เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

ธรรมนูญ On Air ครั้งที่ ๗ "เครือข่ายธรรมนูญสุขภาพรับมือโควิด ๑๙ ระลอก ๓ ตอน ๓"

@20 มิ.ย. 64 10:57
ธรรมนูญ On Air ครั้งที่ ๗ "เครือข่ายธรรมนูญสุขภาพรับมือโควิด ๑๙ ระลอก ๓ ตอน ๓"ตรงกับวันอังคารที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. พูดคุยกันผ่านระบบ ZOOM๑.สถานการณ์การระบาดของโควิด๑.๑)สถานการณ์ระดับเขต นำเสนอโดยนายเจ๊ะอับดุลล่าห์ แดหวัน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖

ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา "คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน" (กขป.) เขตพื้นที่ 12 วาระสอง

@19 มิ.ย. 64 13:04
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.) เขต 12 แทนชุดแรกที่กำลังจะหมดวาระ ผ่านระบบzoom meeting และon site ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12รอบเช้าจัดประชุมให้ผู้แทนสภาวิชาชีพด้านสาธารณสุขคัดเลือกกันเอง ชั้นแรกผู้แทนกลุ่มผู้

ห้องเรียนหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลาออนไลน์ครั้งที่ 1 เรียนรู้งานหลักประกันสุขภาพของคนไทย

@19 มิ.ย. 64 12:16
วันที่ 19 มิถุนายน 2564เครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนเขต 12 สงขลา เปิดห้องเรียนหลักประกันสุขภาพ ออนไลน์ครั้งที่ 1ผ่านโปรแกรม Zoom เวลา 10.00 - 12.00 น.มีเครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและภาคีเครือข่ายที่สนใจเข้าร่วม 60 คนห้องเรียนห

"ศูนย์ข้อมูลกายอุปกรณ์ยะลา"

@11 มิ.ย. 64 15:19
"ศูนย์ข้อมูลกายอุปกรณ์ยะลา"กขป.เขต 12 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา จัดทำฐานข้อมูลกายอุปกรณ์ที่ทาง สสจ.ยะลา ได้รับงบประมาณจากงบกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้โดยเปิดศูนย์ย่อยจำนวน 4 แห่ง ให้สามารถบันทึกการรับจ่ายกายอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนโดยบันทึกผ่าน www.communeinfo.c

"คนคูหาไม่ทอดทิ้งกัน"

@11 มิ.ย. 64 15:13
"คนคูหาไม่ทอดทิ้งกัน"นางสุดสวาท สังข์น้อย หน.สำนักปลัดอบต.คูหา เล่าว่าธรรมนูญตำบลคูหาไม่ทอดทิ้งกัน ดำเนินการใน ๒ เรื่องคือ เรื่องการจัดการขยะและกลุ่มเปราะบาง เรื่องกลุ่มเปราะบางเริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา นำข้อมูลมาแจกแจงว่าแต่ละคนมีความจำเป็นต้องการสนับสนุนอย่างไ

"ธรรมนูญ on air ครั้งที่ ๖" เครือข่ายธรรมนูญตำบลรับมือโควิดตอนที่ ๒

@11 มิ.ย. 64 15:01
"ธรรมนูญ on air ครั้งที่ ๖"ยังคงเป็นประเด็นเครือข่ายธรรมนูญสุขภาพรับมือโควิด ตอนที่ ๒ สรุปสาระสำคัญดังนี้๑)สถานการณ์ระดับเขต นำเสนอโดยนายเจ๊ะอับดุลล่าห์ แดหวันสัปดาห์นี้เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่เจอผู้ป่วยค่อนข้างเยอะ คลัสเตอร์ที่มีการแพร่กระจายเยอะคือ คลัสเตอร์โรงงานในจังหวัดสงขลาคือ โรงงานที่อำเ

ผังยุทธศาสตร์การพัฒนาพัทลุงเมืองสีเขียว (Phatthalung Green City ) ก้าวย่างสำคัญของการพัฒนาพัทลุงที่ยั่งยืน

@11 มิ.ย. 64 14:52
กระบวนการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Phatthalung Green City) โดยการจัดทำผังยุทธศาสตร์การพัฒนาพัทลุงเมืองสีเขียว (Phatthalung Green City ) ที่ยั่งยืนบนฐานการจัดการตนเองเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๔๖๔ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.พัทลุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ร่

