ค้นหา
category

Hot's News

  • (ร่าง) รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

    @24 พ.ย. 59 18:11
    โเอกสารร่าง รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ประกอบการรับฟังความเห็นในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2557ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความเห็นในเวลา 9:00 โ 12:00 น. วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ที่อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานีสอบถามเพิ่มเติม ที่ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานฯ โทร 02 8329076 ส่งความเห็นทางโทรสาร 02 832900

ขณะนี้คุณอยู่หน้าแรก : ข่าวเด่น

ประชุมเลขานุการและเจ้าหน้าที่บริหารจัดการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 1 – 13

@18 พ.ค. 63 17:34
ข่าวสาร กขป. กับการปรึกษาหารือวันนี้วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 โ 15.30 น.วงประชุมเลขานุการและเจ้าหน้าที่บริหารจัดการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 1 โ 13 ผ่านระบบ WebEx ณ ห้องประชุมสุชน 1 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติวันนี้มีการคุยเรื่อง แนวทางการสนับสนุนการจัดประชุมของคณะกรรมกา

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

@18 ธ.ค. 59 13:12
ความเป็นมาและพัฒนาการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน๑. ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ โดยช่วงแรก รัฐบาลเน้นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการจัดตั้งสถานบริการระดับต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมห

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

เศรษฐกิจแบ่งปันที่บ้านทุ่งเซียด ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน : เอกชนมอบที่ดินสวนปาล์มให้ชาวบ้านปลูกผักสู้โควิด

@25 พ.ค. 63 13:26
เศรษฐกิจแบ่งปัน เจ้าของสวนปาล์มใจดี มอบที่ให้ชาวบ้านที่ประสบภัยโควิด-19 ไม่มีรายได้ ไม่มีงานทำ มาร่วมกันปลูกผักเนื่องจากเป็นที่ดินปรับปรุงจากสวนปาล์มเดิม ทำให้โรคและแมลงไม่รบกวน สามารถทำแบบปลอดสารเคมีได้หน่วยงานด้านวิชาการทั้งด้านเกษตร ด้านสาธารณสุข วิสาหกิจชุมชนรุ่นพี่ ผู้นำชุมชน ลงให้คำแนะนำเพ

หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

New normal พลเมืองอาสาตรัง กับภารกิจร่วม ​"แบ่งกันปลูก"

@25 พ.ค. 63 22:26
New normalโ"แบ่งกันปลูก"วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 หลังจากชวนพี่ ๆ ผู้ใหญ่ใจดีของทีมสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง พี่ตุ้มโ ศรีหัทยาโ ชูสุวรรณโ พี่โสภาโ คงมาโ พี่โกเมนโ รอดโกมิล ร่วมเสริมพลังโพื้นที่โ ต.ทุ่งต่อในการเตรียมขับเคลื่อนงานรองรับสังคมสูงวัย ต่อด้วยจากเยี่ยมพื้นท

หัวข้อทั้งหมด


เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 12