ค้นหา
category

Hot's News

  • (ร่าง) รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

    @24 พ.ย. 59 18:11
    โเอกสารร่าง รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ประกอบการรับฟังความเห็นในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2557ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความเห็นในเวลา 9:00 โ 12:00 น. วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ที่อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานีสอบถามเพิ่มเติม ที่ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานฯ โทร 02 8329076 ส่งความเห็นทางโทรสาร 02 832900

ขณะนี้คุณอยู่หน้าแรก : ข่าวเด่น

สช.และภาคีเครือข่ายกับภารกิจ KM สร้างสังคมสุขภาวะด้วยกระบวนการนโยบายสาธารณะ

@24 ก.ย. 63 12:23
KM สร้างสังคมสุขภาวะด้วยกระบวนการนโยบายสาธารณะในช่วงต้นเดือนกันยา เราชวนเครือข่ายในแต่ละภาคมาร่วมกันสรุปงานและร่วมกันวางแผนงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ รวมถึงชวนดูระบบงานสนับสนุนต่างๆ เท่าที่ต้นทุนมีวันสองวันนี้ จึงชวนผู้แทนบางส่วนประมาณ 25 จังหวัด มาร่วมกันดึงความรู้ ถอดกระบวนการพัฒนา แลกเปลี่ยนปร

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

@18 ธ.ค. 59 13:12
ความเป็นมาและพัฒนาการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน๑. ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ โดยช่วงแรก รัฐบาลเน้นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการจัดตั้งสถานบริการระดับต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมห

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

เป้าหมาย 3 ปีของการขับเคลื่อนเกษตรสุขภาพชุมพร

@25 ก.ย. 63 21:50
3 ปีของการขับเคลื่อนเกษตรสุขภาพ6 เดือน (ติดโควิท -19)กับการเจรจาความร่วมมือกับภาคี 5 หน่วยงาน (สปก.- ม.ชีวิต-เครือข่ายหลุมพอเพียง - Earthsaft -สมาคมประชาสังคมชุมพร. ที่ร่วมกันขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ปักหมุดหมายที่พื้นที่ คทช.สปก.หงษ์เจริญ และจังหวัดชุมพร4 วัน (22-25 กย.63 )กับการร่วมพัฒ

หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

ภาคีเครือข่ายร่วมหนุนเสริมงานการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลตำบลโคกม่วง

@25 ก.ย. 63 22:04
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ อีกหนึ่งพื้นที่ความร่วมมือของกขป.เขต ๑๒ , ๔PW สงขลาเสริมงานการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่งที่ทำได้ดีอยู่แล้ว นำเครือข่ายได้แก่ CM,CG อสม. อสม.เชี่ยวชาญในพื้นที่และตำบลอื่นในอำเภอมาร่วมเรียนรู้และฝึกใช้ระบบเยี่ยมบ้านของ iMed@hom

หัวข้อทั้งหมด


เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 12