มีแล้วแบ่งปันที่นาหว้า ตัวอย่างกลไกการช่วยเหลือสู้ภัยโควิด๑๙ในระดับชุมชนท้องถิ่น

@8 มิ.ย. 64 16:34
โครงการ มีแล้วแบ่งปันด้วยพื้นที่ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ ได้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ มีผู้ติดเชื้อแล้ว(เข้ารักษาใน รพ. แล้ว )หลายหมู่บ้าน ได้รับผลกระทบ มีกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว ๑๔ วัน จำนวนมากบางหมู่บ้านต้องปิดโซนพื้นที่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดคณะทำงานฯ ตำบลนาหว้าร่วมกับอำเภอจะนะ จึงจ

ประกาศอนุกรรมการสรรหาฯ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็น กขป.เขต ๑๒

@7 มิ.ย. 64 15:00

ประกาศอนุกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็น กขป.เขต ๑๒ มีรายชื่อดังไฟล์แนบ

"ชันชีนาทอน : ประชาธิปไตยยกกำลังสอง"

@6 มิ.ย. 64 09:03
"ชันชีนาทอน : ประชาธิปไตยยกกำลังสอง"การจัดทำธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ เพื่อใช้เป็นกติกาในการอยู่ร่วมกันหรือใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารให้คนในชุมชนปฏิบัติดูแลระบบสุขภาพชุมชนในภาพรวมเกิดเป็นการดูแลสุขภาพพื้นฐานของสังคมไทย ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับระบบสุขภาพในพื้นที่ นายกสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ ผู้ริเริ่มให้เกิด "ช

"การใช้ platform Greensmile กับพื้นที่จังหวัดสงขลาและตรัง"

@4 มิ.ย. 64 15:10
"การใช้ platform Greensmile กับพื้นที่จังหวัดสงขลาและตรัง"ช่วงสถานการณ์โควิดทำให้ต้องการปรับแผนการทำงาน ประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ ได้มีการหารือกับเครือข่ายจังหวัดตรัง พร้อมกับพัฒนา Platform ไปในตัว๑)ประสานจัดทำข้อมูลกลางเกษตรกรรายบุคคล จัดทำไฟล์ excel กลางให้กับแต่ละหน่วยงานนำข้อมูลพื้นฐา

"ธรรมนูญ on air ครั้งที่ ๕" เครือข่ายธรรมนูญสุขภาพรับมือโควิด ตอนที่ ๑

@3 มิ.ย. 64 13:32
"ธรรมนูญ on air ครั้งที่ ๕" เครือข่ายธรรมนูญสุขภาพรับมือโควิด ตอนที่ ๑ตรงกับวันอังคารที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. (เปลี่ยนเวลาเฉพาะครั้งนี้) ดำเนินการโดยกขป.เขต ๑๒ และเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง๑)เริ่มต้นด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดระดับเขต พบว่าเพิ่มขึ้น ๑๑๑๙ ราย ตรัง ส

"โคกม่วงใช้กองทุนขยะมีบุญ จัดทำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในช่วงโควิด"

@2 มิ.ย. 64 10:30
"โคกม่วงใช้กองทุนขยะมีบุญ จัดทำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในช่วงโควิด"ข้อมูลโดยนางสาวสุจิตรา ยอดแก้ว นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ เล่าว่าเทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จัดการขยะในพื้นที่ด้วยหลายมาตรการ หนึ่งในนั้นก็คือการจัดทำกติกาหรือธรรมนูญตำบล กำหนดเป้าหมายลดขยะในพื

การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒ ครั้งที่ ๑

@2 มิ.ย. 64 08:14
การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ครั้งที่ ๑วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom และจากสนง.ศูนย์ประสานงานฯ ผ่านไปด้วยดีขอบคุณคณะอนุกรรมการทั้ง ๕ ที่ได้เข้าร่วมทุกท่าน รวมถึงทีมเลขานุการร่วมทั้ง ๔มีผลสรุปสำคัญดังนี้๑)จำนวนผู้สมัครกขป.ในประเภทผู้แทนองค์

