เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

ภารกิจขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดกระบี่เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย

@21 มิ.ย. 64 10:47
วันที่ 20 มิ.ย. 2564มีการประชุม ZOOM สนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดกระบี่ เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ให้อย่างมีคุณค่ารับอย่างมีศักดิ์ศรี พัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล จ.กระบี่ ปี 2564ระเบียบวาระการประชุมสำคัญ ดังนี้1)ติดตามรายงานปิดโครงการ สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต

สมัชชาสร้างสุขกระบี่กำหนดเป้าหมายร่วมเพื่อความสุขคนกระบี่

@21 มิ.ย. 64 10:43
"แกนนำสมัชชาสร้างสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมทบทวนประเด็นนโยบายสาธารณะฯ (ขาขึ้น) กำหนดเป้าหมายร่วมความสุขคนกระบี่ สู่แผนงานทั้ง 3 ภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย สร้างกระบี่อยู่เย็นเป็นสุข 4 ประเด็นเอกฉันท์ สามารถทำได้จริง มีพื้นที่เป้าหมาย ขยายนำร่อง ขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาระบบเศรษฐกิ

ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา "คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน" (กขป.)เขตพื้นที่ 11 วาระสอง

@19 มิ.ย. 64 13:11
วันที่ 16 มิถุนายน 2564ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ ประธานอนุสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ 11 พร้อมด้วยทีมอนุสรรหา และทีมเลขาร่วม กขป.11 ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรวิชาชีพฯ และพิจารณาให้คะแนนเพื่อสรรหา กขป.11(โดยมีการจัดกระบวนการทั้ง Online (โปรแกร

“อันดามันนวัตกรรมทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพ” เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครบวงจร

@15 มิ.ย. 64 13:45
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และภาคเอกชนในพื้นที่อันดามันได้ประชุมในรายละเอียดเพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการ โอันดามันนวัตกรรมทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพโ หรือ "Andaman Medicopolis and Wellne

การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๑ ครั้งที่ ๑

@3 มิ.ย. 64 13:44
การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๑ ครั้งที่ ๑วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom และจาก สปสช.๑๑ สุราษฎร์ธานี ผ่านไปด้วยดีขอบคุณคณะอนุกรรมการที่เข้าร่วมทุกท่าน รวมถึงทีมเลขานุการร่วม รวมทั้งสิ้น ๙ ท่านมีผลสรุปสำคัญดังนี้๑)จำนวนผู้สมัครกขป.ในประเภทผู้แท

สมาคมประชาสังคมชุมพรและภาคีเครือข่ายกับการพัฒนาระบบอาหารเพื่อสุขภาพ

@30 พ.ค. 64 08:54
เรา (สมาคมประชาสังคมชุมพร-เพื่อนพ้องกลุ่ม/ชุมชน/หมู่บ้าน)ได้ตระหนักรู้ สร้างอาหาร-อาชีพกันอย่างเข้มข้นมาตั้งแต่ปี 2559ด้วยส่วนหนึ่งได้แรงสนับสนุนจาก. สสส. ผ่านทางสำนักสร้างสรรค์นวัตกรรม. 6 โดยเมนูขนาดเล็กโครงการการผลิตและบริโภคผักผลไม้ปลอดสารและบริโภคผักผลไม้ในโรงเรียนหรือชมรมผู้สูงอายุ ก็จะ

รวมพลังประชาสังคมชุมพรส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ครั้งที่ 3

@26 พ.ค. 64 20:14
รวมพลังประชาสังคมชุมพร ส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ครั้งที่ 3วันที่ 26 พ.ค 64 ตามกำหนดการ ดังนี้09.30 น พร้อมกันที่สมาคมประชาสังคมชุมพร10.00 น.เดินทางไปที่ รพ.สต ตะโก ส่งมอบน้ำใจให้ทีมสาธารณสุขทุ่งตะโก10.30 น.เดินทางมา รพ.หลังสวน11.30 น.ส่งมอบน้ำใจให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ห

ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมพร

@24 พ.ค. 64 15:15
เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดโชุมพรโร่วมกับภาคีเครือข่าย สสส. สช. และสมาคมประชาสังคมชุมพรร่วมจัดทำข้อเสนอเวทีสมัชชาชุมพรที่กำหนดจะวันที่ 1-2 ก.ค.64

ภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนชุมชนสู่การสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตำบลท่าเคย จ.สุราษฎร์ธานี

@21 พ.ค. 64 21:14
การขับเคลื่อนชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยคนในชุมชนเสนอความต้องการที่ตนเองเดือดร้อน ต้องการได้รับการช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงตามความต้องการ เสนอต่อสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าเคยเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง จึงพบว่าตำบลท่าเคยมีความเดือดร้อน ด้านที่อยู่อาศัยและรายได้ไ

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครภูเก็ตและภาคีเครือข่ายร่วมสู้โควิด 19

@21 พ.ค. 64 21:03
วัน ที่ 21 พฤษภาคม 2564 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครภูเก็ต จ.ภูเก็ต ร่วมกับ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต และองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสมาชิก ชุมชนถนนหลวงพ่อซึ่งเป็นพื้นที่ มีสมาชิกติดโควิด และมีทั้งผู้เสี่ยงสูงแล

กิจกรรมร้านธงฟ้าชุมชนโดยสภาองค์กรชุมชนตำบลร่วมช่วยเหลือพี่น้องสู้โควิด 19

@21 พ.ค. 64 17:05
สภาองค์กรชุมชนตำบลหูล่อง อ.ปากพนัง เปิดร้าน "ธงฟ้าชุมชน" ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19วันที่ 21 พฤษภาคม 2564ณ บริเวนลานเอนกประสงค์ อบต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ. นครศรีธรรมราชนาย พรเทพ เซ่งรักษา รองนายก อบต.หูล่อง พร้อมด้วยผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมห

ศูนย์เครือข่ายธนาคารอาหารเดินหน้าช่วยเหลือผู้ถูกกักตัวจากวิกฤตโควิด19

@19 พ.ค. 64 13:27
ศูนย์เครือข่ายธนาคารอาหารเดินหน้าช่วยเหลือผู้ถูกกักตัวจากวิกฤตโควิด19เครือข่ายธนาคารอาหารศูนย์ต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมแบ่งปันข้าวสารอาหารแห้งให้กับกลุ่มคนที่ถูกกักตัวอยู่บ้านในพื้นที่ ต.ควนทอ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราชโดยความร่วมมือของ ศูนย์ธนาคารอาหารขนอม(สวนเฉลิมพระเกียรติเกษตรธรรมชาติ ขนอม)

ภาคีเครือข่ายชุมพรกับภารกิจความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤตโควิดเขต 11

@16 พ.ค. 64 09:44
เขต 11 สุราษฎร์ธานีชุมพรต้องอยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติโควิท-19(1)เกลอเขา-เกลอเลร่วมแบ่งปันแลกเปลี่ยน พืชผักผลไม้กับอาหารทะเลระหว่างบ้านสระขาว ต.ละแม อ.ละแม (นส.เสาวณีนวลรอด และทีมสถาบันการเงินบ้านสระขาว)กับ ชุมชนปากตะโกโฮมสเตย์. ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก&nb

บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู้โควิด19 เขต 11

@10 พ.ค. 64 10:48
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 11 จัดเวทีสัมมนาออนไลน์ นำพื้นที่ต้นแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เพื่ออยู่รอดปลอดภัย ในสถานการณ์โควิด-19 ภัยอันตรายครั้งใหญ่ แต่เสน่ห์ที่เกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์ใน ร.พ.สนาม คือการสร้างชุมชนใหม่ ที่เกิดผู้นำ และคณะกรรมการบริหารจัดการภาย

กขป.เขต 11 เปิดเวทีกลางออนไลน์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น"อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ โควิด -19"

@5 พ.ค. 64 14:30
"อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ โควิด - 19"อนุกรรมการขับเคลื่อนร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 11 หารือเปิดเวทีสื่อสารสาธารณะกับการร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยโดยมีประเด็น ชวนเสวนา ที่สำคัญ 4 ประเด็น คือ1.ความมั่นคงทางอาหารและอาชีพ2.การเฝ้าระวัง การควบคุมโรคในกลุ

เครือข่ายข้าวไร่ชุมพร เครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตตครบวงจร

@28 เม.ย. 64 15:40
กลุ่มข้าวไร่สระขาวละแม เตรียมพื้นที่ปลูกข้าวไร่ในปีนี้ แปลงนี้ 20 กว่าจะเป็นแปลงข้าวไร่ และอีกหลายแปลงที่จัดเมล็ดพันธ์ไว้ของเครือข่ายข้าวไร่ชุมพรเครือข่ายข้าวไร่ชุมพรนำโดยพี่เอี้ยง นิพนธ์. ฤทธิชัย /นายประสิทธ์ นุ้ยดำ /พี่งามรัก ร่วมกันเชื่อมร้อยผู้คน-กลุ่มผู้ปลูกข้าวไร่ และการนำหลักจาก

เกษตรอินทรีย์หงษ์เจริญ ตัวอย่างพื้นที่ความร่วมมือเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต

@26 เม.ย. 64 12:21
กลุ่มเกษตรอินทรีย์หงษ์เจริญ พื้นที่ คทช.สปก.ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ร่วมกันสรุปประเมินผลลัพธ์หลังจากดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้โครงการสร้างความมั่นคงอาหารและอาชีพ หนึ่งใน 25 พื้นที่ Node flagship Chumphonโดยตั้งเป้าหมาย มีรายได้และอาหารในครัวเรือนจากแปลงเกษตรที่ได

ภารกิจภาคีเครือข่ายร่วมสร้างสุขนครศรีธรรมราช

@7 เม.ย. 64 11:35
วันที่ 7 เมษายน 2564สมัชชาสุขภาพ จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ กอ.รมน ภาค4 สถาบันการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหารือการขับเคลื่อนพื้นที่กลาง ระดับภาค จังหวัด อำเภอ ตำบลโดยใช้ความมั่นคง ทั้ง 4 ด้าน ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางมนุษย์

CBT อันดามัน เชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล

@4 เม.ย. 64 17:48
อีกยกกับกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ CBT อันดามันจากข้อมูลการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยว CBT จากกรณีศึกษาชุมชนท่องเที่ยวรุ่นพี่ตัวแทนพื้นที่ตลอดแนวชายฝั่งอันดามันจากจังหวัดระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง ถึง สตูล รวม 8 ชุมชนเป็นข้อมูลนำเข้าในเวทีเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการพัฒนานโยบายสาธารณะการขับเคล

ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาเกษตรกรในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนชุมพร

@4 เม.ย. 64 13:42
วันที่ 4 เมษายน 2564 เจรจาหารือกรอบ MOU การพัฒนาบุคลากรการเกษตรและ ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ของ 6 องค์กรสปก. - สจล.ชุมพร - พกฉ. - มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน - มูลนิธิรักษ์ดินรักน้ำ - สมาคมประชาสังคมชุมพรทวีวัตร เครือสาย บันทึกเรื่องราว

หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

ที่อยู่ :
ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11
ห้อง 234 ชั้น 3 อาคารเรียนศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (วัดธรรมบูชา) ถนนชนเกษม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 09 7358 5811

เลขที่ผู้เสียภาษี : 099 - 3 - 00032141 -3