เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

เรียนรู้การจัดการขยะได้ทุกกิจกรรม จากทีมงาน trash hero langsuan clean up

@21 ม.ค. 63 18:56
สรุปกิจกรรมสานพลังสามัคคี ปีละหนคนอาสา และ เก็บขยะที่ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ บ้านน้อยกลางป่าใหญ่ ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรโดย trash hero langsuan clean up ครั้งที่ 75 ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2563มีสมาชิกอาสาสมัครแทรชฮีโร่หลังสวน สมาชิกศูนย์วิทยุประดู่เครือข่าย

ศูนย์เรียนรู้ประชาพิทักษ์ไทยและ Node Flagship รวมพลังขับเคลื่อนสู่ชุมพรน่าอยู่

@21 ม.ค. 63 08:21
รวมพลังเคลื่อนขับชุมพรน่าอยู่ภารกิจงานมวลชนกับกลไกศูนย์เรียนรู้ประชาพิทักษ์ไทย (พี่เป้ :ประมวล และคณะ) กับพี่วัลภา แก้วสวี พมจ.ชุมพร ในการร่วมรับฟังการชี้แจงขยายผลองค์ความรู้ศรร.สสส. และปรึกษาหารือทีมคณะทำงาน Noed Flagship Chumphon ตอกย้ำเป้าหมาย หลักการและกลวิธีสำคัญสร้างเสร

งานเสริมสร้างขีดความสามารถเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดกระบี่ ปี 2563

@13 ม.ค. 63 22:55
"กองเลขาฯ ขบวนองค์กรชุมชน ร่วมประชุมสรุปเนื้อหา จัดการข้อมูล จัดทำข้อเสนอโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดกระบี่ 63"วันที่ 13 มกราคม 2563 ประชุมคณะทำงาน กองเลขานุการ สำนักงานเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดกระบี่ ณ สำนักงานเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดกระบี่ (มัสยิดกลาง)โดยคณะทำ

“ชาวโคกขันธ์รวมใจ จัดการภัยขยะ”

@24 ธ.ค. 62 18:15
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 คณะทำงาน Node flagship จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่ติดตามพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะบ้านโคกขันธ์ ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวดนำโดยสานนท์ ณ นคร ผู้รับผิดชอบโครงการ โชาวโคกขันธ์รวมใจ จัดการภัยขยะโ และ นางนวลจันทร์ เพรชทรงศรี พี่เลี้ยงโครงการซึ่งบ้านโคกขันธ์ ได้มีการรว

ภาคีเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางตำบลพรุพรีและตำบลบ้านนา สุราษฏร์ธานี

@29 พ.ย. 62 10:52
ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๑ (สสว.๑๑)ตามที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU) ในงานสร้างสุขภาคใต้ของตำบลพรุพี อำเภอบ้านาสาร และตำบลบ้านนา อำเภอบ้านาเดิมเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่นั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามบันทึกข

สุราษฏร์ธานีจับมือภาคีเครือข่าย ปักธงร่วมสร้างสุราษฎร์ธานีสู่เมืองแห่งความดีงาม

@28 พ.ย. 62 21:12
ขบวนองค์กรชุมชน จ.สุราษฏร์ธานีจับมือภาคีเครือข่าย ปักธงร่วมสร้างสุราษฎร์ธานีสู่เมืองแห่งความดีงามวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดให้มีการประชุมเครือข่ายคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นโดยมีนายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายก อ

กองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดชุมพร เดินหน้าพัฒนากองทุนฯให้มีความเข้มแข็ง

@21 พ.ย. 62 12:20
"คณะทำงานติดตามและพัฒนา กองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดชุมพร เดินหน้าพัฒนากองทุนฯให้มีความเข้มแข็ง"วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ.ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร คณะทำงานติดตามและพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดชุมพรจัดให้มีการประชุมคณะทำงานฯขึ้นโดยมี นางสาววัลภา แก้ว

