เขตสุขภาพเพื่อประชาชนภาคใต้

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายประเด็นสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และเปราะบางทางสังคม

@November,07 2018 10.10
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12 นัดภาคีเครือข่ายจากการ Mapping ประเด็นสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และเปราะบางทางสังคม ทั้งภาครัฐ วิชาการ เอกชน ประชาสังคม ชุมชน มาทำความรู้จักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พิจารณาแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายที่แบ่งเป็น 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ

@October,29 2018 22.07
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ดำเนินการมาถึงขั้นสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายประเด็นร่วม หลังจากทีมงาน Mapping ภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ภาครัฐ วิชาการ เอกชน ประชาสังคม ชุมชน รวมไปถึงพื้นที่ระดับตำบล/อำเภอ(พชอ.)/จังหวัดที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับงานประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพในพื้

ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายประเด็นบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง

@October,29 2018 19.43
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 12 จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการภาคีประเด็นบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง ที่มีทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ เอกชน ประชาสังคม ซึ่งเป็น ๑ ใน ๔ ประเด็นร่วมของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ณ สยามนครินทร์หาดใหญ่พบว่ายังมีช่องว่างการทำงานมากมาย ผู้เสพยังไม่ได้ลดลง ภาคใต้เขต ๑๑

รวมพลังภาคีเครือข่ายประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 12

@June,13 2018 08.34
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 จัดประชุมภาคีประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ งานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒ ทีมกลางชวนภาครัฐ เอกชน เครือข่ายเกษตร ในพื้นที่ ๗ จังหวัดเพื่อทำความรู้จักและกำหนดแนวทางดำเนินงานร่วมกัน พบตัวอย่างดีๆหลายแห่งที่สามารถขยายผลและเรียนรู้ร่วมกันได้สาระสำคัญที่เป็นข้อเสนอแนะ๑)ก

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๖)

@May,22 2018 12.52
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ครั้งที่ ๖ ณ ห้องประชุมของ รพ.ราษฎร์ยินดี ที่อำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ มีวาระสำคัญก็คือ การทบทวนแนวทางการดำเนินงานสานพลังการขับเคลื่อนงาน ๔ ประเด็นร่วม รวมไปถึงยุทธศาสตร์หลัก มีข้อสรุปการทำงาน ให้เดินหน้างานทั้ง ๔ ประเด็นไปพร้อม

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๕)

@March,23 2018 13.27
การประชุมกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ครั้งที่ ๕ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑)วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.ณ ห้องประชุมแคทลียา สยามนครินทร์คอมแพล็กซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสรุปการประชุมที่สำคัญ ดังนี้วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ- แนะนำกขป.ในสัดส่วนภ

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

@December,29 2017 13.26
ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ โ ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม หาดใหญ่ชีวาสุข เทศบาลนครหาดใหญ่ สวนสาธารณะ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดังนี้๑)แนวทางการดำเนินงานกขป.เขต ๑๒-ภารกิจในการดำเนินงานของเขตสุขภาพ คือ ๑.ร่วมประสาน ๒.ร่วมแลกเปลี่ยน

ทำเนียบ กขป.เขต 12

@December,20 2017 11.10
ทำเนียบคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 12 เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำแนวคิด แนวทาง บทบาท ภารกิจของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน รวมไปถึงกลไกของการดำเนินงานที่สำคัญ อันได้แก่คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน คณะเลขานุการร่วม ประธานและรองประธานคณะทำงาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข้าใจต่อการทำงาน

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12 ครั้งที่ 2/2560

@September,25 2017 20.08
ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12 ครั้งที่ 2/2560 มีวาระสำคัญคือ เลือกประธานและรองประธาน และเลือกประเด็นร่วมที่จะดำเนินการประธานคณะกรรมการได้แก่ นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จฯนาทวี รองประธานคนที่ 1 ดร.สมพร สิริโปราณานนท์ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา รองประธานคนที่ 2 ดร.

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12 ครั้งที่ 1

@July,25 2017 12.13
ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12 ครั้งที่ 1เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องแคทลียา สยามนครินทร์ หาดใหญ่ผู้เข้าร่วม 40 คน ประกอบด้วย กขป.เขต 12 รวม 26 คน ผู้แทนกขป.1 คน ทีมงาน 2 คน ทีมวิจัยประเมิน 6 คน เลขานุการร่วม 4 คนเขตสุขภาพฯเป็นแนวคิดใหม่ที่ต้องการกระจายอำนาจการจัดระบบสุขภาพใ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

@March,13 2017 16.08
ตามที่มีการขยายเวลารับสมัครคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12 ไปถุึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 บัดนี้คณะอนุกรรมการสรรหาได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอตัวเข้ารับการสรรหาเมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา จึงได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติดังกล่าว ดังรายชื่อในเอกสารประกอบ

ประกาศหลักเกณฑ์สรรหาคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

@January,24 2017 14.27

คสช.(คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ)ประกาศหลักเกณฑ์สรรหาคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

@December,19 2016 13.20
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน หมายความว่า เขตพื้นที่สําหรับดําเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูป ระบบสุขภาพให้เกิดการบูรณาการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมและให้เกิดความสอดคล้อง ต่อความจําเป็นด้านสุขภาพของประชาชน ครอบครัว และชุมชนในแต่ละเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ให้มีคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนคณะหนึ่ง

มติ ครม.เห็นชอบระเบียบสำนักนายกฯ ตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

@November,25 2016 16.17
ครม.เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน มุ่งขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เน้นตอบสนองความจำเป็นด้านสุขภาพของประชาชนในแต่ละเขตพื้นที่ เตรียมตั้ง 13 เขตทั่วประเทศ มั่นใจเป็นมิติใหม่ที่ช่วยหนุนเสริมการทำงานทุกภาคส่วน ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นนพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขา

หัวข้อทั้งหมดศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12


เลขที่ 73 ถนนเพชรเกษม 5 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-221286 โทรสาร 074-221286