คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

รายชื่อคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 12 ชุดแรก(วาระการทำงาน 2560 - 2564)

อ้างอิงตามเอกสาร

 1. คำสั่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่ 13/2560 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560*
 2. คำสั่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่ 4/2561 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561**
 3. คำสั่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่ 1/2562 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562***

ก.กรรมการผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ (17 คน)

 1. ผู้แทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11*
 2. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 5*
 3. ผู้แทนกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลา*
 4. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา*
 5. ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ศึกษาธิการภาค 7 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7**
 6. ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่
  1. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12*
  2. นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุข จ.สงขลา*
  3. นายประสงค์ ปัญจเมธีกุล สสอ.เมืองตรัง*(หมดวาระเกษียณ)/นายรัตน์นริศ สุวรรณรัตน์ สสอ.หาดใหญ่***
  4. นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา*(หมดวาระมีคำสั่งย้ายเปลี่ยนเขตพื้นที่)/นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12***
 7. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ได้แก่ คลังจังหวัดสงขลา*
 8. ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม ได้แก่ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา*
 9. ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ได้แก่ ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ*
 10. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ นายจารึกไชยรักษ์/นายกรฤทธิ ชุมนูรักษ์ สำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่
 11. ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา*
 12. ผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทๆละ 1 คน  (อบจ./อบต./เทศบาล) ได้แก่
  1. นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง*
  2. นายวิชิต แซ่ลิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง จังหวัดสตูล*
  3. นายสินธพ อินทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จังหวัดสงขลา*

ข.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและวิชาชีพ (11 คน)

 1. ผู้แทนมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่มีการจัดการศึกษาด้านสุขภาพ  ได้แก่

  1. ดร.ขวัญตา บุญวาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง*(หมดวาระมีการย้ายเปลี่ยนพื้นที่เขต)/ดร.กัลยา ตันสกุล มหาวิทยาลัยหาดใหญ่**
  2. ผศ.ดร.รอฮานิ เจะอาแซ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี*
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นที่ 4 คน จาก 1)ด้านนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ 2)ด้านบริหารหรือเศรษฐศาสตร์  3)ด้านสื่อสารมวลชน 4)ด้านพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่น 5)ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และ6)ด้านพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  ได้แก่

  1. รศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ด้านนโยบายสาธารณะฯ *
  2. ดร.สมพร สิริโปราณานนท์ ด้านบริหาร ฯ*
  3. ผศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ ด้านพัฒนาสังคมฯ *
  4. ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ด้านพัฒนาประชาชนกลุ่มเฉพาะฯ*
 3. ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุข ได้แก่

  1. ภญ.วิไลวรรณ สาครินทร์ สภาเภสัชกรรม*
  2. ทนพญ.ราณี ตาเดอินทร์ สภาเทคนิคการแพทย์*
 4. ผู้แทนบุคลากรด้านสาธารณสุข ได้แก่
  1. นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ* ชมรมเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน 3 จังหวัดชายแดนใต้
  2. นายบุญเรือง ขาวนวล* สมาคมหมออนามัย

ค.กรรมการภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (17 คน)

