ค้นหา
category

Hot's News

  • (ร่าง) รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

    @24 พ.ย. 59 18:11
    โเอกสารร่าง รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ประกอบการรับฟังความเห็นในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2557ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความเห็นในเวลา 9:00 โ 12:00 น. วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ที่อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานีสอบถามเพิ่มเติม ที่ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานฯ โทร 02 8329076 ส่งความเห็นทางโทรสาร 02 832900

ขณะนี้คุณอยู่หน้าแรก : ข่าวเด่น

เครือข่าย ศปจ.ภาคใต้ ร่วมสานพลังขับเคลื่อนนโยบายพลังงานชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก สร้างชุมชนสุขภาวะ-ชุมชนเข้มแข็ง

@8 ก.พ. 63 17:00
"ศปจ. ร่วม พลังงานจังหวัด สานพลังขับเคลื่อนนโยบายพลังงานชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก สร้างชุมชนสุขภาวะ-ชุมชนเข้มแข็ง"การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก สร้างชุมชนสุขภาวะ-ชุมชนเข้มแข็ง รุ่นที่ 2 (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2563ณ โรงแรมราชศุภมิตร และ ศูน

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

@18 ธ.ค. 59 13:12
ความเป็นมาและพัฒนาการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน๑. ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ โดยช่วงแรก รัฐบาลเน้นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการจัดตั้งสถานบริการระดับต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมห

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

เครือข่ายนครศรีธรรมราชหารือร่วมพัฒนางานวิจัยร่วมพัฒนาเกษตรเพื่อสุขภาพอย่างยั่งยืน

@3 ก.พ. 63 19:03
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 สมาคมอาหารธรรมชาติโยั่งยืนโ นครโศรีโธรรมราชโ ประชุมหารือโ เพื่อประสานความร่วมมือและหนุนเสริมเชิงวิชาการ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาโมหาวิทยาลัยโราชภัฏโนครโศรีโธรรมราชโทั้งนี้ได้ตกลงร่วมกันในการสร้างกิจกรรมและงานวิจัยที่ต้องมีผลลัพธ์โอันเป็นรูปธรรมแ

หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

บุหรี่และปัจจัยเสี่ยง กขป.เขต ๑๒

@15 ก.พ. 63 22:13
"บุหรี่และปัจจัยเสี่ยง กขป.เขต ๑๒"วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นัดทีมชุดเล็กประเด็นบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง กขป.เขต ๑๒ คุยเตรียมก่อนลงพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อชวนทำพื้นที่ตัวอย่าง ลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องบุหรี่อย่างครบวงจร จากชุุมชนถึงระบบบริการ เพื่อกระชับเชื่อมโยงงานปัจจัยเสี่ยงที่มีต้นแบบ

หัวข้อทั้งหมด


เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 12