เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

เป้าหมาย 3 ปีของการขับเคลื่อนเกษตรสุขภาพชุมพร

@25 ก.ย. 63 21:50
3 ปีของการขับเคลื่อนเกษตรสุขภาพ6 เดือน (ติดโควิท -19)กับการเจรจาความร่วมมือกับภาคี 5 หน่วยงาน (สปก.- ม.ชีวิต-เครือข่ายหลุมพอเพียง - Earthsaft -สมาคมประชาสังคมชุมพร. ที่ร่วมกันขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ปักหมุดหมายที่พื้นที่ คทช.สปก.หงษ์เจริญ และจังหวัดชุมพร4 วัน (22-25 กย.63 )กับการร่วมพัฒ

Trash hero Langsuan clean up ครั้งที่ 95 ความรู้สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะในโรงเรียน

@16 ก.ย. 63 21:03
Thash hero Langsuan Clean up#95กำหนดการจัด "กิจกรรมให้ความรู้สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะในโรงเรียน"วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 08.30 ถึง 15.30 น. ที่ หอประชุมโรงเรียนวัดสว่างมนัส ต.ปากน้ำหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพรมีผู้ร่วมกิจกรรมดังนี้แทรชฮีโร่หลังสวนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำ

ธรรมนูญจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมตำบลเกาะกลาง จังหวัดกระบี่

@4 ก.ย. 63 21:29
ธรรมนูญจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมตำบลเกาะกลาง ไม่ได้เป็นภารกิจของหน่วยงานใด เพียงหน่วยงานหนึ่งต้องรับผิดชอบ แต่ธรรมนูญฯ หมายถึง สัญญาใจ เป็นข้อตกลงร่วมกันจากทุกคน ทุกภาคส่วนในตำบลเกาะกลาง ว่าจะ ร่วมใจ จริงใจ จัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"คนตำบลเกาะกลางร่วมใจ จริงใจ จัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

ก้าวย่างสำคัญสู่ "สถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข"

@4 ก.ย. 63 16:58
สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข เตรียมจัดตั้ง โสถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุขโวันนี้ (3 ก.ย.63) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมเจ้าเมือง ศาลากลางจังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายไมตรี จงไกรจักร นายกสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข และคณะ ร่วมหารือการดำเนิน

ภาคีเครือข่ายเขต 11 ภารกิจความร่วมมือพัฒนากลไกขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่และพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงธรรมนูญสุขภาพระดับเขต

@3 ก.ย. 63 13:07
"การประชุมประสานความร่วมมือพัฒนากลไกขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่และพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงธรรมนูญสุขภาพระดับเขต"ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าชีวิทยาคม อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีสภาพลเมืองตื่นรู้เขต 11 พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงเพื่อสร้างพื้นที่เข้มแข็ง ฐานรากชุมช

ภารกิจสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านโคกหาร "สุขสมวัย"

@1 ก.ย. 63 19:46
"Node สสส.สำนัก 6 จ.กระบี่+พี่เลี้ยง ลงพื้นที่เปิดตัวโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านโคกหาร พร้อมหนุนเสริมแกนนำชุมชน คลี่ผลลัพธ์โครงการ (ARE ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1) กำหนดเป้าหมายร่วม (ผลลัพธ์โครงการ)ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องมีการออกกำลังกายมีการเข้าร่วมกิจกรรมส

สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี คัดเลือก อคม. พัฒนาและกำกับการให้บริการสาธารณสุข

@31 ส.ค. 63 21:33
สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี คัดเลือก อคม. พัฒนาและกำกับการให้บริการสาธารณสุขวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี จัดการประชุมคัดเลือกกันเองเพื่อเป็นคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ระดับเขตพื้นท

เด็กกระบี่ ลุกคิดไอเดีย! กิจกรรมสร้างสรรค์ : หนุก-คิด(ส์)

