Contact us

by Little Bear @24 พ.ย. 59 13:37 ( IP : 122...198 )

ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 11

ศูนย์ประสานงาน (ชั่วคราว) ที่อยู่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถนนการุณราษฎร์ ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000

โทรศัพท์ : 084-4390122, 086-9505595

 

ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

เลขที่ 73 ถนนเพชรเกษม 5 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ 074-221286
โทรสาร 074-221286