เขตสุขภาพเพื่อประชาชนภาคใต้

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนลงทะเล กับ กลไกการเชื่อม "กขป.-จังหวัด-พชอ.-อปท.”

@March,21 2019 19.13
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนลงทะเล กับ กลไกการเชื่อม "กขป.-จังหวัด-พชอ.-อปท.โเขียนโดย Sutthipongse Wasusophaphonมีโอกาสร่วมเวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ ว่าด้วย โการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนลงทะเลโ เชื่อมกับ กขป.(เขตสุขภาพเพื่อประชาชน) เขต 11 ต่อเนื่องไปยังจังหวัดและ พชอ.(คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตร

การจัดการขยะเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอของเทศบาลตำบลเกาะยาว

@March,07 2019 07.57
นายสอรัฐ มากบุญ นายทรงวุฒิ อินทรสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน คุระบุรี พังงา นายสุพจน์ ชดช้อย กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ขอขอบคุณนายพีรยุทธ มาตรักษา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะยาว อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงาขอขอบคุณนายอดิเทพ จินดา สาธารณสุขอำเภอเกาะยาว

เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 11

@June,15 2018 14.13
ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเด็กเเละเยาวชน ของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 11(กขป) นำโดย ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล ผศ.สอรัฐ มากบุญ และคณะทำงาน เพื่อหาแนวทางส่งเสริมโภชนาการให้กับเด็กและเยาวชน ให้เป็นไปตามแผนที่วางใว้ ณ ศูนย์อนามัย ที่ 11 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 15 มิถุนา

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 11 ครั้งที่ 2/2561

@May,23 2018 13.27
ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 11 ครั้งที่2/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณะสุขอำเภอทุ่งตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์วัยคนทำงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต11

@May,23 2018 10.50
ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วัยคนทำงานเขตสุขภาพเพื่อประชน(กขป.) เขต 11 ครั้งที่ 1/2561(ภาคบ่าย) วันที่ 20 พฤษภาคม 2561ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านส้มจี๊ด-บ้านทอน-อม อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพรเพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชน(กขป.) ประเด็นวั

ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์วัยคนทำงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต11

@May,23 2018 09.19
ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คนวัยทำงาน คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.)เขตพื้นที่๑๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดชลธีพฤกษาราม ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพรได้จัดเวทีประชุมร่วมกันของ กขป.และ พชอ.มีประเด็นอาหารปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน การดูแลผู้งสูงวัยในรูปแบบ

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 11 ครั้งที่ 3/2560

@October,17 2017 13.47
ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 11 ครั้งที่ 3/2560เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมท่าวัง 2 โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 11 ครั้งที่ 3/2560 เพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11 โดยมี ก

ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11 ครั้งที่ 4/2560

@October,17 2017 13.19
ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11 ครั้งที่ 4/2560วันที่ 4-5 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมเรือนไทยในบาง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะทำงานยุทธศาสตร์เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11 และภาคเครือข่าย จำนวน 16 คน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อทำการพิจารณาเบื้องต้นยุทธศาสตร์เขตสุขภาพ

ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11 ครั้งที่ 3/2560

@September,26 2017 14.52
16 กันยายน 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะทำงานยุทธศาสตร์เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11 พร้อมภาคีที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 คน ร่วมประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11 ครั้งที่ 3/2560 เพื่อเติมเต็มยุทธศาสตร์เขตสุขภาพเพื่อประชาชน ใน 4 ประเด็น ได้แก่ (๑) ร่างยุทธศาสตร์ด

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 11 ครั้งที่ 2/2560

@September,26 2017 14.09
20 - 21 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชลธี A โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11 ครั้งที่ 2/2560 โดยมีวาระเพื่อพิจารณา 2 เร่ืองสำคัญ เรื่องที่ 1 ร่างกรอบยุทธศาสตร์ และการจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11 ครั้งที่ 2/2560

@September,26 2017 13.50
20 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชลธี A โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ คณะทำงานยุทธศาสตร์เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11 จำนวน 14 คน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกระบวนการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ กขป. เขต 11 อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมี 4 ยุทธศาสตร์ที่จะนำเข้าสู่การพิจา

ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

@July,21 2017 10.58
วันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11 อาคารเรียนศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (วัดธรรมบูชา) ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11 เพื่อร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ในการทำงานของเขตสุขภาพเพื่อประช

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 11 ครั้งที่ 1/2560

@June,29 2017 11.42
กขป. เขต 11 "รุก" ร่างยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน" ชู " หมอวีรพงษ์ " นั่งประธาน กขป. เขต 11*** เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับ สสส. สปสช. และ กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11 ที่มีพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 7 จังหวัด ณ โ

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

@June,17 2017 12.26
หลังจากประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11 จนถึงวันนี้คณะกรรมการสรรหาที่นำโดย อาจารย์ประจักวิช เล็บนาค ได้ทำการคัดเลือกคณะกรรมการเขตสุขภาพในส่วนของภาคประชาชน จำนวน 22 คน เสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 และกรรมการสรรหาจากภาครับ จำนว

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

@March,14 2017 11.58
ตามที่ได้มีการประกาศรับสมัครคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น บัดนี้คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชำชน เขต ๑๑ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนำคม ๒๕๖๐ และได้ทำกรตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครในเขตพื้นที่เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอป

“เขตสุขภาพเพื่อประชาชน” กลไกแนวนอน สานพลังสร้างสุขภาวะ

@December,18 2016 13.49
เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค. ที่ผ่านมา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้อนุมัติให้จัดตั้ง โเขตสุขภาพ เพื่อประชาชนโ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสุขภาพ แห่งชาติ เพื่อให้เป็นกลไกบูรณาการทำงานในระบบสุขภาพ ระดับพื้นที่ โดยใช้กลุ่มจังหวัดเป็นฐานการทำงาน เน้นการ สานภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข สปสช. สสส. สช. มหาวิทยาล

หัวข้อทั้งหมด


เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

ที่อยู่ :
ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11
ห้อง 234 ชั้น 3 อาคารเรียนศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (วัดธรรมบูชา) ถนนชนเกษม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 09 7358 5811

เลขที่ผู้เสียภาษี : 099 - 3 - 00032141 -3