เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

งานขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง ภารกิจร่วมเขต 11 และเขต 12

@July,11 2019 09.21
ขึ้นสุราษฎร์ธานี นัดทีมทำงานเขต ๑๑ หารือการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ ได้ข้อสรุปที่ทำให้เห็นภาพรวมของวิธีคิดและวิธีการ ที่สุดท้ายสามารถผสมผสานไปด้วยกัน๑.รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง ของเขต ๑๒ นำกรณีจังหวัดสงขลาไปขยายผล เป็นรูปแบบที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ

เครือข่ายตลาดสุขภาพอีกหนึ่งกลไกการขับเคลื่อนงานประเด็นยุทธศาสตร์เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ

@July,11 2019 08.47
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประชุมอนุกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ นัดเครือข่ายตลาดสุขภาพมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมหนุนการขับเคลื่อนของจังหวัดสตูล ณ หลาดพญาบังสา จังหวัดสตูล๑.เรียนรู้การขับเคลื่อนที่่น่าสนใจของ บ.หุ่นไล่กากรุ๊ป วิสาหกิจเพื่อสังคม เกิดเมื่อ

ความร่วมมือเพื่อการปลูกและแปรรูปสมุนไพร ขมิ้นชัน เพื่อการพึ่งพาตนเองและใช้ทางการแพทย์พื้นที่จังหวัดสตูล

@July,09 2019 22.56
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสตูล (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับสาธารณสุข จ.สตูล, รองผอ.รมน.สตูล, เกษตรจังหวัด, อุตสาหกรรม, พาณิชย์, พลังงาน, ม.สงขลานครินทร์, และสภาเกษตรกรร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูก/แปรรูปสมุนไพร ขมิ้นชัน เพื่อการพึ่งพาตนเองและใช

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.) เขต ๑๒ ครั้งที่ ๘ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒)

@July,02 2019 21.18
ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.) เขต ๑๒ ครั้งที่ ๘ เมื่อ ๒๕ มิย.ที่ผ่านมา ณ ชั้น ๓ สยามนครินทร์ หาดใหญ่ รอบนี้มีเรื่องสำคัญๆได้แก่ นำเสนอความก้าวหน้า พิจารณาแผนปฎิบัติการ ๒ ปี และหารือความร่วมมือกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ๗ จังหวัด โดยสรุปตามนี้ครับ๑.มีกขป.ใหม่ ๒ ท่าน

พัทลุง ทยอยประกาศเปิดตัว "ธรรมนูญตำบลน่าอยู่"

@June,19 2019 20.35
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวทีประกาศใช้ธรรมนูญตำบลพญาขัน โดยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ประกอบด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลพญาขันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสภาองค์กรชุมชนตำบลพญาขันโช๏ธ ภายในพิธี มีนายพงษ

ภาคีเครือข่ายร่วมสร้างสังคม "สงขลาไม่ทอดทิ้งกัน"

@June,19 2019 20.21
"ร่วมสร้างสังคมสงขลาไม่ทอดทิ้งกัน"ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการจังหวัดสงขลาประสานท่านนายอำเภอปัญญา จินดาวงศ์ ในฐานะประธานพชอ.นาหม่อมมาร่วมต้อนรับ และพูดถึงความร่วมมือในการดูแลคนยากลำบากฯ ณ ห้องประชุมอำเภอนาหม่อมชวนภาคีเครือข่ายที่ทำงานดูแลคนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม(คนพิการ ผู้สูงอายุ คนด้อยโอกา

คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดอีกกลไกเพื่อการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ร่วมประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เห็นได้ชัดว่าเป็นกรรมการอีกชุดที่ควรมีบทบาทต่อจังหวัดเป็นอย่างมาก ด้วยมีหน้าที่ดูแลในเรื่องที่ใกล้ชิดกับประชาชน แต่ก็มีข้อจำกัดอีกมากมายที่จะต้องค่อยทำค่อยไป ขณะที่ปัญหารอไม่ได้ รอบนี้มีวาระสำคัญ๑.เรื่องสืบเนื่องจากภารกิจ

ประชุมร่วมคณะทำงานศูนย์ประสานพหุภาคีเพื่อพัฒนาจังหวัดปัตตานี (ศปจ.ปัตตานี)

@June,13 2019 08.59
12 มิุถนายน 2562 ประชุมร่วมคณะทำงานศูนย์ประสานพหุภาคีเพื่อพัฒนาจังหวัดปัตตานี (ศปจ.ปัตตานี)เป็นการประชุมหารือประเด็นการขับเคลื่อนงานหลายโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ผ่าน ศปจ.ปัตตานีมีสมาคมทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวางเป็นองค์กรอาสารับทุนการดำเนินงานให้เครือข่ายได้ด

"เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ เขต ๑๒"

@June,10 2019 09.50
"เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ เขต ๑๒"วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ นอกจากพิจารณาแผนปฎิบัติการ ๒ ปีที่คณะทำงานได้ร่วมยกร่างมาแล้ว อนุกรรมการประเด็นเกษตรและอาหารสุขภาพ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ยังร่วมกันให้ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนงานในภาพรวม๑.ความก้าวหน้าของงานในส่วนเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนภาคใต้ ต

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ สัญจร ณ อำเภอนาทวี

@June,06 2019 21.48
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ สัญจรมายังอำเภอนาทวี แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนคณะกรรมการสุขภาพระดับอำเภอ(DHS)ที่ปรับมาเป็นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(DHB)ของอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลารอบเช้าผู้เข้าร่วมซึ่งประกอบด้วยกขป. ๒๐ คน ทีมงานเลขานุการร่วม

