เขตสุขภาพเพื่อประชาชนภาคใต้

Hot's News

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายประเด็นสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และเปราะบางทางสังคม

  @November,07 2018 10.10
  วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12 นัดภาคีเครือข่ายจากการ Mapping ประเด็นสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และเปราะบางทางสังคม ทั้งภาครัฐ วิชาการ เอกชน ประชาสังคม ชุมชน มาทำความรู้จักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พิจารณาแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายที่แบ่งเป็น 2
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ

  @October,29 2018 22.07
  เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ดำเนินการมาถึงขั้นสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายประเด็นร่วม หลังจากทีมงาน Mapping ภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ภาครัฐ วิชาการ เอกชน ประชาสังคม ชุมชน รวมไปถึงพื้นที่ระดับตำบล/อำเภอ(พชอ.)/จังหวัดที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับงานประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพในพื้
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายประเด็นบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง

  @October,29 2018 19.43
  วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 12 จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการภาคีประเด็นบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง ที่มีทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ เอกชน ประชาสังคม ซึ่งเป็น ๑ ใน ๔ ประเด็นร่วมของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ณ สยามนครินทร์หาดใหญ่พบว่ายังมีช่องว่างการทำงานมากมาย ผู้เสพยังไม่ได้ลดลง ภาคใต้เขต ๑๑
 • (ร่าง) รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

  @November,24 2016 18.11
  โเอกสารร่าง รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ประกอบการรับฟังความเห็นในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2557ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความเห็นในเวลา 9:00 โ 12:00 น. วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ที่อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานีสอบถามเพิ่มเติม ที่ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานฯ โทร 02 8329076 ส่งความเห็นทางโทรสาร 02 832900

ขณะนี้คุณอยู่หน้าแรก : ข่าวเด่น

Kick off เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

@June,10 2017 15.21
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "Kick off เขตสุขภาพเพื่อประชาชน" จัดโดย 5 องค์กรหลัก ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรุงเทพมหานคร เพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนโดยใ

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

@December,18 2016 13.12
ความเป็นมาและพัฒนาการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน๑. ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ โดยช่วงแรก รัฐบาลเน้นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการจัดตั้งสถานบริการระดับต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมห


เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 11

@June,15 2018 14.13
ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเด็กเเละเยาวชน ของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 11(กขป) นำโดย ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล ผศ.สอรัฐ มากบุญ และคณะทำงาน เพื่อหาแนวทางส่งเสริมโภชนาการให้กับเด็กและเยาวชน ให้เป็นไปตามแผนที่วางใว้ ณ ศูนย์อนามัย ที่ 11 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 15 มิถุนา


หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายประเด็นสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และเปราะบางทางสังคม

@November,07 2018 10.10
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12 นัดภาคีเครือข่ายจากการ Mapping ประเด็นสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และเปราะบางทางสังคม ทั้งภาครัฐ วิชาการ เอกชน ประชาสังคม ชุมชน มาทำความรู้จักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พิจารณาแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายที่แบ่งเป็น 2


หัวข้อทั้งหมด


เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 12