อมูลเด็กภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบเพื่อสุขภาวะเด็ก เยาวชน ครอบครัว ในจังหวัดยะลา ปีที่ 3 โดยในปีนี้เราให้ความสำคัญในเรื่องเด็กกับ ความท้าทาย ผลกระทบและสถานการณ์

หัวข้อทั้งหมด


เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 12