เขตสุขภาพเพื่อประชาชนภาคใต้

Hot's News

 • กขป.เขต 11 ดัน School Health Literacy มุ่งเด็กวัยเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ

  @April,19 2019 11.51
  กขป.เขต 11 ดัน School Health Literacy มุ่งเด็กวัยเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสถานการณ์ปัญหาสำคัญของเด็กและเยาวชน เด็กอายุ 6-14 เขตพื้นที่ 11 ประกอบด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพรพบว่า ภาวะโภชนาการเกินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ส่วนสูงของเด็กมีการเปลี่ยน
 • สมาคมเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมยะลา

  @March,28 2019 09.32
  สมาคมเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมยะลาเขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองวันที่ 26 มีนาคม 2562 แบยาชวนไปเยี่ยมสวนมะนาวที่ปลูกในปล้องบ่อราว ๔๐๐ ลูก กำลังจะให้ผลผลิตรุ่นแรก มีตลาดของร้านค้าในปั้มน้ำมันและอื่นๆรองรับกลุ่มของแบยารวมตัวเป็นสมาคมเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในองค์กรใหม่ของยะลา ในพ
 • ประชุมทีมประธาน เลขาร่วม แกนนำประเด็น เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

  @March,22 2019 16.15
  วันที่ 21 มีนาคม 2562 ประชุมทีมเลขาร่วม ประธาน แกนนำประเด็น เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒หารือแนวทางการดำเนินการในระยะที่สองหลังได้กลไก ได้ประเด็นร่วม ได้อนุกรรมการ ได้ยุทธศาสตร์ร่วมของแต่ละประเด็น พร้อมกับผลสำเร็จในบางพื้นที่ บางประเด็นจุดเน้นก็คือสร้างผลงานให้เห็นเด่นชัด จับต้องได้ เห็นควา
 • งานไม่ใช่ "การแบกภาระ" แต่เป็น "การเต็มเติม"

  @March,15 2019 10.17
  งานไม่ใช่การแบกภาระ แต่เป็นการเติมเต็มเขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองวันสุดท้ายของการถ่ายทำภารกิจงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต๑๒ ลงพื้นที่นายกสินธพ อบต.ท่าข้าม ที่มีความร่วมมือกับสช.ทำธรรมนูญสุขภาวะ มีข้อตกลงชุมชนในการดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ คนด้อยโอกาส บอกเล่ากิจกรรมแผนสุขภาพ แผนชีวิต และร่วมกับอบจ./ ส
 • ศูนย์สร้างสุขชุมชน ตัวอย่างรูปธรรมงานบูรณาการความร่วมมือระดับพื้นที่ตำบล

  @March,14 2019 08.16
  "ศูนย์สร้างสุขชุมชน อบต.ทับช้าง"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองทับช้างเป็นตำบลเล็กๆอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอนาทวี ประชากรอยู่กันอย่างสงบสุข ใช้ชีวิตเรียบง่าย ช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยดี ทว่าก็ยังประสบปัญหาพื้นฐานไม่ต่างจากพื้นที่อื่นได้แก่ด้านยาเสพติด มีกลุ่มเปราะบางจำนวนหนึ่งที่ต้องการการดูแล เช่น ค
 • เกษตรกรรมยั่งยืน@สมัชชาเกษตรยั่งยืนภาคใต้

  @March,09 2019 12.22
  "เกษตรกรรมยั่งยืน"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง20 มกราคม 2562 ไปร่วมงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนภาคใต้ ที่จ.พัทลุงมา เห็นความต่อเนื่องของขบวนเครือข่าย แต่ในฐานที่คลุกคลีกับงานนี้มาพอสมควร ผมพอจะมองเห็นช่องว่าง ของการขับเคลื่อนที่แม้จะสำเร็จในแง่การสร้างกระแส จนผู้คนยอมรับและกลายเป็นนโยบายระดับชาติผมคิ
 • เครือข่ายการดำเนินงาน : การทำงานเป็น(ทีม)เครือข่าย

  @February,24 2019 19.16
  "เครือข่ายการดำเนินงาน"ประชุมทีมทำงานประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ นัดหมายลงข้อมูลพื้นฐานประกอบการดำเนินงานในโครงการสำคัญที่จะดำเนินการใน ๒ ปีเป้าหมายสำคัญ วางไว้ ๓ ประการได้แก่ ช่วยชาวสวนยางให้พออยู่พอกิน ส่งเสริมเกษตรสุขภาพ และตลาดอาหารสุขภาพ๒ปีที่ผ่านมา กขป.(ค

ขณะนี้คุณอยู่หน้าแรก : ข่าวเด่น

งานผู้สูงอายุเป็น ๑ ในประเด็นร่วมของงานสร้างสุขภาคใต้

@April,23 2019 21.00
งานผู้สูงอายุเป็น ๑ ในประเด็นร่วมของงานสร้างสุขภาคใต้เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองรวมพลังกขป.เขต ๑๑ และเขต ๑๒ ขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุเป็น ๑ ในประเด็นร่วมของภาคใต้ ทั้งผู้สูงวัยที่พึ่งตนเองได้และเปราะบางทางสังคมวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ แกนนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชนและภาคีเครือข่ายทีม ๒ เขต (เขต ๑๑

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

@December,18 2016 13.12
ความเป็นมาและพัฒนาการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน๑. ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ โดยช่วงแรก รัฐบาลเน้นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการจัดตั้งสถานบริการระดับต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมห


เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

การสร้างเสริมสุขภาพกับฐานการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

@April,24 2019 08.26
การสร้างเสริมสุขภาพฐานการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น@ภาคใต้ตอนบนจากเวทีเรียนรู้ประเมินผลลัพธ์โครงการ สสส.เพื่อพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น วันที่ ๑๙-๒๐ เมย. ๖๒ ณ บ้านเขาน้อย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพรมีสาระหลายประการที่อยากบันทึกไว้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการทำงานร่วมกันในระยะ


หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

ลดปัจจัยเสี่ยง ๑ ใน ๔ ยุทธศาสตร์ ภารกิจร่วมของภาคีเครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒

@April,24 2019 20.21
"ลดปัจจัยเสี่ยง"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ประชุมอนุกรรมการและภาคีประเด็นบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ จัดทำแผนบูรณาการ ประสานภาคีและกิจกรรมโครงการที่จะร่วมมือกันดำเนินการในช่วงปี ๒๕๖๒ พร้อมกับข้อเสนอแนะการทำงานเพื่อสร้างต้วแบบในพื่นที่เขต ๑๒ พบการ


หัวข้อทั้งหมด


เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 12