ค้นหา
category

Hot's News

  • (ร่าง) รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

    @24 พ.ย. 59 18:11
    โเอกสารร่าง รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ประกอบการรับฟังความเห็นในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2557ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความเห็นในเวลา 9:00 โ 12:00 น. วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ที่อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานีสอบถามเพิ่มเติม ที่ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานฯ โทร 02 8329076 ส่งความเห็นทางโทรสาร 02 832900

ขณะนี้คุณอยู่หน้าแรก : ข่าวเด่น

เปิดรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.)

@29 มี.ค. 64 13:39
ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2564 ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นี้ร่วมเป็นพลังสำคัญในการสร้างความสุขให้กับคนในพื้นที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

@18 ธ.ค. 59 13:12
ความเป็นมาและพัฒนาการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน๑. ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ โดยช่วงแรก รัฐบาลเน้นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการจัดตั้งสถานบริการระดับต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมห

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา "คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน" (กขป.)เขตพื้นที่ 11 วาระสอง

@19 มิ.ย. 64 13:11
วันที่ 16 มิถุนายน 2564ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ ประธานอนุสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ 11 พร้อมด้วยทีมอนุสรรหา และทีมเลขาร่วม กขป.11 ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรวิชาชีพฯ และพิจารณาให้คะแนนเพื่อสรรหา กขป.11(โดยมีการจัดกระบวนการทั้ง Online (โปรแกร

หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

ธรรมนูญ On Air ครั้งที่ ๗ "เครือข่ายธรรมนูญสุขภาพรับมือโควิด ๑๙ ระลอก ๓ ตอน ๓"

@20 มิ.ย. 64 10:57
ธรรมนูญ On Air ครั้งที่ ๗ "เครือข่ายธรรมนูญสุขภาพรับมือโควิด ๑๙ ระลอก ๓ ตอน ๓"ตรงกับวันอังคารที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. พูดคุยกันผ่านระบบ ZOOM๑.สถานการณ์การระบาดของโควิด๑.๑)สถานการณ์ระดับเขต นำเสนอโดยนายเจ๊ะอับดุลล่าห์ แดหวัน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖

หัวข้อทั้งหมด


เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 12