@30 ส.ค. 63 20:45
เด็กกระบี่ลุกคิดไอเดีย! กิจกรรมสร้างสรรค์: หนุก-คิด(ส์)เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม กลุ่มละครมาหยา สโมสรลูกปูดำหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชน จ.กระบี่ได้จัดกิจกรรม "ประลองไอเดียหนุก-คิด(ส์)"ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมจำนวน 27 โ

เครือข่ายองค์กรชุมชนอำเภอท้ายเหมืองร่วมทบทวนการขับเคลื่อน "พังงาแห่งความสุข" ไปต่อร่วมกันอย่างไร

@20 ส.ค. 63 14:01
คณะจังหวัดจัดการตนเอง ลงพื้นที่อำเภอท้ายเหมือง ทบทวนการขับเคลื่อน "พังงาแห่งความสุข" จะไปต่ออย่างไรวันที่ 18 ส.ค.63 คณะทำงานจังหวัดจัดการตนเอง สู่ "พังงาแห่งความสุข" ลงพื้นที่ร่วมหารือกับภาคีเครือข่ายองค์กรชุมชนอำเภอท้ายเหมือง ที่มีสภาองค์กรชุมชนเป็นหลักในการขับเคลื่อนการสร้างรูปธรรม

พังงาแห่งความสุข "หนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาและก้าวย่างสู่ทศวรรษที่สอง"

@14 ส.ค. 63 19:15
ผ่านไปได้ด้วยดี วาระจังหวัดจัดการตนเอง วาระพังงาแห่งความสุขการเริ่มต้นอย่างมีทิศทางมากขึ้น ของการขับเคลื่อน จากผังการพัฒนา และรูปธรรมที่ทำมา 10 ปีโดยสรุป จากนี้ไป ที่ต้องผลักดันต่อ1.การขับเคลื่อนแผนสู่การบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดพังงา2.การจัดตั้งสภาพัฒนาเมืองพังงาแห่งความสุข โดยประกาศจังห

พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนอัจฉริยะ (SMART KEYMAN) เพื่อขับเคลื่อนงานชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน

@14 ส.ค. 63 18:57
"รู้บริบทชุมชน รู้สิ่งที่ตนเองมี รู้สิ่งที่ตนเองขาด รู้วิธีบริหารจัดการ สภาผู้นำชุมชนอัจฉริยะ ต้นแบบรูปธรรม ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน"เวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนอัจฉริยะ (SMART KEYMAN) เพื่อขับเคลื่อนงานชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน เรื่อง การยกระดับพื้นที่เรียนรู้ชุมชนน่าอยู่ต้นแบบ "15 ชุมชน โซนอันดามัน+น

ศูนย์เรียนรู้แรงงานนอกระบบบ้านสวนพลูหนังพื้นที่สีเขียวปลอดภัยสู้โควิด19

@11 ส.ค. 63 15:21
พื้นที่สีเขียว (ปลอดภัย)สถานการณ์โควิด-19 เป็นโอกาสให้ฟื้นฟูแนวคิด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเวทีกลางให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ(ลงมือทำ) พัฒนาชุมชน ด้วยการสร้างคน สร้างงาน สร้างเครือข่าย สู่การสุขกาย สุขใจ และสุขเงินร่วม

สสจ.ชุมพร และเครือข่าย พชอ. ชวนดูหนังสู้โควิด-19

@11 ส.ค. 63 12:10
สสจ.ชุมพรชวนดูหนังสู้โควิด 19เข้าร่วมถอดบทเรียนการขับเคลื่อน พชอ.กับการจัดการโควิด-19 โดยการเปิดหหนังทั้ง 8 เรื่อง 8 อำเภอ มีความน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรืองface news ของ เมืองชุมพรการจัดการล้งทุเรียนของเมืองหลังสวนวัดกับการจัดการโควิดของทุ่งตะโกกักตัวไม่กัก เข้าใจ ไม่ตีตรา ใจของ

สมาคมอาหารธรรมชาติยั่งยืน นครศรีธรรมราชกับกระบวนการ “การตรวจไขว้” (Peer Audit)ร่วมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพเกษตรอินทรีย์