 1. กรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง(หมดวาระตามตำแหน่ง)/นางกัลยา เอี่ยวสกุล
 2. ผู้แทนกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ที่ปฎิบัติงานในเขตพื้นที่
  1. ด้านสตรี ได้แก่ น.ส.ปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ* สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ we peace
  2. ด้านคนพิการ  ได้แก่ นายพิทักษ์ บำรุงชาติ* ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสงขลา
  3. ด้านผู้สูงอายุ  ได้แก่ นายประยูร โขขัด*เครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดสตูล
  4. ด้านเด็กและเยาวชน  ได้แก่  น.ส.มาเรียม ชัยสันทนะ* ศูนย์ฟ้าใส เครือข่ายเยาวชน จังหวัด ยะลา
  5. ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ น.ส.จุฑา สังขชาติ* สมาคมผู้บริโภคสงขลา
  6. ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นายเอกชัย อิสระทะ* สมาคมพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา
 3. ผู้แทนกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ที่ปฎิบัติงานในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวกับสุขภาพ ที่มิใช่องค์กรในข้อ (18)  ด้านอื่น ๆ  ได้แก่
  1. นายวันอาฟันดี เจ๊ะสาเหาะ* ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง
  2. นายกำราบ พานทอง*เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้
  3. นายรอซีดี เลิศอริยะพงษ์กุล* ศูนย์ประสานงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในเยาวชน
  4. นายชาญวิทูร สุขสว่าง* สภาวัฒนธรรมอำเภอบางกล่ำ
 4. ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขได้แก่ นายประสิทธิ์ จันทร์ลำภู*ชมรม อสม.อำเภอหาดใหญ่
 5. ผู้แทนกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรสื่อมวลชน ได้แก่ นายชัยวุฒิ เกิดชื่น*สวีทจูเนียร์สงขลา(หมดวาระย้ายภูมิลำเนาเปลี่ยนเขตพื้นที่)/นายวิวัฒน์  หนูมาก**เครือข่ายวิทยุชุมชนบ้านสวนห้วยพูด
 6. ผู้แทนสถานพยาบาลเอกชน ได้แก่ นายทรงชัย ไชยสุวรรณ์*  โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จังหวัดสงขลา
 7. ผู้แทนร้านยา ได้แก่ นายสมพงษ์ อภิรมย์รักษ์* ชมรมเภสัชกรชุมชนสงขลา
 8. ผู้แทนหอการค้าจังหวัด ได้แก่ นายสมชาย ตันติ์ศรีสกุล  หอการค้าจังหวัดสตูล*
 9. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ได้แก่ นายกฤษณ์ เชาว์บวร  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง*

ทีมกองเลขานุการ

 1. เลขานุการร่วม(สช.) นายชาคริต  โภชะเรือง
 2. เลขานุการร่วม(สปสช.) นางนิธินาถ  ศิริเวช
 3. เลขานุการร่วม(สธ.)  ภก.ประเวศ หมีดเส็น(คนแรก)/ดร.สมพร เนติรัฐกร
 4. เลขานุการร่วม(สสส.) ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร(คนแรก)/นายประดิษฐ์ นิจไตรรัตน์

ทีมสำนักงานประสานงาน :  ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 12

 1. นางสาวกมลทิพย์ อินทะโณ ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 12
 2. นางสาวปราณี วุ่นฝ้าย มูลนิธิชุมชนสงขลา
 3. นายภาณุมาศ นนทพันธ์ โปรแกรมเมอร์ มูลนิธิชุมชนสงขลา

รายชื่อคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 12 ชุดสอง (วาระการทำงาน 2564 - 2568)

ก.กรรมการผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ (17 คน)

 1. ผู้แทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11
 2. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา
 3. ผู้แทนกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลา
 4. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ หัวหน้าสำนักงาน จ.สงขลา
 5. ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ศึกษาธิการภาค 7 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
 6. ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่
  1. นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12
  2. นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12
  3. นางสุนันทา กาญจนพงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 12
  4. นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
 7. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ได้แก่  คลังจังหวัดสงขลา
 8. ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม ได้แก่ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา
 9. ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ได้แก่ ดร.ณัฐพันธุ์  ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส)
 10. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ นายกรฤทธิ ชุมนูรักษ์  สำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่
 11. ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา
 12. ผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทๆละ 1 คน  (อบจ./อบต./เทศบาล) ได้แก่
  1. นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
  2. นายวิชิต แซ่ลิ้ม  นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง จังหวัดสตูล
  3. นายสินธพ อินทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม  จังหวัดสงขลา

ข.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและวิชาชีพ (11 คน)

