Topic List

23 items(1/3) 2 3 Next » Last »|
Submitted by Kamoltip Intano on 23 มิ.ย. 64 12:42

"๑๐ ปีธรรมนูญลุ่มน้ำภูมี : ผลักดันวันลุ่มน้ำปี ๖๕ คุณภาพน้ำจะต้องดีขึ้น"อีกความพยายามของเครือข่ายภาคประชาชนในการรวมตัวกันเพื่อดูแลฐานทรัพยากรของตนด้วยการร่วมกำหนดข้อตกลงในพื้นที่ระดับลุ่มน้ำย่อย สร้างสมดุลการพัฒนาที่ล้างผลาญทรัพยากรลุ่มน้ำภูมีเป็น ๑ ใน ๑๐ ของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วยลำน้ำ

Submitted by Kamoltip Intano on 20 มิ.ย. 64 10:57

ธรรมนูญ On Air ครั้งที่ ๗ "เครือข่ายธรรมนูญสุขภาพรับมือโควิด ๑๙ ระลอก ๓ ตอน ๓"ตรงกับวันอังคารที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. พูดคุยกันผ่านระบบ ZOOM๑.สถานการณ์การระบาดของโควิด๑.๑)สถานการณ์ระดับเขต นำเสนอโดยนายเจ๊ะอับดุลล่าห์ แดหวัน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖

Submitted by Kamoltip Intano on 11 มิ.ย. 64 15:13

"คนคูหาไม่ทอดทิ้งกัน"นางสุดสวาท สังข์น้อย หน.สำนักปลัดอบต.คูหา เล่าว่าธรรมนูญตำบลคูหาไม่ทอดทิ้งกัน ดำเนินการใน ๒ เรื่องคือ เรื่องการจัดการขยะและกลุ่มเปราะบาง เรื่องกลุ่มเปราะบางเริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา นำข้อมูลมาแจกแจงว่าแต่ละคนมีความจำเป็นต้องการสนับสนุนอย่างไ

Submitted by Kamoltip Intano on 11 มิ.ย. 64 15:01

"ธรรมนูญ on air ครั้งที่ ๖"ยังคงเป็นประเด็นเครือข่ายธรรมนูญสุขภาพรับมือโควิด ตอนที่ ๒ สรุปสาระสำคัญดังนี้๑)สถานการณ์ระดับเขต นำเสนอโดยนายเจ๊ะอับดุลล่าห์ แดหวันสัปดาห์นี้เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่เจอผู้ป่วยค่อนข้างเยอะ คลัสเตอร์ที่มีการแพร่กระจายเยอะคือ คลัสเตอร์โรงงานในจังหวัดสงขลาคือ โรงงานที่อำเ

Submitted by Kamoltip Intano on 6 มิ.ย. 64 09:03

"ชันชีนาทอน : ประชาธิปไตยยกกำลังสอง"การจัดทำธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ เพื่อใช้เป็นกติกาในการอยู่ร่วมกันหรือใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารให้คนในชุมชนปฏิบัติดูแลระบบสุขภาพชุมชนในภาพรวมเกิดเป็นการดูแลสุขภาพพื้นฐานของสังคมไทย ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับระบบสุขภาพในพื้นที่ นายกสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ ผู้ริเริ่มให้เกิด "ช

Submitted by Kamoltip Intano on 3 มิ.ย. 64 13:32

"ธรรมนูญ on air ครั้งที่ ๕" เครือข่ายธรรมนูญสุขภาพรับมือโควิด ตอนที่ ๑ตรงกับวันอังคารที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. (เปลี่ยนเวลาเฉพาะครั้งนี้) ดำเนินการโดยกขป.เขต ๑๒ และเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง๑)เริ่มต้นด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดระดับเขต พบว่าเพิ่มขึ้น ๑๑๑๙ ราย ตรัง ส

Submitted by Kamoltip Intano on 2 มิ.ย. 64 10:30

"โคกม่วงใช้กองทุนขยะมีบุญ จัดทำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในช่วงโควิด"ข้อมูลโดยนางสาวสุจิตรา ยอดแก้ว นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ เล่าว่าเทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จัดการขยะในพื้นที่ด้วยหลายมาตรการ หนึ่งในนั้นก็คือการจัดทำกติกาหรือธรรมนูญตำบล กำหนดเป้าหมายลดขยะในพื

Submitted by Kamoltip Intano on 2 มิ.ย. 64 08:10

"เกษตรกรมีเงินเดือน ตลาดนำการผลิต กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ตำบลท่าข้าม ส่งผักโลตัสทั้งภาคใต้"ชุมชนบางท่าข้าม หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นชุมชนเกษตรผู้มีอาชีพการปลูกผัก เกษตรกรส่วนใหญ่อพยพจากภาคกลางมาอาศัยในพื้นที่ อาศัยต้นทุนอาชีพเดิมตั้งแต่บรรพชน ปี 41 เริ่มรวมกลุ่มกัน ปี 5

Submitted by Kamoltip Intano on 26 พ.ค. 64 20:21

"๔ สหายตำบลป่าขาด เดินสายเคาะประตูบ้าน สู้ภัยโควิด"ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาพบผู้สัมผัสเชื้อ ๑๑ ราย ๙ ตำบล โดยพบผู้ป่วยติดจากงานเลี้ยงในหาดใหญ่และจากการทำงานโรงงาน ๒ ราย แต่ก็คุมสภาพได้แล้วทางอำเภอได้ลงรณรงค์ ช่วยกันทำงานเชิงรุก เคาะประตูบ้านให้ข้อมูลประชาชนในการเข้าฉีดวัคซีนให้ได้มาก

Submitted by Kamoltip Intano on 26 พ.ค. 64 09:39

โธรรมนูญ On Air ครั้งที่ ๔โ การฉีดวัคซีนรับมือโควิด EP2

23 items(1/3) 2 3 Next » Last »|