Hot's News

  • ก้าวต่อไป จัดตั้ง "Coordination Quality of Life Center , Songkhla Province"

    @August,11 2019 20.22
    ก้าวต่อไป จัดตั้ง "Coordination Quality of Life Center , Songkhla Province"ทีมเล็กของงานกองทุนฟื้นฟูฯ อบจ.สงขลา พมจ. มูลนิธิชุมชนสงขลา/ศปจ./กขป.เขต๑๒ เห็นชอบร่วมกันที่จะจัดตั้งศูนย์ประสานงานระดับจังหวัด "Coordination Quality of Life Center , Songkhla Province" หรือ CQC songkhla ทำหน้าที่ประสานขับเ

ขณะนี้คุณอยู่หน้าแรก : ข่าวเด่น

การพัฒนากลไกสร้างสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่(กขป.-พชจ.-พชอ.-พชต./กองทุน - ชุมชน)

@August,11 2019 14.10
การพัฒนากลไกสร้างสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่ (พชอ.-กองทุนสุขภาพท้องถิ่น)เรื่องนี้เป็นหนึ่งประเด็นในมิติความมั่นคงทางสุขภาพ:กลไกทางสุขภาพ (กขป.-พชจ.-พชอ.-พชต./กองทุน - ชุมชน) และจากเวทีสร้างสุขภาคใต้มีข้อเสนอหนึ่งที่ ขอให้ 4 ตระกูล ส. บูรณาการกลไกเสริมสร้างสุขภาวะระดับพื้นที่. และ อีก 4 ข้อเสนอให

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

@December,18 2016 13.12
ความเป็นมาและพัฒนาการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน๑. ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ โดยช่วงแรก รัฐบาลเน้นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการจัดตั้งสถานบริการระดับต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมห

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

ธรรมนูญเขยื้อนขยะ สร้างสุขภาวะคนอ่าวนาง

@August,14 2019 18.12
"ขยะท่วมเมือง ชาวอ่าวนางเอือมระอา สานพลัง ธรรมนูญสุขภาพ หนุนท้องถิ่น สางปัญหาอย่างยั่งยืน"วันที่ 13 สิงหาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรโ "ธรรมนูญเขยื้อนขยะ สร้างสุขภาวะคนอ่าวนาง" ณ ตำบลอ่าวนางโ อ.เมือง จ.กระบี่โ เพื่อติดตามดอกผลจากการใช้เครื่องมือธร

หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

"พัทลุง GO Green" เป้าหมายที่ชัดเจนของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดพัทลุง

@August,16 2019 21.09
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดพัทลุง ชวนภาคส่วนเครือข่ายการท่องเที่ยวและชุมชน มาคุยร่วมกัน ในวาระสำคัญ "พัทลุง Go Green" แบบคนพัทลุง จะเป็นเป้าหมายของคนพัทลุงใช่หรือไม่ หากใช่ "พัทลุง Go Green" แบบคนพัทลุง จะเป็นอย่างไรในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้า

หัวข้อทั้งหมด


เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 12