@9 ส.ค. 63 12:09
สมาคมอาหารธรรมชาติยั่งยืน นครศรีธรรมราช เข้าร่วมกับเครือข่ายสมาชิกสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ไทย พีจีเอส จัดกระบวนการ โการตรวจไขว้โ (Peer Audit) ครั้งที่ 3 ของสมาพันธ์ฯ ระหว่าง 6-8 สิงหาคม 2563 โดยครั้งนี้ โสวนสามพรานโมเดลโ เป็นเจ้าภาพและถูกตรวจไขว้การตรวจไขว้ (peer audit) เป็นการทบทวนโดยเพื่อน

“ถนนกินได้ ไร้สารพิษ” ของเทศบาล ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

@17 ก.ค. 63 09:30
โครงการ โถนนกินได้ ไร้สารพิษโ ของเทศบาล ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี นับเป็นโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) หรือ โกองทุนสุขภาพตำบลโ ที่ประสบผลสำเร็จโครงการนี้ อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ การชักชวนให้ทุกหมู่บ้านในตำบลมาช่วยกัน โปลูกผักโแต่ไม่ได้ปลูกธรรมดาๆ เพ

สสส. เยือนภาคใต้ตอนบน เขต 11 ชวนภาคี ‘โชว์ผล แชร์งาน’ การดูแลผู้สูงวัย"

@17 ก.ค. 63 08:33
สสส. เยือนภาคใต้ชวนภาคี โโชว์ผล แชร์งานโ การดูแลผู้สูงวัยสสส. ชวนภาคีภาคใต้ตอนบนโชว์พลังความร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ชมต้นแบบชุมชนดูแลผู้สูงวัยบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยสำนักภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)จัดเวทีโชว์

Node สสส. สุราษฎร์ธานีกับภารกิจร่วมขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนท้องถิ่น

@13 ก.ค. 63 20:22
Node สสส. สุราษฎร์ธานี ภารกิจร่วมขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนท้องถิ่นเส้นทางระหว่างเดินทางจาก มวล.นครศรี-ชุมพร หยุดพักกินกาแฟ กับ มิตรสหาย (Node สสส.สน.6 ) แห่งเมืองคนดีศรีวิชัย สุราษฎร์ธานีพวกเขาเหล่า Coaching กำลังสนทนาธรรม(ทำ) กัน ว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนท้องถิ่น ใน 30 พื้นที่/โค

ภาคีเครือข่าย กขป.เขต 11 ภารกิจขับเคลื่อนระบบเกษตรและอาหารสุขภาพ

@2 ก.ค. 63 10:38
วันที่ 27 มิถุนายน 2563สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดเวทีการประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานขับเคลื่อน(กขป.เขต11)ว่าด้วย พืชร่วมยาง, ตำบลบูรณาการอาหารปลอดภัย, ยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัยระดับพื้นที่ณ โรงแรมชฎา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชความมั่นคงทางอา

การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบผ่านกลไกอาสาสมัครอาชีวอนามัยและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

@2 ก.ค. 63 08:43
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ "การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ"ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราชเพื่อพัฒนากลไกโครงสร้าง ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศแรงงานนอกระบบ (Informal Workers)คือ ผู้ใช้ แรงงานที่ทำงานโดยไม่มีสัญญา การจ้างงาน หรือไม่มีนายจ้าง ตามกฎหมายแรงงาน

BCG Model การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่เกาะสมุย

@2 ก.ค. 63 08:37
สวน Nature Charm และ ป้านุ้ย-ลุงเจตน์โมเดล กำลังร่วมด้วยช่วยกันจัดทัพเดินตามรอย BCG Model เพื่อคนสมุยและโลกใบนี้ที่สวยงาม.BCG Model เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ใน 3 มิติไปพร้อมกัน1.เศรษฐกิจชีวภาพ( Bioeconomy) ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนา

หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

ที่อยู่ :
ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11
ห้อง 234 ชั้น 3 อาคารเรียนศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (วัดธรรมบูชา) ถนนชนเกษม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 09 7358 5811

เลขที่ผู้เสียภาษี : 099 - 3 - 00032141 -3