 1. ผู้แทนมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่มีการจัดการศึกษาด้านสุขภาพ  ได้แก่
  1. นางประไพพิศ  สิงหเสม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
  2. ผศ.ดร.รอฮานิ เจะอาแซ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นที่ 4 คน จาก 1)ด้านนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ 2)ด้านบริหารหรือเศรษฐศาสตร์  3)ด้านสื่อสารมวลชน 4)ด้านพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่น 5)ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และ6)ด้านพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  ได้แก่
  1. รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ด้านนโยบายสาธารณะฯ
  2. ดร.สมพร สิริโปราณานนท์  ด้านบริหาร หรือเศรษฐศาสตร์ฯ
  3. ผศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์  ด้านพัฒนาสังคมและชุมชน
  4. ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุข ได้แก่
  1. ภญ.วิไลวรรณ สาครินทร์  สภาเภสัชกรรม
  2. นางกรรณิกา อังกูร สภาการพยาบาล
  3. น.ส.อิศราภรณ์ อนุกูลประชา สภากายภาพบำบัด
 4. ผู้แทนบุคลากรด้านสาธารณสุข ได้แก่
  1. นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอนาทวี
  2. นายบุญเรือง ขาวนวล สมาคมเครือข่ายหมออนามัยวิชาการ

ค.กรรมการภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (17 คน)

 1. กรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ นางกัลยา เอี่ยวสกุล
 2. ผู้แทนกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ที่ปฎิบัติงานในเขตพื้นที่
  1. ด้านสตรี ได้แก่  น.ส.ปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ we peace
  2. ด้านคนพิการ  ได้แก่ น.ส.สุกานดา สุริยะรังสี ชมรมคนพิการเทศบาลนครตรัง
  3. ด้านผู้สูงอายุ  ได้แก่ นางรติรส กาญจนธาร สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา
  4. ด้านเด็กและเยาวชน  ได้แก่ นายอับดุลปาตะ ยูโซะ สมาคมเยาวชนพัฒนาบ้านเกิด
  5. ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง  สมาคมผู้บริโภคสตูล
  6. ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นายไพฑูรย์ ทองสม มูลนิธิสุขภาพภาคใต้
 3. ผู้แทนกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ที่ปฎิบัติงานในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวกับสุขภาพ ที่มิใช่องค์กรในข้อ (18) ได้แก่
  1. นายเจ๊ะอับดุลล่าห์ แดหวัน เครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดสตูล
  2. นายกำราบ พานทอง เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้
  3. นายรอซีดี เลิศอริยะพงษ์กุล ศูนย์ประสานงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในเยาวชน
  4. นายณัฐวัฒน์ กิตติธนาชูพันธ์ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง
 4. ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขได้แก่ นางนิชนันท์  เส็มสัน  ชมรม อสม.อำเภอละงู
 5. ผู้แทนกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรสื่อมวลชน ได้แก่  น.ส.ยะห์ อาลี  เครือข่ายสื่อชุมชนชายแดนใต้
 6. ผู้แทนสถานพยาบาลเอกชน ได้แก่ นพ.สมชัย เจียรนัยศิลป์  โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช จังหวัดตรัง
 7. ผู้แทนร้านยา ได้แก่ น.ส.ภาชินี เสาร์แก้ว  สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)
 8. ผู้แทนหอการค้าจังหวัด ได้แก่ นายสมชาย ตันติ์ศรีสกุล หอการค้าจังหวัดสตูล
 9. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ได้แก่  นางสาวอรวรรณ ศิริวราสันติ์  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

ทีมกองเลขานุการ

 1. เลขานุการร่วม(สช.) นายชาคริต  โภชะเรือง
 2. เลขานุการร่วม(สปสช.) นางนิธินาถ  ศิริเวช
 3. เลขานุการร่วม(สธ.)  ดร.สมพร เนติรัฐกร
 4. เลขานุการร่วม(สสส.) นายประดิษฐ์ นิจไตรรัตน์

ทีมสำนักงานประสานงาน :  ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 12

 1. นางสาวกมลทิพย์ อินทะโณ ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 12
 2. นางสาวปราณี วุ่นฝ้าย มูลนิธิชุมชนสงขลา
 3. นายภาณุมาศ นนทพันธ์ โปรแกรมเมอร์ มูลนิธิชุมชนสงขลา