เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพกับภารกิจสนับสนุนการปรับสภาพบ้านสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงแบบบูรณาการ

@23 ม.ค. 63 11:31
ยายอายุ 80 อยู่ลำพังในบ้านที่มีงูเห่า มีอยู่จริงคนพิการยังต้องเดินไปขับถ่ายในป่า ยังมีอยู่จริงครอบครัว 4 คน ที่พิการเกือบทั้งครอบครัวในบ้านเจียนพัง ก็ยังมีอยู่จริงวันที่ 23 มกราคม 2563 ร่วมทำหน้าที่อนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการปรับสภาพบ้านสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่ง

เกษตรอินทรีย์ตำบลนาท่อม : 1 คน 1 กลุ่ม 1 มาตรฐาน สู่ตำบลจัดการสุขภาพ

@21 ม.ค. 63 11:40
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ตำบลนาท่อมกับการก้าวข้ามสู่การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ครบวงจรพวกเราจะเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลนาท่อม1 คน 1 กลุ่ม 1 มาตรฐาน สู่ตำบลจัดการสุขภาพถาวร คงศรี รายงาน

เครือข่ายโรงพยาบาลกับกระบวนการพัฒนาตลาดอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล

@20 ม.ค. 63 15:32
ตลาดอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลเครือข่ายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยร่วมแลกเปลี่ยนผลการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ได้แก่โรงพยาบาลหาดใหญ่โรงพยาบาลสงขลาโรงพยาบาลรัตภูมิโรงพยาบาลนาหม่อมโรงพยาบาลจะนะโรงพยาบาลควนเนียงโรงพยาบาลปาดังเบซาร์โรงพยาบาลบางกล่ำสรุปการดำเนินงานจุดเด่นสำคัญ ได้แก่๑)โรงพยา

Node Flagship ตรังขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด "ตรังเมืองคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน"

@18 ม.ค. 63 17:04
วันที่ 18 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรังประชุมทีมคณะทำงาน หน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด "ตรังเมืองคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน" ซึ่งทางทีมงานได้ขอยื่นรับทุนสนับสนุนจาก สสส. 2 ประเด็น คือการจัดการขยะรองรับสังคมสูงวัย

ระบบข้อมูลกลางเกษตรและอาหารสุขภาพสงขลา

@18 ม.ค. 63 09:26
"ระบบข้อมูลกลางเกษตรและอาหารสุขภาพสงขลา"วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ นัดทีมเล็กหารือเรื่องการปรับฐานข้อมูลเกษตรกรที่จะร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เกษตรและอาหารสุขภาพ จ.สงขลา โดยการประสานของเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลามีข้อสรุปดังนี้๑.กส.ปรับแบบฟอร์มรอบสุดท้าย เน้นข้อมูลพื้นฐานเกษตรกรรายบุคคล

รถกับข้าว เชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้บริโภคหัวใจสีเขียว

@16 ม.ค. 63 11:56
"รถกับข้าว"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองเมื่อเมืองของเราปราศจากระบบผังเมืองที่ดีรองรับ ไม่สามารถจัดระบบการขนส่ง ตลาด การผลิต ให้สอดคล้องกับวิถีประกอบกับสภาพสังคมที่หลากหลายกระจัดกระจาย ทั้งความคิด ช่วงวัย สถานะ เป็นไปในรูปแบบต่างคนต่างเก่ง ไม่มองภาพใหญ่ บวกกับทุนใหญ่ที่กุมสภาพอยู่ทำให้คนตัวเล็กๆ หรื

บทเรียน-สู่ก้าวย่างการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสงขลา

@15 ม.ค. 63 15:35
"บทเรียน-สู่ก้าวย่างการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสงขลา"วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวทีสรุปบทเรียนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสงขลาก้าวที่สองของการพัฒนาการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพทน.สงขลา นัดหมายคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ และเครือข่าย มาร่วมกันย้อนมองตัวเองทั้งจุดเด่น

เดินหน้าการทำงานระดับจังหวัด : หารือความร่วมมือระหว่างกขป.เขต ๑๒ กับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพัทลุง

@15 ม.ค. 63 15:18
"เดินหน้าการทำงานระดับจังหวัด"วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวทีหารือความร่วมมือระหว่างกขป.เขต ๑๒ กับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพัทลุง ที่นี่เป็นจังหวัดแรกของภาคใต้ที่จัดตั้งกองทุนดังกล่าว นายก อบจ.พัทลุง ก็เป็นหนึ่งในกรรมการ กขป.แนวทางที่จะดำเนินการร่วมกัน ผ่านประเด็นการสร้างสุข

ภาคีความร่วมมือพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

@13 ม.ค. 63 22:50
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ ทีมคณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ นัดหมายเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา มูลนิธิชุมชนสงขลา ร่วมกับกขป.เขต ๑๒ ประเด็นเกษตรและอาหารสุขภาพ บ.ประชารัฐฯ พัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเริ่มจากความสนใจส่วนตัวของทีมคณะอาจารย์แล้วไปชักชวนเครือข่ายแต่ละคณะมาร่ว

ความร่วมมือระหว่าง พชอ.ควนขนุนและกขป.เขต ๑๒

@13 ม.ค. 63 14:05
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ร่วมแลกเปลี่ยนหารือการทำงานร่วมกันระหว่างกขป.เขต ๑๒ กับพชอ.ควนขนุน จ.พัทลุง ในการดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคมโดยการประสานงานของ สสอ.ควนขนุนมีเครือข่ายทั้ง สสจ. อปท. รพ.สต. อสม. สมาคมสวัสดิการฯ ท้องที่ ร่วม ๔๐ คน มาร่วมกิจกรรมพบเป้าหมายที่ตรง

แตงโมอินทรีย์เพื่อคุณภาพชีวิตชาวเกาะสุกร

@11 ม.ค. 63 10:53
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจแตงโมเกาะสุกรจัดทำแปลงสาธิตการปลูกแตงโมอินทรีย์ โดยเวลา๐๙.๓๙ น. ปลูกแตงโมจำนวน ๙ หลุม.โดยมีหมอเล็กจากศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดพัทลุงเป็นผู้สอน ร่วมเรียนรู้และลงมือทำร่วมกัน เพื่อชาวเกาะสุกรยั่งยืนชนิตา บุรีรักษ์ รายงาน

จาก Node สสส. สู่ Node Flagship ตรัง

@11 ม.ค. 63 09:35
ก้าว Node สสส. สู่ Node Flagship ตรังเขียนโดย เชภาดร จันทร์หอมผ่านมา 2 ปีกว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2562 กับการเป็นหน่วยจัดการร่วมกับ สสส.ในระดับพื้นที่ หรือ โNode สสส. ตรังโกับการทำหน้าที่กระจายทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับชุมชนที่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนส

รวมพลังเพื่อเด็กใต้สุขภาพดี

@11 ม.ค. 63 09:24
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช และศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเพื่อเด็กใต้สุขภาพดีวันที่ 9-10 มกราคม 2563 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ โรวมพลัง 1000 วัน PLUS เพื่อเด็กใต้สุขภาพดีโ ณ โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด

ภาคีเครือข่ายหารือความร่วมมือเพื่อจัดตั้งศูนย์ผลิตกายอุปกรณ์สงขลา

@9 ม.ค. 63 18:43
วันที่ 9 มกราคม 2563 สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา ร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา และสำนักงาน พมจ. สงขลาร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ผลิตกายอุปกรณ์กับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตรัตภูมิขอบคุณข้อมูลจาก Facebook สมาคมคนพิการจังหวัด

ชวนเด็กปลูกผักยืนต้นที่พัทลุง

@8 ม.ค. 63 10:32
เริ่มต้นปี 2563 ด้วยกิจกรรมดีดีวันที่ 8 มกราคม 2563 เครือข่ายกินดีมีสุขพัทลุงจัดกิจกรรมฉันจะปลูกต้นไม้ในหัวใจของเด็กน้อยณ โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) ควนพนางตุง/ทะเลน้อยมีความสุขกับเด็ก ๆ และร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารไปด้วยกันประไพ ทองเชิญ รายงาน

เวทีระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสตูล ภายใต้วาระจังหวัดสตูล วาระที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

@7 ม.ค. 63 19:08
วันที่ 7 มกราคม 2563 นายธนัญชัย วรรณสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) ร่วมนำเสนอทางวิชาการประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงคุณภาพ ในเวทีการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสตูล ภายใต้วาระจังหวัดสตูล วาระที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพิทักษ์ทรัพยากรธร

สสม.จัดเวทีสรุปบทเรียนโครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ

@7 ม.ค. 63 18:04
เวทีสรุปบทเรียนโครงการลดการพึ่งพิงยาสูบมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทยจากเวทีถอดบทเรียนความสำเร็จโครงการลดการพึ่งพิงยาสูบระหว่างวันที่ 7- 8 มกราคม 2562 ณโรงแรมอัลฟาฮัจย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยมีนายสุรินทร์ เหมนุกูล รองประธานมูลนิธิฯเป็นประธานเปิดงานนายไฟซอล สะเหร็ม ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวว่า "

ระบบสอบย้อนผลผลิตและแปลงผลิตร่วมสร้างความมั่นใจของผู้บริโภคต่อผู้ผลิต

@25 ธ.ค. 62 21:16
ระบบสอบย้อนผลผลิตและแปลงผลิต ผ่าน Qrcode นอกจากจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์เกษตรกรหรือกลุ่มของตนป้าเถี้ยน กลุ่มเกษตรอินทรีย์คูเต่า นำQrcode จากแอพพลิเคชั่น Green smile มาแปะติดที่ผัก ผลไม้นำมาจำหน่าย ณ ตลาดหาดใหญ่กรีนสมายวันหนึ่งก็มีลูกค้าไปหา

เกษตรและอาหารสุขภาพจังหวัดสงขลา

@25 ธ.ค. 62 14:55
"เกษตรและอาหารสุขภาพจังหวัดสงขลา"ก้าวไปทีละก้าว หลังเข้าพบผู้ว่า เพื่อประสานการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สงขลา 2570 ในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์: ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เกษตรและอาหารสุขภาพวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสุชาติ เซ่งมาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพนัดเครือข่ายหารือการทำงานร่วมกันในด้านเก

ตลาดหาดใหญ่กรีนสมาย Hatyai Green Smile Market

@13 ธ.ค. 62 19:37
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เปิดแล้ว ตลาดหาดใหญ่กรีนสมาย Hatyai Green Smile Marketจำหน่ายพืชผักเกษตรอินทรีย์ ของเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานและมีระบบตรวจสอบย้อนผลผลิตผ่าน Qr codeเฉพาะมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ SGS - PGS Organic หรือ PGS อื่นๆ และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

หัวข้อทั้งหมด


ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12


เลขที่ 73 ถนนเพชรเกษม 5 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-221286 โทรสาร 074-221286