ค้นหา
category

Hot's News

  • แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

    @18 ธ.ค. 59 13:12
    ความเป็นมาและพัฒนาการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน๑. ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ โดยช่วงแรก รัฐบาลเน้นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการจัดตั้งสถานบริการระดับต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมห
  • (ร่าง) รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

    @24 พ.ย. 59 18:11
    โเอกสารร่าง รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ประกอบการรับฟังความเห็นในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2557ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความเห็นในเวลา 9:00 โ 12:00 น. วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ที่อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานีสอบถามเพิ่มเติม ที่ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานฯ โทร 02 8329076 ส่งความเห็นทางโทรสาร 02 832900

ขณะนี้คุณอยู่หน้าแรก : ข่าวเด่น

สสส.สำนัก 3 สร้างความเข้าใจเป้าหมายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนขบวนการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

@21 ก.พ. 67 14:15
สร้างความเข้าใจเป้าหมายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนขบวนการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดย ดร.นิสา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ในการประชุมเชิงปฏิบัติการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อ

กสศ.ภาคใต้ กับการพัฒนานักจัดกระบวนการและออกแบบเครื่องมือการจัดการเรียนรู้ร่วมพัฒนากลไก "ครอบครัวและชุมชนตื่นรู้"่

@19 ก.พ. 67 09:00
เครือข่าย กสศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1การวิเคราะห์เข้าถึงผู้ร่วมเรียนรู้และจัดทำแผนการสนับสนุนผู้ร่วมเรียนรู้ภายใต้การวิเคราะห์สายพานอาชีพ การพัฒนาชุดความรู้เพื่สร้างกลไก "ครอบครัวและชุมชนตื่นรู้" และนักจัดกระบวนการและออกแบบเครื่องมือการจัดการเรียนรู้วันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2567

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

@18 ธ.ค. 59 13:12
ความเป็นมาและพัฒนาการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน๑. ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ โดยช่วงแรก รัฐบาลเน้นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการจัดตั้งสถานบริการระดับต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมห

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

ก้าวต่อไปของ "ภูเก็ต : สุขภาวะเพื่อชีวิตแห่งอนาคต Phuket : health for Future of Life" และการพัฒนาแผน "มะรุ่ยแห่งความสุข"

@1 มี.ค. 67 14:06
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โดยสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมภูเก็ต สมัชชาจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ก้าวต่อไปของ "ภูเก็ต : สุขภาวะเพื่อชีวิตแห่งอนาคต Phuket : health f

หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

เวทีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับสตรี (ชายแดนใต้)

@27 ก.พ. 67 14:08
เวทีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับสตรีภัยคุกคามไซเบอร์เป็นเรื่องน่ากลัวในยุคนี้ เทคโนโลยีที่พัฒนาเร็วขึ้น ไม่เพียงทำให้ผู้บริโภคใช้เทคโนโลยีเพิ่มความสะดวกสบายให้ตัวเอง กลุ่มมิจฉาชีพที่เชี่ยวชาญด้านไอทีก็พร้อมยกระดับความสามารถการคุกคามทางโลกไซเบอร์เช่นกัน และระยะหลังไม่ได้ทำเพื่อความสนุก สะใจ แต

หัวข้อทั้งหมด


เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 12