เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

ก้าวกันต่อ“การพัฒนาคุณภาพชีวิตรองรับสังคมสูงวัยจังหวัดตรัง” และงานพัฒนาฐานข้อมูลผู้สูงอายุและแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรายบุคคล (Trangcare.net)

@28 ก.ย. 66 10:47
ก้าวกันต่อ โการพัฒนาคุณภาพชีวิตรองรับสังคมสูงวัยจังหวัดตรังโ Smart Ageing Trangกับเวทีถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตรองรับสังคมสูงวัย 26 กันยายน 2566 ณ โรงแรมวัฒนาปาร์ค จ.ตรังภายหลังทีมติดตามเยี่ยมเสริมพลังการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตรองรับสังคมส

สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนระดับอำเภอ ทั้งระโนด สทิงพระ และสิงหนคร สร้างคุณค่าตาลโตนด การประเมินมูลค่าไม้เพื่อขายคาร์บอนเครดิตจากต้นตาลโตนด

@27 ก.ย. 66 16:16
สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนระดับอำเภอ ทั้งระโนด สทิงพระ และสิงหนคร สร้างคุณค่าตาลโตนด การประเมินมูลค่าไม้เพื่อขายคาร์บอนเครดิตจากต้นตาลโตนด ซึ่่งคาดการณ์ว่า จำนวนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านต้น เป็นเป้าหมาย ในระยะ 5-10 ปีคาดการณ์ค่าคาร์บอนเครดิตอย่างน้อย 500 ล้านบาท จาก ตาล 1 ล้านต้น ที่มีค่าคาร์บอนรวม คิ

"Quick Win บุหรี่และปัจจัยเสี่ยง จ.ยะลา"

@27 ก.ย. 66 09:49
"Quick Win บุหรี่และปัจจัยเสี่ยง จ.ยะลา"วันที่ 25 กันยายน 2566 คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.)เขต 12 โดยการประสานงานของภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลานัดหมายเครือข่ายบุหรี่และปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ ประกอบด้วย สสจ.ยะลา สรรพสามิตพื้นที่ยะลา รองปลัดอบจ. ผอ.กองศึกษา กรรมการมัสย

"การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖"

@20 ก.ย. 66 11:08
"การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖";yomuj ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.)เขต ๑๒ จัดประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ (หรือชุดที่ ๒ ครั้งที่ ๘) ณ ห้องปารีส โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ประธานคณะกรรมการเป็

ประชุมทีมพี่เลี้ยงร่วมกับคณะทํางานโครงการแผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะชุมชนประมงพื้นบ้านใน 5 จังหวัดชายฝั่งทะเล

@6 ก.ย. 66 14:40
6 กันยายน 2566 ณ สมาคมรักษ์ทะเลไทย จ.สงขลาประชุมทีมพี่เลี้ยงร่วมกับคณะทํางาน ครั้งที่ 2 ในโครงการแผนงานร่วมทุนสนับสนุน "การสร้างสุขภาวะชุมชนประมงพื้นบ้าน ใน 5 จังหวัดชายฝั่งทะเลโเพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์ดำเนินงานของโครงการย่อยทั้ง 30 พื้นที่ และอบรมระบบรายงานออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ คนสร

"ประชุมทีม กขป.เขต 12 ชุดเล็ก"

@30 ส.ค. 66 10:19
"ประชุมทีม กขป.เขต 12 ชุดเล็ก"วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.)ชุดเล็ก ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการ เลขานุการ และผู้แทนกรรมการเชิงพื้นที่/ประเด็น ผ่านระบบประชุมทางไกล มีวาระสำคัญดังนี้1)รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในรอบสองเดือน2)การเตรียมการประชุมกขป.ครั้งที่ 3

จังหวะก้าว "สงขลามหานครเกษตรอินทรีย์"

@30 ส.ค. 66 09:58
จังหวะก้าว "สงขลามหานครเกษตรอินทรีย์"ประชุมรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2/2566 (ครั้งที่ 7 ของสงขลา) วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม VIP คลัง ปตท.เป็นกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการประกันคุณภาพเกษตรอาหารปลอดภัย ด้วยการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สู่พื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร

โครงการคาราวานโรงเรียนปลอดภัย “รู้ รอด และปลอดภัย” ชวนเรียนรู้ภัยคุกคาม 9 ประเภท

@25 ส.ค. 66 08:34
1-2 ปีแรก พัฒนาหลักสูตร สร้างคน ออกแบบเครื่องมือ วันนี้ผลลัพธ์และผลผลิต ลงสู่ชุมชน โรงเรียน และเด็ก ๆ กับคาราวานโรงเรียนปลอดภัย โรู้ รอด และปลอดภัยโหลักสูตรที่มีคนที่พร้อม เครื่องมือที่ใช่ ได้ใช้ประโยชน์กิจกรรมคาราวานยกทีมไปโรงเรียนบ้านนิบงพัฒนากับกิจกรรมที่ชวนนักเรียน เรียนรู้ภัยคุกคา

น้ำใจมาก่อนน้ำแกง มะพร้าวนับพันลูก​ถูกบริจาคเพื่อใช้ในงานกุศล​ สร้างหอพักวากัฟแก่มัสยิด​บ้านเหนือ

@21 ส.ค. 66 17:28
น้ำใจมาก่อนน้ำแกงมะพร้าวนับพันลูกโ ถูกบริจาคเพื่อใช้ในงานกุศลโ สร้างหอพักวากัฟแก่มัสยิดโ ฯโ วันที่โ 26-27โ สิงหาคม 2566โ ณโ มัสยิดบ้านเหนือวันนี้ (17 สิงหาคม 2566 ) โได้เวลาระดมพลคนบ้านเหนือมาช่วยกันปอกมะพร้าวโ เอาไว้ทำแกงไตปลาเลี้ยงแขกที่มาบริจาคในงานรสชาติเด็ดแค่ไหน

"เติมสุขควนเนียง"

@11 ส.ค. 66 16:51
"เติมสุขควนเนียง"วันที่ 11 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานัดเครือข่ายความร่วมมือเพื่อหารือร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาระบบบริการเชิงรุกรับการถ่ายโอนฯรพ.สต.นำร่องอำเภอควนเนียง ณ รพ.สต.บ้านควนโสโดยมีภาคีระดับจังหวัดได้แก่ สปสช.เขต 12 พมจ. สสจ. ศูนย์การศึกษาพิเศษ มูลนิธิชุมชนสงขลา

"พื้นที่-เป็นฐาน ประชาชน-เป็นศูนย์กลาง"

@27 ก.ค. 66 14:47
"พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง"อบจ.เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถถักทอเชื่อมโยงงานระดับพื้นที่ เป็นเจ้าภาพในการทำงานตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานไปถึงคุณภาพชีวิต เช่นเดียวกับพมจ.ที่ดูแลงานด้านสังคมให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆทั้งสองส่วนนี้ทำงานในพื้นที่เดียวกันระดับจังหวัด ด้านหนึ่งต้องสนองตอบภา

ความร่วมมือ ‘ยางไทยปักษ์ใต้ - สมาคมอาสาสร้างสุข - พมจ. สงขลา’ จ้างงานคนพิการเชื่อมประสานช่วยเหลือผู้ยากไร้

@26 ก.ค. 66 13:18
ความร่วมมือเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่ โยางไทยปักษ์ใต้ + สมาคมอาสาสร้างสุข + พมจ. สงขลาโ จ้างงานคนพิการเชื่อมประสานช่วยเหลือผู้ยากไร้ถือเป็นวันดีอีกหนึ่งวัน เมื่อทีมสมาคมอาสาสร้างสุข และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) สงขลา ได้เข้าพบปะผู้บริหารยบริษัทยยางไทยปักษ์ใต้ยจำกัด&

"รับการถ่ายโอน อบจ.สงขลาจับมือภาคีเครือข่ายระดับอำเภอพัฒนารูปแบบบริการปฐมภูมิเชิงรุกอำเภอควนเนียง"

@26 ก.ค. 66 09:16
"รับการถ่ายโอน อบจ.สงขลาจับมือภาคีเครือข่ายระดับอำเภอพัฒนารูปแบบบริการปฐมภูมิเชิงรุกอำเภอควนเนียง"วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 ประชุมภาคีเครือข่าย รพ.สต.อำเภอควนเนียงถ่ายโอนไปยังอบจ.สงขลาทั้ง6แห่งเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อบจ.สงขลา โดยมีรองนายกอบจ.เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร

เครือข่ายสร้างสุขปัตตานี : เดินหน้าจัดงานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดปัตตานี "สุข สู่สุขภาวะคนตานีมีสุข"