เครือข่ายชุมชนสตูลร่วมขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

@June,06 2019 19.21
รายงานการประชุมเครือข่ายชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วันที่ 28-05-621.นำเสนอยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจากระดับประเทศลงสู่ระดับจังหวัดและระดับอำเภอเพื่อทำความเข้าใจและนำมาปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง2.คื

เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำบลบ่อยาง ๗ ชุมชนเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต

@June,04 2019 20.59
เดินหน้าสำหรับแนวทางชุมชนที่จะดูแลสมาชิกของตนและเชื่อมโยงการทำงานในนามเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำบลบ่อยางชุมชนเมืองในกลุ่มที่ตัวเองก็ถือว่าเปราะบาง หลายแห่งกำลังจะถูกไล่รื้อจากการเข้าอยู่ในที่ของราชการ สมาชิกไม่น้อยที่มีความยากลำบากและเปราะบาง การลุกขึ้นมาดูแลตัวเอง หรือสมาชิกของกันและกัน ภายใต้ความ

รูปแบบการดูแลคนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม

@June,04 2019 17.35
"รูปแบบการดูแลคนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองขออนุญาตนำเสนอค่อนข้างยาวหน่อยนะครับจากสภาพปัญหาการทำงานการดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายเป็นไปในลักษณะสงเคราะห์มากกว่าพัฒนาเชิงระบบ ไม่ต่อเนื่อง และแยกส่วนดำเนินการ ยึดนโยบายจากระบบราชการที่มาจากส่วนกลางและ top down เป็นหลัก ป

พชอ.ควนขนุนกับการขับเคลื่อนงานเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนระดับอำเภอ

@June,01 2019 11.01
พชอ.ควนขนุนกับการขับเคลื่อนงานเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนระดับอำเภอการขับเคลื่อน พชอ.ควนขนุนได้จัดเวทีประชุม พชอ. และเรียนรู้จากพื้นที่ต้นแบบต่อยอดไปยังเวทีระดับตำบล ทั้ง 12 ตำบลร่วมออกแบบการจัดการขยะโดยมีเป้าหมาย เพื่อลดขยะ จัดการถูกวิธี และเพิ่มมูลค่าด้านคุณภาพชีวิต งบประมาณผ่านการ

แผนชุมชนกับงานบูรณาการแผนยุทธศาสตร์จังหวัด กลไกบูรณาการความร่วมมือพื้นที่พัทลุง

@May,31 2019 21.09
วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 เวทีบูรณาการแผนชุมชนของสภาองค์กรชุมชนทุกสภาฯ ในพื้นที่ จ.พัทลุงเป็นความร่วมมือกับ อบจ.พัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ และหน่วยงานในระดับจังหวัดเพื่อร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดร่วมระหว่างทุกภาคส่วนมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 250 คน โดยมีเป้าหมายหลัก 2 ประการ คื

ศูนย์สร้างสุขชุมชน กลไกบูรณาการความร่วมมือเพื่อการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับตำบล

@May,31 2019 20.44
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทีมกลางกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา นัดคณะทำงานศูนย์สร้างสุขชุมชนที่ทำนำร่อง ๕ ศูนย์ติดตามความก้าวหน้าการทำงาน พร้อมกับหารือการวางมาตรฐานของศูนย์และคนทำงานโดยมีโครงการใหม่ๆที่เป็นงานกลางปี ๖๒ ประกอบด้วยโครงการพัฒนาระบบการรับส่งผู้ที่จำเป็นต้องได

กลไก พชอ.กับความร่วมมือเพื่อการเลิกบุหรี่

@May,30 2019 19.41
เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 12 ร่วมแสดงความยินดีกับทีมงานครอบครัวสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ที่ร่วมด้วยช่วยกันจนได้รับรางวัล พชอ.ดีเด่นระดับภาคใต้ โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรีทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ปีนี้ขอชวนภาคีเครือข่ายไปร่วมเรียนรู้ในโอกาสต่อไปเพื่อร่วมแก้ปัญหาบุหรี่อย่างยั

ทิศทางการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒

@May,29 2019 08.53
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ความเป็นมา๑. เกิดจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๖) และ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔๒. การจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชนนับเป็นมิติใหม่ของการทำงานในลักษณะเค

ระบบข้อมูลกลางกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ตำบล

@May,28 2019 22.42
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ร่วมกับศปจ.สตูลและมูลนิธิชุมชนสงขลา กับอบต.ปากน้ำ พชอ.ละงูนัดทีมแกนนำตำบลปากน้ำในฐานะพื้นที่นำร่องทำความเข้าใจการทำงานร่วมกันในการดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคมที่ในพื้นที่ตำบล ประกอบด้วยคนพิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และอื่นๆ ที่มีข้

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเข้มแข็งเพื่อชุมชนแข็งแรง@พัทลุง

@May,28 2019 22.27
เวทีพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) จ.พัทลุงเราทีมวิทยากรในนาม "มนุษย์มดชุมชน" จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเลือกใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ไล่ระดับ เริ่มจากเรื่องง่าย ๆ จากวิธีคิดของตัวเอง ไปสู่การคิดแบบเหตุและผล เชื่อมโยงกับปัจจัยรอบตัว จนกระทั่งการจัดระบบคิดเป

หัวข้อทั้งหมด


ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12


เลขที่ 73 ถนนเพชรเกษม 5 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-221286 โทรสาร 074-221286