Hot's News

  • (ร่าง) รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

    @November,24 2016 18.11
    โเอกสารร่าง รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ประกอบการรับฟังความเห็นในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2557ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความเห็นในเวลา 9:00 โ 12:00 น. วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ที่อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานีสอบถามเพิ่มเติม ที่ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานฯ โทร 02 8329076 ส่งความเห็นทางโทรสาร 02 832900

ขณะนี้คุณอยู่หน้าแรก : ข่าวเด่น

สรุปบทเรียนและวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ (4Pw) สู่ปีที่ 4

@September,28 2019 22.41
เก็บตกจากเวที "สรุปบทเรียนและวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่" 25-26 กันยายน 2562เขียนโดย บัณฑิต มั่นคงในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สช. ได้สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนานโยบายสาธารณะที่ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง มีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด เครือข่ายภาคประชาสังคม ได้ช่วยกันระดมความคิดเพื่อกำหนดประเด

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

@December,18 2016 13.12
ความเป็นมาและพัฒนาการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน๑. ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ โดยช่วงแรก รัฐบาลเน้นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการจัดตั้งสถานบริการระดับต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมห

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

"แก้ไขปัญหาขยะจากทางปาล์มที่ไร้ค่า สู่การสร้างรายได้เสริมผู้สูงวัย แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เกิดเป็นนวัตกรรมชุมชน"

@October,20 2019 21.02
"แก้ไขปัญหาขยะจากทางปาล์มที่ไร้ค่า สู่การสร้างรายได้เสริมผู้สูงวัย แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เกิดเป็นนวัตกรรมชุมชน"วันที่ 10 ตุลาคม 2562 หน่วยจัดร่วม สสส.จังหวัดกระบี่ และสภาผู้นำชุมชนน่าอยู่บ้านเขาแก้ว ลงพื้นที่ถอดบทเรียน ศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลลัพธ์ความสำเร็จของชุมชนบ้านคีรีวงศ์ ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่

หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

"Songkhla Big Move : หนุนเสริมโรงเรียนและเยาวชนเอาชนะภัยท้องถนน"

@October,19 2019 20.21
"Songkhla Big Move : หนุนเสริมโรงเรียนและเยาวชนเอาชนะภัยท้องถนน"เพราะอุบัติเหตุเป็นเรื่องของทุกคน หาใช่เป็นภาระของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ภาวะความซับซ้อนทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่กดทับ ปิดกั้น ทำให้ปัญหาอุบัติเหตุเป็นปัญหาสังคมไปแล้ว การแก้ปัญหาจึงมิใช่มองปัจจัยที่เกี่ยวข้องแบบเดี่ยวโดด หากแต่สัม

หัวข้อทั้งหมด


เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 12