เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนนโยบายรองรับสังคมสูงวัย ชูธง "สุราษฎร์ธานี อยู่เย็น เป็นสุข"

@23 มี.ค. 67 14:49
วันที่ 22 มีนาคม 2567 ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนนโยบายรองรับสังคมสูงวัย ชูธง "สุราษฎร์ธานี อยู่เย็น เป็นสุข"ตัวแทนสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าหารือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายรองรับสังคมสูงวัย ร่วมกับนายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อออกแบบ

Kick Off ความร่วมมือท้องถิ่น - สภาองค์กรชุมชนตำบล จ.นครศรีธรรมราช เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิต

@17 มี.ค. 67 14:32
วันที่ 16-17 มีนาคม 2567 เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับ สภาองค์กรชุมชน ในการเสริมสร้างปัจจัยกำหนดสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดนรศรีธรรมราชวันแรก เวทีสร้างความร่วมมือ 36 ท้องถิ่น 36 สภาองค์กรชุมชน เพื่อสร้างปัจจัยกำหนดสุขภา

ก้าวต่อไปของ "ภูเก็ต : สุขภาวะเพื่อชีวิตแห่งอนาคต Phuket : health for Future of Life" และการพัฒนาแผน "มะรุ่ยแห่งความสุข"

@1 มี.ค. 67 14:06
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โดยสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมภูเก็ต สมัชชาจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ก้าวต่อไปของ "ภูเก็ต : สุขภาวะเพื่อชีวิตแห่งอนาคต Phuket : health f

ประชุมกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 11 ครั้งที่ 1/2567

@23 ก.พ. 67 10:00
ประชุมกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 11 ครั้งที่ 1/2567วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมโรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี เวลา 09.00 โ 16.00 น.โดยมีข้อสรุป ดังนี้1.ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ในไตรมาส 1 ดังนี้1.1 เด็กและเยาว

กขป.เขต 11 และภาคีเครือข่ายร่วมลงนามความร่วมมือ MOU หลักสูตรสร้างสุขศรีวิชัย

@23 ก.พ. 67 09:57
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 11 นำโดย พญ.อุทุมพร กำภู ณ อยุธยาจัดพิธีลงนามความร่วมมือ MOU หลักสูตร สร้างสุขศรีวิชัย เพื่อแสดงเจตจำนงในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้ง 5 มิติ (สุขภาพ โ เศรษฐกิจ โ สังคม โ สังคม โ เทคโนโลยีดิจ

เวทีพัฒนาข้อเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็กและโครงการทั่วไป หน่วยจัดการร่วม สสส.จังหวัดกระบี่ ปี 2567

@17 ก.พ. 67 17:27
เวทีพัฒนาข้อเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็กและโครงการทั่วไป หน่วยจัดการร่วม สสส.จังหวัดกระบี่ประจำปี 2567วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมโรงแรมกระบี่รอยัล อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดเวทีพัฒนาข้อเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จำนวน 25 โครงการ และโ

เศรษฐกิจหมุนเวียนกับการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและเศษอาหาร สู่ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์เกาะลันตา

@9 ก.พ. 67 13:11
เศรษฐกิจหมุนเวียนกับการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและเศษอาหาร สู่ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์เกาะลันตาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โโเศรษฐกิจหมุนเวียนกับการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและเศษอาหาร

อนุกรรมการประเด็นเด็กเยาวชน ปัจจัยเสี่ยง กขป.11 ประชุมสรุปแนวทางการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต

@8 ก.พ. 67 12:03
อนุกรรมการประเด็นเด็กเยาวชน ปัจจัยเสี่ยง กขป.11 จัดประชุมสรุปแนวทางการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต ตามมติสมัชชาชาติ และแนวทางของ WHOวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมท่าทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีข้อสรุป ดังนี้1.กำหนด action plan ในการดำเนินงานสร้างแกนนำแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยา

อนุกรรมการประเด็นการจัดการขยะ กขป.11 ประชุมสรุปแนวทางการขับเคลื่อนงานประเด็นการจัดการขยะ

@8 ก.พ. 67 12:01
อนุกรรมการประเด็นการจัดการขยะ กขป.11 จัดประชุมสรุปแนวทางการขับเคลื่อนงานประเด็นการจัดการขยะวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านระบบ online มีข้อสรุป ดังนี้1.กิจกรรมลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การยกระดับ การจัดการขยะที่นำไปสู่เศรษฐกิจ ในชุมชน พื้นที่ ต.เสวียต อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปจัดทำ

KickOff ลงนามความร่วมมือและประกาศธรรมนูญสุขภาพเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังบ้านหนองเภา มุ่งเป้าสร้างชุมชนคนสุขภาพดีลดป่วย-เสี่ยง NCDs

@6 ก.พ. 67 08:25
Kick Off ลงนามความร่วมมือและประกาศธรรมนูญสุขภาพเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังบ้านหนองเภามุ่งเป้าสร้างชุมชนคนสุขภาพดีลดป่วย-เสี่ยง NCDs โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนรพ.สต.คลองปราบ และเทศบาลตำบลคลองปราบ ร่วมกับท้องที่ สถาบันการศึกษา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร โรงพยาบาลบ้านนาสาร สมัชชาสุ

หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

ที่อยู่ :
ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถนนการุณราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000