เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

สานพลังยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ต้นแบบเมืองสุขภาวะเพื่อชีวิตแห่งอนาคต

@14 พ.ย. 65 10:47
อบจ.ภูเก็ต-สสส.- ม.อ.สานพลังยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ต้นแบบเมืองสุขภาวะเพื่อชีวิตแห่งอนาคต ลดปัจจัยเสี่ยง เหล้า-บุหรี่-อุบัติเหตุ-มลพิษ-ปัญหาสุขภาพอุบัติใหม่ วางรากฐานระบบสุขภาพอย่างทั่วถึงเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2565 ที่ โรงแรม Boat Lagoon Resort จ.ภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก

รับฟังความคิดเห็นการจัดบริการทันตกรรมระดับปฐมภูมิ ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน ในพื้นที่ภูเก็ต (Dental Service Sandbox Project : Phuket)

@10 พ.ย. 65 17:10
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ร่วมกับทันตแพทยสภา นำโดย ทพ.ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล และคณะทำงานฯ รับฟังความคิดเห็นการจัดบริการทันตกรรมระดับปฐมภูมิ ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน ในพื้นที่ภูเก็ต (Dental Service Sandbox Project : Phuket) ภายใต้โครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพช่องปากประเทศไทยเมื่

เกษตรอำเภอพุนพิน ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมแปลง เพื่อวางแผนปลูกฟ้าทะลายโจรในพื้นที่ตำบลบางเดือน

@7 พ.ย. 65 08:43
เกษตรอำเภอพุนพิน ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมแปลง เพื่อวางแผนปลูกฟ้าทะลายโจรในพื้นที่ตำบลบางเดือนวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นางมยุเรศ ทองสุข เกษตรอำเภอพุนพิน พร้อมด้วยนางสาวจินทนา นพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวดวงฤทัย เมืองน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบตำบล และนางสาว

สมัชชาพลเมืองคนชุมพร 2565

@1 พ.ย. 65 08:57
26 ต.ค. 65 เวทีสมัชชาพลเมืองคนชุมพรนำเสนอบอกเล่าเรื่องราวการพัฒนาคุณภาพชีวิต เกษตรอาหารปลอดภัย ศูนย์บ่มเพาะเกษตรอินทรีย์ตำบลนาขา การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาวะขอบคุณ พอช. ขบวนองค์กรชุมชนชุมพร สมาคมประชาสังคมชุมพร Node flegship ที่สนับสนุนการทำงานจนมีวันนี้สภาองค์ชุมชนตำบ

งานบูรณาการกลไกความร่วมมือเสริมสร้างสุขภาวะจังหวัดภูเก็ต ภายใต้แนวคิด Phuket Health for Future of Life ภูเก็ต สุขภาวะเพื่อชีวิตแห่งอนาคต

@26 ต.ค. 65 15:54
วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ (ศาลากลางหลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ในการประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงานบูรณาการกลไกความร่วมมือเสริมสร้างสุขภาวะจังหวัดภูเก็ตภายใต้แนวคิด Phuket: Healt

สมัชชาเมืองฅนดีสุขถ้วนหน้าครั้งที่ 1 สุราษฎร์ธานีสู่ครัวโลก เพียงพอ ปลอดภัย สมวัย สร้างเศรษฐกิจฐานราก "ความมั่นคงทางอาหาร"

@20 ต.ค. 65 19:54
สุราษฎร์ธานีเปิดเวทีใหญ่ "สมัชชาเมืองฅนดีสุขถ้วนหน้าครั้งที่ 1 สุราษฎร์ธานีสู่ครัวโลก: เพียงพอ ปลอดภัย สมวัย สร้างเศรษฐกิจฐานราก "ความมั่นคงทางอาหาร"วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ดร.ปรเมษฐ์ จินา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตัวแทน 1 ใน 17 องค์กร&n

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการท่องเที่ยวปลอดภัยภายใต้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตําบลศาลาดราน อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

@20 ต.ค. 65 19:44
เทศบาลตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา ร่วมกับ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการท่องเที่ยวปลอดภัย ภายใต้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ตําบลศาลาดราน อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา ร่วมก

ประชุมขับเคลื่อนกลไกการบริหารจัดการขยะพื้นที่เกาะลันตาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

@15 ต.ค. 65 20:35
ประชุมขับเคลื่อนกลไกการบริหารจัดการขยะพื้นที่เกาะลันตาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนอำเภอเกาะลันตา 1 ใน 8 อำเภอของจังหวัดกระบี่ ที่มีความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทางทะเล แต่ยังประสบปัญหาการจัดการขยะเช่นเดียวเกาะท่องเที่ยวอื่นๆ ของประเทศไทยวันที่ 11 ตุลาคม 2565 โครงการ CE-Lanta จัด

สานสายใยทีมพี่เลี้ยงวิชาการ Node ภาคใต้ตอนบน สร้างสรรค์โอกาส ออกแบบวางแผนกระบวนการพัฒนาข้อเสนอโครงการย่อย สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง

@14 ต.ค. 65 20:37
"สานสายใยทีมพี่เลี้ยงวิชาการ Node ภาคใต้ตอนบน ร่วมระดมสมอง สร้างสรรค์โอกาส ออกแบบวางแผน กระบวนการพัฒนาข้อเสนอโครงการย่อย สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง ฝ่าวิกฤตลดผลกระทบจากโควิด-19"การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงวิชาการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาวะฝ่าวิกฤตลดผลกระทบการระบาดของโรคโ

สุราษฎร์ธานีเมืองนำร่องด้านสุขภาวะสู่การเป็นภาคใต้แห่งความสุข สานความร่วมมือยึดหลัก 5 อ. ตอบโจทย์สร้างนำซ่อม

