อบรมเชิงปฏิบัติการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสื่อสารสุขภาพเรื่องการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย

 • photo , 2048x1542 pixel , 200,527 bytes.
 • photo , 1000x753 pixel , 123,141 bytes.
 • photo , 2048x1542 pixel , 181,828 bytes.
 • photo , 1000x753 pixel , 88,885 bytes.
 • photo , 1000x753 pixel , 83,065 bytes.
 • photo , 1000x753 pixel , 99,108 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 106,757 bytes.

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพทีมสื่อสารสุขภาพเรื่องการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย

เมื่อวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00 น ณสถาบันนโยบายสาธารณะ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจัดมีผู้เข้าร่วม 4 ภาค จำนวน 80 คน

มีทีมวิชาการ นักสื่อสารสุขภาพ นักข่าวพลเมือง เครือข่ายสื่อสุขภาวะ และเจ้าหน้าที่

เปิดโดย ดร.เพ็ญ สุขมาก ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้พูดถึงระบบการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในการสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายสาธารณะ

หลังจากนั้นทีมสื่อ 4 ภาคนำเสนอรูปแบบการสื่อสารที่ผ่านมา กระบวนการสื่อสาร สิ่งที่เกิดขึ้นและต้องการที่จะพัฒนา เรื่องที่สื่อสาร รูปแบบ กระบวนการทำงานของทีมสื่อ การขับเคลื่อนเชิงประเด็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความท้าทาย การทำงานประเด็นที่สื่อสาร

ผศ.ดร.ธีรภัทร อังสุชวาล คุณนาตยา แวววีรคุปต์  ได้วิเคราะห์ข้อมูุลร่วมในประเด็นการสื่อสารสาธารณะ

ได้สรุปดังนี้

ยุคแรกปัญหาของชาวบ้าน เวทีสาธารณะ เปิดพื้นที่รับฟังและเปลี่ยนความคิดและข้อเสนอ

ความขัดแย้ง

ยุค 2 Trans media ทำงานสารคดีจากงานวิชาการ  Trans เพื่อเข้าถึงผู้รับสารกลุ่มต่างๆ

ยุคที่ 3 สื่อสารเชิงกลยุทธ์

การสื่อสารที่มาจากการวางแผนและพัฒนากระบวนการเป็นระยะเวลานาน

การทำงานคือการเรียนรู้ปรับแผนอยู่เสมอ

ต้นแบบการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

สื่อสารประเด็นปัญหาสังคมและนโยบายที่ซับซ้อน

การเข้าถึงผู้ตัดสินใจทางนโยบาย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ

ทีมสื่อสุขภาพ เรื่องการสื่อสารสาธารณะ เพื่อสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย  จะมีการอบรมไปจนไปถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 กับการเรียนรู้กระบวนการนโยบายสาธารณะ การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม  กระบวนการสื่อสารสาธารณะ การวิเคราะห์และออกแบบในประเด็นการสื่อสาร การวางแผนงานการสื่อสารเป็นระยะ และการติดตามประเมินผล

ภาพ/ข่าว  ยะห์ อาลี

Relate topics