สถานการณ์สุขภาวะเขต ๑๒

นำเสนอผลการศึกษาสถานการณ์สุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ เขต ๑๒ ประกอบด้วยข้อมูลในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : สถานการณ์สุขภาพประชาชน เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 12

คณะผู้วิจัย

รศ. สุรีย์พร กฤษเจริญ

ดร. ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา

อ. อำไพพร ก่อตระกูล

รศ. อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ

ดร. กุลทัต หงส์ชยางกูร

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 12  ประจำปี 2559