@29 ก.ย. 65 12:35
โสุราษฎร์ธานีโ เมืองนำร่องด้านสุขภาวะ สู่การเป็น โภาคใต้แห่งความสุขโ สานความร่วมมือ อบจ.สุราษฎร์ธานี - สสส. - ม.สงขลานครินทร์ ยึดหลัก โ5 อ.โ ตอบโจทย์ โสร้างนำซ่อมโจ.สุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่นับว่ามีการเติบโตอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่มีความมั่นคง มีความหลากหลา

กขป.เขต 11 ขึ้นรูป ตั้งทีมจัดการความรู้ หารือกำหนดเป้าหมาย vision ทิศทางการจัดทำKM ปี 2566 -2568

@24 ก.ย. 65 09:57
23 กย.65กขป.เขต 11 ขึ้นรูป ตั้งทีมจัดการความรู้ หารือกำหนดเป้าหมาย/vision/ทิศทางการจัดทำKM ปี 2566 -2568ทีมthink tank10ท่าน เข้าร่วมระดมสมอง online ผ่านระบบ zoom เพื่อร่วมกำหนด วิสัยทัศน์ของการจัดการความรู้ของกขป.11สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ได้KM vision คือ =รวบรวม แบ่งปัน สานพลัง

ภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการใช้แนวทางบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในสถานบริการของรัฐและเอกชนในพื้นที่ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอันดามัน

@22 ก.ย. 65 10:52
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจัดการประชุม โเพื่อขับเคลื่อนการใช้แนวทางบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในสถานบริการของรัฐและเอกชนในพื้นที่ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอันดามันโเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2

“หุ้นส่วนการพัฒนา ขับเคลื่อนพื้นที่ เปิดประตู มะรุ่ยแห่งความสุข”

@18 ก.ย. 65 20:17
อบต.มะรุ่ย ร่วมกับ สนส.ม.อ. และ สสส.จัดเวทีระดมความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ขับเคลื่อนพื้นที่ตำบลมะรุ่ย ให้เป็นต้นแบบการจัดการ ภัยพิบัติและอนุรักษ์ฐานทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยโมะรุ่ยแห่งความสุขโสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.) ได้รับการสนับสนุนจ

หารือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชุมพร

@14 ก.ย. 65 18:45
วันนี้ ( 14 ก.ย. 65 ) เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรสมาคมประชาสังคมจังหวัดชุมพร/ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดและอำเภอ ในอำเภอละแม สวี พะโต๊ะ ปะทิว ท่าแซะ และสมัชชาสมัชชาสุขภาพจังหวัดชุมพร เข้าพบนายนพ

โปรแกรมปรับปรุงเมนูอาหารเช้าตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย หลักโภชนาการ และตามเกณฑ์ Nourishment WELL Building Standard

@14 ก.ย. 65 18:42
โปรแกรมปรับปรุงเมนูอาหารเช้าตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย หลักโภชนาการ และตามเกณฑ์ Nourishment_ WELL Building Standard ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์พร้อมแล้วก่อนสิ้นปีนี้เราคงได้เห็นเมนูอาหารพื้นถิ่นที่ได้รับการออกแบบตามศาสตร์ที่กล่าวถึงร่วมกับ 2 โรงพยาบาลและ 25 โรงแรมในพื้นที่ 4 ระเบียงเศรษฐกิจเวลเนส (ภาคเ

ประชุมกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11 ครั้งที่ 3/2565

@14 ก.ย. 65 09:19
กขป.เขต 11 จัดประชุมกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ครั้งที่ 3/2565วันที่ 13 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเขาสกเรนฟอเรส รีสอร์ท อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 31 ท่าน พร้อมด้วยเลขานุการร่วม 4 สวาระการประชุมมีการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร

บูรณาการกลไกความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสุราษฎร์ธานี

@13 ก.ย. 65 07:55
วันที่ 12 กันยายน 2565เปิดตัวงานเปิดตัวบูรณาการกลไกความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสุราษฎร์ธานีชมย้อนหลัง

กขป.เขต 11 ร่วมขับเคลื่อนระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ ตามกรอบ ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3

@13 ก.ย. 65 07:51
คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11ขอเชิญ เข้าร่วมเวทีสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ ตามกรอบ ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3ณ เขาสก เรนฟลอเรส อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เวลา 09.30 น. เป็นต้นไปร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย ระบบสุขภาพที่เป็นธรรมถ่ายทอดสดผ่าน F

“หุ้นส่วนการพัฒนาพังงาแห่งความสุข สู่ ทศวรรษใหม่”

@2 ก.ย. 65 08:23
โหุ้นส่วนการพัฒนาพังงาแห่งความสุข สู่ ทศวรรษใหม่โวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา) หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประธานหอการค้าจังหวัดพังงา ผู้แทนภาคเอกชน ผู้จั

“ศาลาด่านโมเดล : การท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

@19 ส.ค. 65 11:20
ภาคีบอกข่าว - ภาคี สสส. ภาคใต้ จ.กระบี่เล็งเคลื่อนงานตำบลแห่งความสุข ผ่านเวทีรับฟังข้อมูล โศาลาด่านโมเดล : การท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโสนส.ม.อ.จับมือ ทต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เปิดเวทีนำเสนอข้อมูลรับฟังแนวทาง มุ่งเป้า โศาลาด่านโมเดล ตำบลแห่งความสุขการท่องเที่ยวปลอดภั

หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

ที่อยู่ :
ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถนนการุณราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 061-2636959, 080-5698848