ค้นหา
category

Hot's News

  • (ร่าง) รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

    @24 พ.ย. 59 18:11
    โเอกสารร่าง รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ประกอบการรับฟังความเห็นในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2557ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความเห็นในเวลา 9:00 โ 12:00 น. วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ที่อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานีสอบถามเพิ่มเติม ที่ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานฯ โทร 02 8329076 ส่งความเห็นทางโทรสาร 02 832900

ขณะนี้คุณอยู่หน้าแรก : ข่าวเด่น

กขป.เขต ๑๒ ร่วมหนุนเสริมงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์ภาคใต้

@9 ก.ค. 63 16:01
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลาชวนไปบรรยายเล่าประสบการณ์การทำตลาดเกษตรอินทรีย์ที่ดำเนินการในฐานะมูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมกับ กขป.เขต ๑๒ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นรายย่อย มีการรวมกลุ่มกันบ้าง หลายคนเริ่มเป็นผู้ประกอบการ น่ายินดี

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

@18 ธ.ค. 59 13:12
ความเป็นมาและพัฒนาการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน๑. ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ โดยช่วงแรก รัฐบาลเน้นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการจัดตั้งสถานบริการระดับต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมห

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

ภาคีเครือข่าย กขป.เขต 11 ภารกิจขับเคลื่อนระบบเกษตรและอาหารสุขภาพ

@2 ก.ค. 63 10:38
วันที่ 27 มิถุนายน 2563สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดเวทีการประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานขับเคลื่อน(กขป.เขต11)ว่าด้วย พืชร่วมยาง, ตำบลบูรณาการอาหารปลอดภัย, ยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัยระดับพื้นที่ณ โรงแรมชฎา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชความมั่นคงทางอา

หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

"เติมบุญ เติมใจ เติมตู้ปันสุข" พลเมืองตรังร่วมเติมพลังใจสู้ภัยโควิด-19

@9 ก.ค. 63 21:39
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563วันแรกในการส่งมอบ ข้าวสารและไข่ไก่พิกัดบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง และชมรมคนพิการเทศบาลนครตรัง2 ใน 10 จุด สำหรับการส่งมอบของ ในกิจกรรม "เติมบุญ เติมใจ เติมตู้ปันสุข"กิจกรรมที่เพื่อนวิเชียรมาตุ รุ่น 83 (ม.17) ร่วมกันระดมทุนกันเพื่อช่วยเหลือคนยากลำบาก คนเปราะบางที่ได้

หัวข้อทั้งหมด


เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 12