ศปจ.กระบี่และภาคีเครือข่ายพลเมืองอาสากับภารกิจไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง

@20 พ.ย. 62 18:29
"ทีม ศปจ.กระบี่ ร่วมด้วยเครือข่ายพลเมืองอาสาอำเภอเมือง ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมกันลงพื้นที่เยี้ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือผู้ยากลำบากในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง"วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดกระบี่ (ศปจ.) ร่วมกับแกนนำพลเมืองอาสาอำเภอเมืองกระบี่ สื

เครือข่ายสุราษฏร์ธานีร่วมเรียนรู้งานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบในการจัดการความปลอดภัยทางถนน

@16 พ.ย. 62 11:48
เวทีเรียนรู้ครั้งที่ 4 เรื่องการจัดทำแผนประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนนวันที่16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่เวทีเรียนรู้การเขียนแผนการจัดประสบการณ์และสื่อการเรียนการสอนเรื่องความปลอดภัยทางถนนให้กับเด็กปฐมวัยวิทยากรอบรมโดย ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการมีตัวแทนครูจากสุราษ

"พหุวัฒนธรรมพร้อมใจ เตรียมรับมือสังคมผู้สูงวัย เดินหน้าขับเคลื่อนธรรมนูญฯตำบลเขาทอง"

@14 พ.ย. 62 18:57
"พหุวัฒนธรรมพร้อมใจ เตรียมรับมือสังคมผู้สูงวัย เดินหน้าขับเคลื่อนธรรมนูญฯตำบลเขาทอง"วันที่ 14 พ.ย. 2562 เวทีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลเขาทอง ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านในสระ ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดกระบี่ (ศปจ.) ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมก

4 องค์กร ผนึกกำลัง พัฒนาคุณภาพชีวิต ใส่ใจผู้สูงวัย ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะตำบลทุ่งไทรทอง

@14 พ.ย. 62 18:47
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว ธรรมนูญผู้สูงอายุตำบลทุ่งไทรทองวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ อาคารอเนคประสงค์ ที่ทำการกำนันตำบลทุ่งไทรทอง อ.ลำทับ จ.กระบี่"4 องค์กร ผนึกกำลัง พัฒนาคุณภาพชีวิต ใส่ใจผู้สูงวัย ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะตำบลทุ่งไทรทอง"โดย คณะทำงานขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบ

เขต ๑๑ ประชุม Coaching พัฒนางานฐานจากกองทุนตำบลสู่กลไกงาน พชอ.

@14 พ.ย. 62 10:42
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๑ ร่วมกับ สสส. สมาคมประชาสังคมชุมพร และ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ สจรส. มอ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Coaching ทีมระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาแผนงานโครงการเชิงรุกและการบันทึกโปรแกรม เพื่อขับเคลื่อนงาน พชอ. โดยใช้ฐานประเด็นจากกองทุนหลักประกันสุข

สำนึกวัยใสเพื่อทะเลไทยไร้ขยะที่โรงเรียนบ้านบ่อผุด เกาะสมุย

@13 พ.ย. 62 20:16
คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งทีมงานได้เข้าพบท่าน ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อผุด ดร.ณฐกรณ์ ดำชะอม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม โครงการ โสำนึกวัยใสโและนำไปสู่การจัดทำ MOU ร่วมกันกับโครงการทะเลไทยไร้ขยะ เพื่อนำไปสู่โมเดลต้นแบบการจัดการขยะอย่างครบวงจรและยั่งยืนโครงการทะเลไทยไร้ขยะทะเลไทยต้อง

"คนเกาะกลางร่วมใจ จัดการขยะและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน"

@13 พ.ย. 62 18:54
วันที่ 13 พ.ย. 2562 เวทีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลเกาะกลางณ ห้องประชุม ศพก.อำเภอเกาะลันตา. ม.1 บ้านร่าปู ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่คณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลเกาะกลาง ได้ร่วมกันประชุมขับเคลื่อนธรรมนูญฯเกาะกลาง ครั้งที่ 1 โดยมีเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจน ในด้านการจั

