เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

บ้านมั่นคงกลไกร่วมเพื่อสร้างพื้นที่กลางทางสังคม จัดเก็บข้อมูล ร่วมแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

@15 ม.ค. 64 09:44
"จากปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน สู่การส่งเสริมให้ลุกขึ้นมาจัดการตนเอง พัฒนาชุมชนท้องถิ่นทุกมิติ โดยใช้โครงการบ้านมั่นคงเป็นเครื่องมือ สร้างพื้นที่กลางทางสังคม จัดเก็บข้อมูล ร่วมแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน"วันที่ 12 มกราคม 2564 เวที Work Shop บ้านมั่นคง

แปลงรวมเกษตรอินทรีย์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองเวียงสระ

@13 ม.ค. 64 15:22
วันที่ 12 มกราคม 2564ณ แปลงรวมเกษตรอินทรีย์ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองเวียงสระเป็นความร่วมมือของเครือข่ายชาวบ้านในเทศบาลตำบลเวียงสระ และแกนนำหลัก ได้แก่บมค.เวียงสระ/เปี่ยมสุขกลุ่มออมทรัพย์ทวีสุขสภาองค์กรชุมชนฯจนท.เทศบาล สท. ผู้บริหารฯส่วนหนึ่งของง

เครือข่ายธนาคารอาหาร ขนอม นครศรีธรรมราชเยียวยาภัยพิบัติในชุมชนเบื้องต้น

@8 ม.ค. 64 09:27
เรื่องเล่าจากชาวบ้านเครือข่ายธนาคารอาหารประเทศไทย ขนอมโมเดล"สวัสดีค่ะ..ป้าโรส เครือข่ายธนาคารอาหาร ขนอม นครศรีธรรมราชค่ะเพิ่งเปิดธนาคารอาหารเมื่อต้นเดือนธันวาคม63ค่ะ หลังจากเกิดภัยน้ำท่วมภาคใต้วัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาภัยพิบัติในชุมชนในเบื้องต้น โดยมีข้อตกลงกันเองในชุมชนดังนี้ค่ะ-สมาชิกประสงค์ก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และภาคีเครือข่ายกับเจตนารมณ์แน่วแน่ในการขับเคลื่อนพัฒนาศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน

@28 ธ.ค. 63 11:12
"มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีเจตนารมณ์แน่วแน่ในการขับเคลื่อนพัฒนาศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันโดยเร่งรัดดำเนินการ 3 โครงการ ประกอบด้วยวิทยาลัยสุขภาพนานาชาติอันดามัน เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใน 6 สาขาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขนาด 300 เตียงโรงพยาบาลทันตก

กลไกภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นสะพานเชื่อมเพื่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สังคมวัฒนธรรม พัฒนาคนชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจหมุนเวียนชุมพร

@28 ธ.ค. 63 10:11
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร (กทท.ดชช.ชพ) ณ อาคารแม่โจ้สามัคคี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ซึ่่งมุ่งมั่นและศรัทธาที่จะใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นสะพานเชื่อมเพื่อธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อม สังคม-วัฒนธรรม พัฒนาคน-ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจ

ก้าวย่างของหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุติดสังคม สู่โรงเรียนผู้สูงอายุ "สร้างสุขศรีวิชัย ผู้สูงวัยทรงคุณค่า"

@23 ธ.ค. 63 16:17
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เข้าร่วม(ร่าง)หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุติดสังคม สู่โรงเรียนผู้สูงอายุ "สร้างสุขศรีวิชัย ผู้สูงวัยทรงคุณค่า" และหลักสูตรต่อเนื่องอีก 6 รายวิชาให้เลือกได้อย่างเสรี ของคณะพยาบาลศาสตร์และคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดร.ปรเมษฐ์ จินา รายงาน

สมัชชากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดินแดงอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่ร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

@23 ธ.ค. 63 16:08
"สมัชชากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดินแดง ให้อย่างมีคุณค่ารับอย่างมีศักดิ์ศรี ตำบลจัดการตนเอง ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง สู่ชุมชนเข้มแข็ง สังคมอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน"วันที่ 23 ธันวาคม 2563 #สมัชชากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดินแดง ปี 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านนาปู ตำบลดินแดง อำเภอลำทับจังหวัดกระบี่

สมัชชาพลเมืองจังหวัดชุมพร ร่วมสร้างชุมพรน่าอยู่ : ความมั่นคงทางอาหารและชีวิต

@9 ธ.ค. 63 12:14
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ จังหวัดชุมพรจัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดชุมพร ภายใต้งาน โสมัชชาพลเมืองจังหวัดชุมพร ร่วมสร้างชุมพรน่าอยู่ : ความมั่นคงทางอาหารและชีวิตโด้วยสมัชชาจังหวัดชุมพร ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันจัดงาน สมัชชาพลเมืองจังหวัดชุมพร ร่วมสร้างชุมพรน่าอยู่ :ความมั่นคงทางอา

"ตลาดในไร่" ตลาดชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตร​อินทรีย์​แบบ​มีส่วนร่วม​

@4 ธ.ค. 63 11:08
สมาคมอาหารธรรมชาติยั่งยืนโ นครโศรีโธรรมราชโ ขับเคลื่อนโเกษตรโอินทรีย์โด้วยโระบบโรับรองโมาตรฐานโสร้างระบบอาหารปลอดภัยโให้กับคนคอนโ ร่วมมือโ ร่วมแรงโ กับเครือข่ายสมาคมฯโ สหทัยโมูลนิธิโ อ.ท่าศาลาโ พัฒนาช่องทางตลาดในบริบทตลาดชุมชนโ ตลาดสีเขียวโ ทุกวันเสาร์

สมาคมอาหารธรรมชาติยั่งยืนนครศรีธรรมราชและภาคีเครือข่ายกับกลไกและภารกิจพัฒนาขับเคลื่อน PGS นครศรีธรรมราช

@4 ธ.ค. 63 11:03
สมาคมอาหารธรรมชาติยั่งยืนนครศรีธรรมราชโ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โเมื่อวันที่โ 25โ สิงหาคมโ 2563 โโดยร่วมกันปรับปรุงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โ แบบโมีส่วนร่วมโ ในนามโ PGSโ นครโศรีโธรรมราชโ ประจำปีโ 2563โ โดยมีเกณฑ์โมาตรฐานโ ดังนี้เกณฑ์โมาตรฐาน PGS นครศรีธรรมราช 2563

ครัวกลางกองทุนสวัสดิการชุมชนร่วมสู้ภัยน้ำท่วมนครศรีธรรมราช

@3 ธ.ค. 63 14:22
รายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเราจะผ่านวิกฤตน้ำท่วมไปด้วยกัน ขบวนองค์กรชุมชนภาคใต้สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้"กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองคอนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจัดตั้งครัวกลางดูแลสมาชิกอย่างทันท่วงที "จากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม2563 เป็นต้นมาอย่างต่อเ

ภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช

@1 ธ.ค. 63 16:41
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชุมหารือร่วมกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่าน สส.สัณหพจน์ สุขศรีเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง โรงพยาบาลปากพนัง และเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจ

พอช.ใต้จับมือ 12 หน่วยงานในจังหวัดนครศรีฯขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะ "ความมั่นคงด้านอาหาร และตั้งเป้า 28 ตำบลนำร่อง"

@26 พ.ย. 63 16:37
"พอช.ใต้จับมือ 12 หน่วยงานในจังหวัดนครศรีฯขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะ "ความมั่นคงด้านอาหาร "ตั้งเป้า 28 ตำบลนำร่อง"วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563ณห้องประชุมพวงชมพู ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน

ภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพอันดามัน

@13 พ.ย. 63 13:49
เริ่มต้นงานแรก การพิจารณากรอบแผนการดำเนินงานกฎบัตรสุขภาพและศูนย์ประสานการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 7 แห่งท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร. พันธ์ ทองชุมนุม เป็นประธานคุณก้าน ประชุมพรรณ์ และคณะกรรมการกฎบัตรสุขภาพส่วนของภูเก็ต เข้าร่วมสรุปผลสำคัญ ดังนี้1.ดำเนินการตามกรอบแผนงานกฎบ

โครงการสำรวจเก็บข้อมูลปริมาณและองค์ประกอบขยะเพื่อหามาตรการในการจัดการขยะอย่างยั่งยืนเชิงพื้นที่เกาะนกเภา

@13 พ.ย. 63 07:55
วงชวนคิดชวนคุยร่วมวางแผนเก็บข้อมูลขยะ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563"โครงการสำรวจเก็บข้อมูลปริมาณและองค์ประกอบขยะ เพื่อหามาตรการในการจัดการขยะอย่างยั่งยืนเชิงพื้นที่"Survey ครั้งที่ 3 ณ เกาะนกเภา ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี"ดอกไม้บาน" ภาพสร้างที่ผ่านมาคำท้าทายกล่าวต้อนรับจากช

ประชาคมคืนข้อมูล พร้อมกำหนดและรับรองกติกา การผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน ชุมชนบ้านห้วยยูงตก จ.กระบี่

@10 พ.ย. 63 14:53
"ประชาคมคืนข้อมูล พร้อมกำหนดและรับรองกติกา การผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน ชุมชนบ้านห้วยยูงตก โครงการ สสส.จ.กระบี่ ปี 63"วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง) Node สสส.สำนัก 6 จังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ติดตามเสริมพลังพื้นที่ ในโครงการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือนบ้

"ประชุมสัญจรขับเคลื่อนธรรมนูญ คนตำบลเกาะกลางร่วมใจ จริงใจ จัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"

@6 พ.ย. 63 08:44
"ประชุมสัญจรขับเคลื่อนธรรมนูญ คนตำบลเกาะกลางร่วมใจ จริงใจ จัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"วันที่ 5 พ.ย. 2563 ประชุมสัญจร คณะทำงานจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 10/63 บ้านขุนสมุทร ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บ้านขุนสมุทร หมู่ที่ 10 ต.เกาะกลาง อ.เกาะล

"น้ำพุโมเดล" ตัวอย่างพื้นที่นำร่อง โครงการวิจัยพืชกระท่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน..

@30 ต.ค. 63 06:25
"น้ำพุโมเดล" ตัวอย่างพื้นที่นำร่อง โครงการวิจัยพืชกระท่อม..โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน..วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านควนใหม่ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานีจัดให้มีเวทีนำเสนอผลโครงการวิจัยพืชกระท่อมขึ้นโดยมีหน่วยงานภาคีที่เกี่ย

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.)เขตที่ 11 ครั้งที่ 2/2563

@19 ต.ค. 63 19:33
วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.)เขตที่ 11 ครั้งที่ 2/2563 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อ.เมืองสุราษฎร์ธานีเพื่อสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ปี 2563 และแผนขับเคลื่อนในปี 2564

"แปลงผักรวม" กับการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านดอนเสาธง อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

@6 ต.ค. 63 19:45
"ที่ดินในชุมชนส่วนใหญ่เป็นดินทราย ปลูกผักอะไรไม่ค่อยขึ้น"จึงเป็นที่มาของการสร้างแปลงผักรวมในชุมชนบ้านดอนเสาธง อ.ดอนสัก โดยการปรับพื้นที่รกร้างหลังศาลาประชาคม มายกร่อง ปรับปรุงดิน และมีโรงเรือนเพาะพันธุ์กล้าผักเพื่อให้สมาชิกในชุมชนร่วมกันนำไปปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนทำไมต้องปลูกผักปลอดสารเคมี เพ

หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

ที่อยู่ :
ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11
ห้อง 234 ชั้น 3 อาคารเรียนศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (วัดธรรมบูชา) ถนนชนเกษม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 09 7358 5811

เลขที่ผู้เสียภาษี : 099 - 3 - 00032141 -3