"เกษตรกรมีเงินเดือน ตลาดนำการผลิต กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ตำบลท่าข้าม ส่งผักโลตัสทั้งภาคใต้"

@2 มิ.ย. 64 08:10
"เกษตรกรมีเงินเดือน ตลาดนำการผลิต กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ตำบลท่าข้าม ส่งผักโลตัสทั้งภาคใต้"ชุมชนบางท่าข้าม หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นชุมชนเกษตรผู้มีอาชีพการปลูกผัก เกษตรกรส่วนใหญ่อพยพจากภาคกลางมาอาศัยในพื้นที่ อาศัยต้นทุนอาชีพเดิมตั้งแต่บรรพชน ปี 41 เริ่มรวมกลุ่มกัน ปี 5

'สมาคมอาสาสร้างสุข' จับมือห้างโลตัส สนับสนุนชุมชนจัดตั้ง "ครัวกลาง" ช่วยเหลือคนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวจากโควิด

@27 พ.ค. 64 13:17
'สมาคมอาสาสร้างสุข' จับมือห้างโลตัส สนับสนุนชุมชนจัดตั้ง "ครัวกลาง" ช่วยเหลือคนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวจากโควิดทีมสมาคมอาสาสร้างสุข เข้าพบผู้บริหารโลตัส และผู้จัดการโลตัสหาดใหญ่ เพื่อนำเสนอแนวทางการจัดการอาหารจากห้างเพื่อนำไปสนับสนุนครัวกลางในชุมชน เพื่อจัดหาอาหารให้กับคนหรือครอบครัวที่อยู่ในกลุ่ม

"๔ สหายตำบลป่าขาด เดินสายเคาะประตูบ้าน สู้ภัยโควิด"

@26 พ.ค. 64 20:21
"๔ สหายตำบลป่าขาด เดินสายเคาะประตูบ้าน สู้ภัยโควิด"ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาพบผู้สัมผัสเชื้อ ๑๑ ราย ๙ ตำบล โดยพบผู้ป่วยติดจากงานเลี้ยงในหาดใหญ่และจากการทำงานโรงงาน ๒ ราย แต่ก็คุมสภาพได้แล้วทางอำเภอได้ลงรณรงค์ ช่วยกันทำงานเชิงรุก เคาะประตูบ้านให้ข้อมูลประชาชนในการเข้าฉีดวัคซีนให้ได้มาก

เชิญชมย้อนหลัง ธรรมนูญออนแอร์ ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

@26 พ.ค. 64 09:39
โธรรมนูญ On Air ครั้งที่ ๔โ การฉีดวัคซีนรับมือโควิด EP2

“ธรรมนูญ On Air ครั้งที่ ๔” การฉีดวัคซีนรับมือโควิด EP2

@26 พ.ค. 64 09:37
โธรรมนูญ On Air ครั้งที่ ๔โ การฉีดวัคซีนรับมือโควิด๑)สถานการณ์การแพร่ระบาดระดับเขต ๑ เมย.-๒๔ พค.๖๔ พบผู้ป่วยสะสมรวม ๓๔๐๔ คน มากที่สุดที่สงขลา ๑๒๘๔ คน นราธิวาส ๗๖๓ คน น้อยที่สุดที่สตูล ๓๑ คน ผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้น ๕๕๐ คน เพิ่มมากที่สงขลา นราธิวาสและยะลาตามลำดับ โดยมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นใน ๓ จว

เครือข่ายคนพิการสงขลาร่วมประชุมผ่าน zoom ปรับตัวสู้ภัยโควิด

@25 พ.ค. 64 16:08
เครือข่ายคนพิการสงขลาประชุมผ่าน zoom ปรับตัวสู้ภัยโควิดนายวินัย ขวัญปาน นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา กล่าวในการประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคมที่ผ่านมา ว่าเพื่อต้องการช่วยเหลือกันในกลุ่มคนพิการสงขลา รวมทั้งการอัพเดทสถานการณ์ ปัญหา ความต้องการช่วยเหลือ เพื่อสื่อสารไปยังหน่วยงานระดั

หัวข้อทั้งหมด


ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12


เลขที่ 73 ถนนเพชรเกษม 5 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-221286 โทรสาร 074-221286