"กขป.เขต 12 on air ครั้งที่ 1: รองรับสังคมสูงวัย"

 • photo , 940x788 pixel , 123,097 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 143,522 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 110,814 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 123,889 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 136,254 bytes.

"กขป.เขต 12 on air ครั้งที่ 1 : รองรับสังคมสูงวัย"

วันที่  12 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00-16.00 น. ประเดิมครั้งแรกด้วยการจัดเวทีผ่านระบบประชุมทางไกล และถ่ายทอดสดร่วมกับเครือข่ายสื่อสุขภาวะ เขต 12 และเครือข่ายความร่วมมือ ร่วมประสานขับเคลื่อนการรองรับสังคมสูงวัย

มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย สมัชชาจังหวัดตรัง สตูล สงขลา ยะลา สสจ.ตรัง อบต.บางด้วน สสจ.สงขลา อบจ.ตรัง เครือข่ายตำบล

พร้อมรับชมผ่านเพจ : เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

ดำเนินรายการโดยนายนิพนธ์ รัตนาคม สมาคมอาสาสร้างสุข นางสาวรัชนี บินยูโซะ เครือข่ายสื่อสุขภาวะเขต 12 และนายชาคริต โภชะเรือง เลขานุการคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

เริ่มด้วยการรายงานความเคลื่อนไหวกิจกรรมสำคัญในพื้นที่ โดยนางกัลยาทรรศน์ ติ้งหวัง สมัชชาสุขภาพจังหวัดสตูล ได้กล่าวถึงกิจกรรมการลงนามความร่วมมือพัฒนาระบบข้อมูลกลางคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในภาวะพึ่งพิง จังหวัดสตูลระหว่างกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดกับอีก 14 องค์กร

นายอนันต์ อัครสุวรรณกุล รองนพ.สสจ.ตรัง นำประสบการณ์การขับเคลื่อนจังหวัดตรังมาแบ่งปัน เริ่มต้นจากการจำแนกกลุ่มสูงอายุเป็น 3 กลุ่มคือ 60-70,70-80 และ 80 ปีขึ้นไป และชี้ว่าการรองรับสังคมสูงวัย ควรเริ่มตั้งแต่วัย 25 ปี ดำเนินการใน 5 ด้านสำคัญ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ/เงินออม ด้านสภาพแวดล้อม/สิ่งอำนวยความสะดวก ด้านสังคม และด้านเทคโนโลยี ตรังเริ่มด้วยการประมวลข้อมูลสภาพปัญหา ความต้องการ ทุนทางสังคม ประสานให้เกิดการพูดคุย หารือ วิเคราะห์ภาคีเครือข่าย โดยมีสาขาสภาผู้อายุจังหวัด อบจ. Nodeflagship สสส.ตรัง สสจ. พมจ. สมัชชาสุขภาพจังหวัดเป็นเครือข่ายหลัก และจัดทำแผนรองรับสังคมสูงวัยระดับจังหวัด กำหนดเป้าหมายร่วม ผู้สูงวัยจังหวัดตรังอยู่ดีมีสุขในปี 2570 และมียุทธศาสตร์ร่วม

1)ด้านสุขภาพ ไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้าไม่ปล่อยให้เรื้อรัง เน้นการเข้าถึงบริการสุขภาพและเชื่อมโยงกับกลไก 3 หมอ จุดเน้นป้องกันผู้ป่วยอายุ 50 ปีที่มีภาวะโรคหลอดเลือดสมอง พัฒนาศักยภาพ อสม. แอพฯหมอรู้จักคุณ

2) ด้านเศรษฐกิิจ เน้นส่งเสริมการออม

3)ด้านสภาพแวดล้อม ร่วมกับอบจ.อบรมช่างชุมชนให้สามารถเข้าช่วยสมาชิกในชุมชน ปรับสภาพบ้าน ทำราวจับ ทางลาดต่างๆ

4)ด้านสังคม จับมือกับท้องถิ่น ปฎิบัติการระดับพื้นที่เชื่อมโยงกับ LTC การขยายสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุ เพิ่มอายุกลุ่มเป้าหมายมาร่วม และร่วมกับพช.ประสานด้านอาหาร กับโครงการโคกหนองนา

นายพิศิษฏพงค์ ปัญญาศิริพันธุ์ รองปลัดอบต.บางด้วน นำบทเรียนการเป็นจุดเรียนรู้การทำธรรมนูญสุขภาพรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางด้วนมาจุดประกาย โดยเริ่มจากความร่วมมือกับ Node flagship สสส.ตรังประสานแกนนำในพื้นที่อาทิ อปท. ท้องที่ รพ.สต. สภาองค์กรชุมชน อาศัยการประชุมทั้งแบบทางการและไม่ทางการ สร้างความเข้าใจต่อแนวคิดรองรับสังคมสูงวัยที่ไม่ได้หมายถึงเฉพาะผู้สูงอายุ จากนั้นประสานหากลุ่มเป้าหมายอายุ 40 ปีขึ้นไปมาร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ทำแผนดูแลทั้งด้านสุขภาพ การออม การจัดสภาพบ้านและที่อยู่อาศัย การทำกิจกรรมทางสังคม

การจัดทำข้อตกลงหรือธรรมนูญ ตำบลบางด้วนขยายผลต่อยอดจากธรรมนูญผู้สูงอายุอีกทอด

ปัจจัยความสำเร็จสำคัญ คือ แกนนำเข้าใจแนวคิดรองรับสังคมสูงวัย การทำงานอย่างต่อเนื่อง และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีท้องถิ่นเป็นแกนประสาน มีปฏิบัติการสร้างรูปธรรมตามบริบทและทุน ไม่จำเป็นที่จะต้องทำพร้อมกัน ให้มีจุดเริ่มต้นความสำเร็จไปเรื่อยๆ รวมถึงการที่มีหน่วยงานเชิงนโยบายระดับจังหวัดลงมากระตุ้นอยู่สม่ำเสมอ

และร่วมเติมเต็มโดย คุณบัณฑิต มั่นคง สนง.คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชี้ให้เห็นบทเรียนสำคัญ

1) ก. ก็คือ กลไกที่มีทั้งระดับจังหวัดและตำบลทำงานประสานกัน รวมถึงการเน้นกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องรวมทุกช่วงวัย

2) ข. ก็คือ ข้อมูล นำข้อมูลมาประมวล จัดทำแผน กำหนดเป้าหมายร่วม

3) ป. ก็คือ ปฎิบัติการ สร้างรูปธรรมระดับพื้นที่

กขป.เขต 12 on airจะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในการสานพลัง ประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนรองรับสังคมสูงวัย และเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายประเด็นสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มเปราะบางทางสังคม กขป.เขต 12

#เรียนรู้เติมเต็มต่อยอดขยายผล


ชมย้อนหลัง

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 6218
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง