Contact us

by Little Bear @24 พ.ย. 59 13:37 ( IP : 122...198 )

ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11
ห้อง 234 ชั้น 3 อาคารเรียนศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (วัดธรรมบูชา) ถนนชนเกษม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 09 7358 5811

 

ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12
เลขที่ 73 ถนนเพชรเกษม 5 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-221286 โทรสาร 074-221286