@18 ก.ค. 66 13:23
เครือข่ายสร้างสุขปัตตานี : เดินหน้าจัดงานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดปัตตานี "สุข สู่สุขภาวะ คนตานีมีสุข"เมื่อวันที่18 กรกฎาคม 2566เวลา 0.00-15.00น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน โดย นางกัลยา เอี่ยวสกุล ผู้ประสานงานสมัชชาสร้างสุขปัตตานีเปิดงานและปา

“ฐานข้อมูลชุมชน” ที่ใช้ในการจัดการข้อมูลและสื่อสารเรื่องราวของชุมชน ผ่าน “การทำแผนที่และฐานข้อมูลชุมชนอย่างมีส่วนร่วม”

@18 ก.ค. 66 11:50
จะดีแค่ไหน? หากชุมชนมี โฐานข้อมูลชุมชนโ ที่ใช้ในการจัดการข้อมูลและสื่อสารเรื่องราวของตนเองได้ด้วยตัวเองAround the Room Studio ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น และทีมนักข่าวพลเมือง โTPBSโ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โการทำแผนที่และฐานข้อมูลชุมชนอย่างมีส่วนร

งานพัฒนาภาคีเครือข่ายผ่านการ "ถอดบทเรียน พังงา พัทลุง สตูล กับกระบวนการออกแบบอนาคตตัวเอง" ภายใต้โครงการนวัตกรรมทางสังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง

@18 ก.ค. 66 11:35
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง โดยนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายพา ผอมขำ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และคณะร่วมแลกเปลี่ยนความรู้พื้นที่จังหวัดพังงา ภายใต้โครงการนวัตกรรมทางสังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข

"ยกระดับ iMed@home สู่การบูรณาการความช่วยเหลือ"

@15 ก.ค. 66 12:40
"ยกระดับ iMed@home สู่การบูรณาการความช่วยเหลือ"วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ทีมโปรแกรมเมอร์ iMed@home มูลนิธิชุมชนสงขลา สมาคมอาสาสร้างสุข อาสาสมัครศุนย์บ่อยางพึ่งพาตนเอง หารือการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาด้านเด็กนอกระบบในสงขลาปรับระบบให้อำนวยความสะดวกในเรื่องสำคัญ ปรับเมนูการทำงานเพิ่มดังนี้1)การอ

"ห้องเรียนรองรับสังคมสูงวัยเทศบาลตำบลคลองแงะ สงขลา"

@10 ก.ค. 66 18:17
"ห้องเรียนรองรับสังคมสูงวัยเทศบาลตำบลคลองแงะ สงขลา"วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ห้องเรียนรองรับสังคมสูงวัยครั้งที่ 5 สมาชิกที่มาร่วมกันเติมเต็มร่างแผนรองรับสังคมสูงวัย ให้ข้อมูลทุนทางสังคมเพิ่มเติม โดยเฉพาะต้นทุนความเป็นพหุวัฒนธรรม ที่มีทั้งภูมิปัญญาการทำอาหารจีนแคะ ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านอิสลาม โดยมีท่านนา

"อบจ.สงขลา พัฒนาระบบบริการเชิงรุกรับการถ่ายโอน รพ.สต.นำร่องอำเภอควนเนียง"

@7 ก.ค. 66 10:26
"อบจ.สงขลาพัฒนาระบบบริการเชิงรุกรับการถ่ายโอน รพ.สต.นำร่องอำเภอควนเนียง"วันที่ 6 กรกฏาคม 2566 อบจ.สงขลา นัดภาคีเครือข่ายในพื้นที่อำเภอควนเนียงร่วมหารือแนวทางดำเนินงานหลังรับภารกิจถ่ายโอนรพ.สต.และมีรพ.สต.ในพื้นที่ทั้ง 6 แห่งของอำเภอเข้าร่วม ประกอบด้วย สสจ. สสอ. พมจ. อปท. ท้องถิ่นอำเภอ รพ.อำเภ

งานส่งเสริมความเท่าเทียมเสมอภาคเพศสภาพในการจัดการการตั้งรับปรับตัว ลดความเสี่ยง เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติในสามจังหวัดชายแดนใต้

@6 ก.ค. 66 10:00
โเพราะภัยพิบัติไม่ใช่เรื่องเล็ก การเตรียมความพร้อมในชุมชนจริงเป็นสิ่งสำคัญ โวันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2566 ผู้แทนจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สมาคมลุ่มน้ำสายบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ และ UN Women (ยูเอ็นวีเม็น) เข

หัวข้อทั้งหมด


ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12


เลขที่ 73 ถนนเพชรเกษม 5 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-221286 โทรสาร 074-221286