การจัดการขยะต้นทางง่ายนิดเดียวที่เกาะสมุย

@13 พ.ย. 62 18:12
การจัดการขยะต้นทางง่ายนิดเดียวขอบคุณ Adventure Teamแห่งเกาะสมุย1.ทีมเทศบาล ผู้ถ่ายทอดความรู้การจัดการขยะต้นทาง2.พี่หนู..กูรูถังขยะเปียกรักษ์โลก Tinnaphob Lertsinsathaporn3.พี่จิ๋มTrash hero นางฟ้าพิชิตพลาสติก Jinju Pruchaweng Seafood4.ป้านุ้ย นางฟ้าพิชิตขยะเปียก เตื

เดินหน้าขับเคลื่อนธรรมนูญฯตำบลเกาะกลาง มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาขยะ การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

@12 พ.ย. 62 20:26
"เดินหน้าขับเคลื่อนธรรมนูญฯตำบลเกาะกลาง มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาขยะ การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง"วันที่ 8 พ.ย. 2562 ประชุมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลเกาะกลาง ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านร่าปู ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่สภาวัฒนธรรมตำบลเกาะกลาง ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชนตำบลเกาะกลาง และ ชมรม อสม.ตำบลเกาะ

จุดประกายการมีส่วนร่วมพื้นที่พหุวัฒนธรรม สู่การจัดทำธรรมนูญผู้สูงวัย ตำบลเขาทอง จังหวัดกระบี่

@12 พ.ย. 62 20:09
"จุดประกายการมีส่วนร่วมพื้นที่พหุวัฒนธรรม สู่การจัดทำธรรมนูญผู้สูงวัย ตำบลเขาทอง จังหวัดกระบี่"ศปจ.กระบี่ เข้าร่วมประชุม เวทีจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบลเขาทอง บ่ายวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านในสระ ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากภาคส่วนต่างๆ นำที

ศปจ.กระบี่ ร่วมกับเครือข่ายพลเมืองอาสาเหนือคลอง ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ยากลำบาก อำเภอเหนือคลอง ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง

@12 พ.ย. 62 20:04
"ศปจ.กระบี่ ร่วมกับเครือข่ายพลเมืองอาสาเหนือคลอง ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ยากลำบาก อำเภอเหนือคลอง ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง"วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดกระบี่ (ศปจ.) ร่วมกับแกนนำเครือข่ายพลเมืองอาสาอำเภอเหนือคลอง ได้ลงพื้นที่ 5 ตำบล เพื่อมอบทุนในการช่วยเหลือผู้ยากลำบากจำนวน 6 รา

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 11

@9 พ.ย. 62 20:48
วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 11 ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า อำเภอเมือง จังหวัดกะบี่ เพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์เด็กเยาวชน/คนวัยทำงาน/คนสูงวัย/ประเด็นสาธารณสุขทางทะเลการจัดการขยะต้นทาง ผ่านกลไก พชอ./พชต./กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นวันที่ 7

"คนดินแดงเคียงคู่ รู้ค่าผู้สูงวัย"

@30 ต.ค. 62 21:31
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดกระบี่ (ศปจ.) และคณะจัดทำธรรมนูญตำบลทุ่งไทรทอง อ.ลำทับ จ.กระบี่เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลดินแดง ในวาระพิจารณาความคิดเห็นต่อร่างธรรมนูญผู้สูงอายุ ในการดำเนินงานในโครงการธรรมนูญสุขภาพตำบลดินแดง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดิ

หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

ที่อยู่ :
ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11
ห้อง 234 ชั้น 3 อาคารเรียนศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (วัดธรรมบูชา) ถนนชนเกษม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 09 7358 5811

เลขที่ผู้เสียภาษี : 099 - 3